Bugünden 1930'a 5,475,524 adet makaleKatalog


«
»

ataylı tüccarlarımıza îhtiyacınızı pazarlarımızdan temin ediniz Türk ve Parti bayrak SUMER BANK İstanbul, Ankara, Adana, Mersin Siparişler derhal gönderilir. YERLİ MALLAR PAZARLARI Onaltıncı yıl sayı: 5439 umhuri ISTANBUL CAGALOGLU Telgraf ve mektub adresl: Cumüurly«t. tstanbul Posta kutusu; tstanbul No 248 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Büyük edib HALİD ZİYA UŞAKLI yeni eser ihtiyar , . OB\\ 4 TBtHmUZ I 9 3 9 1 0 0 0 Kitabcılardan Vali ve Belediye Reisinin gazetemize beyanatı Leh hükumeti Danzig'deki Alman hareketlerinin meşru LÛTFİ KIRDAR DİYOR Kİ: olmadığını Berline bildirecek Serbest şehir meclisi mühim bir emir neşrtti Almanyaya nota! «Men'i israfat kanununun tadili istenecektir Belediyeye geçmek üzere olan Taksim kışlası yerinde muhteşem bir bina yaptıracağız İstanbulda bir ekmek meselesi yoktur, on para için fırıncılarla çekişip duruyoruz Mısırçarşısı yardimcı hâl olarak kullanılacaktır. istimlâk kararı kat'idirş Cumhur Reisimiz İngiliz elçisini ve İngiliz askerî heyeti reisini kabul etti Ankara, 3 (a.a.) Haber aldığımıza göre Reisicumhur İnönü bugün öğleden sonra Çankaya köşkunde İngiliz Büyükelçisıle Tuğgeneral O. M. Lund'u kabul buyurrnuşlardır. Ankara, 3 (a.a.) Millî Müdafaa Vekili General Naci Tınaz, bu akşam MarDanzig'teki Alman nasyonal sosyalist teşekküllerinden bir kalabalık mara köşkunde General O. M. Lund riya Varşova 3 (a.a.) Danzig'de Po daki hususî salâhiyetler ve yeni talimatla setindeki İngiliz askerî heyeti şerefine lonya mümessili bulunan Şodaki Mare Danzig'e dönecektir. bir ziyafet vermiş ve samimî bir hava Azabkapı cihetinin maketi hazırlanıyor şal Smigly Ridz ve Hariciye Nazın Bek Dolaşan bir şayiaya göre Polonva, içinde cereyan eden bu ziyafette Genel İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lutfi [Arkası Sa. 9 sütun 5 te\ Kurmay ikinci başkanı Orgeneral Asım tarafından ayrı ayrı kabul edilmiştir. ŞoGündüz ve daha birçok generaller ile Kırdar, dün akşam bir arkadaşımızı maİngiliz Büyükelçiliği ataşeleri hazır bu kammda kabul ederek, gazetemize müTotaliter memleketlerin daha düne him beyanatta bulunmuştur. lunmuştur Lutfi Kırdarın muhtelif şehir meselekadar Türkleri haklı gösterdikleri lerıne temas eden beyanatını, aynen neşbu meselenin mes'ud halli karşısınrediyoruz: da bugiin mugalataya sapmaları, Belediyeler Bankasmdan istikraz onların siyasetinde samimiyetten edilen beş milyon liradan üç milyon iir^sıeser bulunmadığına canlı nın, Ejninönünde yapılacak istimlâk bebir delildir. dellerine karşılık olduğunu bilryorsunuz. Ankara, 2 (Telefonla) Geri kalacak paranın bir milyon lirasmı, ürk Hatayın Türk anavatanışehrin münakale sıkıntısını azaltmak husuna iltihakı, uzun siirmüş bir ihsunda büyük yardımı olan otobüs işlet tilâfın mes'ud halli şeklinde bir mesi işine tahsis edeceğiz. Otobüsler, sisulh nişanesi olarak insanlığın huzur ve pariş edilmek üzeredir. sükununu istiyenlere göre çok hayırlı bir Men'i israfat işi hâdise sayıldığında şüphe yoktur. Yalnız Icirazları mucib olan men'i israfat totaliter memleketler bu tabiî olduğu katalimatnamesinin tatbikına devam edile dar haklı neticeyi hoş görmiyerek Francek midir? [Arkası Sa. 9 sütun l del Vali Lutfi Kırdar sayı mandası altındaki topraklardan fedakârhk etmekle, Türkiyeyi ise kerdisine aid olmıyan bir yeri almış olmakla ittiham ve tenkid ettıler. Bu muamele ile Akdenizde statükonun bozulduğu ve Arab memleketlerinin istikballeri telılıkeye düstüğü de bu meyanda ileri sürülmüş garıb ıddialardandır. Hatay davamızın sulh muahedelerine bağlı haklı bir dava olduğunu bu memLondra 3 (Hususî) Sovyet Hari mata nazaran M. Molotof, İngiliz • leketler bilmez değillerdir. Nitekim bu ciye Vekili Molotof bugün İngiliz fevka Fransız tekliflerine mukabil, Sovyetîerin davanın son yıllarda geçirdiği bazı hâd lâde murahhası M. Strang'ı ve Fransız hazırladıkları cevabı bildirmiştir. safhalarda Alman ve Italyan matbuatıBüyük Elçisi M. Naggiar ile İngiiiz BüMoskova'dan verilen malumat Tayfur Sökmen Millet Meclisi müzakerelerini takib ediyor nın Türk noktai nazarını terviç eden neşyük Elçisi Sir William Seeds'i kabul eMoskova 3 (a.a.) Havas muha * riyatı daha diinkü işlerdir. Hatta zaİskenderun 3 (Hususî muhabirimiz lak merasimle tes'idi için yapılan hazır derek, doksan dakika süren bir mülâkat biri bildiriyor: manlar olmuştur kı Türkiye bu meiüle den) Ordumuzun Hataya girişinin lıklar hayji ilerlemiştir. O gün büyük bir ta bulunmuştur. İngiliz Fransız Sovyet görüşmesi Abidin Daver ketler tarafmdan Hatayda bir emrivaki yıldönürnü olan 5 temmuz gününün par[Arkası Sa 9 sütun 3 te] Salâhiyettar mehafilden alman malu[Arkası Sa. 9 sütun 4 fe] , ,,, .n mmıı nMMiııuııiniMiıı mmiHiııııııiHiHiııııııııııiMiııımıııııııııımnıııııııııııımııı.ııınımı ihdas etmeğe teşvik bile olunmuştur. "„„,„, Arkadaşımız İstanbul meb'usu Abidin ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııınıııııııııııııııııiMiııııııııııııııııı^ Böyle bir vaziyet önünde Fransanın hiçDaver, tam Türk Fransız anlaşmasmın birşey yapamıyacağı tasrih olunarak ve imzalandığı gün ve saatte, İtalya hükumeihtimal ki icabında Türk tarafının ı'tizam tinin çirkin bir muamelesine maruz kalve takviye olunacağı kelimelerin gölgemıştır. Birkaç gün için, Fransanın Akdeleri altında ima edilerek. O zaman lıakh niz kıyılarma gitmış olan arkadaşımız, ove hatta filî hareketler için teşvike lâyık ralarda mutad olduğu üzere bir otokarla görünen Türk davası şimdi neden bu Fransız Italyan hududunu geçerek o cimemleketler nazarında o haklı mahıyetını varda bulunan San Remo'ya gitmek istetamamen kaybetmiş görünüyor ve öyle miştir. Otokar Vintmille'de Italyan hude gösteriliyor? Dünle bugün denilecek duduna geldıği zaman, Italyan zabıta mekadar yakın iki zamana aid bu dıl değimurları herkes gibi arkadaşımızın da paşikliği totaliter devletierin ne evvclce, ne saportunu istemişler, biraz sonra, diğer de şimdi doğru söylemediklerinin en açık yolculann pasaportlarını iade ettikleri delilini teşkil etmeğe kâfidir. Nevyork 3 (a.a.) Dün Çekouovak halde, arkadaşımızla refıkasmı otukardan Malumdur ki Hatdy meselesi, yalnız günü münasebetile yapılan merasirn es inmeğe ve hudud karakoluna girmeğe daşimdi bir sulh cephesi teşkili IÜZUTIU ta nasında RandaîlIsland'da bir nutuk söyvet etmişlerdir. hakkuk ettiği ve Türkıyenin gerek kerdi liyen Beneş demiştir ki: Karakolun âmiri, arkadaşımıza ismini mevcudiyet ve menfaati, gerek Akdeni« Avrupa yenıden vahim bir buh ve gazeteci olup olmadığını sormuş, kırzin ve Balkanlann sükun ve emniyeti ba rana doğru gidiyor. Buhran esnasında [Arkası Sa. 9 sütun 5 te\ kımlarından bu cepheye iltihak eylediği henüz memleketlerınde bulunan ve ecneşu son aylarda bir pazarlık mevzuu ola bi memleketlerde yaşıyan Çekoslovaklar rak ortaya atılmış ve haklılığına haksızh Umumî Harbde oynadıkları role benzer ğına asla bakılmaksızın gelişigüzsl halle bir rol oynıyacaklardır.» Büyük Erkânı Harbiye Reisidilmiş bir mesele değüdir. Son zaman Beneş'in bu sözleri Bohemya, Moravlarda Çekistania Arnavudluğun pelisigü ya ve Rütenya ahalisi için kısa dalgalarmiz îzmirde 8 gün kalacak zel hareketlerle hartadan silinmis olma la radyoda nesredilmiştir. İzımir 3 (Telefonla) Büyük Erları gibi hâdiseler karşısında kaldık. HaBeneş bu eyaletlerin ahalisine «vak kânıharbiye Reisimiz Mareşal Fevzi tav meselesinin hak esasına dayanan tam tinden evvel gayrimes'ul bir harekette buÇakmak, yarın Çeşmede merasimle karkarşılıklı bir muvafakatle hallinin o geli lunmamak şartile hazır bulunmalarını» şılanacaktır. Ordu birliklerimizin faaliyeşigüzel istilâ hareketlerine benzer hiçbir tevsiye etmıştir. tini teftiş edecek olan Mareşalımız, aktarafı yoktur. Eski Reisicumhur sözlerine şöyle deJaponların işgal ettikleri Foçeo limanından bir görünüş şam İzmire dönecek, Güzel Yalıda karHatay esasen halkınm büyük ekseri vam etmıştir. şılanacaktır. Londra 3 (Hususî) Tientsin'den ederek Çindeki İngiliz pasaportunu yeti Türk olan bir kıt'adır ki Umumî « Avrupa diktatörlükleri bugün nayuEski Çekoslovakya Cumhur Reisi Muhterem misafirimizin buradd 8 bildirildiğine göre, Japon askerleri John züne çarpmışlardır. YUNUS NADİ ik bir vaziyette bulunuyorlar. Bunlar Beneş'in, Amerikada, profesör [Arkası Sa. 3 sütun 1 de\ gün kalacağı anlaşılmaktadır. Enderson adındaki bir İngilize hakaret İArkası Sa 9 sütun 3 te\ İArkası Sa, 3 sütun 6 da] t kıyafetile alınmış son resm; İngiliz. askeri heyeti şerefine ziyafet Hatay davamızda telâkki tarzları Cezirede yeni rejim Hatay muazzam şenlikler Italyanların çirkin bir hareketi için hazırlık yapıyor T Arkadaşımız Abidin DaSuriye kabinesinin çekildiği ve Cumhur Reisinin ver hududda f ena bir muistifasının beklendiği haber verilmektedir ameleye maruz kaldı Uzun bir mülâkat Sovyet Hariciye Komiseri Molotof, dün ingiliz ve Fransız sefirlerile bir buçuk saat görüştü lml Eski Çek Cumhur Reisinin nutku Beneş, vatandaşlarına "hazırol!,, emrini verdi Uzakşarkta Ingilizlerin maruz kaldığı müşkülât «Avrupa diktatörleri nazik bir vazijette bulunuyorlar, bunlar ergeç düşeceklerdir» Londra hükumeti, İngilizlere karşı yapılan hakaretler tekerrür ederse müzakereden vazgeçecek Mareşal Fevzi Çakmak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog