Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

cuıvmı KIYET 30 Temmuz 1939 Insaat Isciliği Münakasası ETİ BANK GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: Bankamızm Artvin Vilâyeti dahilinde Murgul Bakır madenlerinde yapılacak 700,000 lira kıymetindeki inşaatm 150,000 lira kıymetindeki işçiliği münakasaya çıkarılmıştır. Talibler evrakı 19/7/939 tarihinden itibaren Ankarada Bankamızm înşaat Şubesinden, 24/7/939 tarihinden itibaren Murgulda îşletme Müdürlüğünden ve Hopada Eti Bank Sevk Memurluğundan alabüirler. Teklifler 9 ağustos 939 çarşamba günü saat 15 e kadar Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne verlimiş olmalıdır. Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Tunceli Vilâyeti Kalan kazasında yapılacak mekteb inşaatı ikinci defa eksiltmiye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 17299.24 liradır. 2 Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Baymdırlık işleri genel şartnamesi D Keşif hülâsa cetveii E Hususî şartname F Yapı isleri umumî ve fennî şartnamesi G Seridöpri H Proje İstiyenler bu işe aid evrakı Tunceli Nafıa dairesinde bedelsiz olarak görebilirler. 3 Eksiltme 5/8/939 cumartesi günü saat 10 da Tunceli Nafıa Mü. dürlüğü binasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1292,20 lira muvakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. A İhaleden en az 8 gün evvel Tunceli Vilâyetine müracaat ederek bu işe girebilmek için alınmış ehliyet vesikası. B Ticaret ve Sanayi Odası sicil vesikası «939 senesi>. 5 Teklifler 3 üncü maddede yazılı saatte.n bir saat evveline kadar Tunceli Nafıa dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve arttırma, eksiltme ve ihale kanununa ı.vgun olarak mühür mumile iyice kapatılmış olması Jâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (57C9) BURSA u u ı\ u r*ı. ^ m Kulüb emrindeki ULUDAĞ otellerini işletme müdür ve muhasibliğine aşağıdaki şartlara göre isteklilerin müracaatleri ilân olunur. 1 En az seksen, en çok (125) lira ayhk ücret verilir. İaşe; ibate Kulübe aiddir. A Türk veya Türk tabiiyetinde bulunmak, B Hesab usullerine göre defter tutmayı bilmek, Ç Muteber kefil ve en son hizmetine aid bonservis göstermek, D Bu otellerin turistik davaya göre işletilmesinde bilgili olmak, E Yüksek tahsil ve yabancı dil bilenler üstün sayılır. 2 İsteklilerin fotoğraflı, kısa hal tercümeli ve iş hayatlarmı belli eden bir mektubla ağustosun onuncu günü akşamma kadar müracaatleri. Dâğ Sporları Kulübii Başkanlığından: | Ticaret Vekâleti Müfettiş Muavinliği İmtihanı Teftiş Heyeti Reis liğinden: Teftiş heyeti kadrosunda münhal müfettiş muavinlikleri için 6 taşrini sani 1939 pazartesi günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. İmtihanda muvaffak olanlar 35 lira aslî maaşla müfettiş muavinliğine tayin olunacaklardır. Aranılan çartlar şunlardır: A Memurin kanununun 4 üncü maddesi nin A, B, C, V, Z, fıkralarında yazılı evsafı haiz olmak; B Hizmeti filiyei askeriyesini ifa etmiş veya smıfı ihtiyata nakledilmiş veya hizmeti askeriyeye elverişli olmadığı sabit bulunmak; Ç Siyasal Bilgiler okulundan veya Hukuk fakültesinden veya Yüksek İktısad ve Ticaret mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerinin birinden mezun olmak; Ç İmtihanm açıldığı senenin ikincikânunu iptidasında 30 yaşını doldurmamış olmak, D Vekâletçe yapılacak tahkikat neticesinde karakfer itibarile iyi bir memur olabilecek evsafı haiz bulunduğu anlaşılmak; E Yolculuk zahmetlerine mütehammil bulunmak. İmtihana talib olanlar 31 ağustos 1939 tarihine kadar Ticaret Vekâleti teftiş heyeti reisliğine istida ile müracaat edeceklerdir. İstidaya şu evrakm bağlanması lâzımdır: A Nüfus hüviyet cüzdanı ve adresi; B • Tercümeihal hulâsası (Talibin kendi el yazısile yazılmış ola cak). Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmî vesikaları, müesseselerde bulunanlar oradan alacakları bonservisleri raptedeceklerdir; C Askerlik vesikası; Ç Mekteb şehadetnamesi veya tas*diknamesi; D S.iğlam bünyeli ve yolculuğa dayanıklı olduklarına dair hükumet tabibinin raporu. Talibler tahrirî ve şifahî olmk üzere iki imtihana tâbi tutulacaklar dır. Tahrirî imtıhanlar Ankarada teftiş heyetinde ve İstanbulda Dördüncü Vakıf han 3 üncü katta Ticaret Vekâleti teftiş heyeti salonunda icra edilecek; şifahî imtihan yalnız Ankarada yapılacaktır. İmtihan proçramı: 1 İktısad ilmi: (İstihsal, tedavül, inkısam ve istihlâk bahisleri; İktısadî meseleler tarihi»; 2 Kara ve deniz ticareti hukuku; 3 Ticarî hesab: (Basit ve mürekkeb faiz, iskonto, faizli hesabı cariler); 4 Hendese: (Satıh ve hacim mesahalan); 5 Ticarî usulü defterî: (Ticarî muhasebe hakkmda nazarî ve amelî malumat); 6 Maliye: (Vergi nazariyeleri ve vasıtah, vasıtasız vergilerle bütçe hakkında umumî malumat); 7 İdare hukuku: Memurin muhakematı kanunu, ceza muhakemeleri usulü kanununun tahkikat usullerine müteallik hükümlerile ceza kanununun memur suçlarına aid kısmı; 8 Türkiyenin tabiî iktısadî coğrafyası hakkmda malumat; 9 Ecnebi lisanı; (Fransızca, ingilizce ve almancadan biri). Müfettiş muavini olanlardan staj devresini müteakıb bilimtihan ispatı ehliyet edenler kadro maaşile Ticaret Vekâleti müfettişliğine tayin olunacaklardır. «2697» (4827) Bursa Ziraat Mektebine Kayıd ve Kabul Sartları 1 Türkiye tebaasından olmak. 2 Orta mektebi bitirmiş, çiftçi veya arazi sahibi evlâdı olmak, 3 Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 4 Tahsil esnasmda mektebi mazereti olmadan bırakmamak. Ve bıraktığı takdirde kendisine yapılmış olan bütün masraflan ödeyeceğini bildirir noterden musaddak (nümunesi mektebden almacağı veçhile) bir kefaletname vermek. 5 îstekliler, nüfus teskeresi. mekteb şehadetnamesi, hiçbir hastalığı olmadığmı ve ziraat işlerine mukavim bünyede bulunduğunu bildirir sıhhiye heyeti laporu, aşı kâğıdı. hüsnühal varakası, çiftçi veya arazi sahibi evlâdı olduğunu bildirir vesikanın dilekçe ile birlikte Mekteb Müdürlüğüne göndermeleri. 6 Dışarıdan olacak müracaatlerin en büyük rjıülkiye memuru vasıtasile yapılması. 7 Mektebe almacaklar şehadetname sırasile alınacaklanndan sıra ile evvelâ pek iyi dereceli olanlar, yetişmediği takdirde iyiler, bunlar da yetişmediği takdirde orta dereceliler seçilecektir. Şehadetnamesi ayni derecede olanlardan tabiiye ve riyazive derslerinden yüksek derece alrmş olanlar tercih edileceklerdir. Bunun için vesikalar arasında çıktıkları mekteb idaresinden ahnacak ve bu dersler derecesini gösterir vesika bulunacaktır. 8 Mekteb 15 eylulde açılacağmdan isteklilerin en son ağustosun yirmi besinp kadar müracaat etmeleri. 9 Orta mekieb son sınıfmda olup da ikmale kalanlarm da dilekçeleri ve evrakı kabul edilecektir. Ancak ikmalsiz pek iyi ve iyi dereceli şehadetname alanlar mürettep sayıyı doldurmadıkları takdirde müracaat edenlerden ikmallerini verip pek iyi ve iyi derecede mezun olanlar arasmdan seçilip kadro tamamlanacaktır. ( 4754 ) EŞSİZ ŞİFA VE SIHHAT KAYNAKLARI Münakalât Vekâleti İstanbul Mıntaka Liman Riyaseti Denizcilere ilân İstanbul Belediyesi, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri umum müdürlüğünün, Arnavudköy Akmtıburnu ile Kandilli arasında, konmuş olan yüksek tevettürlü denizaltı kablosunun tamir edilmek üzere kaldırılacağı alâkadarlara bildirilir. 31/7/939 da başhyacak ve 10 gün kadar sürecek olan tamir işi için kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. Bu yerden geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmemeleri denizcilere ilân olunur. (5670) Çankırı Orman Çevirge Müdürlüğünden 1 Çerkeş kazası dahilinde vaki Çit Devlet ormanından bir sene zarfında kat ve ihraç edilmek üzere 3308 m3 çam ve «123» M3. köknar ağacı 11/8/939 cuma günü saat 14 te kapalı zarf usulile bir ay müddetle arttırmıya konulmuştur. 2 Beher gayrimamul metre mikâb çamm tarife bedeli (460), köknarın da (400) kuruştur. 3 Muvakkat teminat «1178» lira «16» kuruştur. 4 Şartname ve mukavelename projeleri Çankırı Orman Çevirge Müdürlüğü ile Ankara Orman Umum Müdürlüğünden istenilir. 5 Müzayedeye iştirak edecekler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunu hükümlerine göre evrakı müspitelerile ve teminat mektublarile beraber ihalenin yapılacağı gün ve saatte Çankırı Orman İdaresinde hazır bulunmaları lâzımdır. ( 5234 ) : "••• ARMUDLU KAPLICALARI ^MH^HHHİMHIM gidiş ve dönüşte uğrar. • • ^ ^ ^ ^ • M M M ^ H I Romatizma, Siyatik, Böbrek, Nikris, Nefes darlığı, Akciğer, Karaciğer. Ekzama, Felc, Nevrasteni ve sair sinir, hazım cihazı ve kadın hastalıklarmı iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittir. Otelde Birinci sınıf odalarda ikamet (Banyo dahil) 180 Kr. » İkinci » » > ( » » ) 135 » Yeni paviyonlarda müstakil kiralık boş odalar daha ucuzdur. Mudanya poltaları her salı, perşembe, cumartesi, pazar günleri Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Nev'i Ekmek Et » » » Dağlıç KaramaE Kuzu Sığır Çok Kilo 20000 4500 1000 2000 1000 1700 Deniz Gedikli Erbas Orta Okul Müdürlüğünden: 1 Okulumuzun kayıd ve kabul müddeti Genelkurmay başkanlığmca 15 ağustos 939 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu müddetin nihayetine kadar istekliler bir istida ile Okul Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 2 İstidaya şunlar bağlanacaktır: A Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya musaddak sureti (tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul edilmez.) B Beş sınıflı ilk okul şehadetnamesi veya orta okul tasdiknamesi (nihayet üzerinden bir sene müddet geçmiş olanlar edilir). G Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kâğıdı. D Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sahibi olmadıkları ve mahkumiyetleri bulunmadıkları hakkmda hüsnühal kâğıdı. 3 Birinci sınıf için 12 ilâ 16, ikinci sınıf için 13 ilâ 17 ve üçüncü smıf için 14 ilâ 18 yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geçmiş olmak. 4 Gedikli er olarak da ayrıca orta okul mezunlan almarak doğrudan doğruya donanmaya gedikli erbaş yetiştirmek üzere gönderileceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağlıyarak Okul Müdürlüğüne müracaatleri. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ilâ 19 olacaktır). 5 İsteklilerin Kasımpaşada bulunan Okul Müdürlüğüne veya mensub oldukları Askerlik Subelerine müracaatleri. (5568) Az Kilo 18000 3500 500 1500 500 1600 600 120 75 19000 50 20 250 150 200 200 50 100 ) ) ) ) ) ) ) ) îlk Tahmin teminat edilen fiat Lira Kr. Kr. S. 142,50 9,50 5/8/939 47.00 5 42,00 5 47,00 5 31,00 5 : 14.00 5 23.00 5 15,00 5 23,00 5 1,50 110,00 20,00 24,00 75.00 60.00 25,00 22.00 120,00 5 7 7 7 7 7 7 • Tarih Gün Saa1 Hatlarımıza ilâveten 7 ağustos 1939 pazartesi gününden itibaren İstanbul îzmir arasında «doğru» seferler başlıyacaktır. Hava hatlan Bilet fiatlan Gidiş Gidiş Dönüş LiraK. Lira K. Ankara . İzmir «îstanbul üzerinden» 40,00 57.00 İstanbul İzmir «doğru» hat 20,00 28,50 7 ağustostan itibaren hareket saatleri Ankaradan hareket İstanbula muvasaîat Saat Dakika Saat Dakika 14 00 16 00 Ankaraya muvasaîat İstanbuldan hareket Saat Dakika Saat Dakika 9 30 11 30 Ankaradan hareket Saat Dakika 15 15 Adanadan hareket Saat Dakika 7 10 îstanbuldan hareket Saat Dakika 16 20 İzmirden hareket Saat Dakika 7 10 Adanaya muvasaîat Saat Dakika 17 25 Ankaraya muvasaîat Saat Dakika 9 20 Izmire muvasaîat Saat Dakika 18 10 İstanbula muvasaîat Saat Dakika 9 00 ) ) 283,88 ) > ) ) ı ) Cumartesi 10 Açık eksiltme » 10 » 10 > 10 > 10 > 10 Un Makarna. Kuskus İrmik Şehriye Yumurta Çam fıstık Kusüzüm Ç. Üzüm Geviziçi Kuru Kayısı > Erik > İncir Fmdık içi 33 kalem yaş sebze 26750 kilo 11700 aded 5100 demet 850 250 100 75 40 500 200 300 300 100 150 38,00 * : • > > 10 10 10 » 10 » 22000 24,75 • Pazartesi 14 » > 14 > > 14 • > ı ı » 61,32 7 > 7 > , > > 14 14 14 14 14 ı >* > , > Muhasebe Memuru Aranıyor Karadeniz sahilinde büyük bir müessese bir Mubasebe memuru arıyor Fransızca bilenler tercih olunur. Taliplerin mufassal malumatla ( M.F. I B rumuzile İst. 176 Posta kutusu adresine yazı ile müracaatleri 2327 75 L. K. Tutarı İlk 368 00 50 25 174 59 )' 27 60 ) 3 77 ) 205 69 teminatı L.K. 7 14 » 2746 00 Ankaradan hareket İzmire muvasaîat Saat Dakika Saat Dakika 17 45 15 00 İzmirden hareket Ankaraya muvasaîat Saat Dakika Saat Dakika 9 00 11 45 Fazla tafsilât için: Meydan Müdürlüklerile Acentalara müracaat edilmesi. «3326» (5577) Bahkesir P. T. T. Merkez Müdürlüğünden: 1 Bahkesirde P T. T. binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Yapılacak işin bedeli keşfi 48305 lira 37 kuruştur. 3 Bu işe aid evrak: A Projeler, B Fiat bordrosu, mesaha cetveii, keşif hulâsa cetveii, C Fennî ve hususî şartname. olup istiyenler bu evrakı hergün Balıkesir P. T. T Müdürlüğünde görebilirler. 4 Eksiltme 7/8/939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da Bahkesir P. T. T. Müdürlüğünde teşekkül edecek Eksiltme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 5 İsteklilerin bu işe aid 3623 liralık muvakkat teminatmı Bahkesir P T. T. sandığına yatırdıklarına dair makbuz veya şayani kabul banka mektubile ihaleden en az sekiz gün evvel ve asgarî elli bin liralık yapı işini bir defada başardıklarına dair referanslarile Balıkesir Valiliğine müracaat ederek alacakları ehliyet vesikası ve Ticaret Odası vesikalarım 2490 numaralı kanunun tarifleri dairesinde hazırlıyarak Eksiltme Komisyonuna müracaatleri lüzumu ilân olunur. (5527) Yüksek Öğretmen okulunun 940 mayıs nihayetine kadar ihtiyacı olan ve yukanda nev'i ve miktan yazılı yivecek miktarları eksiltme şartnamesine göre ayrı ayrı gösterilmistir. Bunların hepsinin açık eksiltme usulile eksiltmiye konulduğu ve hangi gün ve saatte yapılacağı ve bunlara aid ilk teminat miktarları da yanlarında gösterilmistir. Eksiltme İstanbulda eski Düvunu Umumiye binaSı içinde Yüksek Mektebler MuhasibliŞi binasmda toplanan Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmiye gireceklerin 939 yılı Ticaret Odasmdan ve vekâleten hareket edenlerin noterlikten alacakları vesikaları göstermeleri mecburidir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teminatlarmı Yüksek Mektebler Muhasibliği veznesine yatırmaları ve sartnameleri görmek üzere Vefada Yüksek Öğretmen okuluna müracaat etmeleri ilân olunur. (5410) Çanakkale Vilâyeti Daimî Encümeninden: Almacak mevaddın cinsi Muhammen Muvakkat bedeli teminat Lira K. Lira K. Camaşır çividi 12,50 , 94 500 aded Yumurta 2000 30,00 2,25 24 kale mkuru sebze 6370 kilo 1255.00 94.12 Tavuk eti 200 » 120,00 9.00 Bahk 80.00 6.00 200 5 Batum gazı birinci 600 102,00 7.65 Koy.un eti 2000 860.00 64,50 Kuzu eti 2000 900.00 67,50 Süt ve yoğurt 10000 1400.00 94.00 Birinci nevi ekmek 7000 700.00 52 50 Meşe odunu 250,00 18.75 25000 : Sömikok kömürü 50000 1500 00 112 50 Kriple maden kömürü 50000 1000 00 75.00 15 kalem vas sebze 21.47 3900 286.25 1 Çanakkale Memleket Hastanesinin 939 temmuzundan rftayıs 940 nıhayetine kadar ihtiyacı olan yukanda cins ve miktan yazılı mevaddı iaşenin ihalesi 4/8/939 cuma günü saat 15 te açık eksiltme suretile Daimî Encürr.ende yapılacaktır. 2 İsteklilerirı müracaatleri 2490 savılı kanuna uvgun olmalıdir. 3 Taliblerin sartnameleri ffÖTnek ve izahat almak üzere ErürriPTi kalemine müracaatleri ilân olunur. (5536) Asgarî ki kilo losu Siird Defterdarlığından 1 Eksiltmive konulan iş: Kurdalan Hükumet Konağı bedeli keşfi 23156 lira olan bu konak inşaatmm tamamı 939940 malî yıllarmda ikmal edilecek ve bedeli ödenecektir. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Baymdırlık işleri genel şartnamesi D Yapı işleri umumî ve fennî şartnamesi E Vahidi fiat listesi, hususî şartname, keşif hulâsası cetveii F Projeler İstekliler ihale gününe kadar Siird Defterdarlık ve Nafıa Müdürlük Dairelerinde ve Nafıa Vekâletinde bu evrakı görebil,irler. 3 Eksiltme 21/8/939 pazartesi günü saat 17 de Siird Defterdarhğında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin bedeli keşfin % 7,5 u olan 1736 lira 70 kuruşluk teminat mektub veya makbuzu ve bundan başka aşağıdaki vesikalarım kapalı zarf usulü veçhile zarflara koyması lâzımdır. Siird Vilâyetinden bu iş için alınmış ehliyet vesikası 1939 malî senesine aid Ticaret Odası vesikası. 6 Ehliyet vesikası talebinde bulunanlar ihale gününden en az sekiz gün evvel istida ile Vilâyete müracaat edeceklerdir. Bu zaman zarfında vesika talebinde bulunamıyanlar eksiltmiye giremiyeceklerdir. Bu suretle vesika talebinde bulunanlar o zamana kadar yapmış oldukları işlere dair vesaıki lef edeceklerdir. 7 Teklif mektubları yukanda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisvon rivasetine getirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (5454) Çanakkale Belediyesinden: 1 Çanakkale kasabasının meskun ve gayrimeskun 225 hektarlık sahasının halihazır hartalarile bunu çevreleyen 40 hektarla (265) hektara varan sahasımn 1/4000 mikyaslı münhanili takeometrelik haritasmm yeniden alımı işi kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 İşin maktu bedeli 4500 liradır. 3 Muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. 4 Eksiltme 15/8/939 salı günü saat 15 te Çanakkale Belediye binasmda Eksiltme Komisvonu tarafmdan yapılacaktır. 5 Eksiltmk'e iştirak edeceklerin Belediyeler İmar Hevetinden iştirak vesikası almaları ve bunu teklif mektublarına koymaları lâzımdır. Şartnameler Çanakkale Belediyesinden ve Ankara Belediveler İmar Heveti Fen Şefliğinden parasız alınabilir. Tekliflerin tayin edilen günde saat 14 e kadar Çanakkale B^ledive Re'«Hgine verilmesi veyahud posta ile bu saatten evvel gönderilmiş bulunması lâzımdır. (5632)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog