Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

BUyük edib HALİD ZİYA UŞAKUGİLİN yeni eseri: ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. Onaltıncı yıl sayı: 5466 umhuriyet Teiefon • Bastauharrtı ve evl: 22368 Tanrlr heyett: 24298. tdare Telgraf w meIrtub f Kemal Atatürk Ruzvelt JMııs Yazan: General SH 1 ırkçeye çeviren: Cem Flatı 100 ku Her kltabcıda Birleşik Amerika bükum Ankara se" U Ç A OA M a d r e s ı f ^ S t . ı^Sfî^S^tttMn: ut^vn »a m Pazartesi 31 Temmuz 1939 ye matbaa Kıanı 24299 24290 ^ istiklâl savaşile bugün arasında Biz harb olmasım asla istemiyoruz. Olursa ve bize, yani en hayatî alâkalarla bağlı bulunduğumuz sahalara ka.dar gelirse ondan korkumuz da yoktur. 1918 mütarekesının karagünlerini kalbleri burkula burkula geçiren Türk milleti nihayet yalnız Osmanlı Imparatorluğu için değıl, onunla beraber Türk milleti iç,in de idam ılâmı hıikmünde olan Sevrcs muahedesini tanımıyarak bütün bir husumet cihanına karşı ayaklandığı zaman, ellerinden silâhları aJınmış, memleketinin dörf köşesi düşman işgalıne uğramış çok zor bir vaziyette idi. Üstelik dört yıl süren Umumî Harbin miithiş zayiatla mahmul yorgunluğu ile bitab bir halde bulunuyordu. Bu kapkara buhranlı hengâmede millete doğru yolu gösteren ve onu millî varlığınm müdafaasına götüren Atatürk Gazi Mustafa Kemal en imanlı sesile: Türk milleti gibi büyük bir milleti yok etmeğe ve hatta yok edilebilir farzetmeğe imkân yoktur. Varlığımızın kutsî müdafaasında behemehal muzaffer olacağız. Diye bağırıyor, ve bu sesin ilâhî cazibesile canlanıp kendisine koşan insanların inan ve heyecanları içinde yeniden ordular kuruluyor, hiç yoktan silâhlar yaratılıyor, millette hakikaten o gün bir husumet cihanına karşı koymak için maşerî değil de, adeta mahşerî bir hareket kaynaşıyordu. Avrupanm son zamanlarda ortalığı emniyetsizlık içinde bırakan istikrarsızlığı muvacehesinde millî varhğımıza ve hudud bütünlüğümüze tehlike gelmek ihtimalleri önünde sulh cephesine iltihak ederek tekrar müdafaa tedbirleri almak mecburiyetinde kaldık. İstiklâl Savaşında millî hududları içinde millî hukuluınu dişile tırnağile müdafaa etmiş olan rnillet, icab edince aynfhudud Ve hukukun muhafazası icin yoksulluklar içinde başarılan Istiklâl Harbi zamanına hiç benzemiyen harikalar göstereceğj'nde şüphe yoktur. Bunun için ortada milliyeti şuurunun imanile müteharrik ve bastanbaşa azim ve irade ile müieheyyic bir milletle onun kahraman ordusu vardır. Bu millet Umumî Harb sonunun yoksulluklar ve yorgunluklar içinde canhevlile ayaklanmış milleti değildir. Rejimin temin ettiği huzur içinde maddî ve manevî kudretini alabildiğine çoğaltmış ve yükseltmiş bir mülettir. Karası, denizi ve havası itibarile Türk ordusuna gelince diyebiliriz ki Türk milletine binbir iyilik temin eden Cumhuriyetin en büyük eseri işte bu modern kahraman kütledir ki icab edince vazifesini daha büyük ölçülerde gene dünyaya parmak ısırtacak mükemmeliyetlerle başaracağından herkes en kat'î surette emindir. Sinir muharebesinden bahsolunuyor. Fılhakika harb olacak ve olmıyacak şekillerinde hergün bin suretle tekerlenen haberler bilhassa Avrupa milletlerini heyecan içinde yaşatıyor. Biz Türklerin bu ihtimalleri baska milletlere nispetle daha soğukkanlı karsıladığımızı söylemekle mubalâğa etmiş olmayız. Evvelâ biz ne harb istiyoruz, ne de ona sebebiyet vermek mevkiindeyiz. Saniyen, kendisinde Avrupayı biribirine katmak tehlikesini taşıyan harbin bize kadar gelmesi icin birçok merhalelerden gecmesi lâzımdır. Salisen nihayet geleceği varsa görece Ihrac mallarımızda feyiz ve bereket Ege mıntakasında bu seneki mahsul vaziyeti Üzüm, incir, tütün, pamuk, palamut ve zeytinyağı rekolteleri memnuniyeti mucib bir bereket ve nefaset göstermektedir Dün Ankarada merasimle diplomalar tevzi olundıı Dahiliye Vekilînin mühim bir nutku "Muvaffakiyet için en büyük rehber vicdanlarınızdır. Onun irşad ve ihtarlarına uyunuz, sizi daima iyiye ve daima muvaffakiyete götürür.,, Yeni Jandarma Subayları İzmirde bir üzüm imalâthanesinde çalışan Türk kızları İzmir 28 (Hususî) Ege mıntakasının bu yıl üzüm rekoltesi, bazı mıntakalardakı yağmur felâketıne rağmen nefis ve dolgundur. İlk doğuş tahmınleri, 100 110 bin ton raddesınde ıdi. Yağmurlann ve bazı hastahklann tahnbatından sonra yapılan tahmınler, rekoltenin 65 70 bin ton olacağı kanaatihi vermektedır. Asıl kat'î tahmin bir ay sonra yapıla caktır. Son zamanlarda havalar sıcak gıttığinden, kuru üzümün her geçen yıldan erken piyasaya ıneceği anlaşılmaktadır. Hatta Menemenden küçük bîr parti kuru üzüm şehrımiz Borsasına gelmiştir. Şehrimizdeki alâkadarlara gelen malumata göre, bu yıl Yunanistanm Girid üzüm rekoltesi geçen senekinden faz ladır ve 22 bin tondur. Bu vaziyete göre, Yunan üzümlerinin bu yıl dış pazarlarda üzümlerimize ra kib bir mevki tutacağı zannolunmaktadır. Söylendığine göre, İran üzumleri bu [Arkast Sa. 7 sütun 4 fc] 400 kişilik bir Arab çetesi Şarkî Erdün arazisinde Filistinden gelen müsellâh kuvvetlerin henüz bulunamaması resmî mahfillerde endişe uyandırdı Jandarma mektebinden geçen sene meznn elan subaylarEmniyet Abidesi önündeki merasiıpdeıt ı Rumen Kralı Majeste Karol dun Pireye hareket etti Izmir (a.a.) Rumanya Kralı M a jeste Karol ile Veliahd Prens Mişel ve maiyetleri erkânını hamil bulunan Luceafarut yatı kendisine refakat eden Rumen destroyerile beraber bu sabah saat 9 da limanımızdan ayrılmıştır. Yat doğruca Pireye gitmektedir. Ankara 30 (a.a.) Bugün Jandarma Subay okulundı diploma tevzii me rasimi yapılmıştır. Öğleden evvel mezun subaylar tarafmdan Zafer ve Emniyet abidelerine merasimle çelenk konulmuş, hitabelerde bulunulmuştur. Öğleden son ra saat 16 da okul salonunda dipioma tevzii merasimi yapılmıştır. Merasimd* Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekıl Dr. Refik Saydam, Dahiliye Velüli Faik Öztrak, Hariciye [Arkast Sa. 9 sütun 1 de] Çukurova pamukları bu şene çok bereketli oldu Karataşta idrak edilen ilk mahsul Borsaya getirildi ve merasimle satıldı Prens Mişel Bahriye teğmeni oluyor Bükreş 30 (a.a.) Kral Karol, Rumen bahriyesinin bayram günü olan 15 ağustosta, Veliahd Prens Mişel'in Rumen bahriyesine teğmen olarak yazılmasını em£»Vniştir . Moskovada feci bir tayyare kazası Moskova 30 (a.a.) Dün feci bir tayyare kazası olmuştur. Hakkmda tafsilât elde edilmemiş olan bu kaza neticesınde General Victor Kholzulov, binbaşı Serge Filislinde asilerö bir pencereden ateş eden İngiliz askerleri Tcherkaisoy, askerî mühendislerden Alexandre Titov ve tvan Kuyehev ölmüşAmman 30 (a.a.) Filistinlilerden rianm ötesinde karargâh tesis etmesî ilk tür. mürekekb 400 kişilik müsellâh bir çete, defa olarak vaki olmaktadır. Vaziyet, resevvelki akşam Maverayüşşeria arazisine mî mehafiü oldukça ciddî surette meşgul BUGÜN: girmiştir. Maverayüşşeria kıtaatı kuman etmektedir. 7 nci sahifede: danı Klap Paşa, çeteyi ele geçirmek makSayfiyede bülunan Emir Abdullah, sadile araştırmalar yapmak üzere yola e çıkmıştır. Bu kadar mühim bir grupun 5 " Ammana avdet etmiştir. Çukıırovada pamuk mahsulü toplanırken Adana 27 (Hususî) Bu yılın ilk pamuk mahsulü Karataşta idrak edilmiş ve borsaya getirılerek merasimle satılmıştır. Bu yılki pamuk mahsulü, mayıs sonuna kadar geçen devre zarfında cidden büyük tehlike içinde idi. Erken ekılen ler her nekadar ümidli bir inkişaf göstermekte idiseler de daha geniş sahayı kaplıyan dığer kısım, hiç de yüz güldü rucü bıı durum arzetmıyordu. Ancak haziran başlannda zaman zaman yağan İArkasi Sa. 9 sütun l te\ YUNUS NADt fArkası Sa 9 sütun 3 te] ııııırııııırııııııııııifiııııııııııııııııır1ırııııııırıııiııııııııııifiıııııiii>ıııııııifrıııııııııaıııııııi(>ıııııtıı*tıııı>ııı*TiıııırıınııııırıırııııııırıraııııiMiıııııııııı*>ıııiftıı>tııııııı ııııı>ı>>tttif*iMitiff tıııııtıvfitftıı*ıiııı*ftıııtıııtifiıııııı**iifiıııııifiıaıtttıtıııııııııtııııı«ııiftf ıııııııııt iftıııı«tııııifl»>tıııııiftıııııtııttt*ıırtif ıııııiıııifiıııırttıtf fiııı* ıtıaııııııııivtfrıııif ıtıarıııııtııti)rıııııııııtıııııııııiiiıııııııııiffiııııııııııııtıııiııııı*ıııııııif ı ıııııııııııırıiıııııııırııifiııııııı Misafir Rumen de nizdlerile Türk denizcileri arasın daki yelken yarışlarına dün başlan mıştır. Yukarıki resim bir yarış başlangıcını gösteriyor. At koşularıntn ikinci haftası dün Veliefendide çok kalabalık bir seyirci huzurunda yapılmıştır. Bu re sim koşulardan heyecanlı bir enstantanedir. At ve yelken yanşlarile dünkü diğer spor hareketlerinin tafsilâtı 6 ncı sahifemizdedir. * ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog