Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

28 Temmuz 1939 CUMHURİÜET Seyahal ve macera hikâyeleri] FAVDAÜ BıLGÎLER | Atlas Okyanusunun en derin yeri Dünyanm denizlerdeki en derin yeri bılıyorsunuz ki, Büyük Okyanusta Karolın adalarile Mariyan adalan arasm dakı Emden çukurudur. Derinliği 10 bin '•cusur metredir. Almanlarm Emden kruvazörü zabitleri tarafından bir se yahat esnasında keşfolunmuştur. Fakat Çalışkan yavrular Jmerakh şeyler| Elmas yutan devekuşları Bir gün seyyahlardan bir cenubî Af rikada Welwis Bay denilen yerde kocaman bir elmas buldu. Bu haber, elmas arama işlerile uğraşan herkesi hayrete düşürdü. Çünkü en yakm elmas damar ları bile o havaliye yüz kılometre uzakta idi. Tabiî, havadis her tarafa yayıldı ve bütun elmas arayıcılan Welwis Bay'a akın ettıler. Her taraf kazıldı, oyuldu, dağlann, taşlann altı üstüne ge Tepeli kuşlar adası [Ceçen iefalar çıkmış olan kısımlann hulâsası: Paul ve Odette ile babalan Leon Verdier çocuklarm amcalan Francis tarafmdan Amerikada kendi malı Tepelikuşlar adasma davet olunuyor. Afrika ve Avustralyada dikkale çarpan ıjerleri ge zerekten oraya gidiyorlar. Avuslralya nın Murray nehrinde bir gezinti esnasında Francis ile Peler Reach îsmin ? de bir avcı arasm da bir hâdise cereyan ediyor. Yekdiğerlerine kırgın, ilk * fırsalta karşılaşmak üzere sözleşiyorlar. i Çocuklarla, baba ve , l amca adaya gittiklen bir müddei sonra Peter Reach da küçük kardeşi Ned'i, beraberine alarak gizlice adaya çıkıyor. Arazinin avla doltt Boz ayı birkaç metre daha yaklaşmışolmasına hayret ediyorlar. Kırmızı iilki tı. İlk hücumda iki kardeşten birinin ta zanneitiklcri cüsseli bir hayüana tesadüf mamen tehlikeye maruz kalacağı şüpheediyorlar.] sizdi. Fakat onların tamamen hareketsiz Peter Reach cümlesini bitirmeğe an kalmalan canavan hayrete ve endişeye cak zaman bulmuştu. Kırmızı tilki zan düsürmüştü. Ayı, burnundan bir defa danettikleri heyulâ yaklaşmca bunun bir ha korkunc bir tarzda soludu, hafif te reddüdlü bir hareket yaptı, sonra sağa boz ayı olduğunu farkettiler. Peter: Fena tesadüf, dedi, bari tüfeğim kıvrılarak döndü, ormanm sık ve k'ıytu bir köşesine dalıp gözden kayboldu. Bu yanımda olsaydı! feci sahnenin şahidleri birkaç dakika daNed heyecan ve telâş içinde: ha olduklan yerde sakin ve hareketsiz Ben, dedi, yavaş yavaş şu çalıların kaldılar. Sükutu ilk ihlâl eden Paul olarasından kayıp gideyim.. Tüfeği getiredu. Gülerek: yim. Bu ayı, çok budala bir hayvan Yo.. Bu tehlikeli bir iş olur!. mış! Ayı burnundan soluyarak yanlarına Odette kardesjnin sözü biter bitmez doğru gelmekte devam ediyordu. Peter: şu cümleyi ortaya fırlattı: Silâhımız yok, dedi, ne kendimizi Onu tahrik edecek birsey yapma müdafaa edebileceğiz, ne de tecavüze ge makla doğrusu iyi hareket etmiş olduk! çebileceğiz. Iyisi mi kaçalım.. Haydî, Peter Reach, Francis amcayj doğru Ned sen önden git, ben de arkandan ge ilerliyerek ona muhabbetkârane eüni liyorum. uzattı: Uzaktan hiç beklemedikleri bir ses: Evvelâ, dedi; adanıza müsaadesiz Kımıldamayınız! V€ gizlice girdiğim icin affınızı dilerim. Emrini verdi. Bu Francis amcanın se Ikincisi kardeşim Ned'le benim hayat:mı si idi. Onun da silâhı yanında olmadığı kurtardığınız için size ebedî minnettarlıkcihetle Peter ile kardeşini hayvanın hü lanmı sunanm. cumundan kurtarabilmek için nasihat Francis amca, Peter'in elini samimiyet vermekten başka elinden birşey gelmesi ve kuvvetle sıkarak cevab verdi: ihtimali yoktu. Yeniden bağırarak iiâvç Ben fazla birşey yapmadım.. Si etti: lâhsız yola çıktığım için çok sinirli bir va Ikiniz de oldugunuz yerde kalınız, ziyette olmakla beraber size küçük bir hayatıruzı kurtaracak tek çare budur. nasihatte bulunmaktan kendimi menedeVaziyet hakikaten çok fecidi. Vahşi medim. * hayvan, tehdidkâr bir şekilde adım adım Ama, kıymeti cihan deger bir nayaklasıyordu. Peter ancak şimdi biraz sihat.. aklını başına toplıyabilmisti. Avcılıktaki Sonra titriyen bir sesle ilâve etti: sayısız tecrübelerini hatırlıyarak Francis Bugünden itibaren size medyun olnin tavsiyesinin çok yerinde olduğunu anduğum şükranı göstermek için ilk fırsattan lamıştı. Fakat doğrusu böyle hareketsiz istifadeyi canıma minnet bileceğim! bir şekilde kalıp kurtulmak için ölümü Ned de agabeysinin sözünü tasdik göze alabilmek için büyük bir cesaret ve eder vaziyette başını salladı: metanete sahib olmak icab ediyordu. Bende! Ned, bulunduğu yerde ancak dizleri Kafile birlikte yürüyerek demin Petitriyerek, dişleri birbirine çarpa çarça ter ile kardeşinin yemek yemekte oldukdurabiliyord\ı. Kendisine kalsa çoktan fi ları yere gelmişlerdi. Peter kardeşine: rar edecekti. Lâkin Francis amcanın hâ Eh müsaade ederlerse şu kahvaltıkim sesi ağabeysi gibi onu da olduğu mızı tamaırjıyalım! dedi. noktada alıkoymuştu. Küçük avcının bu Francis amca itiraz etti: tereddüdünü sezmiş olan Francis amca Öyle şey olmaz, haydi, kalkın hep kumandayı tekrar etmek mecburiyetir.de birlikte kahvaltı ederiz.. Burası adanm en kaldı: tehlikeli mmtakasıdır. Bütün vahşi hay Sakın kımıldayayım, demeyimz! vanlar burada dola'irlar.. Halbuki çi rilllllllMMIIIt •••lllll IIMIMIIMtM liriilll IIII I1IIII1IMIIMIIII11IIII Atlas Okyanusunun en derin yeri şımdıye kadar kat'ıyetle malum değıldı. Son günlerde o da bulunmuştur. Bunu Mılwaukee ismindeki Amerikan kruvazö rünün zabitleri meydana çıkarmışlar dır. O nokta Haıti adasımn Engagno burnu civarındadır. Çukurun dibi denizın yüzunden 8740 metre aşağıdadır. Bu sene Göztepe 5 ind ilk okulunu hepsi pek iyi derece ile bitiren : 5 A > sınıfı talebeleri Çakıltaşı mide ilâcı Hipopotam denilen su aygırlannı biîiyorsunuz, bunlar bilhassa hattı üstuva iklimindeki nehirlerde ve göllerde ya şarlar. İnsanlar, dığer vahşi hayvanlar gibi bunları da tutup «hayvanat bahçeleri» ne getiriyor, halka teşhir ediyorlar. «Hayvanat bahçeleri» nde butün hayvanların rahatsız olmadan yaşamalannı temm içm onların serbestken içınde ömür sürdükleri iklim ve şartlar tnümkün mertebe aynen vücude getirilmeğe uğraşılır. Meselâ yılanların bu Bilmeceyi Çözenler tirildi, heyhat, tek bir elmas damanna rasgelınmedi. O arada devekuşu avcılarından bıri avladığı hayvanm kursağmda bir elmasa tesadüf etmişti. Devekuşu önüne ne gelirse yuttuğu için bu, pek de şaşılacak bir hâdise değıldi. Maamafıh, elmas arayıcılan kazma, küreği bırakıp tüfekleri omuzladılar, devekuşu avına, daha doğrusu harbme çıktılar. Rasgel diklerini vurup yere serdıler. Maatte essüf bınde bir devekuşunun kursağında bile elmasa rasgelinmedi. Hemen hepsinin mıdesinden alelâde taşla ça kıltaşından başka bir şey çıkmadı. Bu nun üzerine elmas arayıcılan, tüfekle rile beraber kazma küreklerıni de omuzlanna aldılar ve Welwis Bay'dan çıkıp gıttıler. fiiOYUNLAR S&ğ • Sol ayakla top Oyuncular nekadar çok olursa bu oyun o kadar eğlencelı olur. İçlerınden bir tanesi taş tutularak yahut kur'a çekılerek ebe olur. Diğer oyuncular elele tutuşup halka olurlar. Ebe ortaya geçer ve oyun başlar, Top, ebenin ayağmın dıbmdedir. Onu ıstedığı istikamete gön ' dermek için ebe topa ayağıle hafıfçe vurur. . Hızlı vurmak yasaktır. Topun kendıne doğru gelmekte olduğunu gören oyuncu onu ayağile hem durdurmaK, hem de ebeye gerı göndermek vazife sile mukelleftir. Fakat oyunun ruhu bu lunduklan odalar kış, yaz muayyen hararet derecesinde muhafaza edılır. Ku tub ayılan için üzerı buz tutmuş kayalık yerler inşa edüır. Fakat bu kadan şimdıye kadar duşünüldü mü bilfnemt Üılmeceyı aogru çözenlerden bize fo» Paris hayvanat bahçesiniıvmtidürü oratoğraf gönderenlerkı resimlerini bas daki su aygırlanna haftadff bir kere tiç*') maya devam edıyoruz. Fakat burada kilo çakıltaşı ıkram edilmesini emret resmi çıkmak mutlaka hediye kazanmış miş. Çünkü bu hayvanlar hür ve ser olmaklığa delâlet etmez. Mükâfat ka bestken yedıkleri balıklan iyı hazmet zananların ismi her ayın ilk haftasmda mek için yedi gün zarfında bu miktarda neşrolunan büyük listeye yazılır. Soiçakıltaşı yutarlarmış! dan sağa sıra ile: sin. Çünkü hep birlikte karar verdik. Tepeli kuşlar ve koalalar bizim ebedî dostlarımızdır, hep birlikte sözleştik, onlara kat'iyyes ilişmiyeceğiz! Hay hay!.. Francis Amcanın böyle açık konuşması Peter'in büsbütün hoşuna gitmiş, dostuna olan muhabbeti fevkalâde artmıştı. Peter ile kardeşi Ned Francis'nin köşkünü kurmuş olduğu civarda ehlileştirdiği tepeli kuşlarla koalaîan görünce, onlara karşı beslenen jefkat ve muhabbetin pek yerinde olduğunu anladılar. Peter Reach müteessir bir tavırla: Siz, dedi, adanm bu köşesini hayvanların bir kıstnı için adeta bir cennet haline getirmişsiniz. Murray nehri üzerinde yaptığım gibi bir daha öyle lüzumsuz avcılık ve ziyankârlığa teşebbüs etmiyeceğime huzurunuzda söz veriyorum. Francis amca: Bilhassa, dedi, tüfeklerimizdeki kurşunları ayılar için sakhyacağız, değil mi? Ned de ilâve etti r Onlar da bize hücum ederlerse.. Aldırmadan geçip giderlerse gene atmayız!. Leon Verdier bir aralık şöyle bir mütalea dermeyan etti: Yalnız korktuğumuz nokta, hav vanlara karşı gösterdiğimiz bu fazla muhabbet yüzunden geçinmemiz gittikçe güçleşecek.. Peter Reach: Hiç tnerak etmeyin, diye cevab verdi, ben Hindistanın şimalinde bazı çiftliklerde gördüm. Tepelikuşları öldürmeden de onların tüylerinden istifade imkânmı bulmuşlar.. O usulü takib ederiz. Francis amca yerinden fırlıyarak ye niden Peter'in elini sıktı: Ortaya attığmız bu usulle hem kuşcağızları ölümden, hem de bizi fakirleşmekten kurtarmış oldunuz! Size kabul ederseniz adada birlikte yapacağımız bütün ticarî teşebbüsler için ortakhk teklif ediyorum!. Böyle teklif kabul edilmez mi dustum.. Leon Verdier ve çocuklarile Ned de teşkil edılen bu yeni iktısadî şirket şerefine el çırparak «Hip.. Hip.. Horra!» diye haykırdılar. Bitti 12 Malaıya orta okul 915 Burhan Yeşilada. 13 Kadıköy Hünkârimamı Şamfıs tık sokak 70 numarada Yusuf. 14 İstanbul Asmaaltı Cambazhane sokağı 29 numarada Mustafa Kemancı. 15 Kayseri Devlet Demiryollan kısım eczacısının oğlu Münih Emre. 1 Adanapazan orta okul 12 Kemal 16 Ortaköy Revanici sokak 32 nu Dıkici. marada Orhan Tezok. 2 Ezine Sakarya sokağında 2 numa17 Edirne lisesi 101 Ahmed Takinacı rada Tayyar Özhan. 18 Bursa Hisar mahallesi Ortapa 3 Fatıh orta okul 425 N. Solmaz. zar caddesi 70 numarada Behçet Vidin. 4 Beyazköy nahiye müdürünün oğ* İspanyanın Barselona şehrinde bir lu Muhteşem Aktuğ. kadm sakallı ve bıyaklı bir çift ikiz ço5 Fatih orta okul Mustafa Yücel. cuk dünyaya getirmiş ve onların bu feci 6 Anadoluhisarı kahveci Veysel. halini görerek intihar etmeğe teşebbüs 7 Hendek Posta, Telgraf şefmin oğetmişse de kurtanlmıştır. Bugün aradan lu Şehabeddin. 8 Akşehir Yeni eczane kalfası Ha bir ay geçtıği halde sakallı ve bıyıklı ikiz hâlâ yaşamaktadırlar. san Şenuslu. 9 Van birinci ilk okul 93 Abdülkadir * Mısırda bir «deve bayramı» yapıl10 Bursa Mehmed Karamani ma ması ve bu bayramm eylul ayı içinde hallesi Şaban sokak 3 numarada Neri kutlulanması karar altına alınmıştır. O gün her tarafta devenin fazıletlerınden man. 11 Gerze İnkılâb okulu 98 Şinasi ve faydalanndan bahseden konferanslar verilecektir. tstanbullu. YAZISIZ HIKAYE noktadadır. Oyuncu, topa ebenin vur madığı ayağile dokunmak, yani ebe sağla itmişse solla, solla itmişse sağla tutmak ve geri göndermek mecburiyetin dedir. Tekrar edelim, her iki tarafın da topa yavaşça vurmalan ve onu havadan değil, yerden göndermeleri oyımun başlıca şartıdır. Top kendisine doğru gelen oyuncu nun bacaklan arasından fırlayıp dışan çıkarsa o oyuncvı, iki oyuncunun ara smdan geçip giderse her iki oyuncu birer sayı kaybederler. Ebe birincide bir, ikindde iki sayı kazanır. Oyun gene devam eder. Fakat topa yanlış ayakla vurulduğu takdirde bu işi yapan oyuncu iki sayı kaybettiği gibi ebe de iki sayı kazanır. Yanlış hareketi yapan oyuncu ebe olur, ebe onun yerine geçer ve oyun bundan scnra o şekilde devam eder. Temmuz bulmacası Portreler Edirnede Nüveyde Şengil deceğimiz noktadakiler hepsi ehlileştiril mişlerdir. Peter: Pekâlâ! diyerek yerinden fırladı. Ned, Paul ve Odette'le çarçabuk ahbab olmuştu. Konuşa gülüşe ilerlemege baslamışlardı. Francis amca, Peter'in çayırların üstünden alıp omzuna vurduğu tüfeği görünce: Nasıl, dedi, naçiz hediyemden memnun musunuz? Fevkalâde.. Fakat size bir itirafta bulunacağım.. Bıraz evvel bir iki tepeli kuşla birkaç koala vurduk. Ned onları çantaya yerleştirdi. Zarar yok, fakat Paul ile Odette meseleden haberdar olmasmlar.. Ned'e de tenbih ediniz, onlara birşey söyleme Kuzu, kurddan korktuğu ıçın keçıye derd yanıyor. Keçi de ona teselli verı yor. Halbuki kurd, bir yerde saklan mıştır. Ortalık tenhalaşmca kuzuyu yiyecektir. Kurdu bulunuz ve renkli bir kalemle çizip bize gönderiniz! Bu bilmeceyi doğru halledenlerden birinciye beş, ikınciye iki, üçüncüye bir lira takdim olunacak ve diğer yüz kişiye münasib hediyeler verilecektir. Ce vablann temmuz ayı nihayetine kadar «Cumhuriyet Çocuk sahifesi» adresine gelmiş bulunması lâzımdır. Geç kalan lar mükâfat kazanamazlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog