Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

v Münir 117939 SALI AKŞAM1 Nureddin Salacık Kızkulesi 177939 PAZARTESI AKŞAMI Caddebostan Gazinolannda AYTEN idaresinde Salacık konseri için Köprüden muhtelif saatlerde 10 vapur konulmuştur. umhuriyet CAAA tSTANBUL CAĞALOGLU tSTANBUL CAĞALOGLU 5444 Telgraf ve mektulj adresl: Cumrıurlyet, tstanbul Posta fcutusu: İstanbuL No. 246 ^ ^ ^ Teleîon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 HALİD ZİYMiŞAKJ^GİLİN yeni ^it ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. 9 TGnMIUZ 1939 Danzig şehri dün gece nümayişlere sahne oldıı Kim haklı ? u sütunlarda sık sık müdafaaya mecbur kaldığım bır tez vardır Tekrar edeyim: Avrupa, ıçınde çırpındığı buhrana 1919 muahedelennin sakatlığı yüzünden düştıi. Harbden sonra dunyaya yenı bir nızam vermek üzere masa başına toplanan dıplomatlar insanlığm ıstırabmı anlıyamadılar, yanhş hareket ettıler. Dört sene süren harb, galıb, mağlub tanımaksızın bütün mılletleri ezmıştı. Kutleler, maddî ve manevî yaralarını tedavi ımkânından başka hıçbır nimet ıstemıyorlardı. Avrupanın büyük bir kısmı harabeye ddnmüştü. Mağlublara, takatlerını aşmıyan bir ceza vermek suretıle sinirleri uzun zaman için teskın etmek, ortalığı bir nızama koymak mümkün olacaktı. 1870 harbıne nihayet veren Frankfurt muahedesi iyi bir örnek teşkil ediyordu. Fransayı beş milyar altın franga ve Alzas Loren'i fedaya mahkum eden bu muahede, birbirine dıişman ikı millet arasmdaki münasebetleri Danzigli Almanların bir nivmayişif t hiç olmazsa kırk sene müddetle düzeltmeLondra, 8 (Hususî) BerKnden bil beraber, Almanya tarafırıJan Danzige sîmiş miydı? Bu sefer daha iyisi yapılmalı; dirıldrğine göre, bugün Danzigdeki Na lâh" ve mühimmat gönderildjğine dair yaAvrupaya elli, altmış senelik bir sulh te ziler sokaklarda nümayişler yaparak ser bancı gazetelerde çıkan fikirleri tekzib etmin edılmeliydi. best şehrin Almanyaya ilhakmı istemiş mektedirler. Almarr mehafilinde Danzig Bazı Fransız gazetelerine göre Almanlar, Danzigi harbsiz alacaklarına kani imisler Hariciye ve Ticaret Vekilleri müstakil grupun suallerine cevaben dünkü celsede mühim beyanatta bulundular Meclis latil kararı verdi , Halbuki boyle olmadı. Sulh müzakere lerdir. Gazeteler, Danzig halkının bu nü de yapılan nümayişlerin Leh'hükumeti talerını ıdare eden adamlar Wılson müs mayişini ehemmiyetle tebarüz ettirmekle lArkast Sa. 3 sütun 4 teî tesna mağlub mılletlere karşı içlennde miıthış bir deve kını besliyorlardı. Ellerınden gelse yeryüzünde Almanya veya Türkıye dıye bir devlet bırakmıyacaklardı. Bu hisle hareket ederek hazmı imkânsız muahedeleri mağlublara yutturmaya çalıştılar. Netice malum! Dünyarun sinirleri düzelecek yerde butün bütün bozuldu. Ve bugün, Umumî Harbin yirmi beşinci yılLondra, 8 (Hususî) Başvekil ve donümünde. yeni ve daha müthiş bir harb Hariciye Nazın M. Molotof bugün saat tehlıkesıle karşı karşıyayız. 18 de îngiliz ve Fransız büyükelçileriıe İngiliz fevkalâde murahhası M. Strang'ı Bu benim kabul ettiğim tez. Son günkabul etmiştir. Elçiler, İngiltere ile Franlerde, Pariste çıkan Gringoire gazetesınsanın yeni tekliflerini M. Molotofa levdi de, vaktile sulh müzakerelerine iştirak etetmişlerdir. Salâhiyettar Sovyet mehafimiş olan eski Fransız Başvekili Andre linde, Sovyetlerin Baltık memleketleri reTardıeu, o devre aid hatıralarını neşretti. .jimlerinde herhangi bır değişiklik yapılMuhterem muharrir, biraz evvel yukanda mıvacağına dair teminat istenildi^ine datekrarladığim fikirlerin tamamen aksıni ir deveran eden şayialar resmen tekzib emüdafaaya çalışıyor. Demek istiyor ki: dilmektedir. Avrupanın içınde yüzdüğü kriz Elçilerin müzakeresi vakıâ Versailles muahedesinin sakatlığı yüzündendir. Fakat bu sakatlık muahedeMoskova, 8 (a.a.) Seeds, Naggiaı nin çok ağır olmasından değil, bilâkis çok ve Strang, dun Fransız sefaretinde,Moshafıf olmasından ileri geliyor. 1919 da kovanın mulcabil teklıfleri hakkında menClemenceau Almanyayı yerinden kımılsüb oldukları hükumetler tarafından kendanamaz bir hale sokmak için çok çalıştı. [Arkası Sa 8 sutun 3 te\ Ne çare ki Wilson bir idealistti ve Lloyd George da Avrupanın Fransız hegemonB U G Ü N Eski Vali Muhiddin Üstündağ, dünkü muhakemesi yası altına gireceğinden korkuyordu. Bu esnasında kararı dinliyor 7NCİ SAHİFEDE: iki adam (Tardieu İtalyan murahhası Moskova müzakereleri Yeni teklifler Molotofa verildi Meclisin dünkü sen içtimaında salonun bir görünüşü Ankara 8 (Telefonla) Büyük MilTicaret Veöilinin beyanatt let Meclisi bugün saat onda Abdülhalik Büyük Millet Meclisinin bugünkü topRendanın riyasetinde toplanmıştır. [Arkası Sa. 8 sutun 4 te] ANKARADAKİ MUHAKEME Muhiddin Üstündağ ve Sovyetler, bazı şayiaları Beyoğlu semtinde yalnız arkadaşları beraet ettiler tekzib ediyorlar otobüs işletilecek Yâlrtiz Sürpagob meselesinde sulh işini VekâJete sormadan tasdik ettiğinden eski Valiye 50 üra ceza verildi, bu ceza da tecil edildi Belediye tramvay hatlarını söktürerek dar caddelerde münakaleyi otobüslerle temin etmeği düşünüyor İstanbul Tramvay, Tünel ve Elektrik idareleri şımdiki halde eski kadrolarmı muhafaza edecek ve birkaç ay bu kadro lar tecrübe edilerek değiştirilmiyecektir. Mezkur idarelerde vazife almak üzere Belediye Reisine yüzlerce rnüracaat vaki olmaktadır. Belediye Reisi Lutfi Kırdar tecrübe müddetının sonuna kadar memur ahnmamasını ve kimsenin dg işinden çıkarılamamasını alâkadarlara bildırmiştir. Elde edilecek tecrübelere göre ikincikânunda yeni bir kadro tanzim edilerek Şchir Meclisine verilecektir. İstanbul ihtiyacı için lâzım gelen oto büsleri Tramvay idaresînin mubayaa edeceğini yazmıştık. Bunun için bir şart name hazırlanmıştı. Belediye bu şartnameyi ilân etmek üzere iken Amerikada bir otobüs imalâthanesinin mümessili Belediyeye müracaatle müessesesi tarafından nümunelik bir otobüsün İstanbula gönderiimekte.olduğunu yirmi güne kadar İs tanbula gelecek olan bu otobüs görüldüklArkası Sa. 8 sütun 6 da] YENİ BİR TASAVVUR! Orlando'yu hesaba katmıyor, çünkü şinıAnkara 8 (Telefonla) Otobüs di Almanyanın kuyruğu olan İtalya o yolsuzluğu, Asrî mezarlık ve Surpagop zaman da Fransanın her dediğine boyun davaları dolayısile, İstanbulun bundan NADIR NAD1 evvelki Valisi Muhiddin Üstündağla ar[Arkası Sa 8 sütun 3 te\ j kadaşları hakkında, Temyiz dördüncü llllllllltllllllllllllllilllllltlllllllMIIİIIIII 1IIIIIMIMIM lillMIIIMIIIIMirUIIIllllllMMIIItlllllllilllltllllll llllliriT IIII ceza dairesî tarafından verilen kararlar, bugün tefhim edildi. muhakeme heyeti, Mecdi Beydeşin reislığinde Nail Tarhan, Cevdet Baybura, Hâmid Küsef, Osman . • [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] IIIIIIMIirillllllliIIMIIIIIIIIIirillllMIII Kadın ve Moda 9 UNCU ^ T Ankara Hava Garı uıııiMMiııılllltlllllllKIUIKIIIIIIJIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIl Haftalık radyö programı llltllllllllllllllllllllHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIrilinilllll Tramvaydan kurtulacak olan İstiklâl caddesi IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllll HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIIIIIflltlllllllltlllllllflltlllllllllllllllllllll DNÜ ÜK \DemirsporVefayisifira Devlet Havayollarının yeni istasyonu FUTBOL| karşı 2 golle yendi dün büyük merasimle açıldı Milli küme maçlarına dün Taksim stadyomunda devam olunmuştur. Resmimiz, dünkü maçta Demirsporun Vefaya bir goliinü göstermektedir. Maçın tafsilâtt 6 ncı sahifemizdedir. Ankara Hava Garmın küşad resminde bulunanlar ve gar binasınıu bir manzarası (Yazışı 3 ünçü sahifemizdeX
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog