Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHUKIYET 28 Temmuz 1939 Inkıbazı defeder. iştahsıziık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaza karşı faidesi vardır. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek alınabilir. HASAN MEYVA Daima genc Daima güzel Tfirkiye Ses Kraliçesi Memleketimizin her tarafında seve seve dinlenen ve çok büyük rağbete mazhar olan kıymetli muganniyemiz, TUrkiye Ses Kraliçesi, Bayan Hamiyet Yiiceses'in bazı plâkiarını muhterem halkımıza takdim etmekle şeref duyarız. Bir sabah uyanırken Ne kadar bekledi göynüm AX 2126 Gülmeseydin açılmazdı bu ijüller Yollarını beklerken AX 2118 Elâ gözlerine Saçlarıtna ak düştü BAYAN HAMİYET YÜCESES îngiliz Kanzuk eczanesi müstahzaratından Krem Balsamin AX 2i 02 KANZUK üe Eksir Balsamin KANZUK AX 2143 Selâm verdim selâm almaz Gözler var anam gözler var AX 2143 Gemiciler birinci kısım Gemiciler ikinci kısım AX 2 1 5 4 Sevda ateşi ben seni sagıamiıâjr v e zarafetile bütün d ü n y a d a m e ş l i u r "SIGNAL,, vantilatörlerile nezdinizde serinliği temin etmeni2 mümkün iken, sıcaktan boğulmanıza sebep yoktur, SİGNAL marka, muhtelif çeşit vantilatörlerimiz meyanında size en uygun olanını seçmek Için lütfen mağazamızı teşrif ediniz. isimli 2 şaheseri, bütün dünyanm en mükemmel güzellik müstahzarlandır. Ötedenberi memleketimiz kibar âleminin takdirine mazhar olmuştur. Krem Balsamin Kanzuk Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde sak lıyan en ciddî ve şayanı itimad markadır. Genc ve ihtiyar bütün kadınlar için zaruri bir ihtiyacdır. Cildin letafet ve taravetini arttınr. Yağlı, yağsız ve acıbadem cinsleri vardır. SAHİBİNİN Çoruh Devlet Orman İşletmesi Re vir Amirliğinden: Ulus, Cumhuriyet ve Tan gazetelerinin 20, 25, 30 haziran ve 5 temmuz 939 tarihli nüshalannda neşrolunan «Borçkada kurulacak kereste fabrikası için satm alınacak lokomobil vesair ormancıhk alât ve edevatı» hakkındaki ilânda zikredilen teklif mektublarmı verme müddetinin görülen lüzum üzerine 10 ağustos 1939 tarihine kadar uzatıldığı ilân olunur. (5455) Eksir Balsamin Kanzuk Cildin daimî yumuşaklığmı temin eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivüceler: tamamen izale eder. Traştan sonra cüde lâtif bir serinlik verir Îngiliz KANZUK eczanesi Beyoğlu Istanbul SIGNAL V A N T İ L A T O R L E R i flOUflLA İzmir Belediyesind en: i 5 TA N B U L A N K A R A i l M HOR 1 ürolog Operatör Havagazi fabrikası için (3800) ton Zonguldak zerodislave 0,10 maden kömürü satm sbnması Başkâtiblikteki şartnamesi veçhile kapalı zarfa eksiltmiye konulmuştur. Muhammen bedeli 40850 lira olup ihalesi 4/8/939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif mektubîarı ihale günü azamî saat 16 ya kadar Encümende Riyasete verilir, muvakkat teminatı (3063) lira (75) kuruş olup öğleden sonra kapalı bulunmasına binaen öğleden evvel îş Bankasına yatırılır. (5429) Pr. Behaeddin Lütfi Varnalı Böbrek, mesane, ldrar ve tenasül yollan hastahklan mütehassıSL Beyoğlu • îş Bankası karşısı Emirnevruz sokak 10 Pananlya ap. No. 2 . Telefon: 42203. OTOSİKLETLERİ iktısadî, randımanlı ve fazla kullanışlı bir makineye sahib olmak isterseniz HOREX MOTOSİKLET1N1 Tercihen îsteyiniz Sizde böylegüzel resimler çekebilirsiniz otfVte SAĞLAMLIĞI, ŞIKLIĞI, HAFİFLİĞİ ve bilhassa UCUZLUĞU ile PıYASAMIZDA büyük rağbet kazanan Hatıralarınızı ebedileştirini 66 "VOLLENDA" 62O Yeni Krome model, küçük, şık, sağlam Anastigmat 1:4.5 Kompür Otomatik BU GÜNÜN MODERN MAKİNESİ KODAK B 1939 model B i S i K L E T ve hafif A U E R MOTOSİKLETLERİ En müşkülpesend biniclyl bile memnun eder. BAUER Türkiye Umumî Vekili: Mamulâtını yalnız, istanbul, Beyoğlu Istlklâl caddesl No. 3034 Hakikî liradan başlar KODAK satıcılarından arayımz ve ya şu adrese muracaat ediniz KOOAK Şirketi Beyoğlu, Istanbul ARŞiMiDiS MÜESSESESİ T. A. Ş. de bulabilirsiniz. Telefon : 44750/9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog