Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 30 Temmuz 1939 ( Şehir ve Memleket Haberlerl ) Siyasr icmal Halk sandıkları Satie tahkikatı Bir açıkgözlülük! Tarihî roman: Japonya Amerika ngiltere, Japonyanm Çindeki husus' mevkiini Tokyoda mün'akid anlaçma ile taıumış olduğundan Uzakşarkte siyasî ufuk açılmıştı. Bu anlaşmamn Tıyençindeki İngiliz mıntakasma tatbikı yanı burada nizam ve asayişe Japonlarm iştiraki hakkında teferruata aid müzakerele: dahi sür'atle ilerlemektedir. Yazan: Kadircan Kaflı Saraydaki kızlar için, Padişahın iltifatına ermek bir saâdet değil, felâket sayılıyordu! Bununla beraber Padişahla ablası Fat yuyordu. Ertesi gün ve daha ertesi günma Sultan arasmdaki sevgi hiç rarsılma lerde ondan hiç hesab soran olmamıştı. ve bir kişiye işten el çektirilmiştir. mıştı; Mahfiruzun son defa verdiği ka Fakat bir hafta sonra kızlarağast ona so üzere yarın Ticaret Odasmda bir içtima Denizbankm Fındıklıdaki Satie binası Londradaki haricî işleri tetkike mahyapılacaktır. Bu toplantıda şehrimizde îstanbul Defterdarlığı, İstanbul limanı rardan vaz geçmesine imkân yoktu. kularak kb'tü bir haber verdi: bulunan Halk Bankası umumî müdürü alım satımı tahkikatmda, müddeiumumi tahmil ve tahliye işlerinde çalışan hamal sus enstitü tarafmdan son neşredilen risaÇakır AIi imam Mustafa Efendinin Padişahımız Fatma Sultanm HaAta Evcimle Sanayi Umum müdürü Re liğin isteği üzerine dördüncü sorgu hâ lardan alınmakta olan vergi miktarmı kâ lede Ingilterenin Uzakşarkta nıütemadikonağındaki tenbel hayattan bıkmıştı; beş cariyesini istiyor! kimliğince tahkikabn tevsii, dün sabah şad da bulunacaktır. fi görmiyerek bunlan işçi addedip yüksek yen gerilemesi ve nihayet Çinde JaponyaMurad Paşanm Öİümü üzerine yeni sadHemen saraydaki kızları hayallerinde bitmiş saydmaktadır. Bu işte en son olaToplantıda küçük san'at erbabuun vergiye tâbi tutmuştu. Bu işin, bir taraf yı tamamile serbest bırakması buradakî rıazamla birlikte harbe gitmeyi tasarla gözden geçirdiler; çamaşır hRmetlerinde topluluğunu teşkil eden kooperatifler mü rak bir istilâma beklenilen cevab va.dı. tan Münakale ve Maliye Vekâletleri ara bahrî vaziyetin doğurduğu zaruretlerden mıştı; fakat Nasuh Paşanın kajşısına na birkaç habeş cariye vardı. Mahfiruz Suldürlerile küçük san'atkârların mümessille Dün sabah bu cevab da gelmiştir. Eger ileri geldiği ehemmiyetle kaydedilmiştir. sıl çıkabilirdi! tan onlann en güzelini getirtti; yıkattı, ri bulonacaktır. İzmir Kadıköyü dokuma müteakıb safhada tevsii tahkikata tekrar sında hallolunmasına çahşılırken diğer taBunun manası Ingiltere kendi donanmasiO günlerde Diyarbekirden jelenler o boğdurulan cariyenin elbiselerini giydirdi; kooperatifi müdürü de bu içtimada bulun lüzum görülmezse, bu yolda yapılacak raftan da bazı açıkgözler liman işçilerinin bu derdini istismar yolunu bulmuşîardır. le başa çıkamadığmdan Japonyaya karşı na şaşırtıcı bir haber verdiler: Kayış Meh Padişahın koynuna verdi. birşey kalmamıştır. mak üzere şehrimize gelmiştir. Liman tahmil ve tahliye ameliyesinin daima müsaadekârlık göstermiştir. med vaktile aldığı ok yarasından birçok Genc Padişah her gün yüzlerce cariMeselede müddeiumumiliğin hazırla Öğrendiğimize göre, içtimada bilhassa ingiliz donanmasına Amerika donan aylar hasta yatmış, fakat ölmemiş! yenin kaynaştığı, bir kısmı hemen hemen halk sandıklannın kredisinden küçük san d'.ğı mütaleaya gelince, bunun bir kısmı başında memuren bulunan Hüsevin isminmasile yardım ettiği takdirde elbette înPadişah Davud Paşa sarayından dön her sene bir iki defa yenilenen kız ve ka at erbabının daha seri, daha geniş ve daha yazılmış bulunuyor. Başkaca tahkikatın de birisi, bu fırsattan istifade ederek ve dü. Mahfiruz Sultan ona şöyle bir tezke dın kalabalığı arasında, ancak bir defa kolay bir şekilde istifadesi üzerinde görii tevsiine lüzum görülmediği takdirde, şimdi Ankaraya kimse duymadan bir heyet giltere Uzakşarktaki bütün nüfuz ve iti re yazdı: ayıramamıştı. Zaten mumların titrek ve şülecektir. Bugün kredi vermek için halk kısmen hazır mütaleanm, önümüzdeki gönderileceğini öne sürerek her hamaldan bannı kaybedecek ricatlerde bulunmazdı. «Benim saadetlu, heybetlu, celâdetlu görmüş olduğu cariyeyi ona benziyenden sandıklarınca gösterilen formüller küçük hafta içerisinde sonu getirilecektir. Müta ikişer lira topîamış, Sirkeci, Galata, Ku Japon ordusu ve donanması Tiyençindeki hünkârım! Hoş geldiniz, safalar getirdi soluk aydınlığmda kadına düşkün bir genc san'at erbabına ağır gelmekte, fakat san leanm mufassalca olduğu, mecmuunun ruçeşme ve diğer ambar, antrepo ve salon ingiliz ve Amoy'daki beynelmi'el mıntahamallarından toplanan bu para büyük kayı abluka ettiği zaman Amerikan ha;b niz. Siz bulunmadığınız zagıanlar bu yer adamın ona fazla dikkat etmesi beklene dık da başka bir çıkar yolunu bulama yüz sahifeye yaklaşacağı söylenilmekte bir yekuna baliğ olunca parayı topîıyanlar gemileri buralarda hazır bulunmuşlardı. ler kati zulmet ve kasavet üzre olup şim mezdi. maktadır. Kooperatifler kuvvetli bulun dir. ortadan kaybolmuş ve bir hafta sonra da Hatta Amerikan donanması Başkuman di nur ile dolmuştur. Hizmetinizde buluCariyenin Padişahtan ayrılırken takın duğu takdirde yardunm daha kolayl'kla KÜLTÜRİŞLERI Ankarada tcşebbüsatta bulunduklannı danı Amiral Jarnell bizzat Tiyençine gelnamamak bir büyük derd idi. Şimden dığı tavır ve aldığı ihsan hiç de fena de olması mümkün bulunmaktadır. Fakat diği halde İngiliz mıntakasını ziyaretten geru hatın şeriflerini hoşça kılmak için ğildi. Mahfiruz Sultan buna büsbütün bu şekilde de şimdiye kadar bazı engeller söyliyerek meydana çıkmışlardır. Eğitmen kursları imtina etmişti. her gayıeti elden bırakrnayız. Dahi nice kızdı, çünkü genc kızın yüzüne kendisine çıkmıştır. Tahkikaü işkâl etmemek için şimdiye genişletilecek peri peykerleri bezminize irsal kıluruz. aid olduğu halde çalmmış olan bir saadeAmerikan kongresi harb zamanmda Yannki içtimada bütün bu noktalar kadar malumat vermediğimiz bu mesele Ayaklannızı öperim!» Maarif Vekâleti, köylerin muallim hakkmdaki tahhikat dün bitirilmiş, Hü Ingiltere ve Fransaya silâh verilmesine tin aydınlığı vurmuştu. görüşülecektir. ihtiyaanı karşılamak üzere ihdas ettiği aid Amerika hükumetinin teklifini reddetPadişah bunu biraz hayretle fakat iyi O gece kaba ve sert elîer bu cariyeŞEHİR ÎŞLERt eğitmen kurslarile köy muallim mek seyne işten el çektirilmiştir. karşıladı. Çünkü gerçekten sarayda Mah yi boğdular ve ortadan kaybettiler. Tahkikata devam edilmekte ve para tiği zaman Cumhur Reisi Ruzvelt'in tateblerinin genişletilmesine karar ver firuz gibi bir kadının idareyi ele alması raftarları şeref ve itibarını kısmen telâfi Mahfiruz Sultanı baş döndürücü bir Atatürk köprüsünün boyası miştir. Bu mekteblere ve kurslara ihti n:n nasıl taksim olunduğu araştınlmakta eylemesi için Japonyaya silâh verilmesinin lüzumsuz gürültülerin, dedikoduların ö hızla artan korkunc ve kanlı bir kin saşimdiden dökülüyormuş! yac nispetinde tarla, çiftlik, bağ ve bah dır. r.ünü alabilirdi.. Bundan başka en sonra nyordu. Hadım Davud Ağa ile Dilnumen'i ve zecrî tedbirler ahnması hakkında 37,000 lira meselen Atatürk köprüsü üzerine döşenmek çe ve saire gibi arazi verilecek, 20,000 kendi hükmünji yürütmüş olmaktan do vaz kadm onun bu hislerini çok sadık ve bir kanun lâyihası teklif etmek istemişlerüzere Pransaya sipariş olunan beş yüz liraya kadar da mütedavü sermaye tahDiğer taraftan gene liman tahmil ve di. Amerikahlar ötedenberi Japonyadan ğan bir gurur duyuyordu. emniyetli bir şekilde tatmin elmekte de bin ağac parkeden yüz elli bini geçen sis edilecektir. Aynca Ziraat Vekâletitahliye amelesinin bir 37,000 lira meseleBirinci hasekjye kısa bir cevab yolla vam ediyorlardı. lerde gelerek yerlerine konmağa baş nin elinde bulunan iaşe ve ibateye mü si vardır ki müddeiumumiliğe de ihbar e çekindiklerinden böyle bir teklifin kongre dı: İHc zamanlarda, Padişahın hoşuna gi lanmıştı. Yeniden yüz elli bin parke da teallik her türlü eşya ve malzeme ile dilmiş olan bu mesele üzerinde liman u tarafmdan kabul edileceğini temin etmiş«Hoşnud oldum!» lerdi. den, yahud Padişahın koynuna girdik ha gelmiş olduğundan ameliyat süratle ziraat işlerinde kullamlan hayvan, alet mum müdürlüğü müfettişleri tahkikat Mahfiruz Sultan bugün bir vezirin, er leri için şımaranlar, gebe ka'anlar yok ilerılemektedir. Geri kalan iki yüz bin Fakat Amerika hükumeti memleketi ve vasıtalar da Maarif Vekâleti tarafm yapmaktadırlar. Bu para evvelce arabatesi gün şeyhülislâmın, üçüncü gün de bir oluyorlardı. Fakat daha sonra Birinci parke de bugünlerde gelecektir. harbe sürüklemesi muhtemel olan bu gibi Müteahhid tarafmdan köprü dubala dan alınarak bu mekteb ve kurslara ve lar hamallara aid olduğu bir sırada teessüs memnuiyet ve tedbirlere şiddetle muhalehanım sultanm göndermiş oldukları cari Ahmedle bir defa yalnız kalanlar bile eden bir gtdikten dolayı şimdi arabacıların yeleri giydirip kuşattırıyor; Padişahın ölümden kurtulamıyorlardı. Bu, vahşi rma \oırulmuş olan boyalardan bir kıs rilecektir. fet ettiğinden kanun lâyihası geri alınmıştı. hamallara ton başına verdikleri bacdır. koynuna gönderiyordu. Bunları yaparken ve çılgınca bir hareketti. Önceleri bu iş mmın daha şimdiden bozulmuş olduğu îmtihanlar Maahaza Amerika, Japonyaya bir ceza kendi aşkını ve kalbini ayak al.tma almış lerin hepsine Mahfiruz Sult?nın kendi görüldüğü için müteahhide tebligat yaMüddeiumumilik bu parada bir suüsti vermek istemiştir. Bunun için Amerika Bu sene listlerle ortamekteblerde taoluyor, derin bir ıstırab duyuyordu. Fa si bakarken daha sonra Davud Ağa ile pılarak inşaatın bitmesine çok az zaman lebe kaydına 1 eylulde başlanacaktır. mal olup olmadığını sormuştur. Liman uJaponya ile olan ticaret muahedesini feskat ister istemez bu acılara dayanıyordu. Dilnuvaz kadına bırakıldı. Kızlarağası kaldığı ve binaenaleyh duba boyaları Liselerin son sınıf ikmal imtihanlan 2 mum müdürKiğü tahkikatin devam ettığini hetmiştir. Altı ay evvel haber verilmesi Lâkin tahammülün de elbet bir derecesi Mustafa Ağa, Canfeda kadm, Mürgi nın mukavelename ahkâmına göre bo eylulden 9 eylule kadar devam edecek, bildirmiştir. yanması lüzumu bildirilmiştir. şartolduğundan mevcud muahedenin hükve sonu vardı. Acaba o zaman ne yapa naz kalfa, hele Dilküşa kad.n hiç de olgunluk imtihanlan ise eylulün 9 unda mü daha altı ay sürecektir. Bu müddet Takdiri kıymet komisyonları başlıyarak 19 unde bitirilecektir. Ayni caktı! MÜTEFERRtK hoş gÖrmüyorlardı. Lâkin Mahfinız Sulzarfında yenisi akdedilmediği takdirde AYeni istimlâk kanunu mer'iyet mev mekteblere parasız yatı talebeleri im , Bir gün Birinci Ahmecl gene Fatma tan artık kimseji dinlerrtiyor; en çok merika ile Japonya arasında gümrük harkiine girdiği için henüz istiml&k mua' tihanlan, eylulün 1 inde yapılacaktır. ' Adlî tebligat hakkındaki Sultan sarayına gitmişti. Orada h' 7 r net sevdikleriiH bile en küçük bahanelerle melesi tekemmül etmemiş bulunanlar bi başlıyacaktır. Amerika hükumeti fesih kanun İlkmekteblerde kayıd ve kabul 118 eden cariyeler arasında bir tanesi gözüne terslemekten çekinmiyordu; adeta şuu hakkında yeni kanun ahkâmı tatbik oluAdlî tebligatın posta ile yapılması kararını Japon pamuklu mensucatının sercarptı. Cariyelerin hepsi de seçilmiş kız runu kaybetrmş bulunuyordu. Bazı za nacaktır. Bunlara aid dosyalar tefrik e eylul arasında olacak, tedrisata eylulün hakkındaki kanun, ikincikânunda mer bestçe Amerikaya girerek yerli fabrikalalardı ama işte o bir tanesi ötekilere ben manlar kendinden ürküyor; bu cinayet dilmiştir. Önümüzdeki ay içinde Şehir 25 inde başlanacaktır. iyete girmiş olacaktır. Posta, Telgraf ve n zarara soktuğundan yapılan şikâyetlerle zemiyordu, çünkü «Habeş» ti. leri yapmamak için en kestirme yol ola Meclisi toplanarak kanunun tayin ettiKonya köylerinde bir cinayet Telefon idaresi, adlî tebligat işlerinde izah etmiştir. Fakat bu izah Japonya hüUzun ve kıvırcık kirpikli iri gözler, rak Padişahı hançerlemek veya zehirle ği veçhile takdiri kıymet komisyonlan kumetini tatmin etmemiştir. Çünkü JaponKonya (Hususî muhabirimizden) çalıştınlacak murakıb, memur ve müküçük ve tepesi yuvarlak bir burun, çı mek lâzım geldiğine karar veriyordu. teşekkül eder etmez istimlâk edilecek vezziler için müsabaka imtihanları aça ya dünyanın en büyük mensucat sanayii kık yanaklar, etli dudaklar, minimini bir Fakat bunu nasıl yapabilird'} O kadar bu binalara kıymet takdirine başlana Yarma nahiyesine bağlı Gene köyünde caktır. memleketi olduğundan Amerikanın pacaktır. çok müessif bir hâdise olmuş ve bu yüzağız, dudaklann arasından arasıra görü sevdiği ve sevgisinin derecesini ancak son Murakıblann 15, memurlann 20, mü muk müstahsillerinin en büyük müşterisi den bir kişi ölmüş, iki kişi ağır yaralannen bembeyaz dişler, uzunca bir boy, zamanlarda bütün sıcaklığile hissettiği bir Bebek İstinye yolu mıştır. Gene köylü rencber Nedimin ka vezzilerin de 21 ağustosta imtihanlan bulunuyor. Almanya ile İtalyanın Ameriadamı nasıl öldürebilirdi? Bunu da yakıvrak bir vücud... Btbek îstinye yolunun Rumelihisansı Raziye ile Nazif, Çukurerginlik yapüacaktır. Murakıblar yüksek mekteb kadan pamuk abnadıklanndan zaten sıGenc kızın yüzü ve vücudünün açık pamayınca kendisini şöyle avutuyordu: rile Boyacıköy ve İstinye ile Emirgân mevkiindeki tarlada çalışırken ayni ve lise, memurlar orta, müvezziler de k'.nhda bulunan Amerikan pamukçuları arasmdaki kısımlanmn tesviyesi bit yerleri açık kahverenginde parlak ve ince Benim yaptığım şeyîer saray için köyden Ali Ünlü, Hakkı Arar, Himmet, ilkmekteb mezunlan arasından seçile yeni muahede yapılmadığı takdirde Ja bir kadifeyi andmyordu; kıvırcık saçlar hiç de görülmemiş değildir. Başkalan da mek üzeredir. Boyacıköyünde istimlâki Nazif ve Bekir Ünlünün tecavüzüne uğ cektir. ponya piyasasını da kaybedeceklerdir. onun yüzüne güzel bir çerçeve örüyorlar yaptılar. Ben bile bugün yaşıyorsam bu intac edilen binalardan bir kısmımn da ruyorlar ve bu mütecavizler Raziyeyi İmtihanı kazananlar eylul aymda vaZaten Japonya bir gün ham madde ihraha yıktınlması bugünlerde müteahhide dı. nu ancak tesadüflere, başkalarmn men ihale olunacaktır. cebren almak istiyorlar. Nazif Safir a zifelerine başlıyacaklar ve vazifelerini cmı menedeceğini düşünerek evvelce münesaslı surette yapabilmeleri için ders aBîrincî Ahmed ona uzun uzun baktık faat hislerine borcluyum. Boğazm Anadolu sahil yolunu teşkil dında olan ve tarlada Raziye ile beraber lacaklardır. hasıran şimalî Amerikadan temin ettiği tan sonra ablasma sordu: çalışmakta bulunan adam, bunlara yapSaray hareminde sessiz bir dehşet var edecek olan Üsküdar Beykoz yolu üzepamukları son senelerde ihtiyacınm üçte Bu karanfil nereden gelmşitir? Bir Sıtma mücadele kursu dı: îkide bir artık görünmez olan cari rinde de istimlâk muamelesine başlan tıklannm ayıb olduğunu, namuslu bir birine indirmişti. Üçte birini Hindistandan eşin bulmak mümkün müdür? kadına bu suretle muamele yapmağa Sıhhiye Vekâleti, mütehassıs sıtma yelerin ne olduklan sorulunca tek keli mak üzere tedbirler almmaktadır. kalkışmanm hem doğru olmadığını, mücadele doktoru yetiştirmek için A tedarik etmekte ve buna mukabil Hindis Saadetlu karında^m, onu sîzin ime ile cevab veriliyordu: Üsküdar îskele meydanî tana senevî beş yüz milyon yarda bez verhem de yiğitliğe yakışmadığmı anlatmaçin büyüttüm. Üsküdar İskele meydanmm tevsii için ğa çalışıyor. Fakat mütecavizler bunlan dana Sıtma enstitüsünde beş hafta de mektedir. Diğer üçte birini de cenubî Boğdurulmuş! Pek şirin!.. vam edecek bir kurs açmağa karar verArtık Padişahın iltifatına ermek bir çeşme karşısmdaki binalar istimlâk e dinlemiyerek Raziyeyi götürmek için Amerikadaki Brezilyada Japon muhacirHabeş cariye o gün saraya gönderilmiştir. saadet değil, felâket sayılıyordu. Eskiden dilmek üzere on sekiz bin lira tahsisat tecavüzleri derecesini artınyorlar. Beş lerinin yetiştirdiği pamukla kapatmakta di. Genc kız pek mes'ud, hatta şımank 5 eylulde açılması takarrür eden bu bu uğurda yanş edenler, Padişaha hiz aynlmıştır. Bina sahiblerine tebligat ic azılı mütecavize karşı durmak mecbugörünüyordu. Mahfiruz onu hayretle kursa bu sene Tıb Talebe Yurdundan dır. met için gönderilsin diye saray kadmla rasma başlanmıştır. riyetinde kalan Nazif, tabancasmı çeke mezun olan 90 doktor iştirak edecektir. karşıladı. Kendi kendine sordu: Amerika ile Japonya arasmdaki ticarî nna yaranmak istiyenler görüîmüyordu. Kadm memurlar hakkında rek mütearrızlar üzerine ateş etmeğe Bu da mı benden üstün tutuluGÜMRÜKLERDE muvazene bugün Amerikanm lehinedir. (Arkası var) başlıyor ve mütecavizlerden Ali Ünlü Valinin ]bir tamimi yor? Geçen sene Amerikadan Japonyaya 950 Bir cevab ve teşekkür Vali ve Belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar yediği kurşunlann tesirile ölüyor. Hakkı Açılacak kurs Ve cariyeyi baştan ayağa kadar hakamilyon yenlik mal ithal edilmişti. JaponŞair Yahya Kemal üstadımız ve Musahib resmî dairelere şu tamimi göndermiştir: Arar da ağır surette yaralanarak yuvarretle süzdü; kalfaya emretîi: Gümrükte yeni alınan memurlar için ya ise bunun yarısı kadar pamuklu ve ipek zade Celâl de dahil olduğu halde birçok dosttDevairde yapmakta olduğum teftiş lanıyor. Geride kalanlardan Bekir Ün ağustosta bir kurs açılması mukarrerdir. larımız ve okurlarunız yazı veya sözle sor Ayak hizmetine gönder! ve emsali mamulâh Amerikaya ithal eyler sırasmda bazı kadm memurlarm sü lü de bir tabanca kurşunile müdafi Nadular: Fakat kız isyan etti: DENtZ tŞLERl lemişti. Japonya Amerikanm fazla ithal zifi öldürüyor ve artık zavallı Raziye de Bu eseri hazırlarken ne gibi eserlere se münhemik olduklarını ve bazılannm ettiği malları altm ve gümüş vermek sure Beni Fatma Sultan saadetlu hün başvurdunuz, bunun ne kadarı tarih ve ne aşırı giderek yüz ve gözleri boyalı olduğu geride kalan Bekir Ünlü, Himmet ve diBugün gelecek lngiliz kadarı romandır? tile ödemekte idi. kârıma vermiştir; bir yere gitmem! halde daireye geldiklerini görmekteyim. ğer mütecaviz Nazifin elinde kalıyor. Kaynak olan izlerin başlıcaları şunlardır: Bu gibi memurlajın bu vaziyette resmî seyyahları Mahfiruz bağırdı: Muharrem Feyzi TOGAY Aradan çok geçmeden vak'a duyuluPeçevî, Naima, Ataî, Kâtib Çelebi; Hammeı; Götürün! dairelerde iş görmeleri hoş görülemedi yor ve jandarmalar haberdar olarak ha' İtalyan bandıralı Markopulos vapurile Manbori; Lakruva. Morace Düsson'un tarih, Sürükleye sürükleye götüriirVen kori rehber, tercümei hal ve seyahat kitabları; ğinden daire âmirlerinin bu hususta dik rekete geçiyor. Mütecavizleri yakalıya bugün şehrimize üç yüz İngiliz seyyahı ÜNIVERSÎTEDE dorları vakit vakit kısık haykırıslar dol Tacüttevarih, Osmanlı Tarihi, Kadmlar Sal kat nazarlannı ehemmiyetle celbeder, rak adaletin pençesi altma teslim edi gelecektir. Seyyahlar, Adalan da geze tanatı, Hadikatulvuzera; Istanbul Hayatı; memuriyet vakar ve ciddiyetinin icab yor. ' ceklerdir. duruyordu. Mahfiruz buna büsbütün kı Osmanlı teşkılât ve kıyafeti askeriyesi, KaAlınacak asistanlar zıyordu. Habeş cariye bir türlü susmu musülâlâm, Meşhur adamlar ansiklopedisi, larına göre tedbir alınması lüzumunu Bundan sonra Üniversiteye alınacak divan ta rica ederim.> yor, saraym bodrum katmı da isyan ses Büyuk Larous, muhtelif müzesi edebiyatı çok olan asistanlar, Rektör tarafmdan tayin rihleri, Topkapı sarayı rehberi, lerıle çınlatıyor, Mahfiruz Sultana söğüp değerli tarihçi merhunı Ahmed Refiğin muh Yeni zabıtai belediye talimatedilecektir. İlk defa asistanlığa giren sayıyordu. Mahfiruz Sultan odasmda o telif mecmualardaki makaleleri... namesi üzerinde tetkikler ler, hangi derecede olurlarsa olsunlar, Bunlardan baska Askeri müzede ve Topturamıyor, hızlı adımlarla bir aşagı bir bir yıl müddetle namzedlik devresi geŞehir Meclisine sevkedilmek üzere kapı sarayı müzesinde tetkikler yapılmışrır. çireceklerdir. Bu devrede muvaffak oyukarı dolaşıyordu. Gece herkcs odasına Eserin ne kadarı tarıh ve ne kadarı roman hazırlânmakta bulunan yeni zabıtai belanlann asaleti Maarif Vekâletince tasçekildikten sonra Dilküşa kadına: olduğu hakkında bir rakam söylemek im lediye talimatnamesi üzerinde Belediye kânı yoktur. Bu, meselâ yetmiş kiloluk bir Sıhhat İşleri müdürlüğü tarafmdan ye dik edilecektir. Memurluktan asistanlığa Davud Agayı çağır! adamın ağırlığımn ne kadarı kemik ve ne geçenlerin namzedlik müddeti, kıdemDedi. Hazinedar ağa gelince Mahfi kadarı et olduğunu sormaya benzer. Esa niden tetkikler yapılarak memba sulannın tâbi olacağı şartlar, balıkçı dükkânlerine göre hesablanacaktır. Asistanla ruz Sultan ona, yaklaşmasmı isaret etti, sen tarihî romanda en muhım nokta nıevlannda tatbik edilecek sıhhî tedbirler ve n n intihab, kabul, terfi ve infisal şekiliki elinin şehadet ve baş parmaklarını bir zuu çevreleyen devir, dekor, inanış ve hislerile istihdam müddetleri, vazife ve leri olduğu gibi aksettirmek; roman kısmile daha bazı maddeler üzerinde tadilât yahalka halinde birleştirerek yavaş sesle: tarih kısmımn ek yerleri hiç belli olmıya pılmıştır. Yeni talimatname Şehir Mecmemuriyetleri hakkındaki diğer husus Susmazsa sustur!.. • cak bir kompozisyon meydana getirmektır. lisinin teşrinisani içtima devresinde gölar Maarif Vekilliğince tespit olunacakBundan başka tarihlerin yazdıkları vak'a rüşülecektir. ^ ^ Dedi. trr. bunlarm karakterleri üDavud Ağa baş iğdi, yanmı iki ha lar ve şahsiyetlerleşiddetle kaçınümış, 7akitzerinde tahriften Evvelki geceki yangın d'm daha alarak ıssız ve sessiz dehlizler siz bir dava da izafe edilmemiştir. Kumkapı Arabzade sokağında altı bin «Mahıfiruz Sultan» m mevzuunun seçilide bodrum katına doğru uzakîaçtı. Bes şinden, vak'alarm örgüsünden, üslubun sü liraya sigortalı Karabetin isticanndaki on dakika sonra bunlar, bir çuvalla döNüshası 5 kuruştur rükleyici ve cazib oluşundan lutfen takdir yazmahanenin ahşab kısmından evvelki lüyorlar, araba kapısından ç:karak deni le bahseden dostlarıma ve okuyucularıma Türkiye Harîc gece saat 1 de yangm çıkmıştır. Yangıicin icin • doğru gidıyorlardı. e açıkça teşekkur ederim. Bana bilhassa çok nra yazmahanenin içinde kömür söndüSenelik 1400 Kr. 2700 Kr. Gürültü ve isyan dinmişti; ortalıkta mümtaz ve büyük bir okuyucu kütlesile ta rülmeğe mahsus ağzı kapalı sobanm Sultanahmeddeki tarihî saraym yıkılmasına asıl bünyeden baslanmistır. Altı aylık nışmak imkânını bahseden «Cumhuriyet» e 750 > 1450 » insi bir dehşet havası esiyordu. Mahfi ayni şekilde teşekkürii borc büirimI içinde bırakılan ateşle vukua geldiği an On altmcı asırda Sinanm yaptığı kısım ile sarayın harem dairesi olduğu iddıa Üç aylık 400 > 800 » uz Sultan bu halden vahji bir haz duK. K. 1 laşılmıgtır. edilen arka avlusundaki revak ye. odaların ^iremidleri kâmilen .to£İanmışüx, »yiık, 15tt a Voktm Yarın, esnafın kredi teneticelendi Liman hamallarından mininde kolaylık görmesi ikişer lira toplayan meEvrakın gelecek hafta işi görüşülecek mura işten el çektirildi mahkemeye sevkedileKüçük san'at ve ticaret erbabına kredi Liman umum müdürlüğü teftiş heyeti ceği tahmin ediliyor mühim bir suiistimalin üzeriıne el koymuş temini üzerinde yeni bir formül bulmak fİbrahim Paşa sarayının yıkılmasına başlandıj C u m h u riyet Abone şeraiti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog