Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ÜÇ ADAM Yazan: General SHERRILL Birleşik Amerika bükumetinin eski Ankara sefiri 1 ukçeye çeviren: Cemal BUkerman Her kltabcıda bnlunur. Fiatı 100 kuruştur. Kemal Atatürk Ruzvelt Mussolini Londra ile Berlin arasında teati edilen mesajlar neşredildi Hitler, Danzigin şartsız olarak iadesini, Koridorda ârâyı umumiyeye müracaat edilmesini taleb ediyor Hâdiselerin hulâsası Vaziyetin anî surette vahim bir şekıl aldığına daır dun verümış olan haberler teeyyud etmemiş ve dunya dun de intizar vazıyetinde kalmıştır. Almanyanın talebleri Vll QflVI R J . P R teTANBUE CAGALOGLU Jll bdjl . O*fOÖ Telgraî ve mefefub adresl: Cumhurly«t tstanbul Posta kuttıstı: tstanbnl No 249 Telefon: Bajşmuharrlr ve evl: 22366 Tahriı heyeti: 24298. tdare TO matbaa kunıı 24299 24290 u m h u r iy et p . r ı f , IQQQ UUİIİO I CJflUI I 3 0 3 r Bugün çıkan sayıMHfa^ustad karikatürist RamizS&âBffasî karikatürleri birer »beser mahiyetindedir. Günün^ıiyasî vaziyetini Ramiz'in firçasilf^ seyretmek için bugün behemehd (Karikatür) mecmuasf alımz. KARIKÜÜR Bir harb çıkarsa... Mısırda büyük askerî hazırlıklar yapılıyor Garb hududunda alınmış olan müdafaa tedbirleri bu mmtakayı zaptedilmez bir hale koymuştur Almanyada Alman hukumetı Alman Polonya ihtılâfının hallı ıçın Londra ile Berlın arasında teatı edilen notaları neşretmıştır. Bu notalardan anlaşıldığına gore Hatler Danzıg'ın bılâkayıd ve şart Almanyaya iadesıni ve koridorda ârâyı umumıyeve müracaat edılmesını ve bu hususta bır anlaşma ımzalamak uzere bir Polonyalı murahhasın Berlme gonderılmesini ıstemıştır. LehLstan Berlıne murahhas gonderni3dığınden, Hitler yaptığı teklıfe reddedılmiş nazarılf baktığını bıldırmiştır. Bununla beraber Alman hukumetı son Ingılız mesajma henuz cevab vermedığinden, butun umidler zaıl olmamıştır. Mısır oıdusuna aid tanklar, Kahire caddelerinden geçiyor Iskenderiye 31 (a.a.) Nazırlar meclisi namına söz söylemeğe salâhiyettar bir zat Reuter'in muhabirine demıştir ki: , • « Harb ç;karsa istihzaratını yapmıs olan Mısır gafıl avlanmış olmıyacaktır. Nazırlar, bütün gür. durmadan çalısnuv lardır. Şımdiye kadar hiç bu kadar çok çalışmak mecburiyetinde kalmamış'.ar dır. Meclısin Avrupa buhranı hakkındaki müzakereleri tam altı saat sürmüştür. Garb hududunda alınmış olan müdafaa tedbirleri bu mıntakayı zaptedilmez bir hale koymuştur. Tahşid edilen birçok İngiliz, Mısır ve Hınd kıt'aları, mıktan gizli tutulan tayyareler, istihkâmlar ve tayyare dâfi topları yapılacak herhangı bir taarruzun büvük müşkülâta maruz kalınmadan terdedileceğine şüphe bırak mamaktadır. Harb zuhur ettiği takdirde Mısırın her tarafında örfî idare ilân edılmesi beklenmektedir. Bu takdirde Başvekil Alı Mahir Paşa. Mısır askerî valihğine llll lllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll İngilterede Kabıne, Alman cevabma intizaren dun seferberlik hazırlıklarını itmam maksadıle butun ihtıyat kuvvetlerını sılâh altına çaşırmış ve kara, denız ordularıle hava kuvvetlerını seferüer hale getırmış ve Londrayı bugunden itıbaren tahliyeye karar vermi'stır. Maamafih bu hazırlıklardan harbın gayrikabili İçtinab olduğu netıcesi çıkarılmıyacagı ehemmıyetle kaydedılmektedır. İngiliz parlamentosunun son içtimaında Meclis binasının önünde topla nan kalabalık, neticeyi bekliyor Sulh köprüleri yıkılmadı amma.. ıkmıyan candan ümîd kesilmez, dıye bir atalar sözü vardır. Bugün ( de sulh içın, ayni sözü soylıyebılirız. Topların yerine henüz dıplomatlar konuşuyor, bomba yerine mesaj teati ediliyor; onun için bu buhranın sulhla netice'enebıleceği ümidi de henüz büsbütün kesılmemiştir amma bu ümid ışığınm bir gece kandıli kadar zayıf olduğunu ve zorlu bir yelin onu kolayca söndürebileceğini unutmamak gerektir. Yeniden bazı sınıflar dün silâh altına çağırıldı Fransız kabinesi, taahhüdlerine sadık olduğunu teyid etti, Varşova'da harb hazırlığı devam ediyor, İngiltere ile telefon muhaberatı kesildi ingilterede askerî hazırlıklar Fransada Kabine dunkü toplantısında Lehistana karşı deruhde ettiği taahhudleri harfıyen yerıns getırmek hususundakı kararını t«yıd ederek yeniden askeri tedbırler almış ve Parısın tahliyesıni emretmiştır. tayin edılecek ve bütün mahkemeler divanıharb şeklıne inkıîâb edecektir. Oto mobillerle kamyonların ve hernevi arabaların musaderesi için lâzım gelen plânlar hazırlanmıştır. Gıda maddeleri ve sair havayicı zaruriyenın tevzii için birçok komiteler teşekkül elmıştir. Kahire ve İ£kenderiyenin tahliye plânı Ja hazırdır. Bu plân ilk ijaratte derhal tatbik edilebilecektir. General Weygand Mısıra gitti Beyrut 31 (Hususî) Hususî mcmuriyetle buraya gelen General Wey • gand, Mısır hükumetile istisarelerde bulunmak maksadıle bugün Kahireye gitlecektir » Lehistanda Hukumet umumî seferberlik şayiaları ve Leh askerlerme atfedilen tecavuzleri tekzıb etmektedir Polonyada dun de muhtelıf ihtıyat smıfları sılâh altına çağırrimış ve Danzig'dekı Leh gazetecileri Varsova'ya davet edılmı§tır. Danzig hududunda bazı hâdıseler cereyan etmiştir. MirilMII llllllllllllllllllllllllllll llllllll llllllll I r YARIN : Mısır ve Süveyşin mfidafaası Yazan: ABİDİN MIII1IIIIIIIIII MIIIIIIIIIII1IIII llll DAVER J II llllllllllllllllllll' Fılvaki, bir taraftan Hiler'le Çemberlayn gdrüşürken dığer taraftan da LehAlman hududunda hâdıseler eksik olmuyor. Her devlet, askerî hazırlıklarmı harb tedbirlerini durmadan artırıyor. Bereket versin ki vazıyet 1914 tekı gıbi değildır. O zaman, iki taraf da harbden korkmuyor, harb istiyordu. Ve her iki taraf da, seferberliğini bıran evvel bıtirerek askerliğin o zamanki tabirile «hasma takaddüm ve sebkat» kaıdesınden istifade etmek istiyordu. Şımdi ise vazıyet böyle değildır. Evvelâ, yalnız bir taraf harb istiyor; yahud ister görünüyor. Sonra, ya hududlarda karşıhkh aşılmaz kaleler sıralarmıştır; yahud da her iki taraf sevkülceyşin «düşmandan evvel harekete geçmek» kaidesini tatbıka imkân bulamıyacak kadar hazırlanmıştır. Bu itıbarla hâdıseler 1914 teki gibi yıldırım hızile harbe doğru gitmiyor, sahte veya samimî olarak sulhu kurtarmak yolunda görüşmeler oluyor. Yeni deniz erbaşlarımıza merasimle diplomaları verildi GENC DENİZCİLER İZMİTE GİDİYOR Londrada hava taarruzlanna karşı alınan tertibatı kontroi Sulh cephesinin harbi atlatmak ve suleden teşkilât iş başında hu kurtarmak için yaptığı gayretler samiLondra, 31 (Hususî) İngiliz hii nacaktır. Bu münasebetle bütün trenler bu mıdir. Çunku sulh cephesi devletlerınin kumeti Hitler'in cevabina intizar etmek işe tahsis edilecektir. İlk olarak çocuklar, harbden kazanacakları hiç birşey yoktur. Harb ilâhlarının da harbden o da kaza le beraber seferberlik hazırlıklarmı ta ihtiyarlar ve hastalar nakledilecektir. Lonnabilmek şartde pek fazla birşey ümıd et mamlamağa karar vermiş ve bugün yeni dradan nakledileceklerin yekunu üç miltiklerine ihtimal verilemez. Zamanımızda den ıhtiyat tedbirleri almıştır. Kabine, bu yon kişiye baliğ olmaktadır. Bunlann yaharb, aşağı yukan müsavi kuvvetler ara günkü içtimaında vaziyeti tetkik etmis ve nsını çocuklar teşkil etmektedir. Beş yasında cereyan ettiği takdirde, müthiş bir seferberlik hazırlıklarının devamile I on şına kadar çocuklara anneleri de refakat facia, korkunc bir felâket, hatta bunlardan dranın tahliye programını derhal tatbika edecektir. Hastanelerdeki hafif yaralılar da büyük birşey, bir afettir. Fakat mihver karar vermiştir. Kabine içtimaından son da derhal nakledilecektir. Londranın tahlidevletleri, bılhassa Almanya, 1934 tenbe ra neşredilen bir tebliğ, bilumum ihtıyat yesi dört gün sürecektir. Londradan tahliri harb tehdidile karışık politıka şantajla sınıflarının derhal sılâh altına çağmlmaya ye edilenler Sussex, Kent ve Essex vilârı yaparak birçok menfaatler kazanmış karar verildiğini ve B ile D smıfına men yetlerine nakledilecektir. Ayrıca Liverolduğundan, altı ayda bir, eylulde ve sub bahriye ihtiyatlarının şahsî davet bfk pool, Manchester, New Castle, Edinburg martta, bu usule müracaati âdet edindi. lemeden derhal gemilerine iltihak etmele ve Glascou sehi leri hnlkı da tahliye edıle cektir. Bu şehirlerin tahliyesi 24 saat süKarşı tarafın zâfı, Beyaz Harb denilen ri lâzım geldiğıni bıldirmektedir. recektir. Salâhiyettar mehafilde bu tahbu usulü, şimdiye kadar, daima muzaffer Londra tahliye ediliyor Iıyelerden, harbin gayrikabili içtinab hale ABİDİN DAVER Kabine tarafından verilen karar ıimcilArkası Sa. 7 sütun 1 de] İArkası Sa. 3 sutun 4 te\ bince yarın Londranın tahlivesine basla Deniz Erbaş mektebi mezunlarına diplomaları veriliyot (Yazısı 6 ncı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog