Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 28 Temmuz 1939 Macar Hikâyesi Yedi metelik Fakirlerin bile kahkahayla gülebıimeleri ilâhların iyi bir kanunudur. Kulübe lerde yalnız hıçkınklar değil, fakat ebe riya, kalbden gelen kahkahalar da duyulur. Ve bu o kadar doğrudur ki, bazan fakirler, ağlıyacak yerde gülerler. Ben bu âlemi iyi tanınm. Babam bu sefalet neslindendi; o zaman bir makine A atölyesinde çalışıyordu. Değil babam hiç kimse o zamanki hayatile övünmez Bununla beraber, hakikattir. Bundan sonraki hayatımda, çocukluk senelerimde şüldüğüm kadar gülemiyeceğim de bir hakikattir. Kırmızı yüzlü, şen annem yanımda olmazsa, nasıl güleyim! O annem ki, sonunda gözlerinden yaşlar gelinciye, öksü rükten boğuluncıya kadar gülmesini bilir aksamki Askerî Liseler metelik bulduk. İkindiye kadar diğer üçü nü de buluruz. Ondan sonra, hava karar Türldye Radyodıfüzyon Postaları Askerî liseler, kara ve deniz harb oDALGA ÜZUNLÜGU madan evvel, çamaşırımı yıkayabilirim kullanna talebe yetiştirir. Üç sınıflıdır. 1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. Haydi oğlum, bir gayret daha, belki di Memleketimizde: T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. Bursa Baytar Askerî Lisesi. ğer çekmelerde de birşeyler buluruz. T. A. P. 31.70 m 9465 Kcs. 20 Kw. Öteki çekmelerde de birer tane bula Maltepe Askerî Lisesi, Topkapı Mal12,30, Program. 12,35 Türk müziği Pl. 13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve meteobilseydik, çoktan yeterdi! Zira eski do tepesindedir. Tel: 24195 roloji haberleri, 13 1514 Müzik (Beethovenlabın bir hayli çekmesi vardı. Amıein Kuleli Askerî Lisesi, ÇengelköyündePiyano klnsertosu No. 5 Pl.) 19.00 Program dir. Tel: 28025. her çekmeye başka ağız kullanıyordu: 19.05 Müzik (Melodiler Pl.) 1915 Türk müziği (Fasıl heyeti), 20.00 Memleket saat a Bu çekme eskiden zengindi. B' Askerî Deniz Lisesi Heybeliadadadır. yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 2015 ikincisi hiçbir zaman para sahibi olamadı Tel: 24195 Konuşma (haftalık spor servisi) 2030 Türk Bu üçüncü daima gırtlağa kadar bcn Adlı üçü kara, biri deniz olmak üzere müziği 1 Hüzzam peşrevi, 2 Sadi içindedir. Ya sen, (dördüncü çekme> dört lise vardır. Segâh şarkı Ruhumda ölen, 3 Zeki Arif Segâh şarkı Mızrabı bırak, 4 Lâtif AGirme şartları: çekmişti) dilencinin, sefilin biri?'n. Hic ğa Suzinak şarkı Benim yarem gibi yaa) Yaşı, lise 1 inci smf için 15 19, para yüzü görmedin ve bu gidişle görece re bulunmaz, 5 Halk türküsü Eminem ğin de yok. Sen bizim sefaletimizin bekçı lise 2 nci sınıf için 16 20, lise 3 üncü sısılada yas tutup ağlar, 6 Lâtil Ağa Hisisin. Peki, paraya ihtiyacım olduğu za nıf için 17 21 arasında olmak. caz şarkı Niçin şeb ta seher, 7 Mustafa b) Lise birinci smıfa girmek için orta Nafiz Hicaz şarkı Göğsünde açılmış, 8 man para bulmuyorsun bana, övle mi? di... Ahmed Rasim Hicaz şarkı Can hastayım, (En son çekmeyi çekerek) sen hhalde okulu, lise ikinci sınıfa girmek için liBir gün, öğleden sonra, ikimız beraber. 9 Artaki Kürdilihıcazkâr şarkı Artık selerin birinci smıfını, lise üçüncü smıfa yedi metelik aradığımız zaman güldü?ü bizim çekmelerin en zenginisin. ne siyah gözlerinin, 10 Kürdilihicazkar girmek için de liselerin ikinci smıfını şarkı Güller açmış bülbül olmuş, 21,10 KoAnnemi gene bir gülmek tutmuştu Bır bitirmiş bulunmak. kadar asla bir daha gülmedi. Yedi metelinuşma, 21,25 Neş'eli plâklar R. 21,30 Müği aradık ve bulduk bile! Üçünü dikiş ma denbire dedi ki: zik (radyo orkestrası Şef: Hasan Ferid c) Askerî orta okul şartlannı haiz olkinesinin çekmesinde, birini do'.'bda; ee Dur! Şim^i bir metelik dtha bıı^a mak lâzımdır. Alnar), 23,00 Son ajans haberleri, ziraat, riye kalan üçü daha güçlükle ele geçtı. cağız. Hem nerede, biliyor musun? Ba Not: esham, tahvilât kambiyo nukud borsası Ilk üç meteliği bulan annemin kendi;i banın ceketinin cebinde. 1 Kendi kendini yetiştirmiş veya bir (fiat) 23.20 Müzik (Cazband Pl.) 23,55 24 Babamm ceketi duvara çakılı çivilerde öğretmenden hususî ders görmüş olanlar oldu. Bu küçük çekmede daha fazla Yarınki program. bulacağını tahmin ediyordu, zira dikişle asılı duruyordu. Annem, ceketin ceblerin Askerî liselere ahnmazlar. 19,20 Konigsberg: Şarkılar. Tİnden kazandığı parayı oraya koymağı den birine elini daldırmasile bir metelik Operalar ve operetler 2 Muadeleti tasdiksiz hususî orta oîtiyad edinmişti. Benim için, bu çekmece çıkarmasın mı! Eh, mucize dedığin bu kullarla tahsili orta derecede olan mes20,20 Sofya: Figaro'nun izdivacı. bitmez, tükenmez bir maden ocağıydı. kadar olurdu. lek okulları mezunlarile muadeleti tas21,25 Bükreş: Die Walküre. «Açıl susam açıl!» diyerek eiimi içine Kadmcağız gözlerine inanamıyordu: diksiz liselerin ikinci devreleri talebesi 22,05 Milâno: Bir musikili temsil. daldırmamla istediğimi bulacağ'.mı santr Tamam! diye bağırdı. Şimdi kaç Askerî liselerde girmek istedikleri sı Büyük konserler dım. etti, beş, değil mi? Görüyorsun ki hesabı nıftan bir önceki sınıfın bütün dersle 16,50 Londra (Regional): Rossini, Schubert Rahatsızlığım bahane etierek yatağına uzanmış film yıldızlarından biri Bunun için, annem, çekmedeki iğnel^ bile şasırdık o^"m. Bir, iki, ü, dört, rinden ve askerlik dersinden bir imti ve sair bestekârlarm eserleri. 1 ri, yüksükleri, makaslan, kumaş parçala beş.. Bes! Kaldı i mtelik. îki metelik hana tâbi tutularak bunda başarı gös20,35 Berlin: Bizet'nin eserleri. Holivud'dan yazıhyor: muştur. Onun için filim amilinin yukarıda 20,35 Londra (Regional): Weber, Elgar, nnı, düğmeleri karıştınpı altüst ettikteiı de neymiş sanki... Hıc! Beş mettlik bıılu terdikleri takdirde Askerî liselerde girIsmi lâzım değil, geçen gün kadın yıl kaydettiğimiz şekildeki bir vaziyet kar Wolf, Rossini'nin eserleri. nan bir evde elbet iki metelik d» bulu mek istedikleri smıflara kabul olunur sonra, hayretle: dızlardan biri gece eğlence yerlerinden şısında yapacağı şey hemen sigoTta şir 21,20 Leipzig: Mozart, Haydn, Vitali'nin lar. nur. Saklanmışlar! eserleri. birinde şampanyayı fazla kaçırmış. Er ketinin doktoruna haber göndermektir. 3 Muadeleti tasdikli hususî veya Ceketin diğer ceblerini de a r a i , hem Münih: Manen, Paganinl'nin eserleri Dediği zaman epey şaşırdım. tesi gün tabiî stüdyoya gidememiş. Filim Bir çeyrek sonra doktor artistin evinde 21,20 21,35 Paris (P.T.T.): Rameau, Massenet, ve de iyi aradı, fakat heyhat! Bir tane daha resmî orta okullann mezunlarile mua amili telâş. ve heyecan içinde telefona ya Kimler saklanmış? dir. sair bestekârların eserleri. deleti tasdikli hususî veya resmî lisele Kimler olacak.. Küçük metelikler, bulamadı. 21,40 Konigsberg: R Korsakof, L. Cavallopışcnış: Nereniz ağnyor madam.. nun eserleri. Daha şimdiden, heyecanm ve yorgun rin ikinci devre smıfları talebesi, girmek dedi annem. Ve peşinden kahkahayla Muhterem madam, çok endişede Her tarafım.. istedikleri smıflara imtihansız almırlar. 22,05 Brüksel I I : Bach'm eserleri güldü. luğun büvük kırmızı gülleri, annemin vaAskerî liselere girecek talebenin mik yiz.. İnşallah, rahatsızhğınız ağır birşey Tok.. tok.. Tak.. tak.. Derinden bir 22,05 Doyçlandzender: Schubert ve salr bes naklarında yanıyordu. Çalışması memnuBu sefer annem çekmeyi çekti ve: tekârların eserleri. tan fazla ise girecekleri smıflara göre değildir!. muayene.. Gel oğlum, dedi, mademki saklanı du, zira biraz fazla çalıştı mı hasta duşü22,15 Prag: Fibich, Netbal ve sair beste Ağır olmaz olur mu? Berbad bir bir müsabaka imtihanma tâbi tutulur Dilinizi çıkannız, bakayım.. yorlar, onları deliklerinden çıkarahm, yordu. Şüphesiz, bu müstesna bir çalış lar. kârların eserleri. vaziyetteyim.. 5"radan şuraya kıpırda Doktor tereddüdlü bir tarzda elini al 22,25 Münih: Beethoven'den piyano lconseri muziblik neymiş öğrensinler.. maydı: Hiç kimsenin para arannsı meAskerî liselere girecek talebeden, as yacak takatim yok.. nma götürür. Bu sefer san'atkâr telâşa 22,35 Roma: Senfonik konser. Sonra, yere çömeldi, çekmeyi önüne al nedilemez, değil mi? kerî orta okullara girecek talebeden is Zorunuz nereden? 23,20 Stokholm: Beethoven, Mottl ve sair düşer: îkindi geldi ve geçti bile. Akşam n\ tenen belgeler aranır. dı ve tekrar aramağa koyuldu. Kacmalabestekârlarm eserleri. Hiçbir yerden değil, yahud Her ta Ağır bir hastalık mı, doktor? rından korkuyormuş gibi, sol elini çekme mak üzereydi. Yarın babamm temiz bir 24,05 Doyçlandzender: Weber, Busoni ve rafımdan.. Başım, midem, kaburga kenin üstünde tutuyordu. Gülmemek müm gömleğe ihityacı olacaktı. Fakat çamaşır Heybeliada Deniz Lisesi Doktor, cevab vermez.. Bir akşam evsair bestekârlarm eserleri. miklerim.. Tekmil ağrıyor.. 24,05 Prag: Çek musikisi. Heybeliada Askerî lisesinde orta kı kün değildi. yapmak imkânsız. Biraz gayret edin de stüdyoya ka velki eğlencenin fazla uzamasından doBirdenbire annem elini alnına vurdu: sım yoktur. Yalnız üç lise smıfı vardır. Gülerek: ğan bir halsizlik.. Fakat.. Hiçbir şeyi Oda musikileri Birinci sınıfa orta okulu, ikinci sınıfa dar geliverin ne olur!. Ooo.. Ne de aptalmışım! Ker.di îşte! dedi. Yalnız bir tane bile olLeipzig: Italyan musikisi (keman ile)' Imkânı yok.. Size kolay geliyor.. niz yok!.. diyemez ki.. Artist «sade ba 19,35 lisenin birinci smıfını bitirmiş olanlar 23,20 Oslo: Svendsen, Hurum, Brodin ve cebimde aramıyorum da.. sa. muhakkak ki buradadır. şım ağrıyor!» iddiasında da bulunsaydı, Halbuki ben ölüm halindeyim.. alınır. salr bestekârlarm eserleri. Ve dediğini yaptı. Hakikaten, bir meParlak bir meteliğin meydana çıkmasm iyi ama.. Üç yüz figüranm parası kafasını açıp beynini dışan çıkararak ak 23,35 Stuttgart: Egon Kornauth'un eserleri Girme şartları: daha yakından gözetlemek için, ben de telik buldu. AHıncı. Gittikçe hararetlenisini ispa.t edeanezdi Jd .Onun için yüzde Soliatlerin honserleri 1 Birinci sınıf için 15 18, ikinci şı nı peşin verdik.. çömeldim. Fakat çekmede hiç bir şey kı yorduk. Artık iş ycdinciye kalm ştı. nıf için 16 19 yaşmda olmak (Deniz Zarar yok.. Ziyanınızı sigorta şir doksan dokuz doktor san'atkârn rahatsız 16,20 Doyçlandzender: Muhtelif parçalar. mıldamadı. Ve doğrusu, birşcy çıkacağmı Ceblerine bakayım, dedi b<na.. lisesinin 3 üncü sınıfma talebe almmaz.) olduğunu kabul etmek ıstırarındadır. Si 19,20 Hamburg: Çifte piyano konserlerL keti ödeyecek değil mi? pek de ümid etmemiştik. Belki senin ceblerinde de... Oslo: Piyano konseri. 2 Okul muayene komisyonunca, uEvet, yıldız haklı.. Bu gibi ahvalde gorta şirketi de sinema kumpanyasınm o 22,15 Annemle göz göze geldik ve bu çocukCeblerim mi? Onları derhal göiterebi mumî kavrayış, zekâ, bedenî kabiliyet 23,25 Bohemya: Piyano konseri. dahi Holivud'da sigorta şirketleri, sine günkü tekmil masrafmı faraza, sahnele ça lâtife bizi güldürdü. Çekmeye dokun lirdim: Bomboştular. Gece oluyordu ve ve vücud düzgünlüğü bakımından yapıma kumpanyalarının zarar ve ziyanlannı rin ehemmiyetine göre bizim paramızla EVLENME dum. Annem beni azarladı: elimizdeki altı metelikle öyle mahzun lacak ilk muayenede elverişli görünmek. tazmin ederler. Çünkü filmin vücude ge beş on bin lirayı ödemek mecburiyetinde Ne yapıyorsun? Yavaş.. Yoksa \& duruyorduk. Sabun satan Yahudl bakkal3 Askerî orta okullara talebe kabuDoktor Süreyya Serterin. kızı Süheylâ tirilmesinin herhangi bir şekilde olursa dir. Ne o, küçükhanrm dün gece eğlen çarlar. Meteliklerin nekadar ürkek hav da kredimiz yoktu ve komşular da bizim lü şartlannı haiz olmak lâzımdır. Serterle merhum Varşova konsolosu Haolsun anzaya uğraması sigortaya kon miş! vanlar olduğunu bilmiyor musun.. O ka kadar fakirlerdi. Herhalde gidip onlardan Not: san Kunt oğlu mimar Feridun Kuntun dar çabuk koşarlar ki! Hem de nasıl, yu bir metelik i^tiyemezdik. 1 Deniz lisesine girmek isteğinde nikâhlan dünkü perşembe günü Eminövarlana, yuvarlana giderler! nü Evlenme memurluğunda güzide da Sefaletimİ7e kalbden gelen bir kalıka bulunanlar fazla olursa aralannda aritmetik ve fizikten bir müsabaka imtihavetliler huzurunda icra edilmiştir. Gene Gülmekten kendimizi alamıyorduk. Zi hayla gülmekten başka yapacak şey yokevlilere sürekli saadetler dileriz. nı yapılır. Müsavi derecede not almış ora paranm ne çabuk elden gittiğini tecrü tu. lanlar arasında sırasile şehid çocukları be ile biliyorduk. O sırada bir dilenci geldi. Şarkı sb'yler ^ Laurence Olivier «Rebecca» fil ( •Jt Sitndiye kadar Alman filimlerinde TEŞEKKÜR Tekrar ciddileştiğimiz zaman, çekmeyi gibi ekmek dileniyordu. Annem p.ülmek deniz, kara ve hava zabit çocukları ve oynamakta olan Ingrid Bergmann ile minde baş erkek rolünü oynamak üzere sahil memleketler çocuklan tercih olusarsmak için elimi uzattım. ten katılıyordu: SevgiJi aile reisimiz Hüseyin Erkanın Edna Best «İntermezzo» filminin baş filim amili David O. Selznick tarafından nur. Aman! diye bağırdı gene annem. çok acı ölümü dolayısile cenaze merasi Yeter! dedi. Bütün günümü bir mekadm rollerini temsil edeceklerdir. Baş angaje edilmiştir. 2 Deniz lisesine kayıd muamelesi Korktum ve elimi sobaya dokundurmuş elik aramakla geçirdim. Bulamazsam, erkek rolü Leslie Hovvard'a verilmiştir. •^ «Kış karnavalı» filmi bize Ameri mine bizzat iştirak eden ve gerek çiçek, her yıl temmuz ayında başlar. gibi geri çektim. telgraf, mektubla taziyette bulunan eiabun ahp çamaşır yıkıyamıyacağım. 3 Kendi kendini yetiştirmiş veya Artist büyük bir kemancı şahsiyetini ya kan üniverşitelerinden birindeki hayatı hibba ve dostlanmıza ayrı ayn teşekkü Dikkat et, dedi, seni gidi kiıçük müsHalim yüzlü bir ihtiyar olan dilenci hususî bir öğretmenden ders görmüş o ratacak ve İngrid Bergmann da ona re tamamile gösterecektir. Bu eserin başrol re teessürümüz mâni olduğundan te rif! Acelen ne! Çekmede sakland'klan annemc hayret dolu gözlerle bakh. fakat eden kadın kemancı rolünü oynıya lerini Ann Sheridan, Richard Carlson, şekkürlerimizin saym gazetenizle iblâanlar deniz lisesine alınmazlar. müddetçe bizimdirler. Bırak birkaç san'ye Bir metelik mi? dedi. Deniz lisesine girmek istiyen talebe caktır. Eserin rejisini Gregory Ratof ida Robert Armstrong ve Marsha Hunt oy ğını dileriz. daha kalsmlar orada.. Hem biliyor mu Evet. den askerî orta okullarla liselerine gi re edecektir. Bu filımde altı buçuk ya nıyacaklardır. Merhumun ailesi namma Hasan Erkan sun, bugün çamaşır yıkayacağım, sabuna Veriyorum size. fc TyTone Power, Sonja Henie ile birrecek talebelerden istenen belgeler a şmdaki Ann Todd ile 13 yaşındaki ihtiyacım var. En aşağı yedi metelik lâ Ne? Bir dilenci bize sadıka mi ve ranır. Douglas Scott da rol alacaklardır. Ese likte çevirdiği «İkinci kenıan» filminde zım, yoksa sabunsuz kahnm. Şimdilik üc ÖLÜM riyor.. rin musikisi de zengindir. 3open'in bir «Sırt sırta» isminde çok güzel bir şarkı meteliğimiz var. Diğer dört meteliği de Bırak kızım bırak.. Metelik dediğin Soma kömür madeni muhasebe me «Nocturne» u ile Brahms'ın «Macar söylemiştir. bulmahyız, nasılsa burada, bu evde s*>kmuru Nihad Berkerin validesi 25 tem ( YENÎ ESERLER ) dansı», Beethoven'in bir sonatı, Grieg'in T^r Mauren O'Sullivan'ın bir erkek çonedir ki... lanmaktadırlar. Evet, bu evde oturuycrDilenci, meteliği elime bırakıp pitti. bir concertosu ve Sinding'in «îlkbahar cuğu olmuş ve ismi Michael Damien kon muz gecesi anî olarak vefat etmiş ve celar, fakat rahatsız edilmekten hoslanmaznazesi Somadaki makberi mahsusuna Comte'un Felsefesi Annem: şarkısı» çalınacak parçalardandır. muştur. lar, yoksa kızar, dışan çıkarlar ve bir dadefnedilmiştir. Merhumeye Tanrıdan Fransız içtimaiyatçısı Auguste Com Allaha bin şükür! dedi. Ç?buk koş ha onları görmeyiz. Bunun için dikkat et rahmet dilerken, geride bıraktığı dört te'un felsefesinden bahseden bu eser, oğlum. Para çok vakur ve kibirlidir. Ona oğlum... yavrusuna sabırlar dileriz. 1939 40 mevsimi filmleri Bir an durdu, sonra güldü, kahkaray Üniversite profesörlerinden Mustafa Şegöre hareket etmeli. kibin pozitivizme dair ve Dr. Ziyaeddin güldü. Selânik eşrafından, eski Selânik BeBunun üzerine, çekmeyi yere boşalttiın. Fahrinin Türkiyede pozitivizm tarih Tam vedi meteliği bir araya topla çesine dair yazdıklan iki mukaddemeyi ediye reisi ve avukat Daniş Said ve Fakat heyhat! Metelik filândan eser yckdığımız sırada camasır yapamıvac^ım.. muhtevi olarak intişar etmiştir. Levy çocuk hastalıkları mütehassısı doktor tu. Annem, tekrar aradı, fakat gene beyGece oldu, ve lâmbada bir damla gaz Bruhl'den tercüme edilen bu eseri felNaci Saidin babalan, mühendis İlhami hude! ok.. ve mülga Barut Inhisan Umum müdürü sefe ve içtimaiyatla alâkadar karileri İğneleri, makaslan, kumaş Darçalarm; utfinin büyük biraderleri ve müderris Boğulurcasına gülüvordu. Zah.r.«"l ve mize ehemmiyetle tavsiye ederiz. toplayıp çekmeye do'durdum. Bu esnada avukat Muslihiddin Âdil Taylanm kakötü bir öksürük tutmuştu anr.emi. EMmi Hukuk Fakültesi mecmuasi annem düsünüyordu. Baska bir yere para yınpederi Osman Said Sümersan kısa uzattım, ayaVta durTna*ina yardım "tiı«'k koymuş olmıyaydı! Fakat böyle birşey îstanbul Hukuk Fakültesi mecmuasıbir hastalıktan kurtulamıyarak irtihal tivordum. birkac defa basını «tavır!» nın 16 ncı sayısı zengin ve ilmî münde hatırlamıyordu. etmiştir. makamında «alladı, sonra avudan ar?sm icatla çıkmıştır. Bu nüshada profesör Bir fikir beni dürtüyordu. Cenazesi bugünkü cuma günü saat sakladı. Elimin üzerine sıcak bir may: Crozat'nm İsaac'm, Leibholz'ün, Ruhl'ün 11,30 da Şişli, Küçükbahçe sokağmdaki Anne, nerede para bulacağımızı aktı. ve diğer hocalann kıymetli yazı ve tetMeşrutiyet apartımanmdan kaldırılarak biliyorum. Bu mayi kandı, falcirler arasında her kikleri vardır. Hukukçu okuyucularımınamazı Feriköy camiinde kılındıktan Nerede? Aman oşlum, cabuk söykesten ivi süWsini bile annemin cevgili za tavsive ederiz. sonra ebedî metfenine tevdi olunacaktır. le de, kar gibi erimeden onları yakahva ve mukaddes kanı.. lım. Üsküdar Hâle sineması EGE TİYATROSU Ceviren: Aynalı dolabda vardı gibi geliyor AŞKIN GÖZ YAŞLARI), Türkçe SÖZ;Ü TEMSİLLERİ CAHİD SITKI TARANC1 bana. arabca şarkı Nureddin Gencdur ve Ayağa kalktık ve avnalı dolaba doSru arkadaşları Toprak göçünce... ERTUGRUL SADİ Tek gittik. Aynalı dolab coktanberi aynasızdı 28 temmuz cuma akşaTaksim bahçesindeki inşaatta çalışan HALİDE PİŞKİN Baş rollerini Robert Young ile Eleanor Powell'in oynadıklan Bununla beraber, tahmin ettisnm gibi. amele Şaban, toprağm birdenbire göçmı Şehremini İnşirah. « Honolulu » eserinden bir sahne iştirakile bahçesinde (İLERİ) hatta bildiğim gibi, çekmesinde bir Tiete mesi yüzünden yaralanmış, Beyoğlu hasCumartesi gecesi Yeni ve zengin varyeteler lik vardı. Üç gündenberi bu meteliği aşır anesine kaldınlmıstır. FATOŞ . Sabırsızlıkla behlenen r is?ı düşünüyor fakat bir tür'ü cesaret Vodvil 3 perde CEMAL SAHİR Yaralandı edemiyordum. Zaten cesaretim olsayd; OPERETİ ŞEHZADEBAŞI TURAN Beyoğlunda Yeniçarşı caddesinde o•u metelikle şeker alırdım. f c Bu akşam ve Sineması BU AKŞAM UMUMA AÇIKTIR Sinemasında iki filim turan elektrikçi Koço Diyadis, KalyonAnnem: Ortaköy İpek bahçeOrljinal Ilk SON PUSE PARÎS HAYATI cukulluğu caddesinde bir evin tesisatmı Etti dört metelik! dedi. Artık kenIngllizce kopyası sinde ilk temsil film Pazartesi, salı, çarşamba bayanlara 1 ağu tos salı srünü akşamı san'atkâr HAZIM ve arkadaşlan dini üzme, gerisi kolaydır. Şimdi kaldı üç yaparken tehlikeli şekilde düşerek yaraMEÇHUL SERSERÎ kuruş. neteliV. Mademki bir saat zarhnda dört anmıştır. Yarın gece Kumkapı kulübü bahçesinde BİR MUHASiB ARAN1YOR Zsigmond Moricz'den Mekteblere girme şartları RADYO Holivtıdda neler sigorta edillr? Film âmili: «Stüdyoya gelmezseniz on bin lira ziyan edeceğiz!» diyor. Hasta cevab veriyor: «Zarar yok, sigorta öder!» c c BEŞIKTAŞ BAHÇESI BUYUK VALS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog