Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

30 Temmuz 1939 (.'LMIiUKIYET PROaRAMI akşamki progranp ( I ağusıos salı ) ( Inhisarlar Vekilinin gazetemize beyanatı 3 ağustos perşembe )( 12,30 Program, 12,35 Türk müziği 1 OsTürkıye Radyodifüzyon Postaları 12,30 Program, 12.35 Türk müziği 1 Hüz DALGA ÜZUNLUĞU zam peşrevi. 2 Ahmed İrsoyun Hüzzam man Beyin Hüzzam peşrevi. 2 Bimen 1639 m. 183 Kcs. 120 Kw şarkı Hatırında kalsın. 3 Hüzzam sar Şen Hüzzam şarkı Sükunda geçen ömT. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. kı Tazelendi tâbı âlem. 4 Taksim 5 rüm. 3 Salâhaddin Pınar Hüzzam şar T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. Rakım Hüzzam şarkı Aşkm bana bir giz kı Aşkınla sürünsem 4 Santur taksimi 12,30 Program, 12.35 Türk müziği. Ankara ii elem oldu. 6 Gülizar türkü Aşkımızda 5 Salâhaddin Pınar Hüzzam şarkı Radyosu kume ses ve saz heyeti (Halk me düğüm var. 7 Halk türküsü Bugün a Umidinl kirpiklerine 6 Faiz Kapancı lodileri ve oyunları) 13.00 Memleket saat aya yın on dördü. 13.00 Memleket saat ayan, Hüzzam şarkı Büklüm büklüm sırma sa rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15 Mü ajans ve meteoroloji haberleri. 131514 çın. 13.00 Memleket saat ayarı ajans ve zik (Küçük orkestra Şef: Necib Aşkın) Müzik (Karışık program Pl.) 19 00 Prog meteoroloji haberleri. 13,1514 Muzik (Ka 141514.30 Muzik (Melodiler Pl.) 18,30 ram, 19.05 Müzik (Hafif müzik Pl.) 19.30 rış.ık program Pl.) 19.00 Program, 19,0 Program, 18,35 Müzik (Ibrahim Ozgür ve Türk müziği (Halk şairlerinden ornekler) Müzik (Oda müziği Pl.) 19,30 Türk müAteş bbcekleri Şen oda müziği) 19.05 Ço 19 45 Türk müziği (Karışık program) 20.15 ziği (Fasü heyeti) 20,15 Konuşma (Ziraa cuk saati, 19,35 Türk müziği (Fasıl heyeti) Konuşma, 2030 Memleket saat ayan, ajans saati) 20 30 Memleket saat ayarı, ajans ve 20 10 Neş'eli plâklar R. 20,15 Muzık (Solist ve meteoroloji haberleri. 20.50 Türk müziği meteoroloji haberleri. 20.50 Turk müziği 1 Isfahan peşrevi. 2 Arif Bey Isfahan ler Pl.) 20,30 Memleket saat ayarı, ajans (Klâsik program) 21,30 Konuşma (Verem şarkı Canda haysiyet mi var. 3 Mahmud ve meteoroloji haberleri. 20,45 Türk muzi hakkında Doktor: Muhid Tümerkan tarafından) 21,45 Neş'eli plâklar R. 21,50 Mü Celâleddin Paşa Isfahan şarkı Dili biçaği 1 Leylâ Hanını Hüzzam şarkı Ey re senin ıçin. 4 Rahmi Bey Isfahan sabahı husnu an. 2 Leylâ Hanım Hüz zik (Bir solist Pl.) 22,00 Müzik (Alda operasının bir kısmı Takdim eden: Halil şarkı Etme beyhude figan. 5 Kemençe zam şarkı Harabı intizar oldum. 3 Sataksimi. 6 Sadeddın Kaynak Isfphaı deddin Kaynak Maye turkü Çıkar yu Bedi Ydnetken) 23,00 Son ajans haberleri, ziraat, esham, tahvilât, kambiyo nukud şarkı Uludağ. 7 Isfahan şarkı Feslecelerden haber sorarım 4 Zeki Mehmed ğen ektim gul bitti. 8 Isfahan saz semaiAğa Zâvil peşrevi. 5 Mehmed Ağa Za (fiat) 23,20 Müzik (Cazband) Pl. 23,5524 si. 9 Dede Gulizar türkü Bi vefa b Yarınki programvil ağır semai Bulunmaz nevcivansm. 6 çeşml bidad. 10 Dede Gülizar türkü Refik Fersan Mahur şarkı Bir neş'e yarat Operalar ve operetler Nazlı nazlı sekip gider. 21,30 Konuşma (Ikhasta gönul. 7 Kemençe taksimi. 8 İbtısad saati) 21.45 Neş'eli plâklar R 21.50 21,20 Rosen Kavalierrahim Ağa Mahur türkü Sabah olsun Müzik (Bir operet seleksiyonu Pl) 22,00 22,05 Milâno : Toska. ben şu yerden. 9 Selim III Zâvil yürük 22,05 Varşova: Sevil berberi (gramofonla) Muzık (Küçuk Orkestra Şef: Necib Aşsemai Almış nişanı tiri. 10 Mehmed km) 23 00 Son ajans haberleri, ziraat, es22,50 Paris (P.TT.): Musikili bir temsil. Ağa Zâvil saz semaisi. 21,30 Müzik (Cazham, tahvilât, kambiyo nukud borsası (fi 21,35 Paris (Eiffel kulesi): Fausfun afolerin manzarasma uygun bir seyir takib band Pl.) 22 4523 Son ajans, spor h a Büyük konserler roz edilmesi. at) 23,20 Müzik (Cazband Pl.) 23,5524 Yaberleri ve yarınki program. etmektedir. Çıkan şayialar asılsız ve hilâ22,05 Milâno: Kısa ömür. 16,05 Londra (Regional): Debussy, Replghi rınki program. ve Williames'in eserleri. fı hakikattir. Operalar ve operetler Büyük konserler Operalar ve operetler 19 05 Londra (Reginoal): Beethoven ve Inhisarlar için yapttrılacak binalar 22,05 Roma: Palyaço. 20,05 Viyana: Salzburg'daki musiki şenlik 13,05 Londra (Regional): Rossini, Dohnan Mozarfın eserleri. 22,05 Paris (1648 182): Orfe. lerinden naklen: Freischütz. 20,05 Berlin: Seçme havalar. yi, Lalo'nun eserleri. Biliyorsunuz ki Inhisarlar idaresi vazi20,35 Londra (Regional): Bizet, Schumann 21,05 Strassburg: Bir operet temsili. 17,05 Londra (Regional): Mussorgski, De Büyük konserler felerini yapabilmek için çeşidli binalara 21,20 Leipzig: Clivia. ve sair bestekârlarm eserleri. Falla'nın eserleri. 15,45 Hilversum I : Seçme parçalar. 21,00 Hilversum I I : Rameau, Brodin, Sme 22,05 Roma: Kısa ömür. 20,50 Londra (Regional): Schumann, El muhtacdır. Bunlar bakım ve işletme evle18,35 Milâno: Senfonik konser. tana ve sair bestekârların eserleri. gar, Saint Saens ve Massenet'nin e ri, emanet ambarlan, fabrikalar, tuzlalar, Büyük konserler 20,05 Brüksel I : Beethoven'ln eserleri. 21,20 Doyçlandzender: Smetana, Paganini serleri. 14.20 Londra (Regional): Mozart, Haydn 21.35 Brüksel I I : Çaykovski, Sibelius ve sa transit depoları, idare binaları gibi tenev21,20 Kolonya: Beethoven, Haydn, Bach, ve sair bestekârların eserleri. Çaykovski'nin eserleri. vü arzetmektedir. Bugüne kadar imkân 22,05 Brüksel I : Wagner, Haendel ve sair Çaykovski'nin eserleri. ir bestekârların eserleri. 16,20 Droitvîch: Wagner, Bizet, Sibelius'un bestekârların eserleri. 21,30 Kopenhag: Glınka, Weber, Liszt'in 21,50 Strassburg: Weber, Brodin, Smetana oldukça bunlardan bir kısmı yapılmıştır, eserleri. 22,05 Prag: Dvorak, Brodin, Rimski Kornın eserleri. eserleri. bir kısmımın da yapılmasına devam olunusakof'un eserleri. 17,05 Prag: Muhtelif bestekftrların eserleri. 22,05 Brüksel I : Rossinl, Rlmski Korsakof, 23,25 Kopenhag: Höffeding, Gröndhal'ln 19,40 Londra (Regional): Llszt ve sair bes Oda musikileri yor. İnşaat işlerini daha iyi bir nizama Bizet ve sair bestekârların eserleri. tekârların eserleri. eserleri. koyabilmek için, bütün ihtiyaclanmızı tes14,50 Londra (Regional): İngiliz bestekâr22,10 Londra (Regional): Debuasy ve Frank 20,05 Berlin: Smetana'nın eserleri. Oda musikileri pit ile her bir nevi için muayyen tipler ın eserleri. larınm eserleri. 21,20 Danzig: Beethoven, Çaykovski, Dvokabul ederek, bunları kaç senede yapabi20,45 Midland (Regional): Beethoven, Gl rak ve sair bestlkârların eserleri. Oda musikileri Solistlerin konserleri eseking'in eserleri. 22,05 Beromünster: Beethoven, Brahms, leceğimizi hesablayarak ve sıraya koyarak 12,05 Hamburg: Brahms ve Mozarfın e21,35 Paris (182 1648): Haendel, Porcell 16,15 Hilversum I : Şan ve piyano. Debussy, Wagner'in eserleri. serleri. umumî bir inşaat programı yapmak istiyove sair bestekârların eserleri. 22,05 Brüksel I I : Beethoven, Massenet, 16,35 Droitvich: Çifte piyano ile Bach'ın 19,45 Bohemya: Beethoven'in eserleri. ruz. Programın tespiti yolunda hazırhklaeserleri. 24,05 Stuttgart: Bach, Haendel, Mozart, Wagner, Charpentier ve sair beste23,15 Beromünster: Çifte piyano konseri. Vogler'in eserleri. kârlarm eserleri. ra başladık. Halen İstanbulda, İzmirde 18,10 Stokholm: Muhtelif parçalar. Solistlerin konserleri 22,05 Milâno: Fighera, Alfano ve sair bes 19,05 Paris (P.T.T.): Piyano konseri. ve memleketin muhtelif yerlerinde inşaaSolistlerin konserleri tekârlarm eserleri. 19,15 Münih: Beethoven'in Kreutzer sonatı 15,20 Strasburg: Şan ve piyano. 22,05 Milâno: Fighera, Alfano ve sair bes 19,35 Viyana: Marks'ın şaıkıları ve piyano tımız vardır. Yeni yapılacak binalardan 19,45 Kolonya: Piyano konseri. 16,35 Bohemya: Şan ve piyano konseri. tekârların eserlerL 20,15 Hilversum: Piyano konseri. bilhassa biri hakkında izahat vereyim: eserleri. 17,35 Varşova: Piyano konseri. 21,35 Stokholm: Piyano konseri. Solistlerin konserleri 19,35 Droitvich: Piyano konseri. 19,50 Droitvich: Piyano ve keman konseri Yüksek sigaralarımızı imal etmekte bulu23,35 Doyçlandaender: Baoh'jn sonatları. 19,35 Hamburg: Şan konseri. nan Cibali fabrikası çok seneler bu mem12,50 Londra (Regional): Piyano konseri. 23,25 Bohemya: Schubert'in eserleri. 23,35 Konigsberg: Piyano konseri. 20,05 Doyçlandzender: Şan konseri. r c a f a 16,30 Hamburg: Viyolonsel konseri. "fckete hizmet etmıştir. Fabrikanın makiEğlenceli konserler ' " "' 20,05 Hamburg: Piyano ve Cembalo ile dans Eğlenceli konserler 18,35 Stokholm: Viyolonsel konseri. neleri yenidir. Ahcak bina sigara imalâmusikisi. 20,20 Berlin: Piyano ile şan konseri (bari 17,05 Münih: Açık, hava konseri. 20,05 Hamburg; Muhteüf haralaT. 20,25' Münih: Muhtelif havalar. ınm, son yıllarda icab ettirdiği inkişafma ton). 20,05 Leipzig: Otto Frıcke bando^u 21,20 Doyçlandzender: Seçme havalar. 21,05 Oslo: Piyano konseri. L'denceli konserler müsaid olmadığından yeni bir bina yaptır21,20 Frankfurt: Muhtelif parçalar. IBaştaraft 1 inci sahifede] tenzilât yapılması imkânım verirse derl devredildiği stok bir senenin rekolte bunu da yapacağız. Yeni 40 derecelik sine yakın bir rakam gösterir. 937 yıh kıyı pazartesi günü satış depolanna veı haziram sonunda tacirler elinde 52 mil meğe başlayacağız. yon kilo tütün bulunmaktaydı. 938 yılıGümrük işlerimiz 13,30 Program, 13.35 Türk müziği 1 Ba nın haziran sonunda bu rakam 52 milyati peşrevi. 2 Rahmı Bey Bayati şar yon 400 bin kilodur. İçinde bulunduğuGezdiğim yerlerde Gümrük muhafai kı Gül hazin sünbül perişan. 3 Salâhadteşkilâtmı iyi buldum. Bu vazifenin da! muz 939 yılınm haziran ayı sonunda bu din Pınar Bayati şarkı Delisin deli gönmikdarı gene 52 milyon kilo olarak gör iyi ifa edilmesi için mahallî olmak üzere lüm. 4 Mustafa Cavuş Bayati şarkı mekteyiz. 937 haziranının son gününde yeniden bazı tedbirler alacağız. Gümrük Canım tezdir sabredemem. 5 Tanbur takzürra elinde 3 miiyon 400 bin, 938 in işlerini yakından gördüm ve gümrüklerde simi. 6 Halk türküsü Ey serenler serentarife tatbikatuıdan mütevellid bazı güçler. 7 Saz semaisi. 14,00 Memleket saat ayni gününde 7 milyon kilo tütün vardı. lükler çıkmakta olduğunu müşahede ettim. ayan, ajans ve meteoroloji haberleri. 14.10 Bu senenin ayni günündeki miktar 5 milBir tarife repertuvan hazırlandı. Bunu 15,30 Müzik (Dans müziği PL) 18,30 Prog yo kiloya yakındır. Satışlar devam eyleneşretmekle beraber, her gümrükte vitrinram, 18,35 Müzik (Küçük Orkestra Şef: mekte olduğu cihetle yeni mahsulün piyaler yaptırarak kanun tatbikatmda ihtilâfa Necib Aşnın) 19.10 Türk müziği (İncesaz saya arzına kadar zürra elindeki tütünfaslı) 20.00 Memleket saat ayarı. 20.00 Tem lerin hemen kâffesi satılmış olacaktır. 50 mevzu olan maddeleri buralarda teşhir etsil, 20.40 Ajans ve meteoroloji haberleri. 21,00 milyon kilo tütüne gelince: Bunun 40 mil menin ve bu maddeleri tarifelerin hangi Türk müziği (Eski eserlerden mürekkeb yon kilo kadarı esasen ya haricdeki nıüş kısmına gireceğini maddeten göstermenin program) 21,40 Konuşma, 21,55 Neş'eli plâk teriler hesabma, satın alınmış, yahud da faydalı olacağını anladım. Bu işe ehemlar R. 22.00 Haftalık posta kutusu (Ecnebi ecnebi müşterilere satılarak memleketten miyet vereceğim. Diğer taraftan mevcud dillerde) 22,30 Müzik (Operet vesaire Pl.) ihrac edilmek üzere hazırlanmış olup, ba gümrük tarifelerimizin memleket iktısadi23,00 Son ajans haberleri, ziraat, esham, şı boş miktan on milyon kilo ol.arak tah yatile daha ahenkli bir hale konulabilmetahvilât; kambiyo nukud borsası (fiat) si için meşaiye başlayacağız. Alâkadar 23.20 Müzik (Cazband Pl.) 23,5524 Ya min etmek kabildir. Ticarî hareketler devam ettiğine göre yeni mahsul zamanına vekâletleıle temas ederek bunu yapacağız, rınki program. kadar bu stoktan mühim bir kısnumn dahi Ayni zamanda Milletler Cemiyetince ha; Operalar ve operetler erimiş olacağı tabiî görülür. Bu hesaba zırlanmış ilmî esaslara daha uygun fekili 20,05 Konigsberg: Falstaff. nazaran vaziyet normaldir, geçmiş sene de yeni bir fihrist vücude getireceğiz. 5 ağustos cumartesî ' Gümrük muameleleri basitlestirilecek Senelerin bize verdiği tecrübelerden îs* tifade ile gümrük muamelelerinde fall^ görülen formaliteleri kaldırarak muame< leleri daha basit bir şekle koymak istiycH ruz. Bunu temin için yeni bir gümrük ka« nunu hazırlamaktayız. Gümrük komisyofl culan hakkındaki kanunu da yeniden gözden geçireceğiz. Biliyorsunuz ki gümrüE komisyonculan amme hizmetlerinin ifasn na teşrik edilmiş meslek adamlandır. Onlann bu işleri daha iyi yapabilir hale gel* melerini tetmine çalışacağız. İstanbulda, izmirde Kotnisyoncular Birliğile görüş* tüm. Gördüm ki onlarm istedikleri de bizim düşündüklerimizdir. Vekilin intıbaları Gümrük ve înhisarlar Vekâletinin bütün müessese ve teşekküllerinin tetkiki ben de iyi intıbalar hasıl etti. Bunların içinde ınhisarlar idaresi garb memleketlerinde bi le iş hacmi itibarile emsaline az tesadüf edilen hem ticarî, hem sınaî büyük bir devlet müessesesidir. Bu müessesemiz, muhtelif fabrikalan ve teşekküllerile tamamen Türk teknisyenleri ve mütehassrelannm elindedir ve hepsi kendi işlerini yapmaya yetecek kudret ve kabiliyetle mücehhezdirler. Bu mevcudiyet kovaladığımız tekâmül ve inkişafın en büyük teminatıdır. Gördüm ki şimdiye kadar bu müesseselerin başmda çalışanlar iyi eserler vücude getirmişlerdir. Bize düşen vazife de vücude gelen bu eserleri muhaf aza etmek ve yeni gümrük ihriyaclanna ve dünya tekâmüllerine ayak uydurarak bunların daha mükemmel bir hale gelmesi için çahşmak olacaktır.» ram Pl.) 19 00 Program, 19,05 Müzik (Senfonik plâklar) 19.30 Turk müziği (Fasıl heyeti) 20.15 Milli musikilere dair 4 üncü konuşma (Fin musikisi Halil Bedi Yönetken) 20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.50 Türk müziği 1 Lemi Hicaz şarkı Neş'em emelim2 Faizenin Acemaşiran şarkı Kime halim diyeyim. 3 Neyzen Burhanın Suzmâk şarkı Hayli demdir. 4 Sultaniyegâh peşrevi. 5 Dede Sultaniyegâh ıkinci beste Canü dilimiz. 6 Dede Sultaniyegâh ağır semai Nihan ettim seni. 7 Keman taksimi 8 Lemi Sultaniyegâh şarkı Andıkça geçen günlerl. 9 Lemi Ferahfeza şarkı Dinlendi başım dün gece. 10 Arif Bey Sultaniyegâh saz semaisi 21,30 Konuşma (Doktorun saati) 21,45 Neşeli plâklar R. 21,50 Müzik (Solistler Pl.) 22.00 Müzik (Küçük Orkestra Şef: Necib Aşkın) 23.00 Müzik (Cazband Pl.) 23 5524 Yarmki program. mak lâzım gelecektir. Düşüncemiz mevcud makmeleri yeni yaptıracağımız binada kurmak ve mevcud binayı da üç milA Dan$ musikileri yon kilodan fazla tütün alabilecek derecede bir tütün bakımevi haline irca etmek12,30 Program, 12,35 Turk müziği PL 23,45 Kolonya: Muhtelif parçalar. 12,30 Program, 12 35 Türk müziği Pl. 13 12,30 Program, 12,35 Türk müziği Pl. Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete 13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve meteo 23,45 Konigsberg: Seçme havalar. :edir. Bu hususta şimdiden etüdlere başhaberleri. 131514 Muzik (Karışık prog oroloji haberleri. 13.1514 Muzık (Karışık roloji haberleri. 131514 Muzik (Karışık 1,05 Kolonya: Eğlenceli musiki ve dans anmıştır. 22.05 24.05 Stuttgart: Yaz serenadları. Doyçlandzender: Gece musikisi. 16,30 21,20 Hamburg: Piyano ve şarkı konseri. Oslo: R. Strauss'un eserleri. Asri musiki konserleri Koro konseri Ç 31 temmuz pazartesi )C 2 ağustos çarşamba r~ 16,05 Saarbrücken: Çocuk korosu^ 23,55 24,05 4 ağustos cuma ) Hamburg: Melodiler. Doyçlandzender: Eğlenceli ve dans havaları. parçalar Operalar ve operetler 21,05 Beromünster: Karmen. 22,05 Roma: Bir operet temsili. 22,05 Paris 1648 182): Fedr. Büyük konserler 15,05 16,05 20,25 21,20 21,40 21,45 22,05 22.35 23,15 Droitvich: Wagner, Sibelius'un eserleri. Londra (Regional): Neumann, Ring ve sair bestekârların eserleri. Droitvich: Rossinl, Wagner, Berlioz ve sair bestekârların eserleri. Doyçlandzender: Brückner'in 8 lnci senfonisi. Konigsberg: Dohnanyi, Debussy ve sair bestekârların eserleri. Paris (Eıffel kulesi): Bach, Beethoven, Shumann ve Wagner'in eserleri. Monte Ceneri: Weber; Villiames, Haydn, Beethoven'in eserleri. Milâno: Senfonik konser. Brüksel I I : Rivier'nin bir senfonisi. Oda musikileri 15,20 19,55 22,05 22,50 23,35 Doyçlandzender: Seçme parçalar. Leipzig: Ev musikisi. Varşova: Grieg'in eserleri. Droitvich: Schubert'in eserleri. Kopenhag: Be€thoven ve Mozarfın eserleri. ~~';sf/erin konserleri 15,35 18,05 18,05 18,45 19,05 19.35 'J0.05 20,05 20,05 23,15 23,25 Stokholm: Muhtelif havalar. Beromünster: Smetana, Weber; Schu mann ve sair bestekârların eserleri. Brüksel I I : Piyano ile Mozart ve Şopen'in eserleri, Droitvich: Flut konseri. Varşova: Bach, Platti ve sair bestekârların eserleri. Varşova: Piyano konseri. Berlin: Şan konseri. Bohemya: Keman ve piyano konseri. Viyana : Şan konseri (bariton). Hilversum I I : Piyano konseri. Bohemya: Piyano konseri. program Pl) 19 00 Program, 19.05 Muzık program Pl.) 19.00 Program, 19.05 Müzik havaları. Inhisarlar teşkilât kanunu (Bir konserto Pl.) 19,30 Turk müziği (Fa (Hafif müzik P l ) 19,30 Türk müziği (Fasıl sıl heyeti) 20 15 Konuşma, 20 30 Memleket heyeti) 20,15 Konuşma (Haftalık spor serhazırlanıyor saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. visi) 20 30 Memleket saat ayan, ajans ve 20.50 Türk muzlği 1 Nevres Muhayyer meteoroloji haberleri. 20.50 Türk müziği 1 Inhisarların teşkilâtı hakkında hazırlaşarkı Gun kavuştu. 2 Tanburî Cemil Tatyos Kürdilihicazkâr peşrevi. 2 Üdî Hataydaki inhisar maddeleri yacağımız yeni kanun projesinin hangi e1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hüseyni şarkı Gormek ister. 3 Lemi Tatyos Kürdilihicazkâr şarkı Sineler saslan ihtiva elmesi lâzım geleceğini idare Gümrük ve înhisarlar Vekili Raif KaHüseyni şarkı O guzel gozlerle bakması inler. 3 Salâhaadin Pınar Kür 1 erkânile bir arada müzakere ettik. Bu mü radeniz, Hatayda mevcud inhisar mevzunı bil. 4 Sadeddin Kaynak Muhayyer dilihicazkâr şarkı Nerden sevdim o zalim 2 türkü Batan gün kana benziyor. 5 Su kadını. 4 Taksim. 5 Türkü Alişinün zakereden sonra yeni projenin 20 gün una dair maddeler hakkırtdaki suale cevazinâk peşrevi. 6 Arif Bey Suzinâk şarkı kaslan kara. 6 Türkü Köşküm var der3 zarfında hazırlanması için bir komisyon a ben demiştir ki: Çekme elemi derdini. 7 Ahmed Rasım yaya karşı. 7 Sadeddin Kaynak Nıha4 yrrdık. Bugünden itibaren komisyonu fa « Hataya devlet kanunları girince Suzinâk şarkı Pek revadır sevdiğim. 8 vend şarkı Gönul nedir bilene. 8 SaUdî Ahmed Suzinâk şarkı Bir günah etaliyete sevketmiş bulunuyoruz. Hedefi orada serbestçe satılmakta olan bu mal6 deddin Kaynak Nihavend şarkı Kirpiktimse cana. 9 Gülizar halk turküsü Simiz geçen senelerin verdiği tecrübelerden lardan bir kısmı hakkında kaçak mualerinin gölgesi. 9 Artaki Nihavend şar6 nemde bir tutuşmuş. 10 Hüseyni saz seistifade ederk mevcud teşkilâtı daha ta melesi yapılmak lâzım geliyordu. întikamaisi. 21,30 Haftalık posta kutusu, 21.45 kı Koklsam saçlarını. 10 Faiz Kapancı 1 Neş'eli plâklar R. 21,50 Müzik (Melodiler Nihavend şarkı Gel güzelim çamlıcayasarruflu ve işleri daha iyi görebilir bir ha lin zaruretleri gözönünde tutularak bun* Pl.) 22.00 Müzik (Küçük Orkestra Şef: 21,30 Konuşma 21,45 Neş'eli plâklar R. 8 le koymaktrr. lan ellerinde bulunduranların miktar ve Necib Aşkın) 23,00 Son ajans haberleri, zi 21,50 Müzik (Riyaseti Cumhur Bandosu Şarab ve likörler de ucuz sattlacak cinslerini muayyen güne kadar İnhisar iŞef: İhsan Künçer) 22,40 Müzik (Opera ar9 raat, esham, tahvilât, kambiyo nukud borsası (fiat) 23,20 Müzik (Cazband Pl.) yalârı P l ) 23.00 Son ajans haberleri, ziBirada olduğu gibi likör, şarab ve kon daremize büdirmelerini mahallinde ilân 10 raat, esham, tahvilât kambiyo nukud bor23,5524 Yarınki program. yak fiatlarında dahi tenzilât yapılması ettik. Müddet bitince bu maddeler haksası (fiat) 23.20 Müzik (Cazband Pl.) 23.55 11 Operalar ve operetler mümkün olup olmıyacağmı tetkik etlir kında, memleketin diger vilâyetlerinde ol24 Yarınki program. Soldan sağa: 14,20 Londra (Regional): Dida ve Aneas. 1 Eşyaya ibadet eden (iki kellme). 2 mekteyim. Inhisarlar idaresi devlet vari duğu gibi kaçak muamelesi tatbik olunaOperalar ve operetler 20,50 Sofya: Faust'un aforoz edilmesi. ' Mazeret, bir balık. 3 Birinl bir memuri datmın tenakus etmemesi noktası üzerinde caktır.» 21,05 Lille: Lohengrin. 18,05 Doyçlandzender: Uçan Holandalı ete yerleştirme, hayret eden. 4 Iki harf hassasiyetle durmaktadnr. Eğer tetkikleriInhisarlar Vekili yann akşam Anka21,35 Paris ( P T . T ) : Sevmek san'ati. (Beyruttaki musiki şenliklerinden fanyana, ziya veren vasıtalardan; bir har21,35 Prag: İvgeni Enigin. miz varidatın tenakusuna sebeb olmadan raya avdet edecektir. naklen). :in okunuşu. 5 Bir mevsim, kıyı. 6 Ka22,05 Bohemya: Kısa ömür. 20,10 Münih: Arabella. bile; para kaplarından. 7 Ahidname. para 22,05 Floransa: Lohengrin. 20,20 Sofya: Saraydan firar. mektubu. 8 Bir şeyin eni ve boyu, yasBüyük konserler 21,20 Berlin: Grenada kervansarayı. İşaret; kıl gibi ince bir madde. 10 21,50 Sottens : Debıtssy, Gossec, Salnt 22,05 Milâno: Kısa ömür. İntikam. yüzümüzün kısımlarından, çoğun 23,45 Kolonya: Uçan Holandalı. Saens'in eserleri aksinin tersi. 11 Blr şeyin daşarıdan gö20,35 Londra (Regional): İngiliz musikisi. Büyük konserler rünüş şekll, ikametgâh. 20,45 Beromünster: Piyano ile Brahms'm Yukarıdan aşağıya: 16,50 Londra (Regional): Delius, Sibelius eserleri. 1 Bir kumas deseni (İki kellme), hulâve diğer bestekârların eserleri. 21,20 Berlin: Muhtelif parçalar. 21,20 Bohemya: Brückner'in 7 ncl senfonisi 20,35 Londra (Regional): Haydn, Dvorak sa. 2 Boyu fazlalanış, ocağm kısımlarından. 3 Kıl; blr cihet 4 Her şeyi çabuk ın eserleri. 21,50 Strassburg: Haendel, Bach, Haydn ve 21,35 Brüksel I: Mozart, Lalo, Ravel, Char anlayan, perde. 5 Cimri: yılan. 6 Eksair bestekârların eserleri. bier'in eserleri. seriya «ansız» kelimesinln evveline gelir; 22,05 Brüksel I I : Brückner'in bir senfonisi. 22,20 Kopenhag: Haendel, Haydn, Giuck, 22,05 Prag: Smetana, Suık ve sair beste uğursuz. 7 Ateşte çok duran, sert. 8 kârların eserleri. Mozart; Verdi'nin eserleri. Yüksek bir yere takarak; bir soru edatı. 9 22,35 Droitvich: Franck, Rahmaninof ve 22,05 Saarbrücken: Mozart, Haydn, Wolf Yugoslavyada bir şehir, bir çeşid tatlı. 10 ve sair bestekârlarm eserleri. sair bestekârlarm eserleri. Bağışlama; epeyce yağlı. 11 Tecrübe et22,05 Varşova: Rabaud, Sibelius'un eserleri mek, bir sırrı meydana çıkarma. 24,05 Prag: Cek musikisi. 22,20 Stuttgart: İngiliz bestekârlarınm yaz Evvelki bulmacanın balledümiş şekli Oda musikileri mevsimine aid eserleri. 15,35 Droitvich: Arensky, Poot'un eserleri. 22,35 Roma: Rossinı, Haydn ve sair bestel 2 3 4 56 7 8 10 11 kârlarm eserleri. 16,30 Hamburg: Josef, Haydn'in eserleri. 23,25 Leipzig: Piyano, keman; viyolonsel 24,05 Paris (182 1643): Mozart, Nardini, 1 Debussy ve sair bestekârların eserleri konseri. 2 23,35 Stuttgart: Schubert'ten bir kuvartet Oda musikileri parçası. 3 23,40 Kopenhag: Tock ve Haydn'in eserleri 18,15 Bruksel I: Mozart, Brahms'ın 4 23,35 Viyana. Schuberfin eserlerL Solistlerin konserleri Tekirdag (Hususî) Yoksul ve mışlardır. 5 Solistlerin konserleri kimsesiz köy çocuklarmın sağlığmı temin 16,35 Saarbrücken: Brahms ve Schumann Geçen yıl Tekirdag vilâyetinin yedı 6 ın eserleri. 18,20 Milâno: Viyolonsel konseri. etmek, kansız, hasta ve dermansız olan yerinde açılan bu obalara 270 kadar köy 19,35 Doyçlandzender: Amerikalı piyanist 1905 Varşova: Şan konseri. 1 larını kuvvetlendirmek gayesile dört seErma Weinberger. 19,50 Bruksel I : Viyolonsel konseri. çocuğu almmış ve bunlar 1,56 kilo anedenberi Trakya bölgesi vilâyetlerinin 8 20,20 Bohemya: Yaz şarkılan. 20,00 Droitvich: Schumann'ın şarkılan. Iarak zinde bir şekilde köylerine dağıi • 21,05 Paris (P.T.T.): Boellemann ve Schu 22.35 Droitvich: Piyano konseri. muhtelif mahallerinde açılan (çocuk 9 mışlardır. mann'ın eserleri 23,20 Oslo: Beethoven'in Kreutzer sonatı. kampları) ndan vilâyetimize bağlı Mü 22,05 Varşova: Şopen'in eserleri. 23,35 Doyçlandzender: Debussy'nin eserleri 10 refte, Çerkezmüsellim ve İnecik naKiye Fotoğraf bu kamplara alman köy ço22,40 Münih: Bach'ın eserleri. 23,35 Saarbrucken: Piyano ile şan konseri 11 23,35 Frankfurt: Harpa konseri. (soprano). lerindekiler de açılarak faaliyete başla cuklannı göstermektedir. GÜNÜN BULMACASI I • 1 • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 1 • Tekirdağmda köylü çocuk kampları j 1f S İİRİAİMİt R A L • NİUİTİUİKİBİŞ E R İ E İ F t ISİt İMİBİMİE SİİİRİE N A LİİİNİBİY U • • R EİM • YİEİR A L AİN • B A L EİTİB|R|B|DİE K OİKİUİBİAİCİAİBİA • A Y • S EİMİt R EİiN • F U S U İ L İ E İ N • İDİAİHIİ N AİM • İLİA K I NİKİL AİL • İHİİİS A R •LVIE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog