Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

30 Temmuz 1939 CUMHtlRÎYET Maarif Şurası dün mesaisini tamamladı Hasan AIi Yücel, meslek arkadaşlarının gösterdiği vüksek vazife severligi hararetle tebarüz ettirdi (Baftarafı 1 inct sahifede) Fransız Parlâmentosu IBaştarafı 1 tnci sahlfeds"] Meslek arkadaslanmın, Maarif Şurası çalışmalarında büyük bir dikkatle gösterdikleri yüksek vazifeseverliği, müsamaha ve disiplin ruhunu, bütün Türk münevverlerine güzel bir başarı örneği olarak gösÖğleden sonra celse saat 16 oturda termekle iftihar ederim. Maarif Vekili Hasan Âli Yücelin reisliMaarif Şurası, millî şuurun ne kadar ğtnde açıldı. aydm ve uyanık olduğuna Türk irfan saPlân komisyonu raporunun teknik ve hasmdan doğan yeni bir delil olacaktır. meslekî tedrisata aid kısmı hakkında mesArkadaşlarım, lekî ye teknik tedrisat umum müdürü RüşSize, dolgun bir çalışma ruznamesi tü Uzel izahat verdi. takdim etmiştik. Bütün bu mevzulann Reis meslek müesseseleri mevzuuntm lâyık olduğu dikkatle bir halle vardırılçok etüd edilmiş ve plânın daha evvel bir ması, biz de biliyorduk ki bir toplanma mütahssısa yaptırılmış olduğunu, maddî devresinde mümkün olsmıyacaktır. Fahayata taalluk ettiği için medenî dünyakat kanun mucibince de bunları size verda mevcud bol örneklerden faydalanılmış bulunduğunu, bu itibarla plân komisyo mek mecburiyeti vardır. Onlardan muhnunun meseleyi kolaylıkla ele alabildiğini telif ana meseleleri ve maarif plânı gibi esaslı bir davayı incelediniz, 23 talimatsöyledi. name hakkında kararlar aldmız. Bu çaSöz alan Yüksek tedrisat umum mülışmalar ve elde edilen neticeler, emekdürü Etem Menemencioglu mevzuun güzel hazırlanmış olmasmdan dolayı duydu Ierinizin verimini göstermeye kâfidir. Bu ğu bazzi ifade etti. Adana lisesi müdürü kararlan tatbika başladıktan sonra memŞahab Nazmi Çoşkunlar, üçüncü umu leket maanfinde hasıl olacak yeni inkimî müfettişlik maarif müşaviri Mustafa şaflann semeresini şimdiden tahmin etReşid Tarakcıoğlu, Erzurum ilkokul mu mek güç değildir. Sayın arkadaşlar, allimlerinden Tevfik Yıldız tedrisat mü«seselerinin memleketin her tarafında gös Maarif Şurasmın, mühim kültür daterdikleri büyük muvaffakiyet ve gördük valarımızı tetkik mevzuu olarak ele alleri büyük rağbetten sitayişle bahsettiler. ması, bütün memleketin alâkasmı ŞuraYalnız bir kısım talebenin ders malzeme mızın çalışmaları üzerine celbetti. Yüksi tedarik etmekte karşılaştıklan müskülâtı sek heyetinizin almış olduğu kararlar, önliyecek yardımlar yapılmasını diledi memleketin en uzak köşelerinde bile çok ler. sevindirici akisler bıraktı. Bu, yaptığımız Plân raporunun meslekî tedrisata aid işlerin, memleketin hakikî ihtiyaclarına kısmı reye konarak ittifakla kabul edildi. nekadar sıkı sıkıya bağh bulunduğıınun Bundan sonra plân komisyonu raporu en canlı işaretidir. nun merkez teşkilâtma aid son kısmının Aziz meslekdaşlarım, müzakeresine geçildi. Raporun bu kısmı Bütün hayatını Türk milletine ilerleMaarif Vekâleti merkez teşkilâtile vilâ me ve yükselme yollarını açmaya ve yetler teş"kilâtının yeniden gözden geçirilbunda en tesirli vasıtalan yaratmaya hasmesi, vazife sahiblerine daha genış salâ reden Millî Şef ve Reisicumhurumuz hiyetler verilmesi, eski maarif eminleri teşBüyük Ismet İnönü, yüksek heyetimizin kilâtının aksayan tarafları etüd edilerek bütün çalışmalarile çok yakından alâkaTürkiyenin muhtelif mıntakalannda geniş salâhiyetli maarif mümessilleri bulundu landılar. Müzakereleri, burada konuşulan bütün meseleleri dikkatle takib ettiler. Bürulması gibi meseleleri ihtiva ediyordu. tün Şura üyelerini yüksek huzurlanna kaNeticede raporun heyeti umumiye?i rebul etmek lutfunu bize bağışlamaları, ye konarak kabul edildi. maarif mensublarına, öğretim ve eğitim Hür ve demokratik bir hava içinde mesleğine karşı teveccüh etmiş asil ve muhtelif maarif meselelerini memleket yüksek bir sevginin gururunu hepimizde davası halinde en kıskanc bir ihtimamla, yaratmıştır. Yüksek heyetinizin şümullü geceli gündüzlü mütalea eden Şuranm ve isabetli tedbirlerile en uygun hal şekmesaisi hitama eriyordu. Aza arasmdan lini bulan ve bulacak olan maarif davabirçok zatlar edindikleri müspet ve yük sek intıbaları ifade için tehalük gösteriyor mızı tahakkuk ettirmek için milletçe sarve söz istiyorlardı. Bu zatlardan Maltepe fedeceğimiz cehdin, Millî Şef Ismet İnöAskerî lisesi edebiyat öğretmeni yarbay nünün nur verici önderliği ve yüksek müIsmail Hakkı Onderdoğan 32 sene sü zaheretlerile bizi teşvik etmesi, çalışmaren muallimlik hayatınm en mes'ud za mızm en verimli bir başarı ile neticelenemanlarını Şura münasebetile idrak bahti ceğinin en kat'î teminatıdır. Maarif ailesine hitab eden yüce sözleri, bana, Cumyarhğına erdiğinden bahisle: huriyet maarifinin yepyeni bir inkişaf « Burada çok hür bir kürsü, demokrat bir hava, âlicenab bir muhit buldum. devresine girdiğini anlattı. O şünün taSayın Maarif Vekiline bu değerli hizmet rihi, tarihimizde hayırlı ve feyzli bir başlerinden dolayı en kalbî şükranlanmı su langıc olacaktır. Bütün varlığını, Türk milletinin irfanına hizmetkâr etmekte hanarım.» dedi. yatınm gayesini bulanlar, bu sözleri göŞura müzakereJerinî, başından itibaren yakm bir alâka ile dinleyicilere mahsus sı nüllerinde tekrar ederek, bizim gibi bahralardan takib etmiş olan Manisa meb'u tiyar olmalıdırlar. su Kâzım Nami Duru da hissiyat>nı ifa de etmek ricasmda bulundu ve kürsiiye gelerek Suranm hür ve demokratik bir hava içinde aldığı neticelerin ehemmiyetin den, ilim adamlanmızla terbiyecilerimizi karsı karşıya koymak mazhariyetinden bahsetti ve Maarif Vekilini bundan dolayı öğdü. Bundan sonra Şura reisi Maarif Vekili Hasan Âli Yücel, sürekli ve candan alkışlarla karşılanan aşağıdaki nutkile Şura mesaisine son verdi. « Aziz arkadaşlarım, Şuranm iki haftadan beri devanı et mekte olan çalışmaları bugün sona errni' bulunuyor. Cumhurivet maarifinin en mühim meselelerini tetkik ederek memleketin ihtiyacına en uygun hal şekillerini bulmağa çağnlmış olan yüksek heyetinizin bu Aziz arkadaşlarım; işte bu duygularIa işlerinize dönüyorsunuz. Buradaki çal'şmalarınızla milletimizin maarifine büyük hizmetler ettiniz. Kıymet, hizmetle ölçülür. Çalışmak, herşeyi elde ettiren en verimli vasıtadır. Candan çalıştınız. Hepinize, bütün yüreğimle, ayrı ayrı teşekkür ederim. Temennilerim, yakm bir zamanda »izinle gene beraber çalışmak ve maarif davalanmızı beraberce halletmek fırsatını bulmaktır. Maarif Şurasmın birinci toplantısmı kapıvorum.» ortopedinin müstakil birer ihtısas şubesi sayıknasını fstedi. Üniversite Edebiyat Fakültesi doçentlerinden Enver Ziya Karal doçentlerin istihdam şeklinde vc faaliyetlerinde bir eksiklik görmediğini FÖyledi. Mehmed Emin Erişirgil, tenkidlere cevab vererek seminer mesaisinin ehemmiyetrnde ısrar etti, yüksek öğretmen okulunun inkişafı tedbirlerinin düşünülmüş olmakla beraber prof esörü muhakkak oradan yetişir saymadığmı anlatb. Üniversite Edebiyat Fakültesi dekanı Hamid Ongusu Edebiyat fakültesinin bina bakımından müşkül vaziyette olduğunu söyledi. Tedris unsuru azlığından bahsetti. Ümanizmayı eski ve yeni garb ve şarkta aramak lâzım geldiğini söyledi. Yabancı dilin Edebiyat fakültesi için büyük ehemmiyetinden bahsetti. Talim ve Terbive azasmdan Reşad Şemseddin Sirer Üniversitenin gayesini mücerret bir hakikat taharrisinde bulmadı, ihtısas haricinde hakikat aranamıyacağını söyledi, plân komisyonu raporu reye konularak aynen kabu! olundu ve saat 14 te celse tatil edildi. müddet zarfında yakmdan şahid olduğum geceli gündüzlü ve çok verimli çalışmalarından dolayı derin şükranlanmı arzet mek benim için çok haz verici bir vazifedir. Önüne konulan her meseleyi, ilim ve kültür adamlarına hâs bir kavrayışla ve en titiz ilmî araştırma mütehassıslarını imrendirecek uyanık ve geniş bir görüşle halletmek için her ilmî vasıtadan en cö merd ölçüde istifade etmiş olan şuramızın takib ettiği verimli ve çok takdire liyakatli bir isabetle tebarüz etmiştir. Bu ilmî çalışma metodu, yüksek heyetinize, birkaç aya sıkıştırılamıyacak işleri kısa zaman içinde ve ihtiyaca çok uygun bir yolda başarmağa imkân verdi. Yüksek şuranm çalışmasından beni en çok sevindiren nokta, meslek arkadaslanmın, halli karsısında bulundukları hiçbir meseleyi küçük görmemeleri, her isi temelinden tetkik için zarurî veya faydalı gördükleri hiçbir fikrî ifadeden çekinmemeleridir. lecegi söylenmektedir. Önümüzdeki u mumî intihabat, 1940 senesi yerine 1942 senesinde yapılacaktır. Bu husustaki kararname, bugünkü nazırlar meclisinde Löbrön'ün imzasına arzedilecektir. Kararname, Reisicumhurun âynn meclisinin muvafakatile meb'usan meclisini feshetmek hususundaki hakkına asla dokunulmamış olduğunu natık olacaktır. lyi malumat almakta olan mehafil, şimdiki kararın beynelmilel vaziyet dola yısile bir zaruret olduğunu beyan etmek tedirler. Bu mehafil, şimdiki gerginligin ortadan kalkması takdirinde Reisicumhurun 1941 senesinden evvel meb'usan mecÜsini feshedeceğini ilâve etmektedirler. Amerika, Çiıre geniş mikyasta yardım edecek Dört senedenberi memleSun'î ve mer'a Bursa (Hususî muhabirimizden) Umumî Harbden sonra Avrupa ziraatine yeni giren ve hayvan yetiştkiciliğın de mühım rol oynıyan (sun'î çayır ve mer'a) ıslahatı, tabiî çayırlara nispetle daha ekonomik ve daha verimli olduğu görülerek ziraatçilikte ileri memleket ler bunu süratle kabul etmiş bulunmaktadırlar. Bu nevi çayırcılık bize de yeni girmiş ve Karacabey harasında bu sene çok müspet neticeler vermiştir. 1935 te başlanılan sun'î çayırcilık, gitgide ar tarak bu yıl Hara arazisinin 600 dekarlık bir sahasını kaplamıştu:. Gelecek sene bu miktar 2000 dekara çıkacaktır. Sun'î çayiırcıhğın esaslı gayesi; dar bir saha üzerinde kalite itibarile yüksek ot yetiştirmek ve bu sayede daha ekonomik şartlar altında kuvvetli gıda alan fazla hayvan yetiştirmektir. Malum olduğu üzere, samanla ve bir nevi kuru otla beslenen hayvanlar çelimsiz ve süt bflkımından az verimli olur. Halbuıci sun'î çayjrlarda ekilen muhtelif cins bakliye ve necliye fasilelerine dahil nebatat, gıda itibarile kuvvetli olduğundan onu yiyen hayvanlar çok gürbüz, besili ve verimli olur. Bunun için hayvandan yüksek randıman almak, sun'î çayırlar ihdasile kabil bulunmakta demektir. îşte, Haranın ziraat şubesi, bu iş üzerinde fazla durarak onu en yeni ve teknik usullerle bir örnek olarak tatbik etmekle memleketimizde bu yeni çayırcılığın rağbet bulmasına önayak olmaktadır. ketimizde tatbik edilen Japonya ile tzcaret muahedesinin feshi İngilterede bu usul faydalı oluyor memnuniyet, Almanyada asabivet uyandırdı Paris, 29 (a.a.) Paris gazeteleri, cektir. Birleşik Amerikanın Çin hükumetine 750 Daily Sketch gazetesinde okunmuştur: «Amerikada efkân umumiye, 1911 timilyon altm ruble ikrazda bulunacağina müteallik olan haberlerle fevkalâde alâ caret muahedenamesinin feshini tasvib etmekte ittifak etmiştir. İngiltereye geünce, kadar olmaktadırlar. Amerika, kenditini ateşe mi attı? o da mümasil bir harekeUe bulunmağı derVaşington, 29 (a.a.) Japonya ile piş etmektedir. Diğer taraftan Sovyet Rusyanın as | mün'akid ticaret muahedenamesinin feskerî ve bahrî faaliyeti Japonyayı mütemahine karşı yükselen yegâne tenkid sesi, dün Âyan Meclisinin celsesinde âyandan Lun diyen tehdid etmektedir. 5u halde Tokyonun akliselimin sesini dinlemesinin za ~ deen'in söylemiş olduğu nutuktur. manı gelmiş demektir.» Lundeen, hükumeti diplomauk faaliAlman Japon anlaşmast yetlerile Amerikanın haricî ticaretini izBerlin, 29 (a.a.) Resmî bir tebliğ, rar etmekte olduğunu söylemiş ve Amedün öğleden sonra Almanya ile Japonya rikanın Almanya, îtalya ve Japonya ile olan ticaretini hımaye etmesinin bir zaru arasında imza edilmiş oan ticaret ve tediye muahedenamlsinin bir klering itilâfi ve ret olduğuna işaret etmiştir. Amanyanın Japonyaya açacağı kredier Hatib, Japon Amerikan ticaret muahedenamesinin feahedilmesinin «Ameri sayesinde iki memeket arasındaki ticare : kan amele için iş zryaı» demek olduğunu tin artmasına fevakâde hadim oacağmı bidirmektedir. Muahedename, önümüzdelâve etmiş ve şöyle demiştir: « Amerikanın Ingiltere için kendi i ilkteşrinin birinci günü mer'iyet mevkiisini ateşe atmasını bir türlü anlıyamıyo ne girecektir. O zamana kadar intikalî rum. Amerika milleti, halihazırda Asya bazı tedbirler itlihaz olunacaktır. Tebliğ, sularında bulunmakta olan Amerikan bu muahedenin imza edilmesinin Almanharb gemilerinin sahillerimize çağınlma ya ve Japonyada memnuniyetle karşılasım istiyor. Biz, * vrupa ve Asya işlerine nacağını, çünkü iki memleket arasındal veyahud harb > Imakta olan herhangi tfcarî mübadeleleri iki memleket beyninbir kıt'adaki işle^ karışmamalıyız, müda de mevcud dostluk çeıçevesi dahilinde artırmağa yarayacağım ilâve etmektedir. halede bulunmamalıyız.» Kabinenin tasvib ettiği kararnameler Paris 29 (a.a.) Nazırlar konseyi aşağıdaki kararnameleri tasvib etmiştir: 1 Meb'usların teşriî salâhiyet müddetlerinin 1 haziran 1942 tarihine kadar uzatılması hakkındaki kararname, 2 Aile koduna mütedair olan ka rarname, 3 Buğday ofisidne dair olan kararname, 4 Devletin haricî emniyet tedbirlerini telif eden kararname, 5 Casusluğa karşı mücadele lıiz • metlerinin takviyesine aid kararname, 6 Millî müdafaa için çaliçan müesseselerin vergi sistemi hakkındaki kararname, 7 Devlete aid Avrupadaki radyo difuzyonu şebekesi servislerinin «millî radyo difuzyonu idaresi» ismi verilen bir idare tarafından P . T . T . nazırının mu zaheretile Başvekilin otoritesi altında birleştirilerek temini hakkındaki kararname, 8 Başvekâlette bir istihbarat umumî komiserliğinin ihdasma dair kararname, 9 Jean Girandoux'nun istihbarat umumî komiserliğine tayini hakkındaki kararname, 10 Brillouinin millî radyo difuzyon umumî müdürlüğüne tayini hakkındaki kararname, 11 Marsilyada bir deniz itfaiye taburu teşkiline dair kararname, 12 1938 bütçe yılı için bazi tahsisat ilâve ve tenziline dair kararname, 1 3 1 9 3 8 bütçesi tahsisatmdan 1939 bütçesine nakiller yapılması hakkındaki kararname, 14 1939 bütçesi tahsisatları hakkındaki kararname. Orta elçi rütbeslie Hariciye Nezareti arşiv servisi direktörlüğüne tayin edilen Chataigneau'nun yerine Başvekâlet genel sekreterliğine Oudinot'un tayini hakkındaki kararname de Cumhur Reisinin tasvibine arzedilmiştir. Bonnet dış vaziyetin heyeti umumiyesi hakkında konseye izahat vermiştir. Çin Elçisinin memnuniyeti Japonyantn mukabeleti Maliye Nazırının kabul kararnameler ettirdiği Paris 29 (a.a.) Maliye Nazırı bugünkü nazırlar meclisinde hükumet tarafm dan takib edilmekte olan millî ekonomi politikasının ezcümle beynelmilel anlaşmalar akdi, idarî ıslahat yardımile başarılan tasarruflar ve nihayet buğday ofisinin tensiki »uretile devamını temine ma tuf bir sıra kararnameler tasvib ettirmiştitr. Amerika ile yapilan mukavelelerin tasdikı sayesinde sermayenin daha s;kı bir surette kontrolu mümkün olacaktır. Bu «vergi müzahereti» mukavelesi veriçilerin tahsili sahasında yapilan karşılıklı bir taahhüdle takviye edilmiş bulunmaktadır. Bundan başka daha evvel İsveçle münakid mümasil mukaveleye ek olarak yapilan bir anlaşma mezkur memlekete ihrac edilen sermayelerin kontrolunu kolaylaştıracaktır. Diğer bir çok hükumetlerle de bu sahada müzakereler devam etmektedir. Bun lardan bazılarile yapilan görüşmeler müsaid bir suretle ilerlemektedir. Trabzonda fındık rekoltesi Trabzon 29 (a.a.) Kuraklık yüzün den bazı mıntakalarda fmdık mahsulü dökülmeğe başlamıştır. Bu yıl rekolte tahminlerden noksandır. Alçak semt lerde fındık toplama işine başianmışür. Berlin, 29 (a.a.) Dün parafe edilmiş olan Alman Japon ticaret itilâfi üzerine bu iki memleketin mütekabil ihracatı Almanya lehine olmak üzere bire kaTfi dört nispetini bulmuştur. Bundan başka hususî bir iktısadî mukavele akdedilmiştir. Bu mukavele, ikî memleket arasmdaki mübadeleleri mahsus surette inkişaf a mazhar etmeği istihdaf eylemektedir. Mukavelede mufassal suLondra mehafili memnun yapilan umumî 2er'iyat miktan 17,678 dekardır. Bu saha üzerinde 21 çeşid külLondra, 29 (a.a.) Times gazetesi rette zikrediltniş olan emtiaya aid tediyat, tür nebatı yetiştirilmiştir. Bilhassa hay yazıyor: klering yolile yapılacaktır. vanat icin pek mühim bir ihtiyac olan «1911 tarihli Japcn Amerikan tica Çin Hariciye Nazınnm beyanatı tane yemle beraber yeşil yem nebatlaLondra, 29 (a.a.) Röyter Çungret muahedesinin Amerika tarafından fesrına büvük bir ver a\Tilmıştır. hine Londrada lngiltere ile Amerikanın king'den Röytere büdirildiğine göre Çin yekdigerini herhangi bir siyaset yolunda Hariciye Nazırı Manç Çung Hui yabanBir Macar askerî heyeti taahhüde sokmaga çalışmamakla beraber cı gazete muhabirlerine aşağıdaki beyaîtalyaya gidiyor bu iki memleketin Uzakşarktakİ menraat natta bulunmuştur: Budapeşte 29 (a.a.) Macar ordusu lerinin müvazili^ini göstermekte oldugu « Amerika, beynelmilel gayrimeşıu erkânıharbiye reisi General Enriç Verth, naîarile bakılmaktadır. îngiliz Japon ti hareketlere nihayet vermek ve milletleraberaberinde albay Laszlo, yarbay Har caret muahedenamesinin istikbaline gelin rasmda itimadı tekrar tesis etmek için evarth ve binbaşı Bartolis olduğu halde ce, halihazırda Tiyençin ihtilâfınm hal linden geleni yapmahdır. Amerika, harpazartesi günü îtalyaya gidecek ve oraJa be müracaate lüzum kalmak»ızın gerek îtalyan ordusunun büyük manevrala li için Tokyoda müzakereler yapılmakta olmasına binaen bu muahedeyi feshet Uzakşarkta, gerekse dünyanm diğer kınnda hazır bulunacaktır. menin muvafık olup olmryacagiTiin tetkik sımlannda banşı temin için mühim bir nülzmir çocuk hastanesi edilmesinin şimdilik zamam olmadığı mü fuz ve tesir icra edebilecek vaziyettedir. İzmir 29 (a.a.) Belediye tarafıntaleası vardır. Fakat ahval ve şerait, V'a Bu büyük Cumhuriyetin Pasifikteki kuvFransa Pastör Enstitüsü Paris ci dan yaptırılmakta olan çocuk hastane sington'un hattı hareketine mümasil bi: vet ve prestiji teraziyi milletler arasındaı vatında Garş'da büyük bir at hasta sinin 85 bin liralık bir kısmı dün eksiltadalet, kanun ve nizam Ifthine eğmek içiu' nesi açmıştır Burada yüzlerce at ihti meye konulmuştur. Hastanenin yakında hareket icrasmı zarurî kıldığı takdirde în kâfidir. , tamamlanmasına calısılmaktadır gilterenin hattı hareketi tamamile mamla tedavi olunmaktadır. At hastanesi Hara ziraat şubesi bu çayırlar için kültür nebatî olarak 8 muhtelif cins necliye ile 5 cins bakliye nebatını esas olarak almıştır. Birinci sınıf otları teşkil eden bu nebatlann isimleri: (Bromüş, korunga, daktilis, festuka, Cal yum, puva) dı<r. Ayrıca muhtelif tirfilAmerika Hariciye Nazırının ler de bu kompozisyona ithal edilmiştir. beyanatı Bütün bu nebatlann her cins hayvana Vaşington, 29 (â.a.) Dün Japonlâzım olan muhtelif gıdalan vermek baya ile Amerika arasındaki münasebat kımından pek istifadeli neticeler temin hakkında Hull ile matbuat mümessilleri etmektedir. arasında yapilan görüşme esnasında gazeSun'î çayırlann ayn bir hususiyeti de, tabiî çayırlarda olduğu gibi senede bir teciler mumaileyhe birçok sualler sormuşveya iki defa biçimle kalmaması, üç, lardır. Fakat Hariciye Nazırı, çok ihtidört defa otlann biçilebilmekte olma yatlı ve ketum davranmış ve Japon Hasıdır. Biçilen bu otlar kurutularak hav riciye Nezareti erkânından bir zatın gavanlar için kışlık mükemmel bir yem de Mtelere vâki beyanatı hakkında tefsirlerhazırlanmaktadır. İlk defa tohumu 935 de bulunmaktan imtina •etmiştir. Siyasî senesinde Macaristandan getirilen sun'î mehafil zikri geçen beyanatı bir tecrübe çayiırlar için yapilan bu kompozisyon balonu addetmektedirier. Japon hükfımeHara topraklarında pek yüksek neticeler tinin yeni bir ticaret muahedesi akdetmevermiştir. den evvel Amerikayı Çindeki yeni vaziBütün memleket çayırcılığını ve hay yeti tanımağa icbar etmiyeceği suretindevancılanm alâkadar edecek olan bu ki son beyanat, Hariciye Nezareti üzecins çayırlann memleketin her köşe rinde birguna tesir icra etmemiştir. Mezsinde yapılması mümkün ve istifadeli kur Nezaret, sakin bir hattı hareket ve görülmektedir. intizar vaziyeti muhafaz* etmekte berdeTabiî çayır bir biçimde vasatî olarak 200 kilo kuru ot vermektedir. Bunun ka vamdır. Hull, dün Japonya ile yeni bir litesi düşüktür. Buna mukabil sun'î o ticaret muahedesi akdine karar verilmiş larak tesis edilen bir çayırdan üç biçim olduğunu ilândan evvel Uzakşarkta alâde vasatî 500 600 kilo kuru ot istihsal kaları bulunan devletlerle istişareye asla olunmaktadır. Bunun kalitesi ise diğeri lüzum olmadığını söylemekle iktifa etne nispetle pek yüksektir. Bu iki cins miştir. Müşahidler, Amerikanın Japonyaçayın mukayese edersek, tabiî mer'ada ya karşı ittihaz etmiş olduğu hattı harekebir baş hayvan beslenebilen sahada sun'î tin ve istikbalde Uzakşarkta yapacağı icçayır sayesinde 3 baş hayvan beslene ra a tm, biliyor demektir ki, aradaki fark her 1. Amerika efkân umumiyesinde halde yetiştkicinin çok lehine olduğu hasıl olacak aksülâmele, aşikârdır. 2. Tamamile Amerikayı alâkadar Sun'î çayırcılık, Harada pek müspet eden menf aatler üzerindeki tesiri bakımınbir netice verdikten sonra memleketin her tarafmda tatbik olunabilecek kârlı dan Uzakşarkta vaziyette vukua gelecek bir iş mevzuu haline gelmiş demektir. tahavvüle bağh olduğunu beyan etmektd^ Böyle sun'î mer'alar yetiştirecek otlarm dirler. tohumlanm tedarikten başka ortada her 1911 tarihli ticaret muahedenamesinin hangi bir külfet de yoktur. feshi, Hull'ün gazetecilere söylediği gibi, Haradaki ziraat şubesi, bu güzel mu Vaşingtonda bulunan îngiliz ve Fransız essesede yetiştirilen hayvanlann umu diplomasi mürnessillerile herhangi bir gömî yem ve müstahdeminin yiyecek ihrüşme mevzuu teşikl etmemiştir. tiyaclarını karşılamak üzere geniş bir Hull, bunu söylemekle Amerika Hasaha üzerinde muhtelif cins zer'iyat yapriciye Nezaretinin Uzakşarkta müstakil makta ve bilhassa bu zer*iyatı fennin en son icablanna uygun bir hale getirmeye ve oradaki vaziyetin Amerika menafii üçahşmaktadır. Gene bu şube takib ettiği zerindeki tesirllrinden mülhem bir siyaset ziraat sistemile muhite örnek olmak ga takib etmek azminde bulunduğuna işaret yesini de ön plânda tutmaktadır. Bu şu etmiştir. benin çalıştığı arazi miktan 20,500 de Bu siyaset, Amerika hükumetini beykar tarla, 1500 dekar yoncalık, 7000 de nelmilel mesai birliği yoluna girdikçe itikar çayır, 210 dekar bağ, 198 dekar mey madsızlıgını arttıran Amerikan efkârı uvalık, 40 dekar sebze bahçesi, 10 dekar mumiyesinin azamî müzaherctine nail olafidanlık ve 50 dekar park olmak üzere 29,508 dekara baliğ olmaktadır. Bu yıl caktır. Paris, 29 (a.a.) Paristeki Çin sefiri Wellington Koo, matbuafca bir tebliğ vermiştir. Mumaileyh, bu tebliğinde Japon Amerikan ticaret muahedenamesinin feshi münasebetile hissetmekte olduğu memnuniyeti izhar etmektedir. BerJin, 29 (a.a.) Almanya ile Japonya arasında bir ticaret muahedesi imza edilmiş olması keyfiyeti burada bariz bir memnuniyetle karşılanmakta ve bu muahedenin imza edilmiş olmasının Japon Amerikan ticmaret muahedenamesinin feshine bir mukabele olduğu söylenmektedir. Yarıresmî mehafil namına beyanatta bulunımağa mezun olan zevat, Amerikanın îngiltere ile anlaştıktan sonra bu teşebbüste bulunmuş olduğunu beyan etmekte ve Ruzvelt'in bitaraflık kanunu meselesinde uğramış olduğu hezimeti bu eşebbüsle telâfi etmek istemiş olduğu müaleasını ileri sürmekledirler. Alman matbuatımn neçriyatı Berlin, 29 (a.a.) Yeni Alman Japon ticaret muahedenamesinin akdi hakkında mütalealar beyan eden Lokal Anzeiger, diyor ki: « Alman Japon muahedenamesinin kdi, uzun bir hazırlanmanın semeresidir. İki memleket arasındaki münasebetlerin sistematik bir surette »lahı, bugünlerde Amerikalılar tarafından istimal edilmekte olan metodlardan tamamile farklıdır. Japonya, Almanya ve Îtalya gibi, ikısadî siyasetlerinde bir tek yolu takib etmişlerdir: Hayatî saha için mücadele eden Japonlar, hiçbir tarafta muvakkat hal çaresi arajtırmıyorlar. Amerikalılar teveilüd edecek ikfasadî neticeyi düşünmeksizin muafedeyi feshettiler. Londra, bu işi yapması için Vaşingtonu teşvik etti. Fakat Büyük Britanya, leride görecektir ki, Amerikanın yartlmı, îngilterenin Uzakşarktakİ nüfuzunu takviye edecek değildir.» Tokyo müzakerelerinde ihtilâf çıkti Londra, 29 (a.a.) Öğrenildiğine göre, dün Tokyoda Japonlarla Tiyençindeki îngiliz imtiyazlı mıntakasında Çin dolannın tedavül etmemesi suretindeki talebleri üzerine iki memleket arasında yapılmakta olan müzakerelerde bir noktai nazar ihtilâfı zuhur etmjştir. Müzakerat celsesi, tatil ve pazartesiye tehir edilmiştir. Alman • Japon tieareti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog