Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 28 Temmuz 1939 D UYDUNUZMU Bardan manastıra y#>o Sahte temlikname! Dün de ikinci cezada muhakemeye devam edildi Avrupada bir turne yaptıktan sonra îstanbul eski İkinci Noterliğinde bir Buenos Ayres'e gisahte temlikname tanzimi davasına aid den on altı Macar muhakemenin, İstanbul Ağırceza mahkızı, garib bir macekemesinde başladığını geçende yazmıştık. ranın kharamnı olDün ikinci cezada, bu noterlikte geçen mu.;!ar. Buenos Aymuamelelere aid başka iki davaya bakılres barlarından biri Sporcuların senenin "her ayında kulüb yanşlarına saat üçte başlanacak, müsa mıştır. bu on altı Macar güDavalardan biri Noter Hasan Alpla değiştirmeleri y'izünden hâdis olan ka baka 7 mil üzerinden yapılacaktır. zelini angaje etmiş. rışıklıklara bir nihayet vermek maksadile Bu yarışlarda Moda Deniz kulübünü kâtib Nuri aleyhinedir. Noterlik kanunuFakat ilk gece, sahna muhalif hareket mevzuludur. Hasan kulüb değiştirme işinin ancak ağustos a Harunla Behzad temsil edeceklerdir. ncut ilk numaralarıymda yapılacağ. yazılmıştı. Bu husustaki Bu müsabakayı müteakıb, Rumanya Alp Bakırköyündeki evinde hasta yattını yapıp localarına kararın birkaç güne kadar tatbik edilece lılara, Moda Deniz kulübü tarafmdan iki ğından, sorgusu binniyabe yapılmıştır. dönünce, orada dört oo!U m'emurıle karği ümid olunmaktadır. şarpi verilecek ve gene ayni yerde, ayni Dün bu ifade okundu, eski Noter «mevşılaşmışlar. Meğer, 21 yaşından küçük zuubahs Noterlik kanununa muhalif haFederasyonlar dairesi reisinin verdiği mesafede şarpi yarışları yapılacaktır. olan kızlann, Buenos Ayres sahnelerinde beyanata nazaren tecrübe mahiyetincîe Bu müsabakalardan evvel İstanbul Su reket davasında zikri geçen muamelede, çalışabilmeleri, ailelerinın tahrirî müsaayapütnası tahtı karara alınan kulüb de Sporları Ajanlığının şarpi teşvik müsabd takriri alan ben değılim, kâtib Nuriiir. desine bağlı imiş. Bunlurda da o müsaağiştirme işi, henüz alâkadar mıntakalara kaları da Moda koyunda yapılacaktîr. Kendisi takriri aldıktan sonra*bana evrakı de yok. Memleketlerine mektub yazılgöstermemiş, imza da ettirmemiştir. Semış. Cevab gelinceye kadar da, on altı tamim edilmemiş olmakla beraber, Be Türkiye bisiklet birinciliği bu nedde imzamm bulunmaması, evrakın Macar güzelini bir manastıra kapatmış den Terbiyesi Umumî Müdürlüğünün bu sabah başlıyor bana gösterilmediğine, bu itibarla da lar. Hapis çok devam etmemiş. Bir sa hususta verdiği kararı bugünlerde tatbik Bisiklet sür'at yarışı, Türkiye birinci mes'uliyetin bana teveccüh edemiyeceğibah, rahibeleri odaya kiüdleyip on altısı edeceğine intizar etmek lâzımdır. Birkaç liği müsabakası bu sabah yedi buçukta ne delildir» diyordu. birden, allahını seven tutma?'n! demiş ve güne kadar çıkacak kararın tatbikı Be Çekmece gölü kenanndaki düzlükte yaBuna karşı Nuri, Noterin ashabına vefirara kadem basmıMaı. Gidiş hâlâ o gi den Terbiyesi Umumî Müdürlüğü Sicil pılacaktır. ve Muamelât dairesinin bütün rr.esaisini rilen suretleri imzaladığını, asılların csadiş! Sür'at yarışı mesafesi 1000 metredir. yalnız ağustos ayına sıkıştıracak ve bu sen uzun müddet Noterlikte durduktan Mukavemet yarışı pazar sabahı yapı Gene iyi kızlarmış. Buenos Ayres sük müddetin hitamından sonra, on bir ay kasonra imzalanmak mutad olduğunu, takretsin ki, kaçarken yanlarına bir iki rahibe yıd <ve kabul işile meşgul olunmıyacak lacaktır. Mukavemet yarışı 156 kilometriri kendisinin almadığını, kâtib Behçetin reden ibarettir. de katmamışlar. Manast'ra dansöz kapatır. aldığını ve vaziyet bu merkezde olduğu mak, peynir dolabına kedi saklamak gibi Yağlı güreş müsabakaları halde kendi isminin yazıldığını söylemiş Ufak bir menfaat veya iğbirar dola birşey! Yedikulede lspitalya'da dört hafta tir. Bu muhakeme, tahkikatın ikmali kayısile, aklına estiği zaman kulübünü terdevam etmek üzere yağlı güreş müsa rarile ağustosa bırakılmış ve diğer davaya keden sporcuyu bir müddet için kıskıvrak bakaları tertib edilmiştir. geçilmşitir. Tarihe hizmet iyi bağlıyacak olan bu usulün tatbikı mevilk müsabaka pazar günü öğleden sonbir şey ve muhakkak Diğer dava, Noter Hasan Alpla kâtib zuu bahsolduğu şu sıralarda kulakları ra başhyacaktır. ki yorgunluğu nispeRuşen Eşref aleyhinde olarak, bir muamıza kadar gelen sözlere, ve dedikodulaYüzme ve yelken yarışları melede kullanılmış pulu tekrar kullan tinde değeri var. ra inanmak bile istemiyoruz. Fransada bir tarih ve İstanbul Su Sporları Ajanhğından: mak esasındandır. Hasan Alp, BakırköBeden Terbiyesi Umumî Müdüılüğükoleksiyon meraklısı, Yüzme: yündeki evinde alınan ifadesinde buna nün tatbikını düçündüğü yeni kulüb değişNapoleon'un saçın 1 Yüzme bölge şampiyonluğu seç karşı da «eğer pullar müstamelse, yapıştirme şeklinden haklı olarak istifade et dan bir teli nasılsa meğe çalışan birçok idareciler, futbol la me müsabakaları 29 30 temmuz cumar tıran mes'uldür. Senede pul yapıştırma eline geçirmiş. Faka' kımlarını, yeni mevsimde daha sağlam ve tesi ve pazar günleri Beşiktaş kulübü yüz işini noter yapmaz. Zaten senedde imacaba, bu bir tek te zam da mevcud degildir. Bir noterin beş kuvvetli bir şekle sokmak için azamî gay me havuzunda yapılacaktır. saç hakikaten Impa2 Müsabakalara 29 temmuz cu misli cezaya tâbi olan müstamel pul kulretle sağa sola, başvurmağa başlamışlarratorun saçı mı? Bamartesi günü saat 15 te, 30 temmuz pa lanmak hareketinde bulunması, muhal dır. zı hususlanna bakılırsa öyle nasıl dir.» şeklinde ifade vermiştir. Ruşen Eşama, Durup dururken kendi kulübünü ter zar günü saat 13 te başlanacaktır. emin olmalı? 3 Seçme müsabakalarına iştirak et ref adına çıkarılan celbnamenin tebliğ ekedip de, başka bir kulübe geçecek ka Lyon şehri tabibi adlisi Profesör Lokar dar hafiflik göstereceklerini zannetmedi miyen sporcular bölge şampiyonluğuna dildiği anlaşılamadığından, bu sebeble bu işi üzerine almış. Saçı evvelâ uzunlumuhakemenin devamı ağustosa kalmıştır. ğrmiz futbolculara mukabil, bir takım se girmek hakkını kaybederler. ğuna, sonra da ortalama kesmiş, mik5 Jüri heyeti: Ahmed Fetgeri, Abroskoplardan geçirmiş; ö'.çüp biçmiş; fo beblerle bugünkü kulüblerine pamuk ipli durrahman Benlioğlu, Rıza Sueri. Bulunan cesed tografisini, radyografisini almış, nihayet, ğile bağlı olanların da bu fırsattan istiHakemler: Sıtkı Eryar, Ali Rıza SüŞişlide Osmanbeyde Afitab sokağında Imparatorun, elde mevc.ıd başka saçlari fade edecekleri pek tabiidir. zeralp, Bekir Macur, Hikmet Üstündağ, oturan 70 yaşlannda Cemal isminde biri, Kulüb değiştirme meselesinde hiç hale mükayese etmiş ve: birkaç gün evvel Heybeliadaya gider Nuri Bosut, Hüsameddin Güreli. tır ve hayalimizden geçmiyen nekadar Evet, demiş, ta kendisi! Bu saç ken denize düşmüş, bütün aramalara Yelken: pürüzlü işlerle karşılaşabileceğimizi daha ..Napoleon'un saçıdır. 1 Mevsimin ilk yelken teşvik mü rağmen cesedi bulunamamıştı. Âlim, tecrübelerinin neticesinden; ko kuvvetli delillerle ispat edebilmek için bu Zavallı ihtiyarm cesedi, evvelki akşam sabakası 30 temmuz pazar günü« Moda leksiyoncu bulduğu saç.n Napoleon'a ai mevzu üzerinde uzunboylu etüd yapmaHeybelıada sahillerinde bulunmuş, dikoyunda yapılacaktır. diyeti tahakkuk etmesinden memnunlar. makla beraber, kuvvetle tahmin ediyo 2 Müsabakalara saat 14 te başla nî merasimi müteakıb Heybeliada me zarlığma gömülmüştür. Yalnız bir mesele var. Saç, enine, bo ruz ki, bu kararın tatbikı büyük bir panik nacaktır. yuna kesildikten sonra galiba elde hiçbir doğuracaktır. Eğer ortada dolaşan riva3 Sicil talimatnamesi mucibince liIzmirde meyva bolluğu yetler, gelişigüzel söylenmiş sözlerden şey kalmamış. sansı olmıyan hiçbir sporcu müsabakalaibaret değilse, daha düne kadar renkleriAyvahk (Hususî) Bu sene karpuz, Tarihe hizmet için de olsa, kılı kırk ni müdafaa için çırpınan pek çok tanın ra iştirak edemez. kavun istihsalâtı çok fazla ve bu itibarla yarmak o kadar iyi bir sey değil. 4 Yarışlar beynelmilel yarış ni piyasa da çok düşüktür. Armudun ki mış futbolcuların, muhtelif kulüblere kayzamnamesine göre yapılacaktır. losu 100 paraya satılmaktadır. Keza, dedilivermiş olduklannı göstermiş olacakMüreftede balıkçılık 5 Yelken rotası geçen senenin ay tütün, zeytin, buğday, arpa ve sair mahtır. Mürefte, (Hususî) Mürefte mınsuller de diğer yıllara nispetle çok iyidir. Federasyonlar 'dairesi reisinin tecrübe nidir. takası sahilleri bu sene mühim bir servet 6 Hakemler: Ahmed Fetgeri Aşekaynağı haline getirilmiştir. Bugün bura mahiyetinde yapılacağını söylediği ku 12 seneye mahkum oldu ni, Abdurrahman Benlioğlu, Rıza S'ieri, da 9 10 takım balıkçı kafilesi haü faa lüb değiştirme işi, kaş yapayım derken, Harun Ülman, Behzad Baydar, mühenBursa (Hususî) Çırapazanndaki bir liyettedir. Bunlann Müreftedeki beş on göz çıkarmak olursa, bu tecrübenin teş dis Hüsameddin, mühendis Naci, Ziya kahvede kavga eden çorabcı Hasanm günlük kısa faaliyetleri esnasında 200 bin kilâta da, kulüblere de, sporculara da ve fınncı Karakaş İbrahimi beş yerinden kiloya yakm balık tutulmuştur. însanlar nihayet memlekete de çok pahalıya mal kaptan, Celâl Gözen. bıçak saplıyarak öldürdüğünü bildir 1940 kış olimpiyadı senelerdenberi buradan bu servetin akıp olacaktır. miştim. Görülen muhakeme neticesinde gittiğini esefle hatırlamaktadırlar. Kolyoz Rumanyalılarla Moda ko1940 kış olimpiyad oyunlarının, gene Hasan 12 sene ağır hapse mahkum edilbalığının burada mebzul olarak bulunduGarmisch Partonkirchen'de yapılmayunda yelken yarışları miştir. ğu arhk tahakkuk ettiğinden bundan sonsına, Londrada toplanan beynelmilel olem yapılacak ra Mürefte ihmal edilem''ye;ek bir hapik oyunlar kotnitesi tarafından karar ve^in» olmuştur. ca kâfi gelmiyeceğini düşünen komite, her Moda Denizciljk kulübü, Rumanya rildiği haber alınmıştır. Bu münasebetle bu yıl Mürefte deni Yat Kulübile yaptığı bir anlaşma üzeriAlman Olimpiyad komitesi, 1936 se şeyden evvel sahanın daha geniş olması zinde mükemmel voli yeleri tespit edil ne pazar günü Moda koyunda her iki de nesinde olduğu gibi, gene Karl Ritter lüzumunu düşünmüş ve bizzat Hitler'in mi$ olduğundan önümüzdeki seneler bu niz kulübü arasında şarpi ve Star Bot Von Halt'in riyaseti altmda hususî bir o.r emrile, komiteye, icab eden yardımların jada balıkçılık daha esaslı ve vâsi mik yelken yarışları yapacaklardır. ganizasyon komitesi teşkil etmiş, ve yedi yapılması derhal kararlaştırılmıştır. yasta yapılacaktır. Çünkü: balık tutmak Rumanyalı sporcular curnartesi günü ay zarfında ikmal edilmesi mecburiyeti Yeni yapılacak tesisat meyanında ikiniçin Mürefte sahillerinin çok mühim ve şehrimize geleceklerdir. Rumanyalılar be bulunan hazırhkları bu komitenin uhdesi ci bir hokey. sahası, sür'at yarışları için bir müsaid bir yer olduğu anlaşılmıştır. Tu raberlerinde dört tane de Star Bot getire ne bırakmıştır. pist, kayak meydanındaki tribünlerin getulan bahklar motörle Marmaraya götü cekler ve müsabakalarda ikisini bizim 1936 senesindekine nazaran Olempi nişletilmesi, iniş sahasındaki ağaclann rülerek Yunanlılara kilosu 8 kuruştan sa sporculara vermek suretile dört tekne ara yad fikri çok ilerlemiş bulunduğundan, kesilmesi, bir kış yüzme havuzu inşası gilihnaktadır. sında yarış yapılmış olacaktır. Star Bot o zaman mevcud tesisatm bugünkü ihtiya bi işler vardır. Kulüb dejjiştirecek sporcular YERLİ MALLAR 1 inci 1 KANAAT KİTABEVİ En son neşriyatını teşhir ediyor: Dünya tarihi, 1919 dan 1937 yılına kadar, 150 Bugünkü İngiltereyi iyice anlamak için, 50 Cihan Harbinin Şarka aid kaynakian. 75 Sümer San'atı, Roman San'atı, 75 Milliyetler meselesi, 75 Akmcı Türkleri, ikinci tab'ı 50 Ziya Gökalp, 50 Mevlânanın Rubaileri, 50 Atalar Sözü, 50 Edebiyatçılarımız geçiyor, 50 Define Adası, 50 Makber, 50 İnsanlar âlemi, 150 Hayvanlar âlemi, 130 Hind denizlerinde Türkler, 100 Devrilen kazan, 125 Eski Hastabk. 100 Büyük yemin, 50 Edebiyatçılarımız ve Türk edebiyatı, 150 Mercan adası, 50 Evlilik ye bekârlık, 50. Bunlar ve Kanaat Kitabevinin bütün ilmî, edebî, tarihî eserleri sergide tetkike arzedilmiş olmakla beraber sergi müddetince fiatlarmdan % 20 tenzilât apılmaktadır. Neşriyat Sergisinde Söylendiğine göre bazı idareciler, bir kısım futbolcuları kulüb değiştirmeye teşvik ediyorlarmış Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Elâzığ Belediye Reisliğinden: 1 17 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 te ihale edilecegi evvelce ilân edilen Elâzığ Vilâyeti merkezinde yapılacak olan asrî ve fennî mezbaha inşası için o gün eksiltmiye iştirak eden taliblerin tevdi ettikleri vesikalar noksan bulunduğundan arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 36 ve 40 ncı madeleri mucibince 20 gün müddetle yeniden kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmasına Belediye Encümenince karar verilmiştir. 2 Bu inşaatın keşif bedeli 16159 lira 46 kuruş olup muvakkat teminatı 1212 Jiradır. 3 İhale 7 ağustos 939 pazartesi günü saat 15 te Elâzığ Belediye Encümeni odasında vapılacaktır. 4 İsteklilerin Ticaret Odasma 939 yılmda kayıdlı bulunduklarına ve bundan evvel lâakal on bin liralık bina inşaatı yapmış olduklarma dair vesika ve hüsnühal mazbatası ibraz etmeleri ve ihaleden sekiz gün evvel resmes müracaatle vesika almaları lâzımdır. 5 İstekliler keşifname, fennî şartname, vesair evrakı Elâzığ Bele^ diye F.ncfimeni kaleminden parasız alabilirler6 Eksiltmiye gireceklerin dördüncü madede sözü geçen vesikalarla muvakkat tmeinatlarmı havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacakları kapalı zarflarını 3 üncü maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Encümen Reisliğine vermeleri lâzımdır. (5532)' Tarihe hizmet DOKU VILAYETIMIZ Tarihden önceki ve tarih zamanlan içinde, 20 ayrılık yılında ve son yıl ile son ay zarfında Hatayı olduğu gibi yaşatan, 200 den fazla büyük fotoğrafla kıymetli bir albüm mahiyeti alan bu büyük eser salâhiyettar ilim adamlarımızın kalem yardımlarile TÜRKİYE YAYINEVİ tarafından hazırlandı. Bu ayın sonunda neşredilecektir. Satılık Devlet Orman Kökn ar Tomruğu İşletmesi Karabük Revir Amirliğinden: 1 Karabükte istasyonda Revir önünde istifte mevcud (722) aded muadili (531) metro mikâb (903) desimetre mücâb köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 2 Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud kabukları soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 3 Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde, Ankara, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüklerinde ve Karabükte Devlet Orman İşletmesi Revir ÂTnirliğinde görülebilir. 4 Tomrukların muhammen bedeli (13) liradır5 İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 7/8/1939 günü saat (11) de Karabükteki Revir Merkezine müracaatleri. (5474) UÇURUMDA Roman: 40 Gene kız o kadar dalgındı ki, bu ses, uykusunun içinde saçlarından çekılmiş gibi onu sıçrattı. Türkân, kaldırımda, önüne ve arka sına baktı, kendisini çağıranı göremedi. Ses daha fazla yükselerek devam ediyor, gene kız da, şaşkın, dört yanına bakıyordu. Biraz daha dikkat edince, Kâmilenin, on adım ileride duran bir otomobilin ön penceresinden uzanmış başını gördü. Yüreği oynadı. Büsbütün şaşırmıştı. Olduğu yerde mıhlandı ve bir elinin şiddetli hareketlerile onu çağıran Kâmileye bakakaldı. Bu kadın ondan alacağını isterse ne yapacaktı? s mahvettim ben. Herşeyi biliyorum, korkma. Seni araya araya hal oldum. Nereden geliyorum, biliyor musun? Türkânın bir elini tutarak ilâve etti: Beşiktaştan Hasekiye gittim. Sorma. Haftalardanberi seni arayorum. Nihayet Beşiktaştaki adresini buldum. Gittim bugün. Sen komşunuzda kalıyormuşsun, bir cildcide çalışıyormuşsun. Annen hastanedeymiş. Oradan doğru cildciye Beni tanımadın mı? Gelsene... gittim. Hasekiye gittiğini söylediler. HasÇağırıp duruyorum. taneye koştum, anneni gördüm, teselli etGene kız, müthiş hâtıraların baskısı al tim zavallıyı... Seni yolda yakalamak için, bastım gaza, koşturdum arabayı... tında ezilmiş ve şaşırmış, kekeledi: Yanından geçerken o kadar korna çaldım, T a . . . tanıdım, tabiî... duymadm. Sonra da bağırdım, bağırKâmile otomobili gösteriyordu: E peki... Yürüsene... Gel, seni a dım... Ne kadar dalgın yürüyorsun ayol. rabamla çıkarayım. Ben kullamyorum. Ne oldu sana? Zayıflamışsm da... Vah, Seni biraz gezdiririm, konuşuruz. Çok yavrum... Kolay değil... Hepsini biliyo Yazan : Server Bedi şeyim var sana söyleyecek. rum. Türkân bunu Kâmilenin alacağına bir Kâmile nefes almadan, fasıla vermeima sandı ve kulaklarına kadar kızararak: den, üstüste söylüyor ve şakaklarmdan Ben... dedi, ödeyeceğim sana bor terler iniyordu. Türkânı elinden çekti: cumu... Fakat şimdi... Çok fena... vazi Gel, gel... dedi, burası güneş, arayetteyim. baya atlayalım. Kâmile hayretle başını geriye çekti ve Türkânı otomobilde yanma otuttu, Türkân yerinden kımıldamaymca Kâ bağırdı: mendilile yüzünü kuruluyor ve fas'lasız mile otomobilden atlayarak ona doğru koş Ne borcu?.. Sen çıldırdın mı a söylemeğe devam ediyordu: tu: Evvelki hafta o alçak İclâli göryol?. Asıl borclu benim. Senin hayatını düm. Fakat yüzüne tüküremedim. Utan madım, unutmam da. Şimdi annene de nirli karı... Ben daha evvel ondan aynmadan durup benimle konuştu. Senin anlattım. Ben seni kardeşim bilirim, kar lacaktım ya, ben de aptallık ettim. Bir sigara yaktı ve ilk dumanı savumektebden koğulduğunu anlattı. Kendisi deşim gibi de sana yardım edeceğim. Zarurken: de Afifle nişanlanmış, yakında nikâh'arı vallı kadm ağladı, ağladı. Hemen bugün olacakmış. Tepem attı. Vay rezil vay. bir ev tutalım, dayayıp döşeyelim, anne Bu otomobili yeni aldım, dedi, öyHem bizi polise haber versin, hem seni ni oradan çıkaralım, biraz rahat yüzü le bir güzel kullamyorum ki... İmtihan mektebden koğdursun, hem nişanlını elin görsün. Sen de o pis cildcilerde böyle sa verirken şaştılar. Çünkü ben eskiden de bir den alsın. Bak, gör Türkân! Senin inti rarıp solma. Bak ne hale gelmişsin. Vah, az kullandım, bilirim. kammı nasıl alacağım... Göreceksin. O yavrum... Motörü harekete getirdi: gündenberi seni fellik fellik arayorum. Şimdi seninle terzihaneye çıkahm, Kâmile Türkânı kucakladı ve öptü: Ben Kalyopiden ayrıldım, Tünelbaşmda Vah yavrum, diye tekrarladı, kaoradan da Firuzağa taraflarında küçük bir terzihane açtım. Gel de gör, ne lüks! bahat hep bende... Senin istikbalini mah bir apartıman arayalım. Bende fazla eşBayılırsın! Polis basmaz, merak etme! vettim. Fakat hepsi düzelecek. Seni terzi ya var. Eksikleri de alırız, tamamlarız. Her işim hesablı benim. Senin o vakitki haneme atelye şefi yapacağım. Senin gi Komşu evlerinde yatıp kalkmaktan kuriyiliğini hiç unutmam, Türkân. Merkez bi elinden her iş gelen kızı nerede bıılu tul artık... Zaten benim niyetim sana mamemuru sıkıştırmış seni, gene de sır ver rum ben?.. Onun için de seni aradım. Şöy kastarlık da öğretmek. Mükemmel yamemişsin, beni ele vermemişsin. Hepsyıi le bir giyin, kuşan. Elceğizin biraz para parsın. O zaman beni makastar masrafınöğrendim sonradan ben... Senin ne pır görsün. İclâl de hasedinden çatlasm. Bak dan kurtanrsın. İki yüz liradan aşağı gellanta, İclâlin de ne çirkef olduğunu çok ben onu bir kündeden atlatayım da gör. miyorlar. Burunlan büyüdü. Şimdilik tan anladım. Fakat, vallahi kabahat ben Hiç renk vermedim, tabiî... Yüzüne gül ben kesiyorum. Hepsini cebimden çıkande. Sen o kadar bana tenbih ettin de ben düm... Eline terzihanenin karünı tutuş rım. Çekirdekten yetişme makastarım ben gene o edebsiz kıza açıldım, herşeyi :öy turdum. Paristen gelen modellerimi met Müşteri çok memnun. Geçen hafta bir ledim. Gider, hepsini polisteki akrabası hettim. Gözleri parladı. Gelecek bana. meb'usun karısına pembe bir tuvalet dikna yetiştirir. Onu da haber aldım. Benim Düşecek o benim pençeme... Korkma tim, Ankara Palas balosunda sükse >apgözümden birşey kaçmaz. Kurduyum ben sen... Bu sefer polis fjjân yok. Terziha mış. Dün bir müşteri geldi oradan. Hep Beyoğlunun... O fettan karının başına bir nenin içinde namuslu çalışıyoruz. O Kal soruyorlarmış bunu kim yaptı diye. Dünçorab öreyim de gorsün. Fakat ben de yopinin rezaletiydi... Bin defa söyledim kü müşteri de sorarak öğrenmiş, gelmiş anam Rum ama Türk kızıyım, efendi karıya, iki iş bir arada olmaz diye... O bana.. evlâdıyım. Senin iyiliğini hiç, hiç unut deli Elenileri doldurdu eve... Aptal silArkast vari
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog