Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Piyano akordiyanlarının Tükiye umumi acentası Jorj D. Papajorjiu Yüksekkaldırım No. 90 HOHNER Dünyanın en meşhur ünaltıncı yıl sayı: 5 4 4 0 nM»l«HA ...I «„ umhuri CAAf\ İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgrat ve mektub adresl: BUyUk edib HALİD ZİYA UŞAKLI yeni eseri: ihtiyar Döff n . Paris matbuatı Lehistana Ordumuzun Hataya girişı mukavemet tavsiye ediyor merasimle tes'id ediliyor • • • Mes'ud yıldönumu Telelon: BaşmuharrirTOevl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 cumhunyet, tstanbui. p o s t a kutusu: tstanbui NO 248 Çafşamba 5 Temmuz 1 9 3 9 Kitabcılardan isteyiniz. Danzig ihtilâfı Almanyanın Gönisberg zırhlısının serbest şehre Bu münasebetle Antakyada bugün yapılacak yapacağı ziyaret hukukî bir münakaşaya yol açtı şenliklere halk ve köylüler iştirak edecek Mareşal Çakmak Büyük Erkânıharbiye Reisimiz, İzmirde merasimle istikbal edildi İzmir 4 (Telefonla) Büyük Er kânıharbiye Reisimiz Maraşal Fevzi Çakmak, bugün yanında Ordu Müfettişi Orgeneral Fahreddin Altay, İzzeddin Çahşlar, Korgeneral Mustafa Muğlalı, Tümgeneral Zeki ve hava müşaviri al bay Şefik olduğu halde, Kocatepe muhrıbile Çeşmeye gelmiş, büyük merasimle karşılanmıştır. Maraşal, askerî birlikleri Leh Alman hududunda ihtiyatî teftiş ettikten sonra saat 19 da Güzelyasaçan hortumlarla lıya gelmiş, hararetle istikbal edilmiş, karşılama merasiminde, askerî, mülkî erVarşova 4 (a.a.) Nazi makamlan kân, kıt'alar, heyetler ve muhtelif teşek tarafından son zamanlarda alınan askerî küller mümessilleri hazır bulunmuştur. tedbirler üzerine Polonya hükumelinin Bu gece muhterem misafirimiz şerefine Danzig âyan meclisine henüz bir nota Ordu Evinde bir zıyafet verilmiştir. tevdı etmedıği salâhiyettar bir membadan teyid edilmektedir. Yarın Foçada teftişler yapacak olan Büyük Erkânıharbiye Reisimiz, vali tarafından Şehir kazinosunda verılecek ziyafette bulunacak, ertesi gün fuardaki atış poligonunun açılış merasimini yapa caktır. Tarihî Hatay Meclisi kapandıktan sonra halkın coşkun tezahüratından iki görünüş Şehirlerin imarında mlihim tedbirler Ankara: 4 (Telefonla) ugünlerde Türkiye Büyük Mılı let Meclısinin muhtelit bir encümenınde şehirlerimizin imarını îstıhdaf eden mühim bir lâyiha müzakere ediliyor. Mesele 2497 numaralı kanunun istımlâk usullerine sür'ati ve maslahata muvafakati temin eden bazı zarurî yenilıklerin ilâvesidir. Yenicarai meydanmda tecrübe edilmiş olduğu ve zaten ekser istimlâk işlerınde şimdıye kadar görülegeldiği üzere muamelede pek çok formaliteyi istilzam eden ağırlıkla sür'atli bir imar ameliyesi tatbik etmek çok zordur. Bir şehrin imarı o şehrin ve o şehri ihtiva eden memleketin büyük şeref ve menfaatidir. îmarı temin etmek için kanunun vazettiği değer pahaesası hakkile tayin ettikten sonra bunun sür'atle icrasına hiçbir mâni olmamak lâzım gelir, ki 2497 numaralı kanunun bazı maddelerine yapılan eklerle işte bu lüzum ve zaruret yerine getirilmek isteniliyor. Yeni lâyihada imarda ahenk temini maksadıle bazı fazla katlarm kaldırılması ve genişletilecek .caddeJerin iki tarafında zemin katlardan yer almarak kuvvetli mesnedlerle binaların gene eski hallerınde sağlam olarak bırakılmaları şekillerinde kaldırılan hava veya alınan zemin katlarının istimlâk bedelleri ödenmekle beraber bu binaların gerek üst, gerek alt tabakalarının yeni şekillerine göre tanzim ve inşası külfetleri beledıyelerce deruhde edilmektedir. Böylelıkle imara tâbi caddelerde binalar ahenkli ve mütenasib olmakla beraber caddeler de a srî bir güzellikle genişletilmiş olacak ve bütün bu işlerin yapılışında emlâk sahiblerinin haklarına halel gelmemesine çok itina edilmiş bulunacakhr. Yeni lâyihanın en ehemmiyetli hususiyetlerinden biri birinci maddeye eklenen C fıkrasının ikinci maddeye göre plân dairesinde parsellere bölünerek bazı geniş meydanları çevreliyecek yeni inşaatın muayyen ımar plânı mucibince itina ile yaptırılmasıdır. Bu bilhassa meydanlara taalluk eden imar işlerinde görülecek fevkalâde ehemmiyetli bir hususiyettir. Bir meydana muktazi imar işinin mevdana lâzım olduğu kadar istimlâkle iktifa edilmesi asıl matlub olan imarın tahakkukunu temin etmemekte ve meydan için icab ettiği kadar yer alındıktan sonra üst tarafı yekdiğerlerile asla tenasübü olmıyan karmakarışık binalardan ibaret kalmaktadır. Halbuki imarın en yüksek âmme menfaatıne mutabık olan icabı o meydanın genişliğile beraber etrafını süsliyecek binaların da plân dairesinde vücud bulmasını zarurî kılar. Onun için Meclise sevkedılen lâyihada C fıkrasına pek haklı olarak şu hükümler konulmuştur: «C: Yeniden açılacak veya genişletilecek yol, meydan, umumı bahçe, ve yeşil YUNUS NADÎ LArkası Sa. 5 sütun i tei . Antakya 4 (a.a.) Yarın kahra ne bütün halk ve köylülerimiz iştirak edeman ordumuzun Hataya girişinin yıldö cektir. nümüdür. Bu mes'ud ve uğurlu gün HaSabah saat 10 da Parti, Hükumet, tayın her şehrinde büyük merasimle kut Belediye ve Ticaret Odası heyetlenle [Arkası Sa. 9 sutun 4 tei lulanacaktır. Antakyada yapılacak töre hazırlıklar: Leh a » c n c ı , talim ediyorlar d lcv Kemalpaşa havzasında dolunun yaptığı tahribat Hasara uğrıyan iki bin hektarlık sahada msfddî zarar bir milyon lira tahmin ediliyor Iyi haber alan mahfillerde söylendi * ğine göre Danzig'in askerileştirilmesine karşı Polonya ancak Parisle Londra a rasındaki diplomatik görüşmeler lâzım gelen bütün unsurların toplanması imkâ[Arkası Sa. 9 sütun 4 te\ Payas demiryolu Mogol Mançu smırında şiddetli çarpışmalar • Iskenderun Tokyonun verdiği haberlere göre Japon Mançu kıt'aları 4 bin Sovyet askerini muhasara etmişler Hat 23 temmuzdan evvel hükumete devredilecek Ankara 4 (Telefonla) Payas Iskenderun hattının Türk Fransız an aşmasının mer'ıyetı tarihinden önce Devlet Demiryolları işletmesine teslimi mu karrerdır. Hattm tesellümü için tedbirler alınmaktadır. Şimdiki idare ile temaslara başlanmıştır. Moskovanın cevabı Kemalpaşanm umumi bir manzarası Londra ve Paris kabineleri notayı tetkik ediyor Uzakşarkia esir düşen bir kısım Moğol ve Rus askerleri Japon neferlerinin nezareti altında Londra 4 (Hususî) îngiliz ve îzmir 4 (a.a.) Bu sabahki gazete mur sellerinin ve müthiş rüzgârın ika etFransız kabineleri Sovyetlerin mukabil lerin verdikleri malumata göre, geçen tiği tahribat bağcılık tarihinde hemen he teklıflerini tetkik etmektedirler. Salâhi cuma günkü fırtmanın Kemalpaşa Hav men misli görülmemiş derecede büyüktür. yettar mehafilden alınan malumata göre, zasındaki bağ ve bahçelerinde ceviz ve Hasara uğrıyan saha iki bin hektardır. Sovyetler, Baltık devletlerine garanti lArkası Sa. 9 sutun 6 da] 'ermek meselesi hakkında İngiltere ile yumurta büyüklüğündeki dolunun, yağIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinUIIIIIIIIIIIIIMIItllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" Yeniden otuz tane köy ilk mektebi yaptınlıyor Şehir dahilinde mevcud elli bir mektebin tamiri işi de müteahhidlere ihale edildi Tokyo 4 (a.a.) Domei ajansmm akşam, Mançu arazisi dahilinde Kala ırMoğol Mançu hududu üzerindeki ha mağı civarında dört bin kadar Sovyet « Fransa tarafından teklif edilen formülü :atmin edici telâkki etmislerdir. Ancak rekât sahasından alarak neşrettiği bir ha Mogol askerini ihata etmiştir. [Arkası Sa. 9 sütun 5 te\ {Arkası Sa. 9 sutun 2 de] jere göre, Japon Mançu kıt'aları, dün Deniz Bankın mevkuf erkânı yeniden isticvab ediliyor IHIIIIIIlllilHiniHnlllinHIIIIMIMIIMHMMIimHnıllHIIIIIIUHinnillinHIIHIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIlllim Yeni yaptırılacak olan tek smıflı köy mektebi tipi (Yazışt 9 unçu sahifemizdej Denizbank erkâmndan dördii dün Adliye binasından çıkarlarken: Soldan itilaren: Yusuf Ziya Öniş. İsmail İsa, Malik ve Tahir Kevkeb (Yaztn 9 uncu sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog