Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

r Kemal Atatürk Ruzvelt Mussolini Yazan: General SHERRILL Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren : Cemal BUkerman U Ç A D A M Her Fiatı 100 kuruftur. kltabcıda bulunur. yil I Hatayın tahliyesi kısa bir zamanda ikmal olunacak , C>IQQ tSTANBUL CAĞALOĞLU P o a to ' Q T IQQQ K 04uO Telgraî ve mektub adresl: Cumhurly«t, tstanbul Posta kutusu: tstanbuL No 246 rflZanBSI O I GtTHTIUZ I 3 0 0 Telefqp: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 umhuriyet muvaffak Millî Ankarada Ankara, 2 (a.a.) Reisicuırhur İnönii bugün saat 11,40 ta şehrimize dönmüşlerdir. Millî Şefi getirmekte olan hususî tren gara girdiği zaman basta Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda olduğu halde, Vekiller, Parti Genel Sekreteri Fikri Tüzer, Parti Müstakil Grup Reis vekili Ali Rana Tarhan, meb'uslar, Hariciye Vekâleti Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu, Büyük Erkânıharbiye ikinci reisi Orgeneral Asım Gündüz, vekâletlerle Büyük Erkânıharbiye ve Millî Müdafaa erkânı, Ankara mevki kumandanı General Kemal Gbkçe, An kara Deniz kumandanı ve Emniyet Müdürü ve bu arada bircok zevatın bayanları peronda hazır bulunmakta idiler. Reisicumh'ir ve Bayan İnönü, kendilerini vilâyet hududunda karşılamış olan Başvekil Dr. Refik Savdam ve Ankara Valisi Nevzad Tandoğan ile birlikte trenden indikten sonra kendilerini karsılamağa gelen zevata ayn avn iltifatta bulunmuşlardır. Millî Sef, müteakiben istasyonun ic ve dısuıı dolduran Hnlerce halkın coşkun ve içten tezahüratı arasında Başvekil Refik Savdamla bîrlikte otomobillerine binerek doğruca Çankaya kösküne sitmislerdir. Büy&THfb HALİD Z I Y » gAKLIGlLlN ihtiyal fcost Kitabcılardarı•7. . . ı ısteyınız. J 3 ffirı: r Tayiur Sökmeiîln~gâzetemize beyanatı n Davamızın mes'ud netice ile bitmesinden dolayı derin sevinc ve huzur içinde Ankaraya dönüyorum Almanyanın Ankara elçisi Bu yolda vaki teşebbüsler, Fransız hükumetince hüsnü telâkki edildi hususî vazife ile tavzif edildi Bir Fransız gazetesi, ((Von Papen'in Moskovada da olamıyacağını ümid ederiz)) diyor Von Papen Moskovaya gidiyor italyan matbuatının neşriyatı karşısında £ talyan matbuatınm bir müddettenbe11 ri hakkımızda yapmakta olduğu neşriyat bizde şiddetli akısler uyandırdı. tşte Corriere della Sera, Telegrafo gibi gazeteler tarafından ileri sürülen iddialardan bazıları: Türkler Hatay mukabilinde kendilerini demokrasilere kiralamış bulunuyorlar. Türk îngiliz anlaşması Akdeniz paktına aykırı bir harekettir. İngiltere, Arab memleketlerini Türkiye ile paylaşmak istiyor. Hatay, bu işin başlangıcı addedilebilir. Hatayı Türklere vermekle Fransız hükumeti Milletler Cemiyeti prensiplerini hiçe saymış, insanlık haklarını çiğnemiş' Von Papen'in şehrimizde alınmış bir resmi % Berlin 2 (a.a.) Havas muhabiri nüz teyid edilmiyen haberlere göre, Von bildiriyor: Papen, Moskova'da hususî bir vazife ile tavzif edilmiştir. [Arkası Sa. 7 sütun 5 te] Dün akşam burada dolaşan, fakat he Bulgaristanda matem Şiddetli yağmurlar büyük hasarata sebeb oldu Ekserisi Türk olmak üzere 150 den fazla insan öldü, 100 den fazla yaralı var, bir çok köyler kayboldu, zarar 100 milyonu geçti Başta, şimdi Karlsbad'da bulunaır Hüseyin Cahid Yalçın olmak üzere bir çok muharrirlerimiz, günlerdenberT, serî makaleler yazarak, ardı arası gclmiyen bu iddialara cevab yetiştirmeğe çalışıyorlar: Hatay bir anlaşmanın bedeli olamaz. Biz halkı Türk olan bu yurd parçasını tam yirmi senedenberi istiyorduk. Bugün olsa olsa en tabiî bir hakkımıza kavuşmuş olduk. Türk İngiliz anlaşması Akdeniz paktma nasıl aykırı bir hareket olabilir ki, bu anlaşmanın gayesi kimseye taarruz etmek değil, bilâkis Akdenızi taarruzdan korumaktır. Türklerin İngılizlerle elele vermesi üzerine Akdenizin asayişi bozulmaz, düzelir. Hatayın anavatana ilhakına bakarak Arab memleketleri üzerinde bir takım emeller besledığimizi ileri sürmek sadece Dün akşam saat on yedi kırk beşte, bir demagojiden ıbarettir. Türkiye CumZeyrekte bir evde Mevlid okunurken huriyetinin hikmeti vücudü demek olan Hatayın ilhakı münasebetile Antakyada halkın yaptığı tezahürattan gorünüs tahtaboş çb'kmüş, tahtaboştaki kadınlar ana prensiplerimize bir göz atmak bunu Ankara 2 (Telefonla) Hatay vi nunlara tâbi kalırlar. Bu hususta kanunu bahçeye düşmüş ve içlerinden biri ağır, ispata kâfi gelir. lâyetinde adlî kanunlarımızın tatbik şek medeninin sureti mer'iyeti ve şekli talbikı dördü de derece derece hafif olmak üzere Bulgar Kralı Boris, memleket dahilinde yaptığı son Fransız hükumetinin Milletler Ce line ve ilâmların ne tarzda infaz edılece hakkındakı 864 numarah kanunun 1 ileyaralanmıştır. seyahatlerin birinde halk ile görüşüyor miyeti prensiplerini ve insanlık haklaıını ğine dair olan esasları bıldıriyorum: 42 nci maddeleri ve ticarî mesailde de ti Hâdise yeri, Zeyrekte Çinilihamamda Sofya (Hususî) İki gün şiddetle ve köyler seller altmda kalmîştır. Pilevhiçe saydığını iddia edebilmek için o I îlhakın mer'ıyete girdiği taıihten caret kanununun sureti tatbikı hakkmdaki Ibadethane sokağında ve Kilise camiinin yağan yağmurlar, orta Balkan eteklerin ne sancağı dahılindeki Selvi kasabasile prensiplere ve o haklara vaktile riayet et evvelki hâdiselerin hukukî neticeleri vu kanunun hükümleri kıyas yolile tatbik o[Arkası Sa. 7 sutun 5 te] [Arkası Sa. 7 sütun 5 te\ deki nehirleri taşırmış ve birçok kasaba miş olmak şarttır. Habeşistanı ^ığ çiğ kuu tarihlerinde Hatayda mer'î olan ka lunacaktır. [Arkası Sa. 7 sutun 1 de] <>ııiMiMiııııiMiıiMMHiıııııııııııiH>ıııııiııııı>ıiMiıııııııiMiıiMiııııııı>ııııııııiııiıııııııiMiHiıiMiııııııııııııııiMiııııınııiMiıııııııı mu 111 n 111 ıı 11 ııi 1111 rı 1111 ıı M ı ıı 11 ıı ı ııı 1111111 MI M 111 ıı ıı ı >• 1111111 ıı 11) ı ııııııııınııitııiıtıiB yutan, Arnavudluğu bir hareketle panta lllllllllltlillllllllllMMII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIMIIIIIII1IIIMIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIII lonunun cebine indiren bir kalabalık artık Milletler Cemiyetinden ve insanlık haklarından bahsetmek salâhiyetini haiz olamaz. Vs.. vs.. " • *: Doğrusunu söylemek lâzım gelirse ben, sonu gelmiyen bu iddiaların matbuatımız tarafından ciddıye alınarak onlara teker teker cevab verılmesini muvafık bulmuyorum. Hele son günlerde küfüre de müracaat eden İtalyan gazetelerine mukabeleye kalkmak, onların vaziyetine düşmeyı kabul etmek olur ki büsbütün manasızdır. Yukarıda ancak bir kısmını gösterdığım iddıalan okuduktan sonra: Ya!.. Acaba doğru mu? Diye tereddüde düşecek tek vatandaş ta«avvur edilebilir mi ki, onu takviye etmek endışesile kaleme sarılalım. Ben, İtalyan gazetelerinin mantıksız ve insicamsız fikirlerine kap'.lacak faşistlerin İtalyada bile bir ekalliyet teşkil ettiklerine eminim. Hatta daha ileri gidiyorum ve diyorum ki o fikirleri yazı halinde sahife Mevlid okunurken Bir evin tahtaboşu birdenbire çöküverdi Biri ağır, dördü hafif olmak üzere beş kadın yaralandı Japonların kararı DUNKU SPOR HAREKETLERİ Tokyo müzakereleri müspet bir neticeye varmazsa Japonlar bütün imtiyazlı mıntakaları ilga edecekler NADIR NAD1 [Arkası Sa. 7 sütun 6 ctal BUGÜN Kadın ve Moda ( 9 ) uncu sahifede Büyük ihtilâfa sebeb olan FuÇen şehrinden bir görünüş Londra, 2 (Hususî) Çindeki imti ni bir hâdise zuhur etmemiş olmakla yazlı mıntakalar hakkmdaki ihtilâfı hal beraber, Japonlann FuÇeu'daki imti letmek üzere yarın Tokyoda İngiliz ve yazlı mıntakaların da tahliyesini taleb etJapon murahhasları arasında resmî mü 'ikleri haber verilmektedir. Japon mena[Arkası Şa. 1 sutun, 6 öa] zakerelere başlanacaktır. Tjentşien'de ye Dün şehrimizde millî küme maçlarına \ievam edilmiş, B eşiktaş FenerUahçeyi 42 mağlub etmiştir. Profesyonel güreşçiler arasında yapılan müsabakalarda da Dinarli Habeş pehlivanını yenmiş, Kara Ali de Bulgar şampiyonile berabere kalrnıştır. Yukarıki resim, Beşiktaş kalecisi bir Fener akınını kurtarırken göstermektedir. Dünkü spor hareketlerinin tafsilâtı altınc ı sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog