Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Askerî San'at Lisesi Üç tane sevgilim var, dedi. Birincisi kahkahalarile beni dünyanın en tasasız on dört yaşmda, siyah önlüklü, kısa ço en nikbin, en bahtiyar adamı yapar. Kınkkalededir. rablı, kumral saçh, iri elâ gözlü, saz be Uçüncü sevgilime gelince; o, bir du Askerî san'at lisesi, askerî fabrikalarnizli, ipincecik bir mektcbli kızdır. Hafta kadındır. İkinci kocasından üç ay ewe da ve orduda çalışacak mütehassıs işçi Alman «Ufa» kumpanyasının önümüzdeki kış da iki gün, pazartesi ve perşembe akşam ayrıldı. Beş yaşmda bir kız çocuğu var yetiştirir. Üç lise smıfını ihtiva eder. Orta kısmı gündüzlü, lise kısmı yatılıları, saat üç buçukta, Maçkadaki Taşlık Açık kumral saçlarile, muayyen bir reng için hazırlamış olduğu eserlerin rejisörlerine, olmayıp mevsimine, gününe, saatine, ânı dır. ta buluşuruz. Uysal ve sessiz mizacı gibi Girme şartlan: solgun yüziine uygun ağlamakh sesi de na göre değiştiği halde, daima tehlikeli artistlerine ve mevzularına aid tafsilât a) Yaşı orta kısım birinci smıf için gevezeliğe hiç müsaid dcğildir. Ben cazibeler yatağı müstesna gözlerile, her 12 16, orta ikinci smıf için 13 17, orta de onun yanında, susmağı konuşmağa ter cins kadehe değmiş, etli, şimşekli ve alev üçüncü smıf için 14 18 olmak. cih ettiğim için, orta malı olmuş kelimelere lezzetli dudaklarile, çocuklan baştan çıb) Lise birinci smıf için 15 19 yaemanet edemediğimiz samimî, saf ve kırı karacak ve ihtiyarları çıldırtacak kadar şmda olmak. şıksız hislerimizi muhabbetli bakışlarla, tahrik edici, göz karartıcı, haükulâde Kartal Askerlik şubesinden: c) Lise kısmmın 2 nci ve 3 üncü smıfPiyade binbaşı Hamalı Mehmed Al. veciz tebessümlerle, gizli öpücüklerle ifa vücudile o, aşkın potasında pişmiş nadidı lanna dışandan talebe alınmaz. ile deniz harita albay Ahmed Rasim ve de etmeğe alıştık: Küçlik ve bence mu bir macundur. Bu fizik imtiyazlarının yanında onlardan aşağı kalmıyan kafa ve Askerî Orta Okullar 315 doğumlu asteğmen Hüseyin oğlu kaddes başını göğsüme yasladığı ve güAli Çağlann bulunduğu yeri bilenlerin Askerî orta okullar, askerî liselere tanahkâr elim kadife yumuşaklığında olan ruh zenginlikleri de yabana at'lmıyacak şubeye haber venneleri rica olunur. kadar çoktur. Liseyi bitirdikten sonra ü lebe hazırlarlar. Konya ile Erzincanda saçlannda gezindiği zaman, dünyanın döndüğünü, yaşımın yırmı sekız oldusu niversiteye devam edememişse de böyle birer Askerî Orta okul vardır. YENI ESERLER Girme şartları: nu, günün birinde öleceğimi unutacak ka güzel bir kızm derhal kapılacağı kolayca tahmin edilebilir kitablarla alâkasın. kesa) Birinci sınıf için 12 16, ikinci smıf dar kendimden geçerim. Zaten beni ona İbrahimpaşa sarayı hakkmda memis, kendi kendine edebiyat ve felsefe için 13 17, üçüncü sınıf için 14 18 yabağlıyan şey de bu hasletidir: Beni realıbir eser kültürünü artırmış, birinci kocasile Parise şmda olmak. teden uzaklaştırmak. Kimin nesi olduğu Mimar Sedad Çetintaş tarafından Sulgittiğinde yarımyamalak fransızcasını da b) Birinci sınıfa girmek istiyenler için nu, Beşiktaşm hangi sokağmda hangi nutanahmeddeki tarihî îbrahimpaşa saraorta okul bulunmıyan yerlerde beş sıerletmiş... Konuşmasını, oturmasını, yü maralı evinde oturduğunu bilmiyorum. yının mimarî ve tarihî şahsiyetini tebarümesini, sade ve zarif giyinmesini, etra nıflı ilk okuldan mezun olmak ve seçme Bildiğim şey ad.nın Nükhet olduğu ve rüz ettirmek üzere (Saray ve Kervansasmavmı kazanmak, ikinci sınıfa girmek fındakileri incitmeden idare etmesini bilen raylanmız arasmda İbrahimpaşa sarayı)' beni sevdiğidir. On dört yaşındaki bir k'.z istiyenler için orta okul birinci sınıfı :eki ve ayni zamanda iyi kalbli... adlı bir eser telif edilmiştir. Eser, muhtarafından sevilmenin insanı nekadar dinbitirmiş bulunmak. Onu bir düğünde tanıdım. Bir Fransız telif plân, kroki, perspektiv, fotoğraf ve Ufa'nın baş kadın mümessillerinden lendirdiğini bana sorun... Onun, bana aşıc) Vücudünün teşekkülâtı düzgün, Ufa'nm baş erkek mümessillerinden vesikalarla süslüdür. İkbal, Üniversite romancısı üzerinde birleşen hayranlığımız, Willy Birgel Marika Rökk ladığı saffet sayesindedir ki hadisata ve sıhhati elverişli, vücudü sağlam olmak, ve Ahmed Halid kütübhanelerinde satılbenim o akşamki müstesna cerbezem bizi eşyaya hergün tazelenen bir hayretle bahiçbir hastalığı bulunmamak, emir ve «Condor alayı». Rejisörü: Karl Ritter. «Silâhsız ava çıkış!» Rejisörü : Ed. maktadır. birbirimize yaklaştırmakta gecikmedi. kumandaya mâni kekemelik gibi ârızakabiliyorum. Başmümessilleri: Paul Hartmann, Fritz Von Borsody. Başmümessilleri: Rudolf Bir hafta sonra, Pangaltıdaki garsoniyeriÇocuk İkinci sevgilim bir daktilodur. Onun me geldi. Süheylâ gibi adim başında ras lan olmamak (başı kel ve boyu yaşlan Kampers, Villi Rose. Mevzuu, Ispanya Fernan, Rene Deltegen. Mevzuu: CaÇocuk Esirgeme Kurumu tarafından na göre kısa olanlarla zenci ve siyahiler harbi ve o hâdiseler arasmda bir aşk ma susluk, aşk, macera sergüzeştleri. geceler hazinesi koyu siyah, kesik saçları, haftada bir çıkanlmakta olan (Çocuk)un kabul edilmez.) cerası. mehtablı kuyular gibi esrarlı ve güzel anmaz bir güzeli kollarmda sıkabilmek «Beate'in gürültülü geçen haftası». Baş 149 uncu sayısı bugün elimize geçti. ç) Kusursuz bir ahlâk ve seciye sahibi «Kızıl rnüfreze». Rejisörü: Paul Ver mümessilleri: Hansi Knoteck, Paul Richgözleri, kendiliğinden esmer ve son dere her babayiğitin kârı değildir. Yakışıklı, Dergiyi zevkle tetkık ettik. Çok güzel hiç değilse zengin olmadığım halde, böyle olmak. hoeven. Başmümessilleri: Karl Martell, ter. Mevzuu: Bir vasiyetname etrafında ce tatlı teni kadar canlılığı, konuşması ve basılmış olan bu sayının mündericatı d) Ailesinin kötü hali ve şöhreti ol Carl Kuhlmann. Mevzuu: Kanada polis kaydi hayat şartile benimsediği neşesi de bir devlet kuşunun nasıl olup da başıma cereyan eden gülünc ve meraklı hâdiseler. da, o nispette zengindir. (Çocuk) haki mamak. kuvvetleri arasmda geçen meraklı bir serhoşuma gider. Parmaklarının daktilo ma konduğuna hayret etmiyorum desem ya«Anne sevgisi». Rejisörü: Gustaw U katen bütün yurd çocuklannm alâkasmı e) Ayrılacağı okulda smıfta dönmüş kinesindeki gündelik talimlerden mütevel an söylemiş olurum. güzeşt. cicky. Başmümessilleri: Kaethe Dorsch, cezbedecek mahiyettedir. ÇocuklanmıŞimdi hayatımı bu üç kadın paylaşmak veya bütünlemeğe kalmış vaziyette bu«Kraliçenin kalbi». Rejisörü: Carl Paul Hörbiger, Traudl Stark, Wolf Al zm bu dexgiyi seve seve okuyacaklanna lid hassasiyeti, kan gibi, vücudünün her unmamak. Fröhlich. Başmümessili: Zarah Leander. bach Retty. Mevzuu: Çocuğunun saade şüphemiz yoktur. tarafında kulaklarında, burnunda, du adır. Kıskanılacak bir adam olduğumu f) Önce bulunduğu orta okuldan her Çocuklanmızm hem ruhî inkişaflanMevzuu: Maire Stuart'ın hayatmdan bir ti için kendini fena eden kadın. daklarında boynunda göğsünde kalçala söylemeyin, çünkü bu vaziyet beni mem ne suretle olursa olsun çıkanlmamak. na hizmet edecek, hem de kendilerine safhadır. nnda, bacaklarında.. ilâh.. kendini gös nun edeceğine bilâkis üzüyor ve yoruyor. g) Bir veli göstermek lâzımdır. «Yabaninin ehlileştirilmesi». Rejisörü: «Monalisa». Rejisörü Carl Fröhlich. Geza Von Bolvary. Baş rollerde: Paula güzel saatler yaşatacaktır. Bu güzel ve terir. Sabahları işime giderken tramvayda îstiyorum ki Nükhetin saffetini ve masu Not: sevimli dergiyi bütün memleket çocukekseriya beraberiz. Diyebilirim ki tram miyetini, Sevkiyenin canhhiını ve neşesi1 Kendi kendini yetiştirmiş veya Başmümessili Zarah Leander. Mevzuu Vessely, Attilâ Hörbiger. Paula'nm ilk anna candan tavsiye ederiz. vayda herkes onu dinler, çünkü öyle per ni, Süheylânın olgunluğunu bir tek kadm hususî öğretmenden ders görmüş olan Leonard de Vinci'nin meşhur tablosunun çevirdiği komedi filmidir. Artist bu eservasız, tatlı, sürükleyici bir anlatışı var ki! da birleşmiş bulayım; zira kendimi böl lar Askerî orta okula alınmazlar. Hususî kahramanınm o zaman yaşadığı hakikî de biri köylü, diğeri şehirli genz kız olAma nelerden de bahsetmez, bankadaki mekten usandım. îstiyorum ki tasımı üç ilk okul mezunlan resmî Uk okullann hayah. mak üzere iki rol oynamaktadır. «18 No. lı tayyare». Başmümessilleri arkadaşlanndan, şefin kel kafasından, ayrı çeşmeye tutacağıma bir tek çeşmcye son iki smıf derslerinden bir imtihana «Ufa» nın diğer filmkrile muhtelif Alkendisine kur yapmak istiyen budalalar tutayim da bütün susuzluklarımı birden âbi tutularak bu imtihanda başan gös Brigitte Horney, Willy Birgel, Rene man kumpanyalarınm vücude getirdikleri dan, komşulann radyosundan, sinemadan, idereyim! Sizin anlıyacağınız, şimdi dö r terdikleri takdirde Askerî orta okullann Deltegen. Mevzuu: Dünya seyahati, ve filmlere aid malumat; da sıra ile neşredetayyarecilik. İki kardeşin bir kadm için balodan, tuvaletten... ne bileyim daha düncü ve asıl sevgilimi arıyorum. Her birinci sınıfına alınabilirler. ceğiz. bir sürü şeyden... Bu çeneyle atbaşı gi genc kıza, her kadına ahcı gözile bakmam 2 Muadeleti tasdiksiz hususî okul yekdiğerile mücadeleîi. Çok zarif alafranga bir çift zümrUd küpe ile çok şık, kübik bir 'fen lfp«kin bir 7Pİfâ«ı da var. DpöıLvaln bundandır. Aradığımı bulabilecek miyim? arla tahsili orta derecede olan resmî ve «Uzakların sesi». Rejisörü: Erich Bir İki s a t ı r l a altın tabaka Sandal Bedesteninde aklınızdan geçeni, akhnızdan geçirmek is Yd5im IICOÜT oiuru o» i ?'neaıei ıc1*1 *»°* hususî meslek okullan talebe<;i amamHa Waschneck. Mevzuu: Umumî harb çarteşhir edilraektedir. Ağustosun s düncü sevgilimi bulmaktan ümid kesmiye Askerî orta okullann ikinci veya üçün^ pışmalan, esaret hayatı. • ' '« '• •A John Barrymoreizdivac mesele • "r üçüncü persembe günii saat ikide rediğinizi bile çakacak kabiliyettedir. Hecü sınıflsnna girmek isteğinde bulu bilirim, değil mi? «Kadınlar en mahir diplomatlardır». sinde erkek artistler arasında rekor kır nıüzayede ile satılacaktır. le giyinmekte bitirmiştir. Az ve ucuz şeynanlar girmek istedikleri sınıftan bir Başmümessilleri: Willy Fritsch, Marika CAHtD SITKI TARANCI mış bir san'atkârdır. Hatta bu hususta lerle kendini öyle bir süslemesini bilir ki! onceki smıfın bütün derslerinden ve as Rökk, Georg Alexander, Karl Kuhlmann Sacha Guitry'yi de geçmiştir. Çünkü o, Tepebaşı Yazlık Belediye bahçesinde Ve müsaadenizle giydiğini yakıştırır da! kerlik dersinden bir imtihana tâbi tu Mevzuu: On dokuzuncu asrın ortalarına dördüncü zevcesini aldı. Halbuki John San'atkâr Naşid özcan ve arkadaşlan Kızılayın balosu Onu kolunuza takıp istediğiniz sosyeteye tularak burada başan gösterdikleri tak doğru cereyan eden eğlenceli bir hâdise(FETTAN KADIN) komedi 3 perde dördüncü karısmdan da ayrılmıştır. Begirebilir ve «nişanlım!» yahud «karım!» Kızılay Kadıköy kaza şubesinin her dirde okula kabul olunurlar. Okuyucu Aysel, büyük varyete dir. şinciyi aramakla meşgul.. Demek bu hudiye takdim edebilirsiniz. Sizi mahçub et mevsim yaptığı ve daima gelenler üze3 Rcsmî veya muadeleti tasdikli «Kongo ekspresi». Başmümessilleri susta çok tecrübeli bir adam. Onun için CEMAL SAHÎR mıyeceğine söz veririm, Onunla aramızda, rmde derin ve zevkli bir intiba bırakmış orta okullardan nakil tasdiknamesile Marianne Hoppe, Willy Birgel, Rene «İzdivac» a dair bir kitab bile yazmayı Bu akşam Yedikule plâtonik aşjcla alâkası olmıyan, güneş gibi olan balolannın sonuncusu 5/8/939 da gelen talebeler öteki şartlan haiz iseler Pmar bahçesinde ısıtıcı, bahar gibi coşturucu bir sevgi var. Fenerbahçede Belvü kazinosunda veri askerî orta okullarda girmek istedikleri Deltegen. Mevzuu: Tayyarecilik hayatı düşünüyor. Etrafmdakilere bu hususta meşhuru âlem Ramona lecektir. Bu balo için güzide bir tertib smıflara imtihansız alınırlar. Askerî or ve bir kadın için iki pilotun mücadelesi. bazı itiraflarda da bulunmuştur. Ikimiz de realistiz. Bu hararetin ve bu opereti 3 perde «Yaz, güneş ve Erika». Rejisörü Beşinci zevcem, diyor, öyle bir coşkunluğun devam edip etmiyeceğini bil heyeti fevkalâde bir program hazırla ta okullara girmek isteğinde bulunan Haftanm sineması mış, yaz balolannın en zengin ve em talebenin miktarı muayyen kadro mik Rolf Hansen. Başmümessilleri: Paul kadın olmalı ki eski dört zevcemin mediğimiz için, nişanlanma ve evlenme giTiyatro, varyete, solu salsizi olması için her fedakârhğı ihti tanndan fazla ise aralannda bir müsa Klinger, Karin Harldt. Mevzuu: Sevişen siyetlerini nefsinde cemetmeli ve onların bi tadsız şeylerle birbirimizin keyfini kayar etmiştir. Beyoğlu yüksek barlanmn baka imtihanı açılır. iki gencin bir günlük hayatı ve kıskanclık ŞEHZADEBAŞI TURAN sineması hiçbirisine benzememelidir. Eski zevce çırmıyoruz. Taşa taş, çiçeğe çiçek, kâgıbeynelmilel şöhreti haiz en kıymetli faciaları. îki filim birden Askerî orta okullann talebe kayıd lerimden hiçbirinin aşkı şimdi kalbimde da kâğıd ve insana insan muamelesi yapvaryete san'atkârları angaje edilmiş bu1 Mahihanhların sonu, 2 devre, 26 «Bayer 205». Başmümessili: Carl Lud mevcud değildir. Çünkü kâğıd serviyet muamelesine her yıl temmuz başında masmı ondan öğrendim, beni realite ile lunmaktadır. başlanır. Bu okullara girmek istiyenler wig Diehl. Mevzuu: İktısadî propagan tekrar kullanılmak için çamaşırcıya ve kısım, tekmili birden. ve onun kanunlarile karşı karşıya koyan ilk 2 Meş'um kadın. den askerî orta okullann bulunduklan da, doktorluk, keşif hayatı ve bir kadın rilmez. Sepete atılır. mahluk Şevkiyedir. Cumartesi ve pazarPazartesi, salı, çarşamba bayanlara Doktor Şakir Ahmed yerlerde olanlann doğnıdan doğruya doktorun aşkı. ları öğleden sonra ister bir sinemada, ister ^ Charles Boyer'nin Avrupaya gel 5 kuruş. Bir müddettenberi muayenehanesini «Hamburg ile Haiti arasmda..» RejiBeyoğlunun tenha pastanelerinden birinde tatil etmiş bulunan göz tabibi Dr. Şakir okul direktörlüğüne, olmıyanlarm ise haziran başmdan itibaren bulunduklan sörü : Erich Washmeck. Başmümessili: diği zaman «Korsan» isminde bir filim EGE TİYATROSU olsun, onunla beraber geçirdiğim saatler, Ahmed, Ankara caddesindeki dairesinyere en yakın Askerlik şubesi başkan Anneliese Uhlig. Mevzuu: Sehayat, aşk çevireceğini yazmıştık. Artistin bu eserNureddin Gencdur ve dedikodularile, şakalarile, muzibliklerile, de yeniden hasta kabulüne başlamıştır. deki partöneri Michele Alfa isminde lığma bir dilekçe ile müracaat etmeleri ve macera. arkadaşlan genc bir Fransız artisti olacaktır. Bu lâzımdır. 30 temmuz pazar günü «Senin teyzen ve benim teyzem!». Regenc kız tanınmış bir san'atkâr değildir. gündüz Üsküdar înşijisörü: Carl Boese. Başmümessüleri: rah bahçesinde Fakat «Bora» yı Charİes Boyer ile çeBir amele duvardan düştü Ralph Arthür Roberto, Johannes HeesAZRAİL «piyes 3 perdeı, Mıçepençef virdiği zaman Michele Morgan da yarı Fatihte Sangüzelde îhsanm evinde ters, Olly Holzmann. Mevzuu: Gizli evmeçhul bir şahsiyetti. Filmin çevrılınesi varyetesi, akşamı Yenişehir Cumhuriyapılmakta olan inşaatta çalışan Davud, lenen genc bir çift ve bunlann başına geyet bahçesinde (OTELLO) Mirrabellâ ne ağustosun ikinci haftasında başlana bastığı tuğlalaxdan birinin kayması ne len tuhaf hâdiseler. revüsü. bilecektir. Çünkü Charles Avrupaya anticesi 5 metre yükseklikten düşerek ba«Yabancı gül). Rejisörü ve başmümesşmdan tehlikeli surette yaralanmıştır. silleri henüz seçilmerr.iştir. Mevzuu: Asrî cak 7 ağustosta vâsıl olacaktır. Usküdar Hâle sineması Davud, vak'ayı müteakıb imdadı sıhhî •^ «Tarzanm oğlu» ismindeki filim (AŞKIN GÖZ YAŞLARI), Türkçe sözlü bir ailede eskilerle yeniler arasmdaki otomobilile Cerrahpaşa hastanesine kalarabca şarkı mücadele, on yedi yaşındaki bir genc kı de bir tek yumurtadan yapılan omletle dmlarak tedavi altma almmıştır. KRTUĞRUL SADİ Tek birçok misafir doyurulmaktadır. Fakat * Anadoluhisannda Göztepe cadde zın ilk aşk macerası. HALİDE PİŞKİN bu yumurta devekuşu yumurtasıdır ve «Miras». Rejisörü ve başmümessilleri sindeki Arifin taşocağında çalışan ameiştirakile le Mustafa, 8 metre yükseklikteki bir henüz seçilmemiştir. Mevzuu: Hayat mü kabuğunun kırılması için mutlaka çekiç 30 pazar günü akşaverde tas sökerken muvazenesini kaybe cadelesi ve sevgi. kullanmak lâzım gelmektedir. mı Şenyol Çmardibi derek düşmüş, bacağı kırılmıştır. Aile bahçesinde Mustafa, cankurtaran otomobilile hasAmerikada çevrilmekte olan yeni filimler FATOŞ taneye kaldınlmıştır. Vodvil 3 perde n CUMHURIYET 30 Temmuz 1939 hüçük Hlkâye Dördüncii sevgiliyi ararken ; III Cahid Sıtkı Tarancı Mekteblere gırme şartları (ASKERLÎK Şubeye davet 193940 mevsimi filimleri Fatih Askerlik şubesınden: Lise veya muadıh ve daha yüksek okullardan mezun olanlar, askerliklerıni yapmadan memuriyet alamıyacaklanndan 938/939 ders yılında bu gibi okul larden mezun olup da tahsiline nihayet verecek okullardan son yoklamalan Beşiktaş Askerlik şubesince kurulacak Askerlik meclisinde 1 1 5 ağustos 939 da yapılacaktır. Bu 15 günlük müddet içinde kanunî bir mazerete dayanmaksızm bu meclise müracaat etmiyenler hakkmda kanunî muamele yapılacaktır. Zumrud Kupe Altm Tabaka l f Rumanya Veliahdı baş keşşaf J Bir bilezik bulundu Rumanya Kralı Majeste Karol, memleket ger.c. liğine karşı duyduğu derin alâkanın terbiyevî sahadaki yüksek tezahürlerinden olmak üzere, saray'a, Vovvoda Mişel'e mahsus olmak, fakat Rumanyanın bütün diçer mekteblerine nümune teşkil etmek üzere tesis etti.ği mektebde, Veliahdin keşsaflık talim ve terbiyesi pro^ramile bizzat meşgul olmaktadır. Veliahd Mişel, haftada bir günü münhasıran keşşaflığa tahsis edilen bu mektebde, diğer talebe arkadaşlarile beraber ayni nizamlara tâbi bulunmakta, memleket dahilinde /apılan keşşaf tezahüratma iştirak etmektedir. Prens Mişel, keşşaf teşkilât'.nm bütün derecatmden bu suretle geçerek ahiren takım beyliğine terfi etmıştlr. Harbiyede Valikonağı caddesinde Firuze apartımanmda oturan Yunan te baasmdan Sofiya, Maçka Beyazıd tramvayında altm bir bilezik bulmuş, polise getirmiş, bırakmıştır. ^ ı•ı ^ Zorba hamal Büyükadada oturan ve hamalhkla geçinen Zülfi, iş yüzünden aralannda çı kan kavga neticesinde arkadaşı hamal Ramazanı yumrukla gözünden yarala mıştır. Suçlu Zülfi yakalanmıştır. GEORG BRENT OLIVIA de HAVILLAND 1 ALTIN HARBi 2 Vatan Hasreti Fransada 14 Temmuz Bugün saat 11 ve 1 de tenzilâth matineler L Â L E' de BugUn HARRY BAUR JAN1NE GR1SPIN 3 Yeni Metro JURNAL' de BEŞİKTAŞ BAHÇESI İlk fllm Sabırsızlıkla beklenen ™™^^"? ve Sinemasi açıldı. Kayıb plâka Hususî 854 numaralı otomobil arka plâkası düşmüştür. Bulanm 21432 numaraya telefon etmelerini rica ederim. Otomobil sahibi ve Cumhuriyet gazetesi taşra umumî bayii Hasan Basr; Rachelle Hudson «•Coluııbia» şirketinin vücude getirmekte olduğu «Anneler Güngörmüş kızlazuu müdafaa ederler» esCrinia bir sahnesinde. 1 AKŞEHIRDE Kanaat Pazan Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitablan, kırtasiye, gazete ve mecmuaların tevzi yeridir. BÜYUK VALS ajju tos salı günü akş mı «saıı'atkâr HAZIM ve aık'daşları büyük muvaffakiyetle devam ediyor BİR MUHASiB ARANIYOR H M M H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog