Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

14 Eylul 1939 CUMHURÎYET HAdiseler arasında «Silâhlara konan ambargoyu kaldırmak harb demektir» Harb mevzuu Amerikalı bir diplomatın bitaraflık kanununun tadil edilib edilmiyeceği hakkındaki beyanatı Vaşington 13 (a.a.) Ruzvelt, bi tar&flık kanununu ycniden gözden geçirAlman milletine zayıflamak tavsiye mek üzere kongrenin fevkalâde olarak eden bu tombul ve göbekli Mareşalın radiçtimaa davet edileceğine müteallik ya yodaki şakalarının, bitarafları, İngilizkında bir beyanname neşredileceğini, lerle Fransızları, hatta bu ıstırabh anınmatbuat mümessillerine bildirmiştir. da Leh milletini bile güldürdüğü muhakMüşarünileyh, «yakında» demekle ne kaktır amma, AJmanlar üzerindeki tesiri kasdetmekte olduğunu tasrih etmemiş, pek hoş olmasa gerektir. Çünkü Mareyalnız bu içtimaın 2 ilkteşrinde yapılacaselelerinden müstaki! olarak bir araya Dur! Ne yazacağını biliyorum. şal, şimdiden şakaya getirip Almanlara, ğı suretinde Sabath tarafmdan ileri sürügetirmeğe yarayacaktır. Harbden bahsedeceksin, Alman oraç, çıplak ve kirli kalmak ihtimallerini halen tahminin ycrinde olduğunu ilâve et* Bu nazariyenin taraftarlan, bunu duları ilerliyor ve Polonya orduları tırlatıyor. miştir. mantıkî surette izah edememektedirler. mukavemet ediyor. Garbda Siegfrid Kongrenin akdedeceği hususî içtîma Mareşah mayyo ile Berlindeki muhteFakat nazariye, Ruzvelt'in müttefiklere yarıldı, yarılacak. İngiltere iktısad dolayısile âyan meclisile Mümessüler şem Hava Nezareti binasmm nazır odayardım etmek arzusunda bulunduğu fik harbe başladı, denizleri sarıyor v< meclisi azalan Vaşington'a gelmektedirsında gözümün önüne getirdim. Manzarine istinad etmektedir. Almanyanın rızkını kesmeğe çalışıler. ranın, değme vodvilde görülemiyecek kaBinnetice, infirad politikası taraftar yor. ltalya henüz bitaraf. Sovyet Borah ile Vandeuberg, Nye ve Thodar gülünc olacağı muhakkaktır: Göring, ları, Ruzvelt'in siyasetine lehtarhk elme Rusya henüz muamma. Balkanlar mas daha şimdıden bitaraflık kanununun sabık Kayzer gibi üniforma ve nişan meİngilterenin müstemleke ordusundan bir kıt'a geçid resminde henüz masun. Akdeniz henüz durnin hakikî bitaraflık ruhuna muğayir ol tadil edilmesine mâni olmak için gayret rakhsıdır. Tabiî, son moda mayyosunun gun. Biliyorum, şunlardan birini kencağı mütaleasında bulunmaktadırlar. Kanada Cumhuriyet ın evvelki günkü nüs135,000 sarfma başlamışlardır. omuzlarına kalın sırma püsküllü apuletleı Hükumet mehafili nihaî netice hak di kendine, hâd'selere, insanın talihi hasında çıkan bir yazımızdd FranAvustralya: 28,000 Geçen harbde Amerikan esliha ve oturtmuş, sıra sıra nişan ve madalyalannı, kında ümidvar bulunmakta ve her iki ne soracaksın: Harb mevziî kalacak sanın müstemlekelerinden üç mı'.yon Yeni Zelânda: 12,000 mühimmat satışına aid tahsisatı idare etbir genc kız sinesini andıran göğsünün mı? Almanya Rumanyayı zorlayacak askerle milyonlarca ton erzak ve ham Şimalî İrlanda: 22,000 miş olan Nye, matbuat mümessillerile mecliste büyük bir ekseriyet temin edileüstüne takmış, mayyosunun kenarlanna mı? Polonya üç a7 olsun dayanacak madde alacağını, yÜ7 binierce müsCenubî Afrika: 16,000 görüştüğü esnada kendisinin bitaraflık cegini tahmin eylemektedir. sırma şeridler diktirmiş, bir elinde maremı? İtalya yerinden kımıldıyacak temleke amelesınin de Fransız harb Panama kanalının muhafazatı kanununun tadilinc muhalefet etmesine Bu mevcudların seferberîik ilân edile şalhk asası, öteki elinde pilotluk sembomı? Sovyet Rusya baklayı ağzmdan «nayıınde çalışacağını gHstcmıışt'm. rek mühim yekunlara çıkanlabileceğini saik olan esbabı tadad etmiştir. Nevyork 13 (a.a.) «Garant» is çıkaracak mı? Sen pek askerî mevzuBu yazımda da İngilterenin dominyon Büyük Harbdeki tecrübe ispat etmiştir. lü olduğu halde, binbir vazifesinin icab Mumaileyh, Amerikanın muhariblerc mindeki ilk büyük nakliye gemisi içinde, lara yanaşmazsın. İhtısasm değil. ve müstemlekelerinden görebileceği yarettirdiği emirleri veriyor görmek silâh vermesi takdirinde halihazırdaki ihHarb uzadığı takdirde dominyon ve gazeteleri için ne enfes bir mevzu î anama kanah nın mu hafaz asına memur Fakat biliyorum, ergeç, bugün değil dımı tetkik edeceğiz. tilâfın neticesile otomatik surette alâka edilenlerin aileleri de dahil olmak üzere, müstemlekelerin Büyük Harbde verdiks« yarın, yeni bir dünya harbinin, indar olacağını v Amerikanın bu ihtilâfa 1135 yolcu bulunduğu halde Brooklynİngiliz İmparatorluğu, İngilizlerin gu leri ve yazımızm başında yazıh asker sanın eski dünya görüşleri, yıllanmiş Mareşalın Alman halkına tavsiye etiştirak etmesinin kolaylaştırılmij buluna den Panama'ya hareket etmiştir. rurla söyledikleri gibi, ufuklannda güne mevcudlarını çok geçecekleri muhakkakidealleri üstüne nasıl bir kanlı butlan iği zayıflama kendiliğinden tahakkuk cağını söylemiştir. Amerikaya gönderilen 17 milyon çizgisi çekebileceğini soracaksın, tür in batmadığı bir âlemdir. îngilterenin nü tır. Yalnız cenubî Afrika îttihadı, şimdiedecektir. Daha harbin ilk gününden itiHavas ajansi muhabirine beyanatta altın dolar lü ihtimallerin peşinde merakırhızı fusu 47 milyondur. Dominyon, manda lik, îngiltereye asker göndermek fikrinde baren, kızarmış ekmeğe değil, krem yerine bulunan mumaiieyh, silâhlar üzerine kodeğildir; fakat ihtiyac hasıl olunca onun Nevyork 13 (a.a.) «Arandora» kırbachyacak ve koşturacaksın. Daha re müstemlekelerinde ise 468 milyon inAlman kadınlannın pembe yanaklarına nulmakta olan ambargonun kaldırılmasıyazının b»şlığını görür görmez ne san yaşar. Hepsi 515 milyon kifi eder. da yola geleceği tabiidir. bile sürmeğe yetişmiyecek kadar az terentn Ruzvelt'in işine yarayacağını sÖyle ismindeki îngiliz gemisi 441 yolcuyu ve Hindittantn yardtmt 17 milyon altın doları hâmil olduğu hal söyliyeceğini farkeder gibi oluyo Dominyonlar, İngiltereye yardım için heyağı yiyen bir millet zayıflamayıp da ne miş, fakat suniarı üâve etmiştir: rum. Artık bu harb plâğı yıpranmağa men faaliyete geçmişlerdir. Bunların ne de Nevyork'a gelmistir. Hind ordusu ayn bir izaha değer. Hin yapacak? « Âyan meclisinde müzakere başVapurun kaptanı Okyanusta 9 Alman ve cızırdamağa balşadı. Sen bari de kadar yardımda bulunacaklarını ayn ay distanda alh türlü ordu vardır. ladığı zaman bu müzakerelerin Amerikan ğiştir şunu. Top menzilinden uzaklaştetkik edelim: 1 Muvazazf İngiliz ordusu, efkârıumumiyesi üzerinde tesir icra etmek tahtelbahrinden kurtulmak için büyük bir Şaka bertaraf, Mareşal Gö'ring'in nutgayret göstermek mecburiyetinde kaldı Harbi tabiî gör ve unut. Ben doğdum 2 Muvazzaf Hind ordusu, Büyük Harbdehi yardım ve hükumetin harekâtmı kontrol maksadoğalı ve sen doğdun doğalı insanlar ku, Alman milletinin cesaretini artıracak 3 İngiliz muavın ordusu, dile kongreyi içtima halinde tutmak mak ğını söylemiştir. Dominyon ve müstemlekeler, Büyük boğuşuyorlar. Sulh onlara batıyor. değil, kıracak mahiyettedir. Bugünkü AlNevyork borsasında 4 Hind Teritoryal ordusu, sadile temdid edilmesi ihtimali vardır.» Azgm ve kanlı an'anelerinde hayrete Harbde, İngiltereye yardım için, esaslı man milletinin 30 yaşını geçmiş bütün in5 Muvazzaf Hind ordusu ihtiyatı, Siyasî mehafil, kongrenin akdedeceği Nevyork 13 (a.a.) Amerikan es ve meraka değer hiç birşey yok. Aç teşkilâta tâbi değillerdi. Ancak harb patanları Umumî Harbin acısını azçok tatiçtima devresinin kısa olamıyacağını ve ham borsasında dün bilhassa çelik, bakır, bir tarih ve herhangi bir sahifesine adıktan sonra gayret ve harekete gelmiş6 Hind hükumetlerinin kendi kuvmışlardır. Başta Göring olmak üzere o gürültüsüz geçemiyeceğini beyan etmek havacılık ve kimva endüstrilerine aid esbak, ötekinin aynidir. Şair oğlusun er, yeni teşkilât yaparak ingiltereye dört vetleri. harbi gören bütün Almanlar bilirler ki ham fiatlannda mahsus bir tenezzül kayfedirler. Bu altı ordudan yalnız birinci, ikinci ıcmdf Siı sen. Bana bir mısra söyle. Eski, yeni, ar as lcer Borah, daha şimdiden hiçbir şeyin dedılmıstır. ve dordüncüsü yani muvazz^t İngiliz or nin birinci gününde başlıyan sıkıntılı hane olursv «Utm bir güzel mısra. O dir: 'i>ıı«ıauıutiMllllllRiKIIIHIHIIUIIIUIIimUIIIIWIIimilllWlluıuırı Kanada: 628,000 kişi dusu, muvazzaf Hind ordusu ve Hind 'atmı, 1914 1918 harbinin, ancak ikinnun üstünde, beraber, hayale dalahükumetlerinin hususî kuvvetleri daima i senesınden sonra, çekmeğe başlamıştı. Avustralya: 416,000 lım. Birşey ümid edelim. Tarif edilâh altında bulunurlar; diğer üçü, daiYeni Zelânda: 220,000 mez bir güzel şey. Bunu bb'yle bir Diyorlar ki vesika usulünün hemen başlamî değil, muvakkattir; yani muhtelif za136,000 harbin hiç bir safhasında bulamazCenubî Afrika: ması, darlıktan değil; mevcudu tasarruf manlarla kısa müddetle silâh altına alısın. Çünkü... Çünkü... Bu harbin ilk 12,000 Ternöv: tmek içindir. Tasarruf etmek demek narak talim görürler. şehidi, ümiddir. Orada bütün ideal12,000 Muhtelif: darlık olduğunu kabul etmek demektir. Daimî kuvvetlerin mevcudlarl şu kaer kanlı bir boşluğa yuvarlanıyorlar. 240,000 1914 Hind ordusu: Oyle olmasa dahi, kannlar doymadıkça dardır : Değil mi öyle? Sonra Hindden alınan :1,161.000 erzak depolarının dolu olmasından halka Muvazzaf İngiliz ordusu: 60,000 kişi 93,000 Afrika: ne? Depolardaki yiyecek ve içecek bollu Bilmem. Cevab vermek için geMuvazzaf Hind ordusu: 232,000 » 10,000 Garbî Hindistan: u, istediği kadar yiyip içemiyen halkı ne harbden bahsetmek lâzım. Sen de Hind hükumetlerinin maddeten beslemediği gibi manen de Yekun: 2,928,000 » kuvvetleri 37,500 » Ankara 13 (Telefonla) Yabancı ül şimdi harb mevzuu aleyhinde harbi Bükreş 13 (a.a.) Bükreşte halka kuvvetlendirmez. Bu itibarla Göring'in Yuvarlak hesab 3 milyon kişi demekDaimî olmıyan kuvvetlerin mecmuu nutku, Almanyada hem karın doyurmaz; muhtemel hava hücumlarına karşı ne kelere ihrac edilecek bazı mahsulât ve mevzu yaptm. Başka «eyden bahsesuretle korunulacağım öğretmek üzere mamulâtm lisansa tâbi tutulması hak dersem dinlemezsin. dive korkanm. tir. Bu 3 milyon kişinin 1,530,000 kişisi, ise 80,000 kişidir. hem de gönül ferahlatmaz bir derdleşme PEYAM1 SAFA müstemlekelerden alınan Hindli ve renk5on zamanlarda gazetelerde okuduğu lmuştur. bir takım tedbirler alınmıştır. Tram kmdakı kararnamenin tatbik suretine , diğerleri dominyonların ve müstemleke nuz bir haber vardı ki Nepal Mihracesivaylar, kül rengine boyanmışür. Gaz dair olan talimatname Resmî Gazetede Mareşal, Sovyet Rusyadan meded uneşredüdı. Talimatnameye ihrac lisanerin beyaz halkındandır. 3 milyonun nın 8000 kişilik ordusunu, ingilterenin lere karşı tahaffuz kurslannm miktarı sl için Ticaret Vekâleti dış ticareti daçinde Hindistandan ve diğer müstemle emrine verdıği bildiriliyordu. îşte bu ormuyor. Sovyetlerin pir aşkına Almanyaarttırılmıştır. Pa3ritahtın bütün mahal Ankara 13 (a.a.) Bazı ecnebi memiresi reisliğine verilecek talebname nücelerden alınan bir miktar amele ve işçi du, Hind hükumetlerinin hususî kuvvetle yı besliyeceğini zannetmek için ortada hiç lelerindeki çocuklarn vilâyetlere nakli munesi de nıerbuttur. Talimatnameye balardan çıkarılan haberlerde Türkiye bir sebeb yoktur. Herhalde çil altın istile dahüdir. için hazırlıklar yapılmaktadır. rindendir. Bu hususî kuvvetleri, her hükugöre, ihrac lisansları yalnız talebname le Almanya arasırda bir ademi tecavüz yeceklerdir. Almanyada, en bulunmaz Polonyadan gelmış olan bütün Fran yi tanzim eden firmaya aid olacak ve paktı hazırlanmakta olduğu bildirü met, kendi teşkil eder ve masraflarını Bugünkü asker yardımı şey altındır. sızlar, hududda ve Rumanyadaki seya başka bir firmaya devredilmiyecektir. mektedt. Dominyonların ve müstemlekelerin iendi verir. Almanları ecnebi radyolannı dinlehatleri e9nasmda Rumanya memurları Lisanslar tanzimi tarihinden itiba Yapılan tahkikat neticesinde böyle ugünkü asker yardımı çok daha fazla İngiliz muvazzaf ordusunda mahdud mekten menetmenin sebebi de, mantıkan tarafından kendilerine gösterilmiş olan ren kırk beş gün muteber olacak bir şeym mevcud olmadığı anlaşılmış lacaktır. Çünkü 25 sene evvelki tecrü miktar Hindli de varsa da îngiliz muavin ıyi muameleden bahsetmektedirler. tır. Bu müddetin inkizasında muhtevi tır. pek zayıf ve zavallıdır: Bugünkü Alman ıeden alınan derslerle, askerî teşkilâta ordusu tamamile, Hindistanda oturan İnBunların arasında birçok mühendisler yatı sevkedihniyen lisanslar iptal edilîtalyan askerinin yevmiyesi hemmiyet verilmişir. Bir defa dominyon gilizlerden mürekkebdir, Hind orduların ricali, düşman propagandasından korkvardır. Bunlar, eylulün 9 unda 18 Al •nek üzere almdığı daireve iade edile mazlarmış; böyle bir zamanda, düşman ve müstemlekelerin nüfusu, yeni ilhaklar, da da, îngiliz zabitleri vardır. Yerlilerden arttırılıyor man bombardıman tayyaresi tarafmdan cektir. Lisansta yazıh miktar alâkadarmürekkeb Hind ordularında topçu ve sarargâhlarınm gevezeliklerini dinlemek Lwow'un bombardımanı esnasında ha larca muhtelıf partiler halinde sevkediRoma 13 (Hususî) Bugün neşredi mandalar ve tabiî tezayüd yollarile artzırhh birlikler yoktur. Hindliler, yalnız yıb imiş de ondan bu yasağt koymuşlar. len bir kararnameye göre, 15 eylulden mıştır: İşte rakamlar: zır bulunmuş olduklanm söylemekte iebılecektir. nuvazzaf İngiliz ordusunda topçuluk ya Ayıb birşey yapan ferdlerin ölüm cezasıdirler. . 1914 1938 Müstakil Grupun içtimaı ıtibaren İtalyan askerleri ve Karagöm; pabilirler. îngilizlerin Hindistanda bugün na çarpılmaları daha ayıb değil midir? iekliler n yevmiyeleri 40 santimden 1 Kanada: Bu tayyareler, yangın bombası atmış7,204,000 11,000,000 emre amade kuvvetleri 409,500 kişidir. Ankara 13 (a.a.) Cumhuriyet Halk lırete çıkarılacaktır. Halbuki Büyük Harbde, Alman galardır. Avustralya: 4,600,000 7,000,000 Seferberîik ilân edilince yukarıda 3, 4, zetelerinde, harbin son yılına kadar, düşPartisi Müstakil Grupu reis vekilliğinPapa yarın nutuk söyliyecek Yeni Zelanda 1,000,000 1,600,000 Tayyareciler, bilhassa istasyonu, al den: 5 ve 6 numara ile işaret ettiğimiz kuvvet man resmî tebliğlerinin neşrine müsaade kol depolarını ve gazometreleri hedef Vatikan 13 (a.a.) Eylulün 14 ün Cenubî Afrika: 1,300,000 Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil 9,000,000 lerin artacağı tabiidir. Nekadar artar? edilmişti. O zamanki Alman ricalidir ki ittihaz etmişlerdir. Birçok mermi, evle rupu 13 eylul 939 tarihinde saat 15 te cü perşembe günü, Papalık nezdine tayin Ternöv: 238,000 286,000 Elımızde miyar olarak gene Umumî doğru yanlış, düşman propagandasından rin üzerine düşmüştür. reis vekili Ali Rana Tarhanin reisliğin edilen yeni Belçika sefirinin Castelgan Hindistan: 250,000,000 365,000,000 Harb mevcudu vardır. Hindistan 1914 ko ' muvorlar ve Alman silâhlarına gütktısad ve Ziraat Vekilleri de toplanarak hükumetin, Başvekilin dolfo'da itimadnamesini takdimi müna Afrika: 4,700,000 44,000,000 ten 1918 e kadar İngiltereye 1,401,000 veniyorlardı. Şımdıkıler ise daha harbin Meclisteki beyanatında ifade edılen ve sebetiıe Papa, Belçika diplomatının hi G. Hindistan: 1,550,000 11,730.000 kişi göndermiştir. Bunun mahdud bir kısgeliyorlar Hariciye Vekili tarafından Parti Gru tabesine cevaben ağlebi ihtimal bir nutuk lk gününden itibaren Alman milletinin Bilhassa dominyonlar askerî kuvvetle mı amele diğerleri askerdir. Bu harbde, Ankara 13 (Telefonla) İktısad Ve punun dunkü toplantısında izah olunan, irad edecektir. Papanm, harbin başlangıkulaklarını koparmağa kalkiştılar. kili Hüsnü Çakır ve Ziraat Vekili Muh haricî siyaset hakkında müzakerede bu cındrn sonra söyliyeceği bu ilk nutka bü rini îngiltereyi örnek tutarak yaptıkları Hindistanm çıkaracağı askerin daha fazAlmanyanın, birçok tedbirleri gibi, teşkilât sayesinde çok kuvvetlendirmişler la olacağına süphe yoktur. lis Erkmen bu akşamki ekspresle îstan lunmuş ve bu siyaseti tamamile tasvib >ük bir ehemmiyet atfedilmektedir. tombul Mareşalın nutku da, söyliyenin dir. Bu itibarla bunların gerek bugünlerbula hareket ettiler. Ziraat Vekili İs etmiştir. Hava kuvvetleri aksine, pek zayıftır. Müzakere saat 19,30 da nihayet bul Belçika da da ekmek vesika de seferberîik yaparak verecekleri kuvtanbult'.a bir gün, îktısad Vekili de iki Dominyonların küçük denız kuvvetlemustur . gün kaldıktan sonra şehrimize dönecekVetler gerekse harb uzadıkça teşkil edeile verilecek rini yazmağa lüzum görmüyoruz; fakat lerdir. îtalyadaki Japon heyeti Brüksel 13 (a.a.) «La Libre Bel cekleri birlikler, Umumî Harbdeki yar hava kurvetleri zikre değer. 1936 seneRoma 13 (a.a.) Bir müddettenbe gique» gazetesinin bildirdiğine göre ey dımlarını çok geçecektir. Sovyet haricî ticaret komisinde İngiltere silâhlanmağa karar verdiıi İtalyada bulunan Japon iktısadî heyeti lul sonlarına doğru ekmek vesika ile tevzi Misal olarak Kanadayı alalım. Kana ğı zaman dominyonların hava kuvvetleri minyon ve müstemlekelerinden Umumî serliğinin bir kararı Harbdekinden daha fazla asker alacakbu sabah Napoliye hareket etmiştir. edilecektir. Diğer cihetten ayni tarihten dada askerlik ihtiyarî yani gönüllü usu ni, kısa bir zamanda, şu yekunlara çıkarMoskcva 13 (a a.) Haricî ticaret tır. Bunun miktarını kat'iyetle tayin edeHeyet 16 eylulde Conte di Srvoia itibaren benzin ve saire fiatları mahsus liledir. Fakat 18 den 60 yaşına kadar malan takarrür etmışti: komiserliği, kanunları, idarî nizamatı, cek vaziyette değiliz. Fakat Büyük HarIransatlantiğile buradan Amerikaya ha derecede yükselecektir. her sağlam Kanadalı milis hizmetine gir Hindistan: veya döviz kontrol sistemi Rusyanın 200 tayyare bin yekunu olan 3 milyonu geçeceği, haricî tıcaretine gayrimüsaıd olan mem reket edecektir. 191 » Slovakyada alınan tedbirler meğe mecburcıur. 1935 senesinde daimî Kanada: harb uzarsa belki de 5 milyona varacağı leketlere ihracatı yasak edebilecektir. Amerikada deniz manevrafti Cenubî Afrika: 100 » Budapeşte 13 (a.a.) Bratislavadan milis 3,760 kişi, muvakkat milis 135,000 muhakkaktır. Bu yasak peşin olarak tediye yapıl Nevyork 13 (Hususî) Amerikan bi'dirildiğine gÖre Slovak makamatına iti kişi idi. Ayni sene ayrıca Kade denilen ve Avustralya: 116» madığı takdırde tatbik ed'îebilecektir. Erzak ve ham madde itibarile ise, yalJeniz ve kara kuvvetlerinin 23 eylulde mada şayan oîmıyan kimselerin ellerinde mekteblerde askerlik talim ve terbiyesi gö Yeni Zelânda: 33 » Los Anieles civarında müşterek ma nız dominyon ve müstemlekeler değil, Yugoslavyanm Varşova ren 82,000 çocuk ve genc vardı. Milis uSon zamanlarda bu yekunların artırılki te'siz telgraf cihazlarını musadere et nevralar yapmaları kararlaştınlmıştır. sulü sayesinde Kanadada azçok talim ve dığı muhakkaktır. Avustralya ve Kana bütün dünya İngiltereye yardım edeceksefiri me'eri için talimat verilmiştir. Bu mar.evralara 130 harb gemisile 450 tir. Çünkü parası vardır ve donanması deBu teclbir, devletin müdafaası kanu teîbiye görmüş yüz binierce insan vardır. dada mükemmel tayyare fabrikaları varBelgrad 13 (a.a.1 Yugoslavyanın tayyare ve 42 000 zabit ve asker iştirak nizlere hâkimdir. Dominyonların bugün silâh altmda dır. Varşova sefiri Vassilie Protitch, tekaüde edecektir. Harekât, münavebe usulile nunun ahkâmını tatbiken ittihaz edilmişABİDİN DAVER Hulâsa başlıyan harbde, îngiltere dobulunan milisleri şu kadardır: günde 24 saat ve 5 gün devam edecektir. tir. sevkedilmistir. başmdanberi, hergün hemen her ma kalesinde, her fıkra«ında her dış haberinde, her fotoğrafında her karikatüründe şu tek mevzuu önünüze koydu: Harb. Korkanm ki bu zehir zemberek, biberli ve kanlı fikir yemeğine karşı beyniniz usanc ve tiksinti ifraz etmeğe başlamıştır. iki milletin değil, iki horozun bile döğüşmesinde »akin ruhlann ilâh kendisinin şimdiki bitaraflık kanununun asayişini bozabilecek müthiş dram tadiline karşı yapmakta olduğu muhale • unsurlan gizlendiğini hissedenler için feti sarsamiyacağını söylemiştir. gazetelerin yalnız ilân ve hikâye «ÜMumaileyh, ajağıdaki parolayı ortaya tunlarım okumaktan başka yapılacak §ey yok. Hergün, tekrar bu . kanlı atmıştır: mevzua dönmek zaruretini duyduk«Ambargoyu kaldırmak, harb de ça, o sakin ruhlardan birinin hayalil mektir.» Bu parola, bütün muhalifleri fırka me karşılaşıyorum. Bana şöyle diyor: ingiliz müstemleke ve dominyonlarının yardımı Bu defa, asker, erzak ve ham madde itibarile bütün dünya, İngiltereye muavenette bulunacaktır IHEM NALINA MIHINA Zayıf sözler i Imanyanm meşhur hava Mareşalı Göring geçenlerde, radyoda bir nutuk söyledi. Alman milleYazan: ABİD1N DAVER tine olduğu kadar, dünya milletlerine de hitab eden bu nutkun bizde bıraktığı tesir şudur: Radyoda, dinleyicileri eğlendirmek için, arasıra, söz söyliyen nüktedan adamların musahabelerine veya hasbıhallerine benzer bir konuşma... Yabancı ülkelere korunma tecrübesi yapılacak ihracat Bükreşte pasif Halka, tayyarelerden Kararnamenin tatbikına dair talimatname Resmî korunma talimi Gazetede neşredildi yaptırılıyor Yalan bir haber
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog