Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

28 Temmuz 1939 CUMÜLKİKET [Hâdiseler arasında Moskova'da yapılacak askerî müzakereler Fransız heyetine General Hutzinger riyaset edecek, bir Sovyet heyeti de Londraya davet olunacak Daha zora ve daha tehlikeliye doğru ulh adına lâyık bir sulh devresine girdiğimiz zaman da bu miithiş harb endüstris devam edecek mi? Normal bir iktısa dî rejime dönüş nasıl olacak? Silâh fabrikaları birdenbire durunca, hayatlarını ölüm imal etmeğe borclu milyonlarca işçi nerede çalışacak? Ara da bir, Fransız muharrirleri, beklenen altm devrinin yeni şartlarmı kestir meğe üzenen denemeler yazıyorlar. Ben sulhun devam edeceğine inanan nikbinliğimi hiçbir gün ve hiçbir an kaybetmedim. Bu siituna hergün dikkatlerinin kiiçük bir parçasını ayırmak lutfunda bulunanlar unutma mışlardır ki harb ihtimallerinin en fazla arttığı büyük telâş devrelerin de bile, meselâ geçen eylulde, sulhun geçirdiği tehlikeyi, gözümde, an'ane vî hacminden zerre kadar fazla bü yütmedim, Avrupa seyahatimi yapma ğa hazırlandım ve yaptım. Şu var ki benim gördüğüm, benim anladığım benim beklediğim sulh, Büyük Harb den evvelkine hiç benzemez ve benzemiyecek. Ada vapurunda sinekle mülâkat Yazan ; MİTHAT CEMAL c İHEM NALINA M1HINA Yeni vapurlarımız I Hoş geldiniz bay. kayım. Bir gün bu Orhan Seyfi lokantada Ağzınızı toplayın; ben bay değil, sizinle beraber zerde yerken «bu kara ü; bayanım. zümler bugün neden böyle mayhoş?» d ye Kadm cinsinden bir sinekle görü^üga garsona sordu, değil mi? Londra 27 (Hususî) Moskovada etmekte ve İngiliz, Fransız hükumetlerinin mü sebebsiz öfkesinden anladım. Tanıştı Hayret! Nerden bi'iyorsunuz? ki İngiliz büyük elçisi Sir William Seeds bu akşam Molotof'la görüşecek olan ğıma pişman oldum. Ama mülâkatı bu sordu, evet. bugün Sovyet Başvekili Molotof u ziya Seeds ve Maggiar'a bu sabah göndenlenoktada kesemezdim. Tamam! İşte o mayhoş kara üzüm, ret ederek, İngiliz hükumetinin Sovyetler cek talimat hususunda mutabık kalmış ol Fakat, dedim; Marmara denizirıde, benim, zerde kâsesinde intihar eden kuduklarını ilâve eylemektedirler. le askerî görüşmelere başlamaya amade sinek? Ada vapurunda, sız? zinimdi: Namus müntehiri. olduğunu bildirmiştir. Fransız büyük elçiYapılacak olan müzakereler, halen Münasebetsiz bir sesle güldü: Sinek acı acı güldü. Sonra devam etsi de, Fransa tarafından ayni mealde bir mevcud son müşkül hakkında cereyan ede Siz, dedi, mutlaka bir edebiyatçı ti: teşebbüste bulunmuştur. Salâhiyettar m cektir, bu müşkül şudur: olacaksınız. Hem cehaletinizin derecesine Hüseyin Cahidin o lafı üzerir.e îshafilde, derpiş edilen askerî müzakerele Dolayısile yapılan tecavüzün tarifi. bakıhrsa şairsiniz de galiba? tanbul sineklerinde intihar vak'ları öyle rin, siyasî müzakerelere yardım edeceği Ayni zamanda erkânıharbiyenin müzaBurnumdan kalktı, dudağıma kor.du. çoğaldı ki... Pathcan kabuğu, havyaı taümidi izhar edilmektedir. Ayni mehafile kereleri hakkında da görüşülecektir. Ağzımı açsam kaçacak. Burnumdan gelea nesi, zeytin kırıntısı diye halk ölülerimizi göre, siyasî müzakereler elân bazı müş Çemberlayn beyanatta bulunacak sesle sordum: yedi. külâtla karşılaşmaktadır. Londra 27 (a.a.) Çemberlayn, Neden cahil oluyormuşum efen îşte bu sefer düpedüz yalan söylüBir Sovyet heyeti de Londraya Sovyetlerle yapılmakta olan müzakereler dim? yorsunuz. Üstelik de yalanın edebiyatını davet edilecek hakkında pazartesi günü Avam Kama Şundan ki, ırkımız hakkında iptidaî yapıyorsunuz. rasında yeniden beyanatta bulunacaktır. Londra 27 (a.a.) Financial Times bir malumatmız olsun yok. Bizi hîlâ güb Namusuma yemin ederim ki yalan gazetesinin diplomatik muhabiri, dün ak Ayni günde evvelce çarşamba günü ya reliklerde yatar kalkar sanıyorsunuz. Si değil. şam Londraya gelen haberlere dayanarak pılması mukarrer olan ve haricî siyasete a Bu yemininiz de sinirime dokunuHer kıymetin, her metodun, her zin dediğiniz Avrupa sinekleridir. E Sovyetler Birliğile paktın hemen derha! id bulunan müzakereler yapılacaktır. müessesenin büyük çapta istihaleler şark sinekleri çok talihliyizdir: Yazm yor. Müzakereleri, liberaller namına Ar akdedilebileceğini ve belki de bugün imSinek fena halde öfkelendi: chibald açacaktır. geçirdiği bir dünyada sulhun eski ha Adalarda, kışın Sişli apartımanlannda zalanacağını bildirmektedir. otururuz. Hatta birinci sıruf lokantalara Affedersiniz amma ben bu asırda Cuma günü Kamara, harb zamanmdr linde kalacağına nasıl inanıyorsunuz? Financial Times'in diplomatik muhabiaboneyiz. «Yemekleri en evvel pizmetçi Allaha yemin edemem. ri, bütün diğer gazeteler muhabirleri gibi, bir istihbarat nezareti ve sulh zamanında Tekniğin sersemletici bir hızla ilerle Neptünwerft'e ısmarlanmışken onuu Dedi. Baktım, lâkırdı politikaya dökügenelkurmay görüşmelerinin de hemen Hariciye Nezaretıne merbut bir «ecnebı yişi, istihsal enerjisini, mübadele ka er, sonra efendiler yer» diye bir lâf var. bu işi beceremiyeceği anlaşıhnca aynca, Bu, Avrupada böyledir. Şarkta yemekleri lüyordu. Derin derin sustum. derhal başlıyacağını kaydetmekte ve pakt memleketlere aid neşriyat departmanı» biliyetini ve iş hacmirri eski devirlerin Blohm Und Voss'a ısmarlanmış olan Sinek: imzalanır imzalanmaz, İngiliz Sovyet ihdasına müteallik olan projeyi müza kaydetmediği bir nispette artırdı. Re evvelâ biz yeriz, sonra siz. Ve, sinek, epikürien bir filozof edasile Yalancı olmadığımı size bir defa Karadeniz tipi 5500 tonluk üç vapurdan kabet ve mücadele, henüz yeni şart ekonomik müzakerelerine de geçileceğini kere edecektir. Bunlardan evvel Kamara, eski amele larına iyice intıbak edemediğimiz için güldü; havada müstehzi bir kavis çizdi ve daha ispat edeyim. Yusuf Ziya diye bir Doğunun da şartnameye uygun çıkmadı» ilâve eylemektedir. burnuma kondu: hece şairiniz var, değil mi? ğmı geçen gün yazmıştık. Bu kusur, geFinancial Times'in diplomatik muha nin tekaüdlükleri meselesini müzakere e bize korkunc görünen bir şiddet al Hem, dedi, siz nekadar somurtkan Var, ne olacakmış? minin muvazenesine aiddir. Blohm Und mıştır. Bu böyle iken, millî müdafaa birine nazaran Hudson'un Moskovayı decektir. İktısadı sever, değil mi? Voss, Yavuzu ve Savarona yatını inşa Alman Sovyet müzakereleri ziyareti esnasında başlamış olan görüşmehazırlıklarının bütün dünyada eski sınız. Kadınla konuşurken, muasır »rkek tebessüm eden İktısadı sever mi bilmem, fakat is eden meşhur müessese olduğu için, onun Berlin 27 (a.a.) Bütün Alman mutedil ritmine kavuşabileceği nasıl lere Londrada devam edilmek üzere ticaGülmesem yirminci asırdan çıkıyor rafı sevmez. da beceriksizlik göstermiş olması, hayref ret halk komiserinin riyasetinde bir Sovyet matbuatı arasında ilk olarak Danziger ümid edilebiliyor? dum; zorla gülümsedim. Bu şair lokantada yemelderi SCD edilecek birşeydir. Alman müessesesi, Vorposten gazetesi bugün neşrettiği bir heyeti îneiltereye davet olunacaktır. Elektrik, makineyi canavarlaştırd Bu sefer sinek tebessümüme sin!rlendi: zerresine kadar yer, değil mi? Yani ta muvaffakiyetsizliğinî itiraf ve kabul etyazıda halen Berlinde Sovyet Alman ğı gündenberi yepyeni bir hız ve ritm Fransız askeri heyeti Bu ne azametli tebessüm? dedi. baklar, içinde ne yendiği belli oîm^arak mekle beraber, bunun kendisine verilen Paris 27 (a.a.) Hükumet mehafili, müzakereleri cereyan etmekte olduğunu içindeyiz. Bugünkü silâhlanma yarısı, Kurumunuz cüssenize mi? Bu as rda, kalkar, değil mi? lândan ve gösterilen isricalden ileri gelYakınşarktaki Fransız kuvvetleri kuman bildiriyor. petrol, demir, bakır, pamuk ilâh... «büyük» kelimesi «hacim» demek değil Siz ne münafık şeysiniz. Ağzımdan diğini ileri sürmekte, fakat tekneye 700 Gazete, müzakerelerin Sovyetler Bir harblerinin taleb ettiği müthiş, cihaz dam General Charles Hutzinger'in lnsçidir. Zerre asrındayız. «Zerre» diye bizi laf alıp dostlarımla aramı mı açacaksmız? on safra koymak suretile mevcud muvalizler, Fransızlar ve Sovyetler erkânıhar liğinin endüstrisini modernleştirmek arzu lanma yarışı ortasmda göze çarpan bir üçük görmek neden? Dünyanın *n gü Bakın size bir facia anlatayım: Be zene kusurunun izale edileceğini iddia etbiyeleri arasmda Moskovada yapılacak o suna ve Almanyanın da Sovyet ham mad istisna değildir. Mukayeseli rakamlazel vak'asını vahşet haline koyanlar siz in nim bir kızkardeşim vardı: Genc, tombul, mektedir. Fakat, bakalım 700 ton safra lan görüşmelere iştirak edecek Fransız he delerine olan alâkasına tekabül ettiğmi rını bilmediğimi itiraf ederim ama essanlarsınız; şiir ve musiki şekline sckan da şirin ve bakire bir sinek... Bu da Hüseyin taşımak, bu 5500 tonluk vapur için, süryetine riyaset etmesinin muhtemel olduğu kaydederek diyor ki: kiye nispetle artan istihsal enerjisinin biz, sinekleriz. (Çapkın bir gannzeyle) Cahidin hakareti yüzünden havyar salaat ve kömür yakma bakımlarından zarar« Bu müzakereler, söylenenin tersine silâhlanmaya düşen payı, milyarların nu beyan etmektedirler. anlarsınız ya, cinsiyet muamelesini söyle tasında intihar etti. Şimdi rahmetli nerde lı olmıyacak mı? Mumaileyhe Lille askerî valisi General olarak, o kadar siyasî mahiyeti haiz de önümüze koyduğu zahirî çokluk demek istiyorum. yatıyor biliyor musunuz? Yusuf Zıyanın Bu mahzurunu bile bile Doğuyu kabul Doumenc'in refakat etmesi muhtemeldir. ğildir ve çoktan beri malumdur ve Molo recesinde olmasa gerek. Zahirî, çünUtandım, önüme baktım, fakat suıek, midesinde! Fakat bu perakende kabirler edivermek kolay iş değildir. Almanyaya" Maamafih ayni mehafil, henüz nihaî bir tof da bu müzakerelere telmih eylemiş kü bu milyarlar, yalnız bugünkü nishavada, şuh birkaç taklak attı; gene bur bir takım istisnalardır. Bizim asıl aile me ısmarladığımız vapurlarda biribirini takib' karar ittihaz edilmemiş olduğunu bevan tir.» petleri Belirtiyorlar; meselâ bir devlet zarlığımız sizin midenizdedir. ».umnNiınınilllllinilllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllunilimıtunı numa konarak: eden talihsizlikler ve beceriksizlikler, bu bütçesinde harb masraflarile imar Ben daima gözlükle yemek yediğim Sizin aşk vak'anız otomobil kazasle meşgul olanları son derece hassasiyemasrafları arasındaki farkı ortaya kosına benzer: Havada acayib çizgller ve çin bu lakırdı büsbütün yalandı. Telâş e, hatta asabiyete sevketmiştir. Fabrika, yuyorlar. Bu nispet geçen asırla bu münasebetsiz sesler... Haibuki biz slnek etmedim. Bu aralık sbek içini çekti. ;emilerdeki bu esaslı kusuru, hakikaten asrın istihsal kudretlerinin mukayeerin visalimiz bir damla ses ve bir zerre Gözleri doldu: iç zararsız izale edebilecek mi? Meçsesi içinde epeyce erir ve küçülür, sa Bizi bir İstanbul idare etmez, dedi, htizazdır. ul! Bu itibarla Doğuyu ve arkadaşlarınî nınm. biz istibdadda mes'udduk: Anadolu sivritesellüm etmek hakikaten müşkül ve Sinek, Marlene Ditrih'in sesine benziyen Rekabet ve mücadelenin her şubesineklerindi, Rumeli karasineklerin... Meş mes'uliyetlidir. Vapurlan reddetmek de fuhuş dolu paslı bir kahkahayla güldü. rutiyet olunca, hele Cumhuriyet gelir.ee sinde ve her safhasında kudret, şidkolay değildir; çünkü, bu mütemadi teSonra iddialı bir hatib sesile de\»m stti: idümüz koptu. Fakat bu iki rejim, Al'.ah det ve sür'at artıyor. Bizi bugün şaıhhurların deniz ticaretimize zararı do Çıplak şeyler söylediğime bakarak, kisinden de razı olsun, yalnız sivris:neksırtan şey, makine ejderhasmın getir:unmaktadır. çinizden neler geçtiğini anlamıyor, değierle uğraştı. Bize dokunmadı. Yalnız diği yeni ve korkunc hayat şartlarına im. Fakat namus ve haysiyet mefhumu, Fikrimce yapılacak birşey vardır: Vaşimdiki Belediye Reisinizi beğenemiyoLondra 27 (a.a.) Financial News intıbak etmekte çektiğimiz zorluktur. Londra 27 (a.a.) Yeniden sui :min olun, bizde sizden pek çoktur. Meiyeti îngiliz Loyid'ine izah ederek onun kasdlerin yapılması melhuz olan nokta gazetesi umumiyet itibarile iyi haber alan Alışacağız. Buhar devrinin lapalaştı elâ Hüseyin Cahid admda münacebetsiz ruz; onu zarımız tutmuyor... Çünkü... fikrini almak. Eğer İngiliz Loyid'i, va Belediye Reisimizin aleyhindeki bir ları polis, bütün gece sıkı bir nezaret al mahfillerden edindiği malumata atfen a rıcı sulhuna elveda!.. Ne pamuk, ne jir muharririniz var. Hani kavga etmek jurlardaki muvazene kusurunun izale edişağıdaki malumatı neşretmektedir: altın, çelik ve elektrik sulhundayız. çin iki kişi lâzımdır, değil mi? Bu muhar sözü dinliyemezdim. Burnuma geniş bir tmda bulundurmuştur. ebileceğini ve bundan hiçbir zarar gelmiPrens Pol'un ziyareti üzerine, Yugos Bu böyle gider gibi geliyor bana. Em ir bir kişi olduğu zaman da kavga eder, tokat indirdim. Havada bir sinek leşi bir İstasyonlar, köprüler, elektrik merkezeceğini kabul ve tasdik ederse Doğu ve damla leke halinde son taklağını attı, yere leri, postaneler ve sair yerlere nöbetçiler lavyaya teslihat kredisi açılması akkmda niyeti kadar tehlikesi de artan bir te :endi kendine! O kadar huysuzî Bir taırkadaşları, fabrikaya ceza kesilerek alıdüştü. konulmuştur. îngiltere, dün gece örfî ida ki iptidaî müzakereler azçok terakki gös kâmül dünyasında, daha iyinin ve ihte aleyhimizde bir hezeyan söyledı: nabilir. Yoksa alınamaz ve ahnmamalıMithat Cemal re altmda bulunan bir memleket manza termiştir. Verilen rakam, müttefik olan daha güzelin ölçüsü, daha zordan ve Jçine biz girecekmişiz diye ağzm. açamıRumanya ve Polonyaya verilen miktar daha tehlikeliden başka nedir? rası arzediyordu. ormuş.» Sanki onun altmış senelik ağzı30 sene hapis kararı dan fazla gözükmekle beraber, 44 milyon PEYAMİ SAFA a girmek bizim için büyük saadetm!$ giDö Valera takbih ediyor Ankara, 27 (Telefonîa) 20 gün İngiliz lirasıdır. Yugoslavya bu müttefik i... Nişantaşında kundaktaki çccuk'ann kadar evvel İtfaiye meydanında kunduraDublin 27 (a.a.) Dün âyan mec memleketler listesinde bulunmamakla oe; lisinde beyanatta bulunan De valera, raber İngiliz hükumeti bu memleketi de Vergiler temyiz komisyon ve ğzi ne güne duruyor? Fakat biîir m!s niz cı Halimi 100 lira parasına tamaen ve taAtina elçimizin vedaı i Cahidin o manasız lâkırdısı ırkımızdan ammüden öldürüp memleketine kaçan cumhuriyetiç irlanda ordusu tarafmdan siyasî istikrazlara mahsus olan 60 milyon Atina 27 (a.a.) Atina ajansı bilazalıkları birçok içli kızların intihanna sebeb oldu. Yozgadh boyacı Mehmed yakalanmış ve yapılan suikasdleri takbih etmiştir. sterlinlik kredilerden istifade edebilecek Ankara 27 (Telefonîa) Vergiler Hatta, esmer güzeli bir kuzinim vvdı; şehrimize getirilmişti. Ankara Ağırceza diriyor : Fevkalâde salâhiyet kanunu devletler listesine memnuniyetle koymakTürkiye orta elçisi Ünaydın geçen cuTemyiz komisyonu reis ve azahklarma Cahidin sözünden kahırlanarak Beyoğlu mahkemesi bugün öğleden evvel Mchme tadır. kabul edildi mn mutena bir lokantasmda zerde kâse din muhakemesine başladı. Maznun bu martesi günü Krala veda etmek üzere Vekiller Heyetince şu zevat intihab edilDiğer taraftan Bulgaristanla da müLondra 2.7 (a.a.) Victoria istas cürmü taammüden işlemediğini, Hali Makedonya vapurile Korfo'ya gitmişti. di, 125 lira maaşh birinci reislige FCâzım inde intihar etti. yonundaki emanet deposunda bir bomba zakereler cereyan etmekte ise de bu mem Görtay, 100 lira maaşlı jkinci reisliklere Böyle bir intihar hatırlamıyorum. min kendisine sarkmtılık ettiğini müdafaai Elçi vapurda halkm sempati tezahürlerine infilâk ettiği sırada birçok kimseler, ba leket için derpiş edilen rakam pek küçük Tahsin Argun, Nazif Köker (bina), 90 Affedersiniz ama, galiba siz biraz yalan nefis için buna mecbur olduğunu söyle vesile olmuş ve kaptan kendisinin şerefir.e gajlarını almakta bulunuyorlardı. İnfilâ tür. di. öylüyorsunuz. bir suvare tertib ederek vapuru Türk ve Yüksek tahsil gören kadın lira maaşh azahklara H . Lutfi, Rasim Sinek öfkesinden sapsan oldu. kın sesi, 800 metreden işitilmiştir. 3 seyHâdisenin seyri ve dinlenen şahidler, suç Yunan bayraklarile donatmıştır. Kıyıhbal (bina), Nafi Demirkaya, 80 yar sıhhiye otomobilile itfaiye kamyonlamemurlar Siz kaba bir adamsmız; kaç kilo ta taammüd ve kasd olduğunu gösterilira maaşh azahklara Hayreddin Taloy, Pazartesi günü elçi Kral tarafmdas rı derhal hâdise mahalline gönderilmiştir. yordu. Mahkeme bu çerçeve içinde fili Ankara, 27 (Telefonîa) Barem Emin Ahmed (bina), Cemal Ahmed, ;eliyorsunuz? uzun müddet kabul edilmiş ve Kral ken ; 90. sabit görerek Mehmedin idamına, ancak Simendifer kumpanyası müstahdeminin kanunu mucibince yüksek tahsil yapmış Ali Cemal Aktuna (yedek), Talât Söndisine bir fotoğrafım vercniştir. O halde mazursunuz. KabalıSmızı 21 yaşını doldurmadığı için 30 sene ağır den 3 kişi SaintGeore hastanesine gön kadm memurlar, askerliğini yapmış yük mez (yedek), Esad (yedek). Korfo belediye reisi, sefir şerefine bir ilonuza bağışlıyorum. Evet... Ne diycr hapsine karar verdi. deıilmiştir. Bunlar, ilk tedavileri yapıl sek mekteb mezunları gibi 30 lira aslî ziyafet vermiştir. Istanbul, Ankara, îzmir, Seyhan vilâYeni ticaret müfettişleri dıktan sonra hastaneden çıkarılmışlardır. maaşla vazifeye başlayacaklardır. Yük yetleri merkezlerinde müteşekkil vergi um? Sefirin Korfo'ya hareketinden önce Siz birşey demediniz. Ben size yasek mekteb mezun* gsnclere askerlikleriAnkara, 27 (Telefonîa) Ticaret Kingscross ve Victoria infilâkları, parlaitiraz komisyonlarında bulunan reislerm ancı demiş bulundum. Veliahd kendisini ve Bayan Ünayd.ni Vekâleti müfettiş muavinlerinden Hilmi mento erkânında büyük bir infial tevlid ni bitîrmeden vazife aldıkları takdirde 25 ayni vazifeye yeniden tayinleri icra edilöğle yemeğine davet etmiştir. Sinek sinirli sinirli güldü: lira aslî maaş verilecektir. Özgen ile Abdi Başarın dördüncü sınıf etmiştir. Parlamento erkânı, hükumete di. İstanbul: İsmail Hakkı, Visalöddin, Zarar yok, insanlar için bu kadar ticaret müfettişliklerine terfian tayinleri, Seniha Hızal Maarif müfettişi tethiş hareketini tenkil etmesi için fevka Mareşal Çakmağın teşekkürü Ramiz Akdoğan. Ankara: Mehmed erbiyesiz olmak caizdir. Fakat v?lanc; yüksek tasdika iktiran etmiştir. oldu Ankara, 27 (a.a.) Genelkurmay lâde salâhiyetler bahşeden bir kanun lâTevfik Şenocak. İzmir: Hesabi Kayıran. ılmadığımı şimdi göreceksiniz. Söyleyin Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Hataym Yüksek Tedrisat umum Ankara 27 (Telefonîa) Trabzon^ yihası kabul etmiştir. Seyhan: Münir. akayım bana: Sizin Orhan Seyf'. diye bir anayurda kavuşması münasebetile her tameb'usu iken bu seferki intih«bda seçilmimudurlugu Cevad Açıkalın airiniz var mı? Posta, Telgraf idaresinde raftan almakta olduğu lelgraflarda ordu Ankara 27 (Telefonîa) Siyasal en Seniha Hızal açık bulunan üçüncü sı Evet, var. Ankara, 27 (Telefonîa) Hatay da ve kendisi hakkında bu sevincli günde gösyeni tayinler Bilgiler okulu hukuku düvel profesörü ıf maarif müfettişliğine elli beş lira ayhk Miyob, değil mi? ımî delegeliğini yapmakta bulunan Cevad terilen sevgilere teşekkürlerinin iblâğına Ankara, 27 (Telefonîa) P. T. T. • Zannetmem. Etem Menemencioğlu yüksek tedrisat a tayin olundu. Açıkahnın, Brüksel Ortaelçiliğine tayini Anadolu ajansmı memur etmişlerdir. umum müdürlüğüne tayin edildi. idaresinde bazı yeni tayinler olmuştur. Kaçak balık avlıyanlar Gözlük takıyor ama. takarrür eden Nebil Batının yerine HaŞam konsolosumuz Yüksek fen heyeti azasmdan Necati To Gözlüksüz şair tuhaf olur da onun Orman yangını riciye umumî kâtib muavinliğine tayini İzmir 27 (a.a.) Çeşmede KaraabdulAnkarada ner telgraf işleri reisliğine, ihtısas şubele çın takıyor. İzmir 27 (a.a.) Dün, Kemalpaşanm lah bıırnu mevkiinde kara sulanmız ikararlaştırılmıştır. Ankara, 27 (Telefonîa) Şam Yeni Amerikan ticaret anlaş konsolosluğuna tayin olunan eski Isken ri reisi Bekir Vefa Yüksek Fen Heyeti Bakın bu sözünüz hoşuiia gîtti. yukan Kızılca mıntakasında bir yangtn çinde kaçak balık avladıklan görülen üç azalığına, İstanbul Posta, Telgraf Mü Hayatımda ilk defa hem şisman olan. hem olmuş ve yangın iki bin dekarlık çam or Yunanlı tevkif edılerek adliyeye verılmasının tatbikat güçlükleri derun konsolosu Fethi Denli bugün şehri dürü Emin Sözen de ihl'.sas işleri reisliği falza aptal olmıyan bir adamla görüşüyo manı yandıktan sonra söndürülmüştür. miştir. Ankara, 27 (Telefonîa) Yeni mize gelmiştir. Birkaç güne kadar yeni ne tayin edilmişlerdir. rum. Imar idare heyeti azalığı Bir Alman casusu idam edildi Türk Amerikan ticaret anlaşması tatbi vazifesine hareket edecektir. Güleyim mi? Öfkeleneyim mi? Şas'.rAnkara 27 (Telefonîa) Hasan Berlin 27 (a.a.) Vatana ihanet suMuğla Vakıflar müdürlüğü lım. Fakat kadınla görüşen muasır erkekkatında görülen bazı güçlükleri ortadan Yeni Filipin valisi tayin edildi Faik Türelin Manisa Valiliğine tayini do çundan dolayı Almanya divanıharbi taAnkara 27 (Telefonîa) Mugla im; gülümsedim. kaldırmak için hükumetimizle Amerika Vaşington 27 (a.a.) Ruzvelt, Harilayısile açılan imar idare heyeti azalığma rafmdan idama mahkum edilen Nürenhükumeti arasında temas ve müzakereler cive Nazır muavini Sayre'yi Filipin âli Vakıflar müdürlüâüne Niğde Vakıflar mahallî idareler umum müdürü Rüknettin berg'li 20 yaşında Friedrich bu sabafc Sinek: Tiemuru Mehmed Kurnaz tayin edildi. komıse.lığıne tayin etmiştir. yapılmaktadır. >alta ile adam edilmiştir. Siindi hafızanızı biraz yoklaym ba tayin olundu. ün, Devlet Denizyolları îdaresinin yeni gelen Tırhan vapurunun sür'at tecrübelerinde bulundum^ Bu gemi, ismi etrafında koparılan gürüîtü ve yapılan dedikodu bakımmdau rökor kırmış olan meşhur, talihsiz Etrüskün tadil edilmiş eşidir. Ben, Etrüskü görmek şerefine nail olamamıştım; fakat, dur Tırhanı, iyice tetkik ettim. İlâve edüeı üçüncü kazan sayesinde Tırhan boş oia rak 15 mil yaptı. Sarmclanna yarım ha mule miktarında safra aldıktan sonra ise 14 mil yapabildi. Gemiden istenilen sür at 13 buçuk mil oluduğuna göre, Tırhan Etrüsk gibi genc yaşmda, tıknefes değil dir. Etrüsk de Almanyaya gönderilerel bir kazan daha ilâve edilecektir. O kaza nın, burada ilâvesi, daha iyi olacağmı söz arasında, kaydettikten sonra, tekra; Tırhana geliyorum. Bu geminin de de mir ve çelik aksamı zayıftır. Neptürt werft yüksek kudrette bir müessese oîma' dığı için, bize sağlam ve mükemmeî biı gemi yapamamıştır. Bazı zayıf tarafian sonradan takviye ettirilmiş olmakla be> raber, gene kunt bir yapı değildir. Krupp müessesesi, bu gemiyi, daha mücerreb biı tezgâha havale edebilirdi. Bunu yapmamış ve yapmamakla da hata etmiştir. Londra heyecanlı bir gece geçirdi Yugoslavyaya da kredi açılıyor İrlanda tedhişçilerine İngiltere hükumeti teskarşı şiddetli tedbMer lihat işi için 44 milyon lira verecek alınıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog