Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

30 Temmuz 1939 CUMHURIYET SON HABERLE Moskovadaki müzakereler tam bir itilâfla neticelendi [Baştarafı 1 ind sahUede} rilmemekle beraber, Fransız askerî heyetinin pek yakında Moskovaya hareket edeceği muhakkak gibidir. Diğer taraftan Çemberlayn de pazartesi günü Avam Kamarasında Ingiliz Fransız Sovyet siyasî görüşmeleri hakkında beyanatta bulunacaktır. stanbul itfaiyesi takviye edilecek. Bu hususta kıymetli ve çok çalışkan VaYazan: LUC1EN ROMIER limizin verdiği izahatı dünkü Cumhuîngilterenin, bir taraftan Amerika infi medebilmektedir. îngilterenin, ÇangKay riyet'te memnuniyetle okudum: Yenidsn radcılığı ile, diğer taraftan Stalinin sulh Şek'i, Çin hükumetinin reisi olarak tanı 80,000 liralık motörlü vesait alınacaktır. Çok iyi. İstanbul gibi binalarının değil, cephesine iltihak hususunda gösterdiği ba mağa devam etmesi, Japon harbinin, gemahallelerinin büyük bir kısmı ahşab olan, taatle, iki cepheli biı nâhoş vaziyet kar rek devam, gerek temin edeceği menafi, coğrafî vaziyeti dolayısile hemen her güşısında, Japonyaya müteveccih keskin du gerek bu iş için sarfedilecek vesait ve ihBerlin, 29 (Hususî) Bu akşam duklan gayretleri vâhi addederek hayli nü rüzgârh geçen bir şehirde itfaiye nekarumunu, nihayet tadil edeceği şüphesizdi. tiyat kuvvetler bakımından şüpheli bir Fransız Hariciye Nazırının dar mükemmel olursa, yangınların tahrineşredilen bir tebliğ, Devlet Reisi Hit alay etmişlerdi. Bugün ise sükutu muhaİngilterenin muhafaza ettiği bu durum, manzara almasma kâfı gelmiştir. verdiği izahat faza etmekte ve müzakerelerin devamını batı da o kadar az olur. İtfaiyenin takviler'in Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop'la dünyanın bu noktasındaki İngiliz menafii Buna mukabil, eğer Japonya bu işten, yesi, beledî ve millî servetin kül olmaktan Paris 29 (a.a.) Bone, dış vaziyeti beraber bugün Sarre mıntakasmdaki tah bildiren Moskova tebliğini neşretmekte ne kadar büyük olursa olsun, dolayısile elde ettiği kadar menafile iktifa ederek kurtarılması demektir. Onun içindir ki hakkında Nazırlar Meclisinde yaptığı bekimatı gözden geçirdiğini bildirmektedir. dirler. Amerika ve Sovyet menafiini korumağa ya sıyrılır, zaptettiği araziyi tanzim etmek iitfaiyeye harcanacak parayı asla çok görBerlindeki faaliyet yanatta, Londra ve Paris kabineleri araHitler bilâhare tayyare i!e Bayreuth'a gitradığı halde, gerek Amerikahlar, gerek çin Amerika ve İngiliz işbirliğini temm memelidir. Bu, fakirler, mal ve mülklerini Berlin 29 (a.a.) HitSer bu sabah sında son günlerde yapılan görüşmeler vamiştir. Sovyetler, menfaatlerin heyeti umumiyesi eder ve biraz nefes almasım mümkün kısigorta ettiremiyenler için şehir hazinesirBayreuth'e gitmek üzere Berîinden hare ziyetine göre Moskova müzakerelerini iBeklenmiyen seyahat namına onun deruhde ettiği muhataralara lacak bir bitaraflık içinde, Avrupanm den verilmiş bir koruyucu sigorta demekBerlin 29 ( a . a . ) Havas ajansından: ket etmiştir. Dün Hitler'le görüşmek üze zah etmiş ve heyeti umumiyesi itibarile ştirakten imtina ediyorlardı. kendi kendisine hazırladığı harabiyi veya tir. Hitler'in beklenilmiyen bir anda Berline re Salzburg'dan avdet efmis olan Von diplomatık müzakerelerin mühim noktaDiğer taraftan, bir müddettenberi aşi felâketi beklerse, çok mükemmel bir iş avdet etmesi bir takım tefsirlere yol aç Ribbentrop da sayfiyesinden dönmüştür. lar üzerinde filen neticelenmiş olduğunu yapmış olacaktır. Avrupa mahv ve harab Salâhiyettar mehafil, dün Hitlerl'e ve politik sahada halledüecek yalnız nü kâr surette görülüyor ki, Japonya, Çin Benim fikrımce, ^ îstanbul ıtraıyesınm maktadır. Führer, Bayreuth'de bulunu olduktan sonra, Japonyanın rolü, sahib deniz kısmına da büyük ehemmiyet veryor ve Wagner festivaline iştirak ediyor Von Ribbentrop arasında yapıîmış olan ans ve teferrüat meseleleri kaldığını bil harbinin pek fazla uzaması neticesinde, taşımak mecburiyetinde kalacağı ağır yü bulunduğu geniş vesait, külliyetli muti iş mek lâzımdır. Şimdilik merkezi İstinyede du. Von Ribbentrop da Salzburg'dan görüşmenin mevzuu hakkında ademi ma dirmiştir. kü, ordularının işgal ettiği Çin arazism çi, gencleşmiş bir ordu, kılına hata gel olmak üzere, bir deniz itfaiye grupu varlumat beyan etmektedirler. Führer'in radBerline gelmiştir. Üç hükumt arasında paktın bir madden hangi şerait dahilinde ne dereceye ka memiş bir donanma ve Çinin iptidaî mad dır. Bu grupun emrinde bir de motörbot Resmî mehafil, Hitler'in Berline von yo sergisini ziyaret etemiş olduğu dikkate desi hakkında henüz görüş ihtilâfı mevdar pratik bir istifade temin edeceğini; delerile pazarları sayesinde, çok kolay o bulunmaktadır. Bu motörbotun sür'ati Ribbentrop'la gündelik ı'şler hakkında şayan görülmekte ve Berline gelmesinin cuddur ki, bu da doğrudan oğruya olmımüstakbel filân veya falan hattı hareke lacaktır. kaç mil olduğunu bilmiyorum. Azamî 17görüşmek üzere gelmiş olduğunu beyan sergiyi ziyaret maksadile olmadığı söylen yan taarruzun tarifi meselesidir. Fakat tinin, beynelmilel imkânlara göre temin 18 mil olsa gerektir. Bu motörbot, neka 3 mektedir. bu noktanın devam eden müzakerelerde etmektedirler. Maamafih Hit'er'in BerliOrdunun, bürokrasinin ve genclığin ba dar hızh giderse gitsin, deniz kenarları edeceği faydalan veya sebebiyet vereceği Führer'le Von Ribbentrop, beraberle esaslı müşkülâta sebeb olmıyacağı intıabı ne avdetinin burada derin bir tesir icra etmahzurları yeni bir tetkikten geçirmekte zı unsurlarl müstesna, Japonların Berlin boyunca uzanan ve ayrıca Adalar gibı, rinde başlıca mesai arkadaşları olduğu mevcuddur. mış olan beynelmilel vaziyetteki inkişaf Roma manzumesine iltihakı, Çini zaptet kara ile irtibatı bulunmıyan güze1 ve kıydir. Siyasî görüşmelerle muvazi olarak gelardan ve bilhassa Japon Amerikan tica halde sabahleyin payitahttan ayrılmışlar mekle meşgul bulundukları sırada Avru metli parçaları da mevcud olan İstanbulun ret muahedesinin feshinden ve İngiliz d:r. lecek hafta ^şkerî görüşmeler başlıyacakpa muhalefetinden kurtulmuş olmak içm yanşm çıkan yerlerine çabucak yetişemez. îngilterenin, mihver tarafından, AvruGöbbels, halihazırda Münih'te olup tır. Fransız Sovyet müzakerelerınde meşhud pada yeni bir meydan okuyuşla karsıla bir vasıta diye telâkki etmişlerdi. Deutches Museum'deki televizyon sergi Meselâ, geçen gün Heybel'adada yaolan terakkilerden ileri gelmiş olduğu is Bir hava generalile bir amiralin idare Berlinle yapılan anlaşma, Alman renan çamları söndürmek üzere İstinyed^n sinin küşad resmini yapmıştır. Mumaileyh, edeceği ingiliz askerî heyeti gelecek şacağı Japon ordusunca malum bulundutihbar edilmiştir. ğu bir zamanda vukua gelen Tiyençin if kabetini bizzat Çinde yok edecek ve Sov hareket eden motörbot, aradaki mesafenin Führer'in niyet ve tasavvurlannın ne yarın Almanyanın at yanşlan büyük mü hafta ortalarında Parise hareket ederek ratlan, İngiltere diplomasisini, Çinin ati yet kuvvetlerini durduracak, yahud Uzak 20 mile yakın olması yüzünden vaktinde olduğu hakkında malumat elde edilmesi kâfatı müsabakasında hazır bulunacak Paristen Doumen'in başkanlığındaki si hakkında esaslı bir görüşmeye icbar et şarktan çevirecekti. Roma ile olan anlaş yetisememiştir. Halbuki Adalarda ikinci henüz mümkün değildir. Kendisinin Ber tır. Göbbels, gece amazonların an'anevî Fransız askerî heyetile birlikte Moskovamek içindi. Bu cihet muhakkaktır. Ame manın hedefi ise, Büyük Britanyanm Ak bir itfaiye motörbotu bulunsaydı, o güzelinden sonra Berchtesgaden'e mi gideceği, şenliklerinde bulunacaktır. ya gidecektir. . ; rikanın tesirile, bu görüşme imkân sahası denizdeki, Amerikadaki, Yakmşarktaki lim çamlar yanıp bül olmazdı. Von Neurath ile nazırlardan Meissner, yoksa Bayreuth'e mi döneceği malum deBone, müteakıben son uzak doğu hâ na girmiştir. teyakkuzuna ve hareket imkânlarına mâni îstanbulun deniz kıyılarınm bir kısmı ğildir. Maamafih kendisinin birdenbire Lammers ve polis müdürü Hinımler hali diselerinin şümul ve manasım tebarüz etomlaktı. hazırda Münih'tedirler ve bizzat Hitler'in da kara itfatyesinin sokulamıyacağı yolJaponlar, hedeflerinden kolay kolay Berline gelmesi siyasî faaliyetin artmış oltirerek alâkadar devletlerin orada tahasTokyo ricali, Çinin tekmil şimal kısroın suz yerlerdir. Sonra, îstanbul, hâlâ yande yanşlarda bulunması ihtimal dahilin vazgeçmiyen, inadcı, kılı kırka yarar taduğuna delil addedilmektedir. sul eden umumî mesele karşısındaki vada ve başlıca limanlarında Japon kontro gınlarda susuzluk sıkıntısı çeken bir şehirdedir. cirlerdir. Diğer taraftan, generallerin, aDaha şimdiden Berlin Tokyo ile bir ziyetini tasrih eylemiştir. lünü bir defa tesis ettikten sonra, İmpara dir. Halbuki deniz kıyılarına yanaşan bir Göring, yatile Alman şehir ve kanallamirallerin, politikacıların ve iş adamlarıticaret muahedesi imzalamak suretile JaBone, General Hutzinger'in başkanlıtorluğun mukadderatını, İtalyan ve Almotörbot, kuvvetli tulumbalanle hayli rı üzerinde seyahatine devanı eîmektedir. nm İmparator karşısmda, ekseriya muhapon Amerikan muahedenamesinin feshiğındaki askerî heyetjn Türk hükumetile man totaliterciliğinin maceralarına sürük içerilere kadar su basabilir. Bu suyu itfaMumaileyh, dün bilhassa Kayzer Vil if noktainazarlar ve fikirler deraeyan etne mukabelede bulunmaktadır. Alman ziyaptığı müzakerelerden elde edilen mülemeği asla tehayyül etmiş değillerdir. Bü iyenin motörlü tulumbaları da bir miktar helm kanalını ziyaret etmiştir. tikleri de cümlenin malumudur. Bizzat mamdarları, komintern aleyhtarı milletlekemmel neticeleri de kaydeyledikten sontün Avrupa, Uzakşarklılar ve hususile Ja daha öteye sevkedebilir. Böylece deniz Feunk da mezun bulunmaktadır. ordu içinde görüş ihtilâfları eksik olmaz.. rin bir hezimete uğramış oldukları intıbaıra Fransız îspanyol münasebetlerınin ponlar, nezdindeki nüfuzunu çok kaybet kenarından hayli uzak yerlere kadar dej Almanya • Japonya ticaret Binaenaleyh, İngiltere namına, en güzide na mahal vermemek istemektedirler. bugünkü vaziyetini anlatmıştır. miştir. Japonlar, on beş senedenberi, ta niz suyundan istifade kabildir. Demek kîj muahedesi ngiliz diplomatlarmdan Sir Robert CrAlman Japon itilâfı, birkaç aydan lebelerİTÜ tahsil için Amerikaya gönderi İstanbulda şimdilik iki, ileride üç itfaivej Fransız gazetelerinin verdiği digie tarafından idare edilen müzakeratm Tokyo 29 (a.a.) Haricive Nezaberi hazırlanmaktadır. ^ yorlar. motörbotu bulunsa bunlardan yalnız Boj malumat neticesi hakkında tam bir nikbinlik izhaÖğrenildiğine göre İngiliz Fransız retinden "bu sabah tebliğ edilmiştir: Tokyo ricalinin asıl emeli Pasifik de ğazda, sahillerde, Adalarda, Halicde ve] Paris 29 (a.a.) Petit Parîsien ga rı mevsimsiz sayılabilir. Ticaret mübadeleleri ve hesablam tasSovyet erkânıharbiyeleri arasında görüş nizi için Amerika ile ve Hind denizi için limanın ortasındaki vapurlarda çıkan yan; zetesi, Moskova görüşmeleri hakkında ameler yapılacağına dair olan haber, Al fiyesi hakkında Almanya ile Japonya aİncriltere ile anlaşaıa yapmak, üç büYiik gınlarda degıl, şcluin ücniz. k^ıu.iaüuJaır; şağıdaki malumatı vermektedır: • ' Japonya, maruf tabirile, mukadderatıman zimamdarlarının Berline avdetleri rasında umumîbir anlaşma muvakkaten imparatorluktan ve en büyük üç donan hayli içerilerindeki mahallelerinde de isti j «Gerek Paris ve Londrada, gerek nın bir dönüm noktasında bulunuyor. Orimzalanmıştır. u ı*. hususunda mühim bir amil olmuştur. fade edilebilir. , . ., İki emleket arasında şimdiye kadar ya Moskovadaki umumî intıba, artık bun dulannm kontrolü altında bulunan adalari madan bir konsorsiyom vücude getirmekAlmanya ile Sovyetler arasında yapılYeni ve şimdikinden daha sür'atli biri ; tir. Bunu anlamak için, Amerikadaki Jadan böyle sözün askerlere verilmesi lâve iç toprakları, bugüjı, iki yüz miiyonu makta olan ticarî ve malî müzakereler, bü pılan ticaret mübadelelerinin ıtt fakı mu itfaiye motörbotu tedarik edilir de Heybe, hafazaya matuf olan bu anlaşma ayni za zım geldiği merkezindedir. Diplomatik mütecaviz insanm yaşadığı bir imparator pon propaganda neşriyatım okumak kâfiyük müşkülâta maruz kalmaktadır. Buna dir. Bu hayal hakikat olursa, Japonların liadada bir deniz grupu daha teşkil oluj görüşmelere de askerî görüşmelerle muuktur. Zorla itaate sevkedilen veya kcnmukabil, Alman makamatı Sovyet îngi mand istikbal için mahsus bir inkişaf da Ruslarla hakikî muharebesi, Baykal gö nursa, bu grup sehrin en mamur, en i l ! vazi olarak devam edilecek ve siyasî gödiliğinden münkad nüfus kütlesile coğraliz Fransız müzakerelerinin müşkülâta derpiş etmektedir. Anlaşma iki taraf rralünden Vlâdivostok'a kadar uzayau saha kısımiarından biri olan Adalari ve P e n | rüşmeler, askerî görüşmeler üzerinde fî unsuTİarın insicamı gözönüne getirilirmusadif olacağına aid olan tahminlerde smda bir tarzı tesviye elde edi'.ir edilmez sür'atle meriyete girecek ve bu arada da müspet tesirler icrasmdan hâli kalmıya se, bunun kudretli bir imparatorluk oldu da, kat'î olarak başlayacaktır. Garbî A diğe kadar bütün Anadolu sahiüni koruj hayal inkisarına uğramışlardır. merika menafii, bugünkü harbin başlama yacak ve sıyanet meleği olur. caktır. Muahedenin metni, anlaşmaların Son günlerde gazetekr. İngilizlerle anlaşmanın tatbikı için bütün tcdbirler a heyeti mecmuası tamamile tayin edıldik ğu görülür. sına ve devamına müsaid bulunmuş olFransızlarm Moskovada sarfetmekte ol lınacaktır. Bununla beraber, bu împaratorluğun makla beraber, henüz o safhada değiliz. ten sonra neşrolunacaktır. büyük bir kısmı ne olgunlaşmış, ne müva*** İngilterenin Paris maslahatgüzarının $inKulik, Japonyanın istediği şey, Çidün Bone ile yaptığı görüşmede, Fran zene bulmuş, ne de dahildeki muntazam sız ve İngiliz askerî heyetlerinin kimler refahm ve haricle olan müstakar münase nin büyük bir kısmındaki işgal halinin ve den mürekkeb olacağı ve ne zaman Mos batın temin ettiği resanete erişmiştir. Bu bu halin icab ettirdiği idarî vaziyet, zabıkovaya gönderileceği meseleleri bahis günkü halinde, vahim bir hâdise veya ânî tasile, nakid vaziyetile, maliyesile bir emAnkara, 29 (Temevzuu edilmiş ve her iki heyetin de ö bir infirad, felâketine sebeb olabilir. Şim ri vâki olarak İngiltere hükumeti tarafın lefonla) Millî pi nümüzdeki hafta içinde Moskovaya ha di bile, Çin harbine dayanabilmek için dan tanınmasıdır. yango idare heyeti Lucknow 29 (a.a.) Himalâya dağla reketleri takarrür eylemişhr.» Amerikadan külliyetli maddî vesait te Berlin ve Roma müşkül mevkide bu reisliğine Maliye Ve Atina 29 (a.a.) Atinadaki Türk elmin etmiş olduğu halde, bu harbi, müş lunsa gerektir. çisi şerefine verilmiş olan ziyafette bir rma gitmiş olan Polonya heyeti seferi kâleti Varidat uJournal gazetesi de şu mütemmitn yesi reisi Adam Karpinski ile Zikieviç külâtla, hatta tehlikeli bir şekilde iktiha nutuk söyliyen Başvekil Metaksas, Bal LUCIEN ROMIER mum müdür muavini haberleri vermektedir: kan Antantı devletlerinin istiklâllerini olduğu zannedilen heyet azasından diğer Nihad Âli üçüncü, «Fransız hükumeti, Orgeneral Douve mülkî tamamiyetlerini kıskamrcasına birisi 20.500 kadem irtifaında bir çiğ alidare heyeti azalıklamenc'e, Moskova seyahatinde refakat emuhafaza etmek arzusunda olduklarını tında kalarak ölmüşlerdir. rına da Merkez beyan etmiştir. Maarif Vekâletinin iki tebliği decek zevatı şimdiden tavin eylemiştir. [Başmakaleden devam] dikkate almmağa lâyıktır. Bankası Muhasebe Metaksas, şöyle demiştir: Ankara 29 (a.a.) Maarif Vekilliğin Halen bahis mevzuu olan cihet, siyasî demir raylarla Ak ve Karadenizlere bağKaldı ki Sadâbad Paktı devletlerinin Müdürü Abidin ile ve askerî görüşmelerin birbirlerine muya« Geçirmekte olduğumuz vahim da den: lyacaktır. Hatta şimdiden İranın Trab Avrupada çıkarak Ak ve Karadenizlerle Ziraat Bankası mer İdare Heyeti Reisi kikalarda birliğimiz, bize daima sulha hâ İlk okullarda okutulmak üzere yazı zi olarak ilerliyeceği bu safhada da İn zon üzerinden kamyonlarla transit nakliBalkanları da karıştıracak muhtemel mü kez müdürü MehNihad Âli Uçüncü dim kılmak istediğimiz bir kuvvet bahlacak tarih kitabı için açılmış olan mü giliz Fransız müşterek hareket plânı yatı yapmakta olduğu malumdur. Yakın cadelelere karşı yalnız efkân umumiye med Ali Kamay tayin edilmişlerdir. Heşetmektedir.> sabaka neticesinde matlub evsafta kitab nı tespit etmektir. bir atide îranın Ak ve Karadeniz sahille halinde kalmıyarak bu hali filiyatla da yet yarın toplanarak tayyare piyangosiîMalaya zırhlısı îzmire Fransa, vaziyetini, bu sabah Reisi rinde tıpkı kendi malı imiş gibi istifade bulunamadığmdan müsabakanın yeni nun, devir ve tesüm işîerini bir karara bagcumhurun riyasetinde topîanacak Nazır edeceği limanlar taayyün edecektir: Si teyid edecekleri şimdiden şüphesiz sayılden açılması ve bu yıl da tedrisatın Vegidiyor layacaktır. malıdır. İzmir 29 (a.a.) İngiliz donanmasma kâletçe yazdınlmış olan kitablardan ya lar Meclisinde tayin eyliyecelctir. İngilte malde şüphesiz Trabzon, cenubda MerBu memleketler sulh cephesine ne kuvrenin vaziyeti de Çemberlayn'in pazarte sin veya İskenderun. mensub Malaya zırhlısı önümüzdekı çar pılması zarurî görülmüştür. Meksikaya ihtica eden vet verebilirler? Bu sualin cevabı basittir: Ankara 29 (a.a.) Maarif Vekilliğin si günü Avam Kamarasında yapacağı şamba sabahı limanımıza gelecek ve iki Kezalik Türkiye ile hudud birliğine Onların vereceği kuvvet miktarı kemiyet tspanyollar beyanattan sonra belli olacaktır.» milletin dostluğuna bir sembol teşkil e den: malik Irakın şimdiden Arabistan solun tibarile ne olursa olsun bu memleketlerin Meksika 29 (a.a.) Öğrenildiğine gcİlk okullarda okutulmak üzere yazı decek olan merasimle karşılanacaktır. Excelsior gazetesi de diyor ki: dan geçmek suretile Akdenize bağlandığı vüs'atlerile mepsutan mütenasib bir keyfi re, henüz Franko hükumetini tanımam 1 ! lacak aritmetik kitabı için açılmış olan Malayanm bu ziyareti vesilesile gemide «Kremlin görüşmeleri, birbirlerine mu ve yakın zamanda bu bağın demir raylara yet ve kıymet arzedecektir. Ve nihayet olan Meksika hükumeti, 30 martta Ve bulunan futbolcularla tam kadrolu İzmir müsabakanın görülen idarî ve ilmî lü vazi olarak, siyasî, hukukî ve teknik plân da inkılâb edeceği malumdur. bu kuvveti kemiyet bakımından dahi az racruz'a gelmiş olan ve kızıl İspanyan:n muhteliti arasında antrenman müsaba zuma binaen mefsuh sayılması ve yerJlar üzerinde inkişaf eyliyecek ve hep birBinaenaleyh Balkanlarda ve Akdeniz görmeğe yer yoktur. Milliyetleri şuuruna teslim olmasmdan mukaddem oradan den açılacak müsabakanın neticesine gökaları yapılacaktır. likte birbirini itmam edici neticelere var de zuhuru muhtemel hâdiseler elbette ermiş Sadâbad Paktı devletlerinin her biri gönderilmiş bulunan 50 milyon dolan edilmek Diyanet İşleri reis muavinliği re hareket kitablannüzere bu yıl da ge mak suretile, vücude getinlecek üç taraflı Türkiye kadar bu devletleri de alâkadar eski kızıl İspanya hükumetile Meksıkaçen seneki tedrisine devam oson yıllarda her sahada olduğu gibi asker ya muhaceret etmiş olan kızıl İspanyul Ankara 29 (Telefonla) Diyanet İş lunması kararlasmıştır. pakt, Avrupada doğrudan doğruya veya etmekten hâli kalmıyacaktır. Bu hâdiseler likçe de çok terakki kaydetmişlerdir. kumandanlığı emrine amade bulundurleri müşavere heyeti azasından Hamdi bilvasıta vukua gelebilecek her türlü te o devletler için de en hayatî ehemmiyetleLübnan Cumhur Reisinin Lüzumu halinde bunun nekadar böyle maktadır. Akseki 100 lira aslî maaşla Diyanet reisi cavüz ihtimallerini önliyebilecek sıkı bir ri haizdir. olduğu filiyatile görülebilir. Temenni edeistifası muavinliğine seçilmiştir. Yeni mülteciler işbirliği mahiyetini alacaktır. Sovyetler, Kaldı ki yekdiğerleri arasındaki müna lim ki o filiyata lüzum ve mahal kalmaMeksiks 29 (a.a.) 400 İspanyol miilKahire 29 (a.a.) «Mısrî» gazetesi, pratik sahada, Alman İtalyan tedafüî sebetlerde en temiz bir kardeşliğin en saLord Rothermere'in teberruu tecisi, dün akşam vapurla buraya gel Lübnan Reisicumhurunun istifa etmek ve tecavüzî ittifakını bir İngiliz Fran mimî hissiyatını taşıyan bu memleketlerde mış olsun. Londra 29 (a.a.) Maliye Nazın, İnYUNUS NAD1 miştir. tasavvurunda olduğunun rivayet edil sız Sovyet tedafüî ittifakile karşılamak giliz silâhlanmasma yardım olmak üzeTürkiyenin kendi hayatî meselelerile girişHitler, Mussolini'nin doğum re başta Deyl Meyel olmak üzere bir çok mekte bulunduğunu haber vermekte bahsindeki isteklerine varmış bulunmak meğe mecbur kalacağı herhangi bir müBir î ngiliz tayyaresi yandı İngiliz gazetelerinin sahib olan Lord dir. gününü tebrik etti tadır.» ^ dafaa harbine bütün kalb ve kalıplaİtalyan tayyareleri büyük Rothermere'den 50 bin İngiliz liraîık bir Londra 29 (a.a.) Bir sivil İngiliz Berlin 29 (a.a.) Hitler, doğumunun rile en lehtar alâkayı göstermekten hâli Miralay Beck, Varşovaya kalmıyacaklarını da elbette şimdiden mu tayyaresi, Tharstosten'de yere düşerek yıldönümü münasebetile Mussolini'ye çek almış olduğunu resmen bildirnıiş ve manevra yapacaklar Lorda teşekkür etmiştir. döndü parçalanmış ve ateş almıştır. 4 kişiden dostane temennilerini bildiren bir tel hakkak saymakta hata etmeyiz. Londra 30 (Hususî) Bu gece RomaMacar Yugoslav anlaşması da neşredilen bir tebliğe göre, önümüz Varşova 29 (a.a.) Beck, siyasî me îşin şüphesiz böyle tecelli edecek ef ibaret olan mürettebatı telef olmuştur. graf çekmiştir. Bu telgrafta şöyle de mektedır: Budapeşte 29 (a.a.) Dün, Hariciye deki perşembe ve cuma günleri İtalyan hafilin beyanma göre, cenubî Amerika kârı umumiye mahiyeti bile kendi basına İki Fransız casusu yakalandı «Milletlerimizi yekdiğerine oağlıyan hava kuvvetleri orta Akdenizde büyük hattına tahsis edilmiş olan Choroby a büyük bir kuvvettir. Bu kadar geniş b:r Nezaretinde bir Macar Yugoslav sn Alman İtalyan ittifak ve dostlak mi Paris 30 (Hususî) Ecnebi devlet helaşması imzalanmıştır. Bu ankşma ile manevralar yapacaklardır. Manevralara dındaki yeni Polonya transatlantiğin dünya sahasındaki müselsel ve muttasıl sabma casusluk yapmak suçile bugün sakmı minnet ve şükranla tehattür eziyaret etmek üzere gitmiş olduğu yabancı memleketlerdeki Macar mek 400 tayyare iştirak edecektir. Tayyareler memleketlerin temiz hisli geniş halk kütdiyorum. iki Fransız tevkif edilmiştir. Mevkuflarteblerine bakan Julian Macar teşekkü 900 millik bir sahada manevralarda bu Gdynia'dan avdet etmiştir. lelerinin fikir olarak taarruzu takbih ve Bu birlik, milletlerimizin hayati hakÖğreruldiğine göre, mumaileyh sa lüne verilecek tazminat işi hal edildiği lunacaklardır. biri bir gazeteci, diğeri de â\an lannı ve Avrupada sulhun bekasını tomüdafaayı iltizam etmeleri halen ve atiyen dan gıbi Umumî Harbden evvel tesis olun İtalyan mehafili bu menevralann hu hildeki ikametinden bilistifade Polorva; ç simdıder meclisi millî müdafaa encümeni kâtib min etmek suretile kuvvetini göster&> neh'celer muş iki Macar yardım cemiyeti de tas nıc* ^oTfli'opt; haiz olduğunu tebaiu mr, Pw7 "'ri''ki ıiTT"'"nî komiseri Cho cektir.» başlıbaşuıa bir âlem olmak üzere nazarı 1 lerınden bıridır. 1 dacky iie göruşmugtür. ettirmektedirler. fiye olunmuştur Hitler, dün Sarre'daki istihkâmları teftiş etti ingiliz Japon uzlaşması Büyük davalar IHEM n NALINA MIH1NA Deniz itfaiyesi 0 Alman Devlet Reisinin Bayreuth'dan Berline gelmesi siyasî mahafilde birçok tefsirlere yol açtı İ \tina sefirimiz Himalâya dağında Verilen ziyafette Metak Bir Leh heyeti çığ altında kalarak öldü sas bir nutuk söyledi Millî piyango idare heyeti Sadâbad Paktı devletleri ve barış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog