Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

8 CUBîHURIYET 30 Temmuz 1939 BAŞIMIZA Gelenler Yakın bir mazinin hatıraları Mondrosdan Mudanyaya 1918 1922 Eski Moskova sefiri ve muhtelit mütareke komisyonu reisi Galib Kemalî Söylemezoğlunun mütareke zamanına aid hatıraları. Başlıca mevzuları : MUtareke Izzet Paşa kablnesl istanbulda ecnebl gemilerl işgal vesllesl Ordunun terhlsl Kont Sforza Maraşal Allenbi Damat Ferldin Sadaretl Istlhzaratl sulhlye komisyonu Şurayı saltanat Mustafa Kemal Paşa ordu mUfettişl izmlr vekayil Tevfik paşa heyetl. Mütareke devrinin gizli entrikalannı izah eden bu eser merakla okunmağa değer ve herkesi alâkadar eder. Senirkent Belediye sinden: Senirkent kasabasının Yüksek Nafıa Vekâleti Şirket ve Müesseseler Reisliğ\ Heyeti Fenniyesinden tasdikli hidorolik elektrik tesisatınm «16862» lira «10» kuruş bedeli keşifli kısmı 17/7/939 tarhinden itibaren kırk beş gün müddetle ve kapelı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. Elektrik tes'satına aid proje ve eksiltme, fennî ve mukavele şartnameleri, hulâsai kpşif cetvelleri bedelsiz olarak talibler Senirkent Belediyesin. den ihale günü olan 31 ağustos 939 perşembe gününe kadar alabilirler. Mezkur işin % 7,5 muvakkat teminat akçesi 1265 liradar. Taliblerin ihaleye iştirak edebilmesi için Yüksek Nafıa Vekâletinden tasdikli ehliyet vesikası ve bu işe benzer bir veya birkaç işi muvaffakiyetle başardığma dair bonservisleri ve 939 yüına aid Ticaret Odasmdan alınmış vesika ibraz etmesi. Teklif mektublarmın kanunun tarîfatları dairesinde noksansız ve kapalı olarak 31 ağustos 939 perşembe günü saat 14 e kadar Belediye Encümenine posta ile veya elden verilmesi. İhale 31 ağustos 939 perşembe günü Belediye binasmda ve Belediye Encümeninde yapılacaktır Taliblerin usulü dairesinde ve 2490 numaralı kanunun tarifatına göre ihaleye iştirakleri ilân olunur. (5407) SAÇ EKSİRİ Fiatı 75 Ciltlisi IOO kuruştur. Kanaat Kitabevi Çif teler Harası Müdürlüğünden: Kırklareli Daimî Encümeninden: 9 ağustos 939 tarihine musadif çarşamba günü saat c ^ da Kırklareli Daimî Encümenin 15900 lira 77 kuruş keşif becielli Pmarhisar L. Burgaz yolunun 24 + 658 26 + 360 mcı kilometreleri arasında 1702 metre tuj şosa tamiratı esasiyesi kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Şartname, ktşifname ve buna müteferri diğer evrak hergün Kırklareli Nafıa Müdürlüğünde ngörülebilir. Muvakkat teminat 1192 lira 58 kuruştur. îsteklilerin teklif mektublarile eksiltme gününden en az sekiz gün evvel Kırklareli Vilâyetine müracaat ederek bu iş için alacaklan müteahhidlik vesikası ve 2490 sayılı kanun mucibince verlimesi lâzım gelen diğer vesaikle birlikte 9 ağustoc 939 tarih ve çarşamba günü saat «15» e kadar Kırklareli Daimî Encümenioe verilmesi lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez, (5541) Mahmndiye merkezinde tadilen tamir edilecek olan 23734 lira 11 kuruş keşif bedelli ahır tamiratı 27/7/939 dan itibaren 17/8/939 tarihine musadif perşembe günü saat 15 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme Eskişehir Nafıa Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 1780 lira 6 kuruştur. Bu işe aid evrak: Proje, tafsilât ve hulâsa keşifleri, silsilei fiat bordrosu, hususî, fennî şartname, eksiltme şartnamesi ve mukavele projelerinden ibaret olup her zaman Hara ve Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir. İsteklilerin ihaleden en az sekiz gün evvel Eskişehir Vilâyetine müracaatle alacaklan ehliyetname ve senesi için Ticaret Odası vesikasını ve 2490 sayılı kanunun tarifi dahilinde teklif mektublanna ekleyeceklerdir. Mektublar ihale saatinden en az bir saat evveline kadar yani saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderilecek mektublar iadeli taahhüdlü ve mühür mumile mühürlü olacaktır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (5542) Saçlan besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini önler, kepeklerini giderir. İNGtLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğln tstanbal Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: 1 Malatyanın Sultansuyu Harası merkezinde inşa edilecek ılgı ahın 19/7/939 gününcen itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla yenidea eksiltmiye konmuştur. 2 Keşif bedeli (37494) lira (39) kuruştur. 3 İk itınmatı (2712) lira (İ2) kuruştur. 4 İhale«i 7/8/939 pazartesi günü saat 14 te Hara merkezinde yapılacaktır. 5 Şartname ve projesi Hara ve Malatya Nafıa Müdürlüğünde mevcuddur6 Eksiltmiye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla ekşltmeden 8 gün evvel Malatya Nafıasmdan bu iş için alacaklan ehliyet vesikalarile birlikte ilk teminat ve teklif mektublannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Hara merkezindeki Komisyonu mahsusuna vermeleri lâzımdır. (5562) ZUrra, eklnlerlnl temlzlemek, mahsulUnU kıymetlendlrmek mevslml geldl Dünyanın en maruf iki parçalı 10 yere ayıran Makinalarımızla ekinlerini temizle Tanm makineleri evi 74 Tünel cad. Galata • Istanbul Senirkent Belediye sinden: Senirkent kasabasının Yüksek Nafıa Vekâleti Sular Reisliği Heyeti Fenniyesinden tasdikli şebeke su tesisatınm 26126 lira 10 kuruş bedeli keşifli kısmı 17/7/939 tarihinden itbaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkanlmıştır. Tevzi şebekesine aid proje, fennî ve eksiltme ve mukavele şartnameleri ve hulâsayi keşif cetvelleri bedelsiz olarak talibler Senirkent Belediyesinden ihale günü olan 31 ağustos 939 perşembe gününe kadar alabilirler. Mezkur işin % 7,5 teminat akçesi 1960 liradır. Taliblerin ihaleye iştirak edebilmeleri için Yüksek Nafıa Vekâletinden tasdikli müteahhid ehliyet vesikası ve bu işe benzer bir veya birkaç işi muvaffakiyetle başardığma dair bonservisleri ve 939 yüına aid Ticaret Odasından alınmıs vesika ibraz etmeleri. Teklif mektublarımn kanunun tarifatlan dairesinde noksansız ve kapalı olarak 31 ağustos 939 perşembe günü saat 14 e kadar Belediye Encümenine posta ile veya elden verilmesi. İhale 31 ağu&tos 939 perşembe günü Belediye binasında ve Belediye Encümenince yapılacaktır Taliblerin usulü dairesinde ve 2490 sayılı kanunun tarifatıra göre ihaleye iştirakleri ilân olunur. (5404) Tahta Kalbur B N. KAZANCİYAN . Merkez mümessllllğl: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânî 1 Eksiltmive konulan iş: Zonguldakta Amejebirliği Hastane binasmm cenubundaki granit parke yol ve betonarme duvar ve piyade kaldırım inşasıdır. Keşif bedeli (7745) lira (70) kuruştur. 2 Bu jşe aid evrak şunlardır: A) Mukavele projesi B) Eksiltme şartnamesi C) Fennî şartname D) Vahid, fiat ve keşif hulâsa cetvelleri E) îki parçadan ibaret plân ve makja. tstiyenler bu evrakı (2) lira mukabilinde Zonguldakta Amele Birliğinden tedarik edebilirler. 3 Eksiltme: 2/8/939 çarşamba günü saat on beşte Zonguldakta Amele Birliği Faal Heyeti huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltmive girebilmek için taliblerin (581) liralık muvakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan mütehahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. 5 Taliblerin teklif mektublannı üçüncü maddede yazılı saate kadar Amele Birliği Başkanhgına makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5309V Harb Okulu Komutanlığmdan: Harb okuluna 15 temmuz 939 nü nihayet bulan kayıd ve kabul muamelesi «Eylul 939» nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubelerine ve Ankarada bulunanların Harb Okuluna müracaatleri ilân olunur. «179» (5551) Neş'eli bir gece geçirmek ister misiniz? HA L D E MUALLÂ ve arkadaşlarınm 2 ağustos çarşamba akşamı Yalova kaplıcaları Büyük Kazino salonunda verecekleri konserde bulununuz. Duhuliye : 80 Meşrubat mecburî, fiatlar zamsız. (5685) o Gazianteb Şarbaylığı İçme Suyıı Işletmesi Müdürlüğünden: 1 Gazianteb Şarbaylığı îçme Suyu îşletmesine 50 aded 25 Mm.lik ve 950 aded 15 Mm.lik su saati alinması 1/7/939 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme Gazianteb Belediyesinde 31/7/939 pazatfesi günü saat 10 da teşekkül edecek thale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Bu işin keşif bedeli 16500 liradır. 4 îstekliler bu işe aid şartnameyi ve tarifeyi Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar Heveti Fen Şefliği, Istanbul Belediyesi ve Gazianteb Şarbaylığı Su îsleri Müdürlüğünde görebilirler. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektublarile birlikte teminat ve vesikalanm ayni gün saat 10 a kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmis olmalan lâzımdır. 6 Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 7 Eksiltmiye girmek istiyenler 2490 numaralı kanundaki şartîan haiz olmalan lâzımdır. (5584) Istanbul •••MMHHİM Levazım Âmirliğinden: L 1 Askerî dikim evleri için imtihan edilmek şartile mütehassıs makastar terzi ustası ahnacaktır. 2 Şerait Âmirlikten öğrenilebilir. 3 Isteklilerin bonservis, diploma gibi vesaiki ye dilekçlerile birlikte 7/8/939 tarihine kadar Tophanede îstanbul Levazım Âmirliğine müracaatleri ilân olunur. (5269) | Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânlarî Semti Mahallesi Selmanağa Hacehesnahatun R. Mehmed P$. Selâmiali Caferağa Suadiye » A. Hisarı Osmanağa * Rasimpaşa » Sokağı No.sı Cinsi Hakimiyetimilliye 73 Servilik 98 Doğancılar 94 Tekkeiçi 29 Rızapaşaçeşmes i 18 Mekteb 5 » 3 > 7 12/1 Baruthane Vişne Hasırcıbaşı Çeşme Misakımillî 7 29 5 57 | Istanbul Vakıflar Direktörlüğü Ilânları Miktan 67 kalem 59 » 20000 metre • Muhammen bedeli 1216 lira 1986 > 10 Kr. 1700 » İlk teminat 91 lira 20 Kr. 147 » 61 » 127 » 50 > Ankara Valiliğinden: Madde 1 Ankara Akköprü civarmda tesis olunacak meyva bahçesi için muhtelifültin& ağac mübayaası ve bunlarm şartnamesi mucibinde çukurlarının açılmssj ve timan ve kabulü kat'iye kadar bakımı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Ağaclaım mübayaası ve teslimi ve kabulü kat'iye kadar bakrmm keşif bedeli (10725) on bin yedi yüz virmi beş liradır. 3 İhale 12 eylul 939 salı günü saat on beşte Ankara Vilâyet; Ziraat müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Şartnamesi Ankara Ziraat müdürlüğünden almır. Eksiltmeye iştirak edecek olan taliblerin muhammen bedelin % 7,5 tutarı olan mcblâğa aid banka mektubu veya Vilâyet Muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılmış depozito akçesi makbuzile gösterilen günde saat on beşte Vilâvet Ziraat müdürlüğüne gelmeleri ilân olunur. (3347) (5625) Cinsi Eczayı tıbbiye Alâtı tıbbiye Gaz idrofil Üsküdar » » » Kadıköy Erenköy > > Boğaziçi Kadıköy » > » Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarları yazılı üç kalem levazım ayrı ayn açık eksiltmiye konulmuştur. İhaleleri 14/8/939 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte îstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri hergün Levazım kaleminde görülebilir. (5730) Aylık kirası 1 Lira K. Bahçeli ev 3,00 Arsa 3,00 senevi Dükkân 3,00 Ev 3,50 Dükkân 4,00 » 4,00 1 > 7,50 » 3,50 Dükkân ve oda 4,00 Oda 1,50 Arsa 8,00 senev Kulübe 10,00 senev Ev 5,00 Kırkağaç Belediye Reisliğinden: Kırkağac Belecüyesi elektrik ve su fabrikalarmın 939 yüı ihtiyacı olan 350 ton maden kömürü ile 2500 kilo makine ve silindir yağı ve 15,000 kiio motorin 20 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. İhalesi 14/8/939 pazartesi günü saat 10 da Belediye dairesinde Encümen huzurunda yapıla. caktır. Kömürün muvakkat teminat miktan 236 lira 25 kuruştur. Makine silindir yağı ile motorin kısmmın muvakkat teminat mikları 146 lira 25 kuruştur. Taliblerin ve şartnamesinl görmek istiyenlerin Kırkağac Belediyesine müracaatleri ve ıhale gününde Kırkağacda bulunmaları lâzımdır. (5714) Bursa Belediyesin den: Bursa Beledivesinin 55 lira maaşı aslili veyahud 165 lira ücreti şehriyeli ve en ziyade gıdaî tahlilâtla meşgul olacak bir mütehassıs kimyagerüği münhaldir. Gıdaî tahlilâtta mütahassıs kimyager vesikasını vesair evsafı kanuniyeyi haiz olup da bu kimyagerliğe talib olanlarm tanzim edecekleri tercümeihal varakasile evrakı müspitelerinin tasdikli birer suretini bir istidaya bağlıyarak dört kıt'a 4,5 X6 eb'admda fotoğraflarile birlikte 15/8/939 tarihine kadar Belediye Rivasetine müracaat etmeleri ilân olunur. (5302) gunluktan sersem, bir yandan bu gülünc Bir araba dayak yemiş gibi vücudü vaziyetinin hicabile bitab, arhk bu işken hurdahaştı. Bir evvelki sahnenin, suratını cenin bitmesini için için temenni eder şişiren, kaba etlerini çürüten tokatlarmken, son bir çürük domates, alnınm ta or dan ve tekmelerinden sonra, bu çürük tasına isabet etti. zerzavat bombardımanı, ateş üstüne döEn yıvışık ve en sulu nev'inden intihab külen petrol tesiri yapmış, acjlarını arttıredilen bu domates, çok kuvvetli bir ni mışn. şancı elinden çıkmıştı. Fakat, onu asıl müteessir eden cihet, Gabriyel, kollarını havaya kaldırmış, bombardırnan sahnesinin manevî tarafı yüzü domates salçasile mülemma, sorguidi. Makinistlerden, rejisörlerden, operacu boğuşmaktan tarazlanmış, o canım tutörlerden, hatta kendi gibi figüranlardan valeti leke içinde, acınacak bir manzara mürekkeb bir kalabalığın karşısmda maarzediyordu. ruz kaldıgı bu çirkin muamele, izzetinefOnun bu hali sahne vazımı bile gülsini mahvetmişti. dürdü: Liğendeki su, domates dahmelerinin Kesin! diye emretti. Çok güzel! kızıllığını temizliyor, fakat uğradığı haMükemmel! Çocukları adamakıllı gülkaretin, yüzüne giydirdigi hicab kırmızıdürecek bir sahne! hğını silemiyordu. İmkân oha, başmı bu Sonra, operatöre dönerek ilâve etti: sudan kaldırmıyacak, kimsenin yüzünü Tam manasile artistik bir film olgörmemek için, stüdyo bçşalıp herkes gidu!.. dinciye kadar durmadan yıkanacaktı. Şimdi Gabriel, içi su dolu bir liğenin O esnada, yanıbaşında bir ses işitti. başına çömelmiş, domates «•zmesinden görülmez bir hale gelen yüzünü yıkama Krakenviç, onun omzunu okşıyarak: Bravo kızım! diyordu. Çok güzel ya, temizlenmeye ugraşıyordu. Suyun oldu. Fevkalâde beğendim. Sinemaya, üstünde, domates kabuklan, domates çekirdekleri yüzüyor, kızcağız, mütemadi dehşetli istidadın var. Vüzünü yıkadıktan sonra beş dakika istirahat et. Çabucak yen inliyordu: Ah reziller! Ah alçaklar! Ah mel makiyajım tazelet, üç numaralı dekora gel. Bak, şurada işte... Şu §ato taraçasını unlar! Yukarıda cinsi ve mevkii yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar müzayede iıe kiraya verilecektir. İhaleleri 7/8/939 pazartesi günü saat 15 tedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (5596) Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 1 Müdürlük teşkilâtımızda Buda, Kelvin ve Gkekifer marka dizel veya benzin motörlerile müteharrik deniz motorbotlarile karada işliyen mııhtelif marka otomobil ve kamyon ve kamyonetler için bir makine mütehassısı alınacaktır. Bilgisine göre 200 liraya kadar şehrî ücret verilece.ktir. 2 Talib olanların ihtisas vesikalarını hâmilen P. T. T. Müdürlüğüne müracaatleri. (5712) görüyor musun? İşte oraya geleceksin... Haydi, göreyim seni, çabuk ol! I Yatak, yemek ve çalışma oda I Gabriel, başmı kaldırıp rejisörün yülarile salon takımlan velhasıl züne baktı ve derin bir göğüs gerirdi. Deher nevi mobilyalar; BAKER mek ki çile daha dolmamışh. Bu sefer de, şato taraçasında karşısına kim bilir (ESKİ HAYDEN) mağazalannda nasıl kepaze bir kısmet çıkacaktı. teşhir edilmekte ve her yerden Rejisörün emrini reddederek çekilip ucuz fiat ve müsaid şartlarla sagitmeyi bir an için düşündü, sonra gene vaz geçti. Son bir tecrübe daha yapacaktılmaktadır. tı. Bu da ilk iki sahne gibi zahmetli veya izzetinefsine ağır gelecek şekilde bir rol olursa, sinemaya karşı duyduğu cazibeHastalannı akşama kadar Sirnin bütün şiddetine rağmen, işi jarıda bıkeci Viyana Oteli yanındaki muarakıp çekilecekti. yenehanesinde tedavi eder. Kalktı; yorgun adımlarla yürüdü; maTelefon: 24131 kiyajcıya, oradan gardroba ugradı ve üç numaralı dekordaki rolünü almak üzere stüdyoya avdet etti. Hava dehşetli sıcaktı. Gabriel'in başı çatlıyacak gibi agrıyordu. Gözleri, proSaç dökUlme va kepeklen jektörlerin çiy aydınlığmdan cayır cayır meslnin önllne geçer. yanıyordu. DEPOSU: O gün arkadaş oldugu Lili, çok iyi bir kızcağızdı. Onun bu haline acıdı. Kendisine bir aspirin verdi ve hazırlıklannı bitirip üç numaralı dekora gidinciye Çemberlitaş Peykhane sokak No. 4 kadar yanından ayrılmadı. [VA7AN MAURİCI KOPU yoR DEKOBRA ÇEVIREN.HAMDİ VAROOLU 63 Gabriyel, beynînin ta içinde öten bu yağmurun içinde ne yoktu ki! Gabriyel, yüksek topuklu iskarpinlerisesleri işitince, olduğu yerde bir sarsıldı. nin üstünde, bir iki sendeledikten sonra, O anda, Madmazel Andre Vuayel'in dublürü değil, hatta,bizzat Andre Vua ilk olarak bir patatesle, onu müteakıb bir yel de değil, sanki Alkazar sahnesindeki lâhana kökile karşılaştı. Bu iki mermiyi muganniyenın ta kendısi imış gibi, TU bir sağa, bir sola kaçınmak suretile savuşhunda muvaffakiyetsizliğin, dinleyicüer turmağa muvaffak olmuştu. Fakat onladen gördüğü hakaretin derin acısını du rın peşinden fırlaülan çürük hir por'akahn, bütün sululuğu ve yapışkanlığile, yar gibi olmuştu, Kulaklarım, stüdyo havasını uğuldatan burnunun tam üstüne gelip yerleşmesine bu yuha ve ıslık fırtınasından muhafaza mâni olamadı. Bu cıvık darbenin ıslaklığını gidermeetmek için ellerile tıkadı ve bunun arkaden, kulağınm dibinden bir havuc vızla5 smdan gelecek felâketi bekledi. Intizar çok sürmedi. Yuhalarm peşi sı yarak geçti. İkinci bir çürük elma, yanara, sahneye, bir çürük zerzevat yağmuru ğını sıyırttı, arka taraflarda bir yere yam dökülmeğe başlamıştı. Lahana kökünden yassı yapıştı kaldı. Gabriel, bir yandan bu çürük, kok:utunuz da, haşlanmış patatese, çürük portakala ve elmaya varıncaya kadar, bu muş nesnelerle mücadelenin verdiği yor I Dr. HORHORUNi SAPîKSIN Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi [Arkast var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog