Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Münir Nureddin 117939 SALI AKŞAM1 Salacık Kızkulesi 177939 PAZARTESI AKŞAMI Caddebostan Salacık konseri için Köprüden muhtelif saatlerde 10 vapur konulmuştur. Gazinolarında AYTEN idaresinde Mogol Mançuko hududunda çarpışmalar devam ediyor JaponMançu kuvvetlerinin yaptığı taarruz büyük zayiatla tardedildi 45 tayyare düşürüldü, 50 tank tahrib edildi, Japonlar 800 maktül ve bir çok mecruh bırakarak kaçtılar Uzaksarktaki harb I ZAA ) İSTANBUL CAĞALOĞLu p yll Sajfl l Ü44£ Telgrat ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusm: tstanbuL No. 246 blllîia I İBnHîlUZ I 9 3 9 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 u m h u ri 1 8 kişM^^^S'üzide bir saz heyeti itina ile h a ^ ^ M « büfeyi hamil (74 numaralı ^ l ^ r u m u z ) yarın, köprüden 14.30 da kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra, Boğaziçinde ve açığında cevelan yapacak, avdette Büyükderede ve Küçüksu plâjında tevakkufla 20.45 de Köprüye gelecektir. enezzüh Seferi Hayriyeden: Kastamonuda seylâb Sular 6 ahşab köpruyü sokup goturdu, dört kişi boğuldu Kastamonu 6 (a.a.) Dün saat 16,30 da oldukça büyük bir sel gelmiş ve elli dakika kadar devam etmiştir. 1313 tenberi tesadüf edilmemiş olan bu sel neticesi mecrasmda.. bir metre kadar yükselen sularj.derenin iki tarafındaki caddeleri ve evleri. tamamen istilâ etmiş ve bir iki evin dere tarafındaki duvarları yıkılmıştır. Dere üzerindeki altı ahsab koprüyü sular götürmüştür. Dört kişinin selde boğulduğu bildmliyoF. ' Sel, elektrik hatlarını da taruâbetmiş olduğundan şehir karanlıkta Jtalmıştır. Hü&umet, her türlü tedbirleri almiftır. Jandarma kumandanhğı şehir dışmda selden hasara uğnyan mırıtakada tetkikat yapmaktadır. Mareşal F. Çakmak Erkânıharbiye reisimizin Izmirdeki tetkikleri Bugün de donanmamızı teftiş edecek olan Mareşal, atış poligonunun açılış merasimine riyaset etti Sümerbank sermayesi yeniden artırılıyor Izmir 6 (a.a.) Genelkurmay Baş duğu halde dün sabah 8 buçukta îzmîr» kanı Maraşal Çakmak refakatinde Ordu den hareketle Menemen ve Foçadaki bir* Müfettişleri Orgeneral Fahreddin Al likleri tefriş etmişler ve akşamüzeri KarşıAnkara 6 (Telefonla) Sümerbank tay ve İzzeddin Çalışlar, Korgeneral yaka yolile şehrimize dönmüşlerdir. Sasermayesine 58 milyon lira ilâvesine dair Muğlalı, Müstahkem Mevki Komutam yın Maraşal geçtikleri bütün kasaba vc kanun lâyihası Meclisin Iktısad ve Malileneral Aktuğu ve maiyetleri erkânı ol[Arkası Sa. 8 sütun 6 da] ye ve Bütçe encümenlerinden geçti, encümenler bu lâyiha dolayısile uzun uzadıya tetkikler yapmışlardır. Iktısad ve Maliye Vekilleri Sümerbank ve Sanayi Umum rmidürleri encümen içtimaîannda bulunmuşlardır. Bütçe encümeni lâyihada tadiller yaparak heyeti umumiyey« »«vk«tti. Bütçe encümeni beş «enelik sanayi progTamınm tahminlerile tatbikarjetıceleri arasmdaki farklar üzerınde de meşgul olmuştur. Hükumetin yaptığı lk tahminlerin esaslı ve mufassal bir e' Mançu hududunda hücum haKnde Japon müfrezeleri feriyet tebarüz ettirilmekte'dir. Mogol tüde istinad etmediği, bunun da sanayileşMoskova, 6 (a.a.) Son zamanlarda cereyan eden Mogol Mançuko hâ Halk Cumhuriyetinin Sovyet Mogol me hareketinin müstacelen başlaması ve diselerini gijzden geçiren.yarıresmî bir teb kuvvetleri erkânı harbiye heyetinin bir bu yolda alınan kararların filî sahaya he[Arkası Sa. 8 sütun 5 te] liğde muhtelif mmtakalarda SovyetMo beyannamesini zikreden mezkur tebliğde [Arkası Sa 8 sütun 3 te] gol kuvvetlerinin kazandığı tam muzaf Bütçe encümeni, ilâveyi 19,5 milyon lira olarak tespit etti Mareşal Fevzi Çakmak İzmirde karşılanıyor Muayyen saatlerden sonra... Mekteb talebesi eğlence yerlerine alınmıyacak Maarif Vekâleti, çocuklarm mekteb haricincteki yaşayışlarını tanzim için bir talimatname hazırlıyor Rus Bulgaristan ne yapacak ? ulgar Başvekili sayın Köseivanof'un Berlın seyahatı bütün BaJkanlıları ayni derecede alâkadar eden mühim bir hâdisedir. Komşu ve dost devlet Başvekilıne yapılan parlak resmi. kabul bu hâdisenin Almanlar nazarmda da nekadar ehemmiyetle telâkkı edildiğini gösteriyor. Ajans telgraflarından edindiğimiz malumata göre Başvekil Köseivanof şerefine Berlinin Anhalter istasyonu fevkaJâde günlere mahsus bir itina ile donatılmış, yollara muazzam bir kalabalık sıralanmış ve başta Devlet Reisı Hitler olmak üzere Almanyanın en mühim simalan bizzat istasyona giderek dost Londra 6 (Hususî) îngiltere, kında tam bir anlaşma hasıl olmuştur. memleketin hükumet şefini karşılamışlarMuallâkta kalan yegâne mesele, diğer Fransa ve Sovyetler arasında cereyan dır. eden müzakereler hakkında alınan mü Avrupa devletlerine karşı yapılacak bir Bugünkü Avrupa vaziyeti karşısmda temmım malumata göre, üç devletten her tecavüz takdirinde takib edilecek hattı Bulgaristanın Almanya için ifade ettıği hangi birine karşı bir tecavüz yapıldığı hareketin tespitidir. İngiltere ile Fransa, manayı anlamak bize güç gelmıyor. Aytakdirde diğerlerinin derhal tecavüze uğ isim zikretmek istemiyorlar, sadece müsrıca, muhterem Köseivanof'a yapılan he{Arkası Sa. 8 sutun 1 de] rayan tarafın yardımma koşmaİarı hakyecanh tezahürattan da görüyoruz ki, lllllllllllllllliriMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIınıllllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIİIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIııllılMlinilMIMII kendisi, Berlinde geçireceği birkaç gün zarfında Almanlann bazı mühim tekliflerine maruz kalacaktır. Bu tekliflerin Bulgaristanca kabul veya reddedılmesi, Balkan sulhunun ve Balkan istiklâlinin yarını bakımından birinci derecede ehemmiyeti haiz bir hâdise telâkki edilmelidir. Bulgaristan, sulh muahedelerinin yenilenmesini arzu eden yegâne Balkanlı devlet olarak tanılır. Umumî Harbde hep beraber üzerimize çöken felâket, bu çalışkan ve gayretli komşumuzu da acıklı bir vazıyete sokmuştu. Buna biraz da kader diyebiliriz. Çünkü her nekadar 1914 te emperyalıst bir devletin oyuncağı olmayı kabul etmiş idisek de buna bir dereceye kadar da mecburduk. O zamanm siyasî şartlan bugünkünden çok başka idi. Gerek biz, gerek Bulgarlar iki ateş arasında, NADİR NADİ [Arkası Sa. 8 sütun 4 tc] Lord Halifaks Moskovaya gidecek Sefirlerimiz arasında tebeddül ihtimalleri Uç devlet arasındaki görüşmeler son safhada Istimzaclara gelecek cevab üzerine bir kararname hazırlanacak ür mekteb müsameresinde seyirci yavrular... Maarif Vekilliği, ilk ve orta tahsil yıdlar konulacağı gibi, muallimlerin ta • müesseselerinde okuyan talebelerin mek lebeye rehberlik vazifesi yapmaları için teb haricindeki vaziyellerine aid yeni bir de yeni hükümler vazedilecektir. Her tatalimatname hazırlamaktadır. Bu talimat lebenin mekteb haricindeki zamanlanm name ile, talebeye aid ehemmiyetli ka [Arkası Sa. 8 sütun 6 da] "ü""""" " »»'»"»""iııııııınıııııııifiıııııımıııııııııı ıiMiıınıııı ı ıı. m.ıın,,,,,, „,„„„ „, İngiltere Fransa ve Sovyetler esas meselede anlaştılar, son pürüzler de yakında halledilecek Belgrad Elçimiz Haydar ve Atina Elçimiz Ruşen Eşref Ankara 6 (Telefonla) Sefirlerimiz arasında geniş mikyasta tayinlerin yapılmak üzere olduğu anlaşılmaktadır. Bu arada Belgrad elçisi Haydarın bü yük elçi olarak Moskovaya, Yakub Kadrinin şimal memleketlerinden birine, Atina orta elçimiz Ruşen Eşrefın Bel grada taymleri muhtemeldır. Ağra manlara cevab geldıkten sonra buna dair kararnamenın hazırlanacağı anlaşılmaktadır. Japon hükumeti imtiyazlı mıntakayı tahliye etmiyor Almanya, Tokyo kabinesine bir nota vererek iki devlet arasında bir ittifak yapılmasında ısrar etti İngiliz askerf heyeti şehrimize geldi İngiltere yeni krediler açıyor Bu husustaki lâyiha, Avam Kamarasına verildi Londra 6 (a.a.) İngiliz gazeteler; hükumetm parlamentodan «ihracat garanti ve kredileri» dairesi için 100 milyon sterlin veya daha fazla tahsisat istiyece ğini yazıyorlar. Daily Mail gazetesi, İngilterenin müt tefiklerine silâh ve mühimmat ve saire sa tm almak imkânı verilmek üzere 150 mil lArkası Sa 8 sütun 3 te] İngiliz heyeti, dün motörle Haydarpaşadan İstanbula geçerken.. Bir müddettenberi Ankarada bulunan îngiliz askerî heyeti, dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştır. Heyet, Tuğgeneral Lund ve Bınbaşı Strand'dan mürekkebdır. İngiliz Elçıliğı askerî ataşesi Binbaşı Ross, heyet şerefine evinde hususî bir ziyafet vermiştır. Ziyafetten sonra, heyet, Belediye tarafmdan tayin edılen bir tercümanın refakatinde olarak sehırde bir gezinti yapmış, akşam üzeri Kocatepe torpitosile Çanakkaleye gıtmıstır. İngiliz heyeti, Çanakkale ve İzmiri sureti hususiyede zıyaret ettıkten sonra pazartesi güniı şehrimize donecek ve buradan Londraya avdet edecektic B U G Ü N 9 UNCU SÂHİFEMİZ Çocuklar için Şaııghaydaki Fransız mıntakasına iltica eden Çinliler 'vazuı 8 inci şahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog