Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

C Son dakika *) Varşova 11 (Sabaha karşı)Polonya ordusu Varşovanın şimali şarkisinde ve cenubunda iki müstahkem müdafaa hattı vücude getirmektedir. Bu hatta yakında mühim muharebeler beklenîyor. UnâllinCl yil Sflyi '. 5 5 0 8 umhurı Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul posta kutusu Istanbul, No. 246 Telefon Başmuharrir ve evi: 22366 Tahrır heyeti: 24298. idare l Son dakika ) PclZartBSİ I I EylÛI Fransız ordusunun 3ar mıntakasında kazandığı yeni muvaffakiyetler Kanada da Almanyaya dün harb ilân etti Majino önündeki kuvvetler, Almanların mukabil taarruzlarına rağmen işgal ettikleri bütün mevzileri tahkim ediyorlar, müttefik donanmaları, Manş ve Şimal denizlerine mayin döktü Muharebe vaziyeti Ajans telgraflarile muhtelif membalardan alınan haberlere göre, şark cephesinde kesif düşman motörlü kıt'alarma karşı Varşova'nm mukavemeti devam ediyor. Alman umumî karargâhı, Radom civarında çarpışan Polonya kıt'alarının şarka doğru çekilmelerine imkân bırakılmadığını bildirmekte ise de, bu malumatı teyid mahiyetinde hiç bir haber alınamamıştır. Polonya ordusunun düşmanı üssülharekelerden uzaklaştırarak memleketin şarkındaki çok geniş bataklıklara doğru çekileceği ve bu sahanm cenup kısmında neticei kat'iyeyi almak üzere bir imha muharebesi yapacağı hakkındaki kanaat umumidir. Dün neşredilen bir Fransız tebliği, Almanların cephenin muhtelif noktalarında mukabil taarruza geçtiklerini bildirmektedir. Fransız tayyareleri, normal keşif f aaHyetlerine devam etmişlerdir. Gece, vaziyet değişmemiştir. Fransız öncü müfrezeleri, Alman hududunu aşarak Zigfrid müstahkem hattı önündeki Alman karakollarile musademede bulunmuştur. Henüz hava hücumu kaydedilmemiştir. ve matbaa kısmı 24299 24290 Bükreş 10 (a.a.) «Havas» Rumanya hükumeti derhal yeni ihtiyat sınıflarını silâh altına çağırmağa karar vermiştir. Bugün bir milyon 100 bin askerin silâh altında bulunduğu zannediliyor. Ingiliz donanması, münakale yollarını tamamen emniyet altma aldı ltalyanın Bitaraflığı Ankara: 9 (Başmuharrîrimizden) trafmda çok gürultu yapılmış olan Alman İtalyan çelık ıttıfakma rağmen ltalyanın yenı başhyan harbe karışmaması, gun geçtıkçe bir sürpriz tesıri yapmaktan zıyade akla ve mantığa daha uygun bir hareket gıbı gdrunmek mahiyetmde kuvvetleniyor. Şımdiki bitarafhğmda devam edip etmemek ltalyanın bileceği bir iştir. Biz sadece vaziyeti tamamıle objektif olarak mütalea edıyoruz. Evvelâ şunu hatırlıyahm: italya Avusturyanın Almanyaya ilhakından ve Sudetler işinin de hallınden sonra Avrupada bu kıt'anın mılletlerini yekdiğerine düşürecek, yani büyuk bir harbe sebebiyet verecek kadar ehemmiyetli bir mesele bulunmadığını söylemekten hâli kalmamıştır. îtalya Avrupa nizammı yeniden kuracak meseleleri daha ziyade Avrupa haricinde göruyor gibi idi: Almanyaya nispetle koloniler, İtalyaya göre Tunus, Suveyş ve Cıbuti meseleleri gibi şeyler, ve nihayet hem Almanyaya hem italyaya nispetle iptidaî maddelerin yeni bir tevzi şekli kabılinden isler. Ihtimal ki kolonılerin yeni taksiminde İtalya kendisine düşebilecek bazı hisseleri de düşünüyordu. Muhakkak olan şudur: îtalya, tahsisan Danzig ve Koridor meselesinden dolayı bir Avrupa harbi çıkamıyacağında sarahat ve kat'ıyetle ısrar etti. Danzig yüzünden çıkacak bir harbe İngiltere ile Fransanın müdahaleleri muhakkak bulunduğu İtalyanm meçhulü değıldi. Buna rağmen İtalya Danzigde Alman hakkını tasdi1' ve bu meselede Polonyaya uysallık tavsiye etmekle beraber herhalde Danzigden dolayı bir harb çıkmasını muvafık bulmamakta ısrar ediyordu. Eğer bu ısrarda bir itiraz manası varsa bunun İngiltere ile Fransaya olduğu kadar Almanyaya da tevcih edılmiş olmak hükmünde bulunduğunu bugün soğukkanlılıkla hepimiz kolayca anlıyabilıriz. İtalyanm esasen muvafık görmedıği boyle bir sebebden dolayı çıkacak bir harbe istirak etmiyeceğini daha evvel muttefıki Almanyaya anlatmış olması ise pek tabiî görülmelidir. . H Açık denizlerdeki Ingiliz ticaret gemilerini muhafaza etmek üzere hareket edeceği haber verilen Ingiliz Anavatan filosundan bir parça İtalya ne yapacak ? Rusyada kısmî seferberlik ilân edildi. Mareşal Göring'in evvelki gün söyledigi nutuk, bitaraf matbuatta istihfafla karşılanıyor Londra 10 (Hususî) Kanada bugün oğleden sonra Almanyaya ılânıharb etmistir. Kanada Basvekili yarın parlamentoda mühinı bir nutuk irad edecektir. devam eden müzakerelerden sonra ittihaz edilmiştir. Bazı muhalifler, kendi şahsî mütalealarını söylemislerse de fırkalan namına idarei kelâm etmemi«lerdir. [Arkası Sa. 6 sütun 1 de] llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimniHillllllllinillllllllllllllllllllllllllll Polonyanın sanayi merkezlerinden biri civarında Leh askerleri havaya karşı müdafaa harekâtında Parlâmentodaki müzakereler Ottavva 10 (a.a.) Avam Kamarası, Kralm iftıtahî nutkuna verılecek cevabî arizayı tasvib etmistir. Yarıda kalan röportaj 2O Ağustosta Varşovada... Y a z a n : NADİR NADİ Bu tasvib, Almanyaya karsı harb ilâ mna muadıldır. Esasen bu harb ilânı fazla teahhur edemezdi. Kanadanın ver miş olduğu bu karar dıkkate sayan bir ittifakla ittihaz edılmistir. Fılvaki parlamenYUNUS NADİ to, persembe günü Tweed Muir tarafın[Arkası Sa. 6 sütun 4 fel dan telâffuz edilmis olan nutku, hicbir muhalif rey vermeksizin tasvib etmsıtir. Bu cevab, ayni zamanda hem nutku, hem de Almanyaya karşı açmıs olduğu mücadelede İngiltere ile sıkı bir tesriki mesai yapılmasmı taleb eden Başvekilin beyanatını tas\ib etmistir. King, bu tasvibin ehemmiyetini öğle den sonraki celsenin başlangıcında izah etmistir. Mumaileyh, hükumetin harb halinin resmen ilânı için muktezi tedbirleri ittihaz edeceğini ilâve etmistir. Maamafıh Kıng, kamaraları tamamile serbest bırakmak için onlardan harb ilân , etmelerini taleb etmekten çekinmistir. l Parlamentonun kararı, yalnız iki gün B. Millet Meclisi bugün toplanıyor Hükumetin haricî siyaset hakkında bevanatta bulunması muhtemel Leh devlet merkezi varoşlarında çok şiddetli muharebeler oluyor Şehrin yan sokaklarına giren Alman kıt'aları, cüzütamlarını beklemek üzere işgal altına aldıkları sahaları terketmeğe başladılar Bugün (5) inci sahifede Ankara 10 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi yarın (bugün) saat on beşte mutad içtimaını yapacaktır. Bu içtimada hazır bulunmak üzere Polonyalılar meb'uslardan hemen hepsi şehrimizde toplanmış bulunVarşovada vaziyet maktadır. Varşova 10 (a.a.) Pat ajansı, Meclis ruznamesinde bazı Varşova'nm müdafaasını hazırlamağa kanun lâyihalarımn müzake devam ettığini bildirmektedir. Bir yan resi bulunmaktadır. Yarınki dan bomba vağınuru altında sivil ahali celsede hükumet tarafından yeni kurbanlar verirken, bir yandan da haricî siyaset hakkında beya bütün halk faalıyetîe sehrin müdafaasını hazırlamaktadır. Varşova'nm şarkındaki natta bulunulması muhtemel kenar mahallel^rde birkaç kilometre dir. İArkası Sa. 5 sütun 3 te\ Polonyalılar ne ıirler arasında tahşidat yapıyor Şark cephesi r Rumen hududları üze \ Garb cephesi | Fransızlar Yeni muvaffakiyetler Paris 10 (a.a.) Havas Ajansı tebliğ ediyor: Şark cephesinde, Varşovamn istikbali nin mevzuu bahsolduğu zannedılen büyük meydan muharebesinın basladığı anda, Rhın ve Moselle cephesinde dunku sid detli çarpısmalardan sonra geceleyin bi« nevi sükunet müşahede edılmistir. [Arkası Sa. 5 sutun 4 te\ rinde Alman tajryareleri Londra 10 (Hususî) Varsovadan Bukrcşe giden Röuier ajansınm muhabırinc Bore, Alman tayyareleri Rumam/a hududunda büyük faaliyet goslnmeğe baslamıslır. Alman hava kuvvetlerine mensub bircok iayyareler Rumanya toprakları üzerinde uçuşlar yaparak fotoğraflar çekmekiedirler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog