Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

( Son dakika ) Londra 13 (Sabaha karşı)Geç vakit alınan mevsuk malumata göre, Polonya kıtaatı bu akşam Lodz şehrini Almanlardan istirdad etmişlerdir. umhuri yil İSTANBUE CAĞALOGLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu İstantml No. 246 ^ Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 143 Satış yeri : 143 EISS PUNKTAL camları Reçeteler çok dikkatli yapılır. Taşra siparişleri derhal gönderilir. Babiali Meserret Oteline karşı KÖŞEBAŞESTDA No. 143 İSTANBUL EVZi TOKSOY J 10 tylÛI 1309 Düşmamn Narev ve Bug arasındaki Leh müda/aa hattını yarmak. için yaptığı teşebbnsler akim kaldı Sarkta Alman Taarruzu Durduruldu Çemberlayn, Daladye, General Gamlen ve Chetfield'in iştirak ettiği Şurada verilen kararlar Müttefikler, zorla sürüklendikleri harbe bütün kuvvetlerile devam edecek ve Lehistana azamî şekilde yardımda bulunacaklar Fransada dün Yüksek Harb Şurası toplandı Son taarruzlar esnasmda ilerlemeye çalışan bir Alman müfrezesi GARB CEPHESİNDEKİ HABEKÂT Eransız kıt'aları Sarbrük'tin cenuhn geniş bir sahayı daha işgal ettîler Dört Ingiliz gemisi tecavüze uğradı General Veygand Dünkü Yüksek Harb Şurasına iştirak edenler Çemberlayn General Gamlin Lord Chetfield Daladie Londra, 12 (Hususî) Bugün Fran tün vasıta ve kuvvetlerle devama ve müsada Yüksek Harb Şurası toplanmıştır. tecavize karşı kahramanca çarpışmakta oBaşvekil Çemberlayn ile Koordinasyon lan müttefikleri Polonyaya azamî yarNazırı Lord Chatfield Yüksek Harb Şu dımda bulunmaya karar vermişlerdir. Alrası içtimaına iştirak etmek üzere bugün manyaya karşı alınacak tedbirler hakkınAnkara 12 (Telefonla) Cu tayyare ile Fransaya gitmişlerdir. Bu iç da İngiltere lie Fransa arasında tam bir martes1 gunu tayyare üe Beyrut tan şeVimize gelmış olan Fransız şaık >* ki haftadanberi devam eden harb timaa, Fransa namma Basvekil ve Harbi fikir birliği müşahede edilmiştir. henıiz esaslı bır inkişaf göstermediği ye Nazırı Daladye ile Fransız ordulan Çemberlayn Krala izahat verdi ordusu kumandanı General Weygand'm yarm fbugun) şehrimziden hareketı halde istıkbah pembe gozlükle seyre Başkumandanı General Gamlen iştirak etLondra 12 (Hususî) Başvekil başlıyanları kıskanmamak elden gelmi mişlerdir. Yüksek Harb Şurası, vaziyet Çemberlayn bu akşam Fransadan don muhtemeldır Generalın Rumanya veya doğruca Polonya ıstıkametıne hareyor. Almanyanın Polonya karşısındaki hakkında doğrudan doğruya müdavelei müş ve derhal Kral Corc tarafından huket edeceğı hakkında bazı ecnebi kay vaziyetıne bakarak şu hükmü vermekte efkârda bulunmak ve derhal alınacak ted zura kabul edilmiştir. Başvekil, yüksek naklardan çıkan haberler hakkında tebirleri tetkık etmek üzere toplanmıştır. İn harb şurası tarafından verilen kararlar mas edebıldığımiz alâkadarlar ademi tereddüd etmıyenlere rashyoruz: Alman ordusu kısa bir zamanda giltere ile Fransa, mücbir sebebler tahtın hakkında Krala izahat vermiştir. jnalumat beyan etmektedirler. da girilen harbe, tahtı emirlerindeki büLehhlerin işini bitırecek. Harbin sekizin\Arkasi Sa 5 sütun 4 tel Muharebe vaziyeti Şarkta Dün neşredilen Leh tebliğine göre, Varşova önünde Alman taarruzu durdurulımıstur Kutno mıntakasında kanlı çarpışmalar cereyan etmektedir. Düsmanın motörlü kıt'alarmın benzinsiz kaldığı haber veriliyor. Alman tayyareleri, Lüblindeki tarihî binalan ve mülteci halkı taşıyan trenleri bonbardıman ctmişlerdir. Narev ve Bug mıntakasında bulunan Leh müdafaa hattını yarma teşebbüsü akim kalmıştır. Vistülün garbindeki büyük meydan tıuharebesi şiddetlenmiştir. Alman ordularının geri kısmında çete muharebeleri basalmıştır. Düşmamn simdi>e kadar 15 bin kişi zayiat verdiği bildirilmektedir. Harb kısa sürebilir mi? Fransız kumandanının bugün Ankaradan hareketi muhtemeldir D Garbda Fransız kıt'aları, Sarbrük'ün cenubu şarkisinde yeniden 50 kilometre murabbahk bir sahayı işgal etmişlerdir. Lüksenburg hududunda devam etmekte olan Alınan mukabil taarruzu püskürtülmüştür. Düsmanın Moselle boyuııca yapmak istediği taarruz hareketi de durmuştur. Fransızlar işgal ettikleri Alman topraklarında mevzi almaktadırlar. Muharib İngiliz kuvvetlerinin garb cephesindeki askerî harekâta iştirak etmek üzere Fransaya getirildikleri resmen bildirilmektedir. Mükemmel şekilde techiz olunan bu kuvvetlerin cepheye sevki, halkın sürekli ve samimî tezahüratına vesile olmuştur. yosu bu gece aşağıdaki neşrıyatta bulunmuştur: «Şimalî Lehistandaki Alman kuvvetlen benzinsiz kalmışlardır. Polonyalılar bugün ıki Alman benzin tankını zaptetmişlerdir. Bug nehri civarındaki Alman mukabil taarruzu Polonyalılar tarafından Alman taarruzu durduruldu durdurulmustur. Almanlar Polonyadan Londra, 12 (Hususî) Polonyada garb cephesıne mühım mıktarda asker ve cereyan eden 12 günluk muharebelerden tayyare göndermişlerdir.» sonra, Alman taarruzu durdurulmuştur. ci gunünden itıbaren ölümle pençeleşmeğe başhyan Varşova garb demokrasılerinden hâlâ yardım göremed.ğine gö r e , Polonya seferi bittıkten sonra İngıltere, Hıtler'm yapacağı sulh teklıfını derhal kabul edecek, bu suretle, nasılsa atılmış olduğu bir badıreden hem yakasını, hem de şerefini kurtarmış olacaktır. Bir milletin hayatı pahasma da olsa, birkaç ay zarfında dünyaya cennet hayatı vadeden bu görüş, eğer hakıkî vaziyeti ifade edebılseydı şuphesiz birçok insanları sevindirirdi. Yazık ki hiç kimsenin şimdiden iyice ayarhyamıyacağı hakikî vaziyet yukarıki iddiaya da uymaktan çok uzak bulunuyor. Bir defa Alman ordusunun Leh ordusu karşısındaki muvaffakiyetlerini tabiî görmeğe alısmak lâzım. Bir yanda muazzam bir pehlivan, ötede 18 yaşında bir delıkanlı var. Yalnız kaldıkları takdirde pehlivanın del ;1 anlıyı ergeç alaşağı edeceği muhakkak. Propaganda vasıtalarınm siyasî dıişüncelerle harikulâde zafer Hariciye Vekilimiz, Meclis Parti Gurupunda dün mühim izahat verdi Şark cephesi Polonyalılar Almanlar benzinsiz kaldı! Lublin'de ytkılan tarihî binalar Londra 12 (Hususî) Moskova rad Lublın, 12 (a.a.) Polonya radyo[Arkası Sa 5 sutun 1 de] NAD1R NAD1 [Arkast Sa. 5 sütun 6 da\ Meclisin evvelki gunkıi içtimaında Başvekilimiz nutkunu okuyor Tayyare piyangosu 50,000 lira 20431 numaralı bilete isabet etti Dünkü keşidede kazanan numaraların tam listesi (6) ncı sahifede Ankara 12 (a.a ) Bugünkü Gurup içtimaının bildiriği: Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Millet Meclisi Gurupu bugün 12/9/193E öğleden sonra reis vekili Hasan Sakanın reisliğinde toplandı. İlk söz alan Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Meclisin tatil mebdeinden beri cereyan eden sivasî ahval ve vakıalar üzerinde ve bugünkü siyasî mesailin her safha'U hakkında uzun izahat ve beyanatta bulundu. Birçok hatbiler ajni mevzular üzerinde fikir ve mütalea beyan etmişler ve hükumetten bir çok noktalar hakkında sualler sormuslardır. Bu suallere Hariciye Vekili ve diğer alâkadar Vekillerimiz cevab vermişlerdir. Umtmıî heyet memleketin müdafaa ve emniyeti için olan kararları ve siyasî tedbirleri memnuniyete şayan görmüş ve Hükumetle Gurup arasında tam bir tesanüd olduğu bir daha tezahür etmiştir. Hükumetin izahati müttefikan Gurupça tasvib olunduktan sonra saat 18,45 te celseye nihayet verilmiştir. Pariste bir kısmı halka kapanan yeraltı şimendifer istasyonlarından biri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog