Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

r Münir Nureddin 117939 SALI AKŞAMI 177939 PAZARTES1 AKŞAMI ~ •^ Salacık Kızkulesi Gazinolarında AYTEN idaresinde v Bu akşam Caddebostanda Gala suvaresl, Varyete, eğlenceler Caddebostan u m h u ri ye t Onaltıncı yıl s a y ı : 5 4 4 3 Telelon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24298 24290 Telgra Hayrıyeden •: j ^ ^ ş z heyeti itina ıle h a z ı r l a n a ı P ^ ü V | ^ j M â ^ ( 74 numaalı Vapurutnuz} Dtıg^r ^Kr^den 14.30 da kalkarak muayyenr^is*elelerimize uğradıktan sonra, Boğaziçinde ve açığında cevelan yapacak, avdette Büyükderede ve Küçüksu plâjında tevakkufla 20.45 de Köprüye gelecektir. züh Seferi > t ve m e k t u b adresl: cvmhvn&t, tstanbm. posta imtusu: tstanbuL NO 248 Cumartesi 8 Temmuz 1 9 3 9 NevYork dünya Sergisinde Türkiye Sergiye iştirakimizi takdirle karşılarken, onu muvaffak kılan bütün millî faaliyetlere teşekkür etmeyi vazife biliriz. Ankara: 7 temmu. evyork sergisine iştirakimizin etraflı ve tam haberleri ve vesıkaları ancak şimdi şimdi Ankaraya mebzulen gelmektedir. Bir arkadaşımızın ilk açılış günlerinde sergiyi ve paviyonlanmızı ziyareti her yerde herşeyin tamam olmadığı bir zamanda vukıı bulduğu için yazısında ufaktefek bazı eksıkliklerden sikâyet eder gıbi bir ifade vardı. Fiihakika Nevyork sergisinde ona iştirak eden bütün memleketlerin paviyonları tam vaktir.de yetışmiş olmak nimetinden çok uzak kalmıştı. Ayni halin Paris sergisinde daha büyük mikyasta vuku bulmuş olduğunu hatırlarız. Bununla beraber Nevyork sergisinde Türk paviyonları diğer memleketlere uispetle esaslı işlerini ilk bitirenlerden ve sergınin açılış gününde esas itıbarıle hazır olanlardan biri olmak üzere tetnayüz etmiştir. Bizim sergınin noksan tarafını Türk sitesinde teşhir olunacak eşyanın sergi açıldığı zaman Amerikan makamlarile sergi idaresi arasında hâlâ hallonmamış olan gümrük müşkülâtı, yani ou eşyanın vakit ve zamanile gümrükten çıkarılıp yerlerine konamaması teşkil etmiştir. Nihayet bu zorluklar da hallolunarak sergimizin ikmali gecikmemiş olduğu cihetle şimdi Türkiyemizin bu cihan sergisine i^tirakini bütün meziyet ve muvaffakiyetlerile takdire imkân elvermiş bulunmaktadır. Sık sık dünyanın her tarafında kurulmakta olan sergilere ve hele böyle Parisinki, Nevyorkunki gibi büyüklerine iştirakin Türkıyemiz gibi dünyaya adeta yeniden doğmuş bir memleket için ne büyük kıymeti olduğunu hakkile anlamakljğımıza büyük ihüyac vardır. Nitekim son Nevyork sergisinde bunun çok açık bir misalini görmekteyiz. Osmanlı lmparatorluğunun tasfiyesinden sonra kendi kendini yaratan yepyeni millî Türkiyenin kendisini, her fırsattan istifade ederek, bütün dünyaya mümkün olduğu kadar fazla tanıtması maddî ve manevî bakımlardan çok ileri bir zarurettir. Osmanlı tarihinin azametini inkâr etmek kimsenin aklından geçmemekle bsraber siyasî bakımdan bu devlet şeklımizin son bir iki asır zarfındaki geriliğı ve inhitatı Türk ırkını da beraber sürükler gibi görünen hazin bir akıbete yuvarlanmış ve adeta bir uçuruma kayan bir manzara göstermekte buîunmuş olduğunu bılmemezlik edemeyiz. Bu yıkılıştan dünyanın hayran gözleri önüne yepyeni bir millî devlet çıkaran yeni Türkiye hakikaten dünyanın yarın ve öbürgün takib edeceği istikametlere örnek olacak bir varlık halinde tebarüz etti. Doğruyu gören gözlerin pek iyi takdir ettiği bu vaziyette Türkiyemiz hesabına hakikati efsaneden farkettiren mütemadi bir gayrete ihtiyac vardır ki o da bizzat biz Türklere düşen başlıca bir vazifedir. Nevyork dünya seıgisi gibi büyük bir meşhere iştirak etmekle birinci derecede Meclis, yaz tatiline başlıyor Uunun puruzlu ışı Dün, Hatayın ularî ve adlî kanunlarile Tunceli, istimlâk ve Sümerbanka verilecek munzam sermayz hükkındakiJJiyihalar kabul edildi Hükumet, Meclisten itimad reyi istiyecek çarşamordumuHataya girişiyapılan büyük Leh hükumeti, Danzig'e bir nota gönderecek Polonya, Danzig'in Almanyaya ilhakına muvafakat etmiyeceğini sarahaten bildiriyor ( 5 temmuz ba giinü, zun nin yıldönümü nasebetile Antakya da askerî geçidde kahraman askerlerimiz Hitler hududu teftiş etti "} Alman Devlet Reisi, bundan evvel hududlarda yaptığı bir teftişte... Mes'ud ve tarihî gün dolayısile Beylanda yapılan partak merasim esnasında mektebli yav rularımız tstiklâl marşını söylüyorlar. Bu mes'ud güne dair diğer resim lerimiz 7 nci sahifemizdedir. Ankara, 7 (Telefonla) B. M. Mec lisi bugün Refet Canıtezin bâşkanlığında toplânarak ruznamede bulunan muhtelıf lcanunları ve bu arada Devlet Denizyolları ıhtıyacı için muhtelıf tipte gemıler inja çici taahhüdlerde bulunması hususunda etririlmesi ve sair vesait, teçhizat, malze Münakalât Vekâletine mezuniyet veren me, alât ve edevat siparişi için 12 milyon kanunjâyihasile nüfus deneme yazım ka600 bin liraya kadar gelecek yıllara gelArkası Sa. 7 sütun 1 de] Varşova 7 (a.a.) Polonyanıa yakında Danzig Senatosuna göndereceği notayı mevzuubahs eden siyasî mahfillerde, Polonya hükumeti noktai nazannın aşağıdaki üç prensipe istinad etmekte bulunduğu beyan edilmektedir: 1. Danzig, Almanyaya ilhak edilmemelidir. 2. Danzig, Polonyanın gümrük hududları haricinde kalmamalıdır. 3. Danzigte Polonyanın bütün haklârına ve bilhassa limanlardan, doklardan, nhtımlardan ve şimendiferlerden serbesçe istifade etmek ve Danzig ile Polonya arasındaki posta muhaberatını kontrol etmek hakkma tamamile riayet edilmelidir. Diğer cihetten, Polonyalılarla Almanlar arasında bir fark gözetilmemek ve Polonyalıların zararına olmamak şartile Danzig'te Alman kültürünün serbestçe inkişaf etmesinde Polonya hükumeti hiçbir mahzur görmemektedir, [Arkası Sa. 7 sütun 5 te\ Parti müfettişleri Vazife alan meb'uslar, bugünlerde teftiş mınta kalarına hareket ederek işlerine başbyacaklar Ankara, 7 (a.a.) C. H. Partisinın memleketin umumî hayatında takıb ettiği yüksek maksad ve gayelerin tahakkukunu temin ve Parti ve Halkevı faaliyetlerini tezyid emelile, Partinin bütün teşkil ve tesislerini merkezin sıkı bir kontrolu ve devamlı bir rehberlıği altında bulunmasını temin esasını kabul eden Beşincı Büyük Kurultay Parti nizamnamesine koyduğu hükümle Parti müfettişliklerı ıhdas eylemiş bu lunmaktadır. Bu hükme göre memleket 20 teftiş mıntakasma ayrılmış ve her mıntakanın müfettişi tayin edilmiş, vazıfe ve salâhıyetleri gösteren talimatnamelerini almışlardır. Müfettişler, bugünlerde mıntakalarına hareket ederek vazifelerine başhyacaklardır. Tespit edi len talimata göre, müfettişler senede en az 6 ay mıntakalarında bulunacaklar ve bütün teşkilâl kademelerini gene senede en az iki defa teftiş etmiş olacaklardır. Müfettişlerin isimleri ve mıntakalarının merkezleri aşağıdadır: Afyon merkezine Aydın meb'usu Adnan Menderes, Ankaraya Amasya meb'usu Esad Uras, Adanaya Maraş meb'usu Hasan Reşid Tanku, Amasyaya Erzurum meb'usu Salim Altug, Artvine Muğla meb'usu Cemal Aramuğla, Balıkesire İzmir meb'usu Dr. Mustafa Dengisu, Bileciğe Samsun meb'usu Zühtü Durukan, Burdura Edirne meb'usu Osman Şahinbaş, Boluya Kars meb'usu Şerefeddin Karacan, Denizliye Mardin meb'usu Dr. Rıza Levend, Erzincana Balıkesir meb'usu Muzaffer Akpınar, Giresuna Seyhan meb'usu Tevfık Tarman, İstanbula Konya meb'usu Tevfik Fikret Sılay, İzmire İstanbul meb'usu Galib Bahtiyar Göker, Kırklareliye Kocaeli meb'usu Ragıb Akça, Kırşehire Kastamonu meb'usu Hilmi Çoruk, Kas tamonuya Sıvas meb'usu Hikmet Işık, Maraşa Bursa meb'usu Dr. Galib Kahraman, Niğdeye Kırklareli meb'usu Şevket Ödül, Sıvasa Kars meb'usu Zihni Orhun. Japon Başvekili ((Almanlarla Rusların anlaşmasına kat'iyyen imkân yoktur» diyor Tokyo 7 (a.a.) Başvekil Hiranuma millete hitaben neşrettiği bir beyan namede diyor ki: « Japonya kendi vaziyetini teslim den, iyi niyet gösteren ve antikomintern paktının takviyesine alâka gösteren milletlerle faal bir surette teşriki mesai et mek arzusundadır. Buna mukabil Japonya Çan Kay 5 e k'e yardım etmek ve yahud Uzakdoğudaki yeni nizama karşı doğrudan doğruya vebilvasıta obstrüksyon yapmak teşeb büsünde bulunan memleketlere karşı icab den müdafaa tedbirlerini almakta asla ereddüd etmiyecektir. Alman Sovyet anlaşması Japon Başvekili Hiranuma mümkün değildir kil Hiranuma, gazetecilere beynelmilel Tokyo 7 (a.a.) «Stefani» Başvevaziyet hakkında mühim beyanatta bu lunmuştur. Hükumet reisi, ezcümle, mazide olduğu gibi şimdi de antikomintern paktın takviyesini istihdaf eden Japonyanın siyasetinde hiçbir değişiklık husule gelmediğini beyan etmiştir. Almanya ile Sovyetler Birliği arasında ticarî veya iktısadî bir itilâf akdedi leceğine dair dolaşan şayialar hakkmda Başvekil, bu iki memleket arasında böyle bir itilâf akdedilmesi ihtimali olmadığım, hele siyasî bir anlaşm? akdinin hiç mevzuu bahsolamıyacağın. söylemıştır. Çin harbinin yıldönümü Tokvo 7 (a.a.) Çin harbinin ikinci yıldönümü, Japonyada ve Çinın işgal altında bulunan kısımlarında «Şarkî Asyadaki yeni nizam» lehınde yapılan te zahüratla tes'id edılmiştir. Tokyo şehir meclisi, İngiltere sefirine, İngiltereyi Çan Kay Şek rejimine yardım siyasetinden vazgeçmeğe davet eden bir karar sureti tevdi etmiştir. Japon Vatanperverleri birliği azası, İngiltere sefarethanesinin önünde nümayiş yapmıştır. Nümayişçiler üzerinde: «İngilizler Asya kıt'asından çıkmalı dır.» ibaresi yazılı levhalar taşımakta idiler. tArkası Şa. 1 sütun 6 da} Köseivanofun Berlin seyahati Müzakerelerden mühim bir netice alınamadığı anlaşılıyor Berlin 7 (a.a.) Köse İvanof, Hariciye Nezaretinde yapılacak bir kabul resminden sonra, gece Munih'e hareket edecek ve oradaki nasyonal sosyalist teşekküllermi ziyaretten sonra Salzburg'a geçerek oradan Bulgarıstana dönecektir. Bulgar Başvekilinin Berlin ziyareti münasebetile bu akşam neşredılen resmî tebliğ, «yapılan görüşmelerde umumî vaziyetin ve iki memleketi alâkadar eden meselelerin bahis mevzuu edildiğini» büdirmekte ve bu görüşmelerde «iki memleketin gerek kendi aralarmda. gerek İtalya ile olan an'anevî münase betlere tekabül eden dostluk zihniyeti nin hâkim olduğunu> ilâve eylemekte dir. Resmî tebliğ, Bulgaristanı, «Avrupa nın cenubunda bir nizam unsuru» olarak tavsif etmekte ve «iki memleket arasm[Arkast Sa. 7 sütun 5 te\ YUNUS NADİ [ArTtası Sa. 3 sütun 6 da] İki elçi itimadnamelerini verdiler f Ankara hava istasyonu açılıyor 1 Ankara 7 (Telefonla) Bugün Yugoslavyanın Ankara elçisile İspanyanm Ankara elçisi, Reisıcumhurumuz tarafından kabul edilmişler ve sefirler itimad namelerini takdim etmişlerdir. Itimadnameler ayrı ayrı ve merasimle verilmiş ve Cumhur Reisimiz gerek Yugoslav ve gerek İspanya sefirlerile uzun uzadıya görüşmüşlerdir. Her iki mümessilin de kabulleri esnasında Hariciye Vekâleti Genel Sekreteri Numan Mene mencioğlu hazır bulunmuştur. Resmimiz İspanya elçisi Lopez Dorika ile Yugoslav elçisi İlya Sumentoviç'i Çankayada Riyaseti Cumhur köşküne girerler ken göatermektedirjt Ankara hava istasyonunun yeni binası, bugün Başvekil Doktor Refik Saydam ve Münakalât Ve. kili Ali Çetinkaya tarafından işletmeye açılacaktır. Bu suretle İzmir Ankara ve Adana Ankara hava seferleri de başlıyacaktır. İstasyon binasımn açılış merasimini müteakib İzmir ve Adanaya ilk sefer uçuşları yapılacak, bu tayyarelerimizle meb'uslar gidecektir. Yukarıdaki resimler, yeni binanın manzarasile yolcu salonunu göstermektedir%
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog