Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

30 Temmuz 1939 CUMHUBÎTET 11 SAYIN BAYAN! Güzelliğinizi korumak için gece yatarken kullandığınız yağlı krem sizi hoşnut etmiyorsa: Mahzurlarından şikâyetci iseniz ; Bu Süt kreması usulü sayesinde 50 yaşındaki birçok kadınlar ancak 30 yaşlarınia görüneceklerdir. "Bana inanınız,, D O K UM A N:1 İNNOXA SÜTÜ tatbik eriiniz. Parisin en kibar mahfilleri ve yüksek tabakaya mensub milyonlarca kadın İ n n o x a SÜtÜ kullanmaktadır, İNNOXA SÜtÜ, çilleri, buruşuklukları izale ederek cildinizi makyajın bütün mazarratlarından korur. L İ N N O X A Sütü Parİste Doktor D E B A T Sureti hususiyede Labo r Türkiyenfn bütün Parfümör ve büyük eczanelerinde satılır. a a ^^l a r r ı n d a h Almanya'dan Ankara'ya gelen Ses alma makinesi bu kere muvaffakiyetle imlâ ettirmiş olduğu halkımızın zevkine uygun VILAYETIMIZ Oklarla işaret edilen yerlere tatbik ediniz. Sonra da bütün yüz ve boynunuza sürünüz. şmuş, solmuş ve gevşemiş bir cildi, tazeleyip gencleştirmek için işte size basit bir usul: Takim ve tasfiye edilmiş bir miktar süt kremasmı bir miktar saf zeytinyağile karıştırınız. Sonra Eksiltmenin Muvakkat Muhammen hepsini iki kısım en iyi krema ile kanş Miktarı Cinsi tarihi saat) teminat fiatı Tutarı LiraK. Lira K. tırınız. Bu halita, cildimizi besleyip ta17795 kilo Gaz 17.25 1 3069 64 ) 402 10 3069 64 402 10 2/8/939 14 zeleştirecek ve inanılmaz bir güzellik 13096 litre Benzin 17,50 . 2291 80 ) 2291 80 Çarşamba temin edecektir. 113000 kilo Motorin 8.50 9605 00 720 38 2/8/939 İŞ Bir aktris genclik manzarasım mu Çarşamba hafaza ve idame için bu basit usulü Müessesemiz ihtiyacı için satm alınacak yukanda müfredatı, eksiltme tatbik etmiş ve 70 yaşında, gene kadın gün ve saatleri vazılı mevaddı müştaile 15 gün müddetle kapalı zarf usulila rollerini oynamıştır. Eczacmız da bu eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme îstanbul Baytar Müdürlüğünde yapılacaktır. halitayı size ihzar edebilir. Fakat muhİsteklilerin İstanbul Defterdarlığma muvakkat teminatlarıra yatırar^k teviyatı az miktarda olmakla beraber alacakları makbuz ve diğer evrakile muayyen olan gün ve saatlerden bir pahahya mal olur. (Yağsız) beyaz ren saat evvel teklif zarflarını 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde îstanbul gindeki Tokalon kreminin terkibmde Baytar Müdürlüğünde içtima edecek hara satınalma komisyonuna tevdi saf zeytinyağile ihzar edilmiş. süt kre etmeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin îstanbul, Bursa Baytar Müdürlüklerile Hara Muhasebesine muracaatleri. (5294) maa mevcuddur. Cildinizi beslemek için en mükemmel ve hakikî bir cild unsunıdur. Her halde memnuniyetbahş semeresi garantilidir. Aksi halde paranız iade edilebilir. İSTANBUL YOLLARI İNŞAATI KAPALI ZARF EKSÎLTMESİ İstanbul Belcdivesi hududu dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak asTASFÎYE HALÎNDE falt, parke ve mozaik kaldırım inşaatı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 31/8/939 perşembe günü saat 15 te îstanbul Belediyesi Daimî EncüMÜTTEHİD ELEKTRÎK meninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 1,050.000 lira ve ilk teminatı 45,250 liradır. Şartname 50 lira mukabilinde Fen îşleri Müdürlüğünden alınabilr. TÜRK ANONİM Taliblerin 939 yılına aid Ticaret Odası, ihaleden 8 gün evvel îstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatle alacakları fennî ehliyet vesikaŞÎRKETİNDEN: ları ve ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numaralı kanuna göre ÜÇÜNCÜ İLÂN hazırhyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar îstanbul BeleMüttehid Elektrik Türk Anonim Şir diyesi Daimî Encümenine vermeleri. (5583) ketinin 20 haziran 1939 tarihinde sureti fevkalâdede toplanan Hissedarlar Uîiıumî Heyetince ittihaz edilen karara tevfikan mezkur Şirket, satmalma mukavelesini tasdik eden kanunun Resmî Gazetede neşri tarihi olan 13 temmuz 1939 Divrik civarında bankamızın demir madenlerinde yapılacak 300,000 tarihinden itibaren feshedilmiş ve taslira kıymetinde bina inşaatı münakasaya çıkanlmıştır. Talibler, evrakı fiye haline konulmuştur. Ankarada Bankamız înşaat Şubesinden, Divrikte Demir Madeni îşletmesi B. G. Neri ve L. Bertola tasfiye meMüdürlüğünden alabilirler. muru olarak tayin edilmişler ve kendiTeklifler 7 ağustos 939 pazartesi günü saat 15 e kadar kabul edilecektir. lerine gerek müştereken ve gerekse münferiden hareket etmek ve muayyen bir veya birkaç hususta tasfiye halinde bulunan Şirketi temsil etmek üzere diledikleri şahıslara vekâletname vermek salâhiyetleri ita edilmiştir. Memleketi tanıma yolunda şiddetle muhtac oldujumuz bflyük DOKÜMAN eseri ilk sayısını HATAY'a hasretmiş bulunuyor. Bütün uyanık Türkiye halkını bilhassa orta tahsil gencligini şiddetle alâkadar edecek oian bu muazzam eserin ilk sayuı ağustosun birinci gunü çıkıyor. POLYDOR Tarihi, klâsik Karacabey Harası Müdürlüğünden: ve nadide halk şarkılarını sayın mUşterilerine tavsiye ve takdim eder. MUSTAFA ÇAĞLAR Taırllhî Tüırk mmuslllkfisl 8076 Aldı beni oldu tuzan Ycndıkça İdare eden : MES'UD CEMİL KUme okuyucuları (Koro) Ayaş yollarında Sinanoğlu BAYAN RADiFE NEYOİK Kaç yıl beni se^ı (Hüzzam şarkı) um R eli şarkısı Gide gide Son ayrılığın (Evic şarkı). Rumeli şarkısı: Sabah oldu. BAYAN MUZEYYEN SENAR (Derleyen: Kemal Altınkaya) Menekşeler San zeybek Benim yârim Efe türküsü: Bıçak duşmez 300 defa çalmakla bozulmadığı sabit olan POLYDOR plâklarını grramofonculardan isteyiniz. l İstanbul Belediyesi İlânları j V KIZ KISMI l Amerikan Kız Koleji Arnavutköy. Tel. 36.160 ERKEK KISMI Mekteb. ingüizceyi en iyi öğreten bir müessescdir. Almanca veya fransızca ihtiyarî olarak mütehassıs muallimler tarafmdan öğretilir. Millî terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütübhaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiye si ve sporlar talebenin bedenî tekemmulünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gflsterilir. MÜHENDÎS K I S M I : Amelî ve nazarî usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa. mühendisi yetiştirir. j , Yaz tatili zarfında pazartesi ve perbembe günleri saat 9,00 dan l . v 1 2 0 0 y 0 k a d M ? e y I u l d e n s o n r a h e r g ü n Fazla malumat için mektubla veya bizzat müracaat edilebilir. İnşaat flânı I Sinemacılar, Gazino • cular ile kulüblerin nazarı dikkatine : Dorothy Lamo ur, Deanna Durbin, Alice Fay ve Fred Astalre «Hidro Elektrik Tesîsatı Münakasası» ETİ BANK GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: Düzce Belediye Riyasetinden: tarafından en son okunan fevkalâde şarkıları havi BRUNSVICK BURNSVICK Pazarı I Beyoglu Tünelbaşı No. 1 ' ÎLAN Artvin Çoruh Vilâyetinin Hopa ka zasına tâbi Viçe nahiyesinin Ebuhemşin köyünde şimalen Çukul deresile Abu deresinin birleştiği noktadan Saat ca • miine vaslolunan hattı müstakimin Çikolit (Taşköprü) köprüsünden Kula neferliği tepesine mevsul hattı miista kimi katettiği A. noktasından başlayıp Sallazor tepesi Saat camii hattı müsta kiminin Çikolit köprusü (Taşköprü) Kulaneferliği tepesi hattı müstakimini katettiği B. noktasından geçerek Sallazor tepesine hattı münkesir, şarkan Sallazor tepesinden Pandikur köprüsüne hattı müstakim, cenuben ve garben Pendikür köprüsünden başlayıp Çukul deresile Abu deresinin birleştiği noktadan geçerek hudud başlangıcı olan A, noktasına hattı münkesirle mahdud 921,7 hektar hâli ve sahibli arazide Hacı Şahinoğlu Faik, Tahsin ve Zırh oğlu Ahmed taraflanndan aramakla meydana çıka rılan "manganez madeninin 60 yıl müd detle adı geçenler uhdesine ihalesi yapılacağmdan maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince bu işe itirazı olanlann 10/6/939 tarihinden itibaren iki ay müddet içinde Ankarada İktısad Vekâletine ve mahallinde makamı vilâyete bir istida ile müracaat eylemeleri ilân olunur. plâklan yeni gelmiştir Nafıa Vekâletinden musaddak projesi mucibince kasabamıza 9 kilometre mesafede kâir Sakoç şellâlesinde yapılacak olan Hidroelektrik santral tesisatma aid techızat ve bunların montajı işleri 25 haziran 1939 tarihinden 8 ağustos tarihine kadar 45 gün müddetle ve aşağıda gösterildiği gibi ayrı ayn kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 1 7150 lirahk keşifli türbin ve cebrî boru ve teferrüatL 2 10427 lira bedeli keşifli alternatör, tablo, santral muhavvilesi, şehir muhavvilesi, şehir yeraltı kablosu ve teferrüatı. 3 27554.64 lira bedeli keşifli yüksek tevettürlü havaî hatla alçak tevettürlü şehir şebekesL Talibler bu işlerin cümlesi için teklif verebilecekleri gibi ayn ayrı da teklif verebilirler. Eksiltm şartnamesi, proje, keşifname ve fennî şartname ve evrakı müteferriası beş lira mukabilinde Düzce Belediyesinden ve tstanbulda Galatada Assikürasyonu Generali hanında Elektrik Mühendisi Hasan Hâlet Işıkpınardan almabilir. Taliblerin kanunî vesaiki haiz olarak ihale günü olan 8 ağustos 1939 tarihli perşembe günü saat 16 da Belediye Encümeninde hazır bulunmaları ilân olunur. ( 4579 ) Yüksek Deniz Ticareti Mekteb i Müdürlüğünden: Ticaret kanununun 445 inci maddesine tevfikan şirketten alacağı bulunanların azamî bir sene zarfında Bursada Şirket îdare Merkezine müracaatle alacaklannı tespit ettirmeleri ilân olunur. İşbu ilân azamî birer hafta ara ile üç defa neşredilecek olup yukanda yazılı azamî bir senelik müddet üçüncü üânın neşrinden itibaren cereyan edecektir. TASFtYE MEMURLARI TASFİYE HALİNDE îstanbul Vilâyet ve Belediye Riyasetinden: 1 ağustostan itibaren kanunu mahsusları mucibince bina, buhran ve tanzifat vergilerile tenvirat ve kunturat resimlerinin yoklamasma başlanacaktır. Belediye Tahakkuk şubelerinin alâkadar memurları bu yoklamalar esnasmda gayrimenkullerin bütün taksimat, müştemilât ve teferrüatını mahallen tetkik edeceklerdir. Bu itibarla bilumum emlâk sahiblerinin yoklama memurlarının müracaatında kendilerini hüsnü kabul edip icab eden izahatı vermeleri ve gayrimenkulleri gezdirmeleri, bilhassa kunturatları her an tetkike amade bir vaziyette bulundurmaları sayın halktan kendi menfaatleri namına ehemmiyetle ricı olunur. (5745) BURSA CER, TENVİR VE KUVVEÎ MUHARRÎKE TÜRK ANONİM ŞÎRKETÎNDEN: ÜÇÜNCÜ İLÂN Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvei Muharrike Türk Anonim Şirketinin 20 haziran 1939 tarihinde sureti fevkalâdede toplanan Hissedarlar Umumî Heyetince ittihaz edilen karara tevfikan mezkur Şirket, satınalma mukavelesini tasdik eden kanunun Resmî Gazetede neşri tarihi olan 13 temmuz 1939 tarihinden itibaren feshedilmiş ve tasfiye haline konulmuştur. B. G. Neri ve L. Bertola tasfiye memuru olarak tayin edilmişler ve kendilerine gerek müştereken ve gerekse münferiden hareket etmek ve muayyen bir veya birkaç hususta tasfiye halinde bulunan şirketi temsil etmek üzere diledikleri şahıslara vekâletname vermek salâhiyetleri ita edilmiştir. Ticaret kanununun 445 inci maddesine tevfikan Şirketten alacağı bulunanlann azamî bir sene zarfında Bursada Şirket îdare Merkezine müracaatle alacaklannı tespit ettirmeleri ilân olunur. İşbu ilân azamî birer hafta ara ile üç defa neşredilecek olup yukanda yazılı azamî bir senelik müddet üçüncü üânın neşrinden itibaren cereyan edecektir. TASFİYE MEMURLARI Sahfb ve Basmuhamm Yamu Nadi Vmuvü netrtvati tdan eden Yaa t$lert Müdüru: Hikmet Munit ülgen tnatbacuı Denlz Levazım Satın Alma Komisyonu ilânları M. M. V. Deniz Jabrikalan Umum Müdürlüğünden: Deniz fabrikaları sıhhiye kadrosuna bir eczacı almacağmdan istekli olacakların Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne müracaatleri. (5719) J Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıd ve kabulü çeraiti: 1 Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere altı senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi Ticaret gemilerimize kaptan ve makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususaü mekteb tarafından temin eddlir. 2 Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sımfma talebe almacaktır. A Lise smıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitinniş ve yaşları on beşten küçük on dokuzdan büyük olmamalan şarttır. B Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmalan lâzımdır. 3 Yazılmak için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mektebe müracaat edilmelidir. 4 îsteklilerin Mekteb Müdürlüğüne karşı yazacaklan istidalanna aşağıdaki vesikalan rapteylemeleri lâzımdır: A Hüviyet cüzdanı, B Aşı kâğıdı, C Mekteb şehadetnamesi, veya tasdiknamesi, veyahu'd bunlann musaddak suretleri, D Polisçe tasdik edilmiş iyi hâl kâğıdı, E Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzalan, F 6 aded kartonsuz fotoğraflan « 6 X 9 eb'adında». 5 Yazılma işi 26 ağustos 939 cumartesi gününe kadardır. Kayıdolanlarm 28 ağustos 939 pazartesi günü sıhhî muayeneleri için sabah saat 8 de mektebde bulunmalan lâzımdır. 6 Fazla tafsilât için Ortaköyde Mekteb Müdürlüğüne müracaat olunmalıdır. İstanbuldan gayri mahallerden yapılacak müraca&tlere matbu mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönderilmesi lâzımdır. (5272 ) ASEPTA TABLETi Dr. Suphi Şenses idraryolları hastalıklan mfltehassısı Beyoğlu, Yıldız sineması karşısı Lekler apartıman. Fakirlere parasız Td. 439>4 Îstanbul Def terdarlığmdan: Yemek salonlarına, yatak ve banyo odalanna, mutfaklara, aptesanelere, kahvelere, gazinolara, lokantalara, esya depolanna asmakla /• Dr. Ziya Naki % ™ Kulak, burun, boğaz mütehassısı I İstanbul. Türbe karşısı No. 119 Teieion: 22587 j 1 Balıkhane müzayedesine getirilen balıklann yıkanması için 1 haziran 939 dan 31 mayıs 1940 a kadar hergün Sarayburnu açıklarmdan beş ton ve ihtiyac hasıl olduğu günler on tona kadar deniz suyu nakliyesi işi 26 temmuz 1939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Bir ayhk sabık bedeli c55» lira ve muhammen beher tonu da 1 lira 5 kuruştur. 3 Muvakkat teminat cl41» lira c75» kuruştur. 4 İhale, ağustosun 9 uncu çarşamba saat 14 te Balıkhanede Av vergileri Müdiriyetindeki Komisyonda yapılacaktıj, 5 Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün ve münakasaya iştirak etmek üzere muayyen günde Komisyona muracaatleri. (5594) sınek, sıvrısmek, guve ler ve diğer haşeraü uzaklaşürmak kabil olur. Temas suretiJe mücadele ve imhası lâzım gelen GUVELERIN SURFELERl, KARINCALARI v e HAMAM BÖCEKLERİNIN İMHASI İÇİN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halılara, dolab çekmelerine ve sandıklara kutu içerisinde sablan KRIS1ALİZE ASEPT A* 1 Kullanmalı Â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog