Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Y a v r u n u n gürbüz, iomöul, sağlam, neşeli olmasını istersen F a s f a t i n N e c a t i yedir. Batıçekapı S a i i h N e c a t î Pariste uzun senelerdenberi yapılmakta olan makiyaj tetkikleri neticesinde gelişi güzel krem ve pudralarla makiye olan kadmlarm cildlerinde zamanla bir çok buruşuklukların ve çirkin lekelerin husule geldiği anlaşılmıştır. Gerek formülleri ve gerek istihzar usullerinde sıhhî kaidelerin hâkim olmadığı anlaşılan birçok kremlerin bunda en mühim âmil olduğu tesbit edilerek çalışmalara devam edilmiştir. Pariste kâin ve bütün münyaca tanînmış Doktor Debat lâboratuarlarmda mütehassıs kimyagerlerin vaptıkları ciddî tetebbüler sayesinde bu mahzurun tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmuştur. Artık her kadın bilâtereddüd makiyaj yapabilir; yeter ki akşam yatmadan evvel vü*ünü ÎNNOXA SÜTÜ ile güzelce temizlemiş bulunsun. ÎNNOXA SÜTÜ cild mesamatını açar, derinliklere kadar nüfuz ederek temiz'er, beşereyi besler, istirahatini temin ederek teneffüs etmesine yardım eder, cildi yumusatarak tazeler. Akşam yatarken ve sabahleyin kalkmca ÎNNOXA SÜTÜ ile güzelce silinen yüzde çiller ve lekeler tamamen zail olur, buruşukluklar kalmaz, cild mesamatı açılır ve taze bir çocuk teni haline inkılâb eder, bu suretle temin edilecek cazibe herhangi bir yüksek makiyajdan daha üstün ve fevkalâdedir. 28 Temmuz 1939 CUMHURIYE1 II Bayanların nazarı dikkatine:] ROMANYA SEYRÎSEFAİN İDARESİ Hareket edecek vapurlar SUCEAVA vapuru 30 temmuz pazar saat 16 da (Köstence, Sulina ve Ka las) a. OİTUZ vapuru 30 temmuz pazar saat 10 da (Köstence, Sulina ve Kalas) a. Romanya Seyrisefain idaresi, Romanyanın kaplıca istasyonlarım ziyaret edeceklere hususî ve müsaid şeraıt temin eder. Fazla tafsilât için Galata Yolcu Salonu karşısında Tahirbey hanında 49449 49450. îstanbu] umumî acentalığına müracaat Telefon: Inşaat İşçiliği Münakasası ETİ BANK GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: Eankamızm Artvin Vilâyeti dahilinde Murgul Bakır madenlerinde yapılacak 700,000 lira kıymetindeki inşaatm 150,000 lira krymetindeki işçiliği münakasaya çıkanlmıştır. Talibler evrakı 19/7/939 tarihinden itibaren Ankarada Bankamızm înşaat Şubesinden, 24/7/939 tarihinden itibaren Murgulda îşletme Müdürlüğünden ve Hopada Eti Bank Sevk Memurluğundan alabilirler. Teklifler 9 ağustos 939 çarşamba günü saat 15 e kadar Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne verlimiş olmahdır. L Gazianteb Şarbaylığı İçme Suyu İşletmesi Müdürlüğünden: Dr. ZİYA NAKi Kulak, burun, boğaz mütehassısı îstanbul, Türbe karşısı No. 119 Telefon: 22587 Zayi Kadıköy Sen Jozef Frerler kolejinin ticaret enstitü kısmından temmuz 912 de almış olduğum tahsil tasdiknamesini zayi ettiğimden ve yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü olma dığı ilân olunur. Alber Emirze I Doktor Debat lâboratuarları bu hakikati muhterem bayanlann nazan dikkatlerine arzetmckle şeref İNNOXA SÜTÜ bütün tanınmış Parfümörlerle büyük eczanelerde normal fiatlarla satılmaktadır duyar. 1 Gazianteb Şarbavhğı îçme Suyu İsletmesine 50 aded 25 Mm.lik ve 950 aded 15 Mm.lik su saati ahnması 1/7/939 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme Gazianteb Belediyesinde 31/7/939 pazartesi günü saat 10 da teşekkül edecek İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Bu işin keşif bedeli 16500 liradır. 4 İstekİiler bu işe aid şartnameyi ve tarifeyi Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar Heveti Fen Şefliği, İstanbul Belediyesi ve Gazianteb Şarbayhğı Su İşleri Müdürlüğünde görebilirler. 5 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin teklif mektublarile birlikte teminat ve vesikalarmı ayni gün saat 10 a kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmis olmaları lâzımdır. 6 Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 7 Eksiltmlve girmek istiyenler 2490 numarah kanundakî şartlan haiz olmaları lâzımdır. (5584) Karacabey Harası Müdürlüğünden: Hara inek ve mandalarmdan istihsal edilecek 100,000 litre inek sütü ile 7,000 litre manda sütü açık arttırmıya konmuştur. İhale 9/8/939 tarihine musadif çarşamba günü saat on beşte Bursa Baytar Müdürlüğünde yapılacaktır. Muvakkat teminat 337 liradır. İnek sütünün beher litresine dört kuruş, manda sütünün beher litresine yedi kuruş muhammen fiat konmuştur. İsteklilerin 2490 numarah kanunun hükümleri dahilinde muvakkat teminatlarile mezkâr gün ve saatte Harada müteşekkil Alım Satim Komisyo• nuna ve şartnamesini görmek istiyenlerin Hara Muhasebesine ve İstanbul Veteriner Müdürlüğüne müracaatleri. (5531) Kocaeli Defterdarlığından: 1 Gölcük limanında bulunan 178 00 X 29 4 X 13 2 eb'adında ve 662 gayrisafi ve 393 safi tonilâtoda ve hamule tonosu 800 bulunan Trabzon adh vapurun 13/7/939 tarihinde icra kıhnan müzayedesinde talib zuhur etmediğinden Satış Komisyonunun kararile 21 gün müddetle temdid edüerek 3/8/939 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 10 da kapah zarf usulile Kocaeli Defterdarhğında müteşekkil hususî Komisyonda satılacaktır. 2 Muhammen bedeli «11000» on bir bin lira, muvakkat teminat akçesi «825» sekiz yüz yirmi beş liradır. 3 Şartnamesi bedelsiz olarak Defterdarlıktan almabilir. 4 Talib olanların teklif mektublarını ihale zamanından bir saat evveline kadar Defterdarhğa verilmesi ilân olunur. (5405) I İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Kurumumuz eczanesile Enstitü lâboratuarlarınm bir senelik ihtiyacı olan şartnamede yazılı (125) kalem eczayi tıbbiye ve baytariye ve kimveviye acık eksiltmiye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli (2451) ve muvakkat teminat (183,82) liradır3 8/8/939 tarihine raslıvan salı günü saat 11 de Rektörlük binasındaki Komisvon tarafından ihalesi yapılacaktır. 4 Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. " (5471) İstanbul Belediyesi İlânları I Keşif şartname ve plân mucibince idaremizin Kastamonuda yaptıracağı idare binasj kapah zarf usulile eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 23,692,45, muvakkat teminatı 1776,93 liradır. III Eksiltme 7/VIII/939 pazartesi günü saat 15 te îstanbulda Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Keşif, şartname ve plânlar hergün Levazım Şubesi veznesinden ve îzmir. Ankara, Kastamonu Basmüdürlüklerinden 118 kuruş mukabilinde almabilir. V Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve şartnamesinin F. fıkrasında bildirilen vesikayı ihtiva edecek olan kapah zarflannı ihale saatinden bir saat evvel mezkur Komisyon başkanhğına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. (5305) Cinsi İvot Muhtelif boy çivi Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme Lira K. Lira K. şekli saati 100 kg. 780, 58,50 Açık Eksiltme 15 50000 » 7000, 525, Kapah zarf 16 Muhasebe Memuru Aranıyor Karadeniz sahilinde büyük bir müessese bir Mubasebe memuru anyor. Fransızca bilenler tercih olunur. Talipletin mufassal malumatla ( M. rumuzile İst. 176 Posta kutusu adresine yazı ile müracaatleri İlk Muhammen teminat bedeli 92,00 1226,64 Şuadiyede Manastır sokağı şose inşaatı. 131,04 1747,07 Fatih 22 nci okulun badana, sıva ve kurşun boru ferşiyatı haric olmak üzere sair tamiratı. 395,93 5279,00 Zincirlikuyu mezarlığında yapılacak kademli kaldırım inşaatı. Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 2490 numa rah kanunun 43 üncü maddesine tevfikan temdiden açık eksiltmeye çıkanlmıştır. İhale 10/8/939 perşerabe günü saat 14 te Daimî Encümende yapı. lacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliblerin ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdürlüğüne müracaatle alacakları fennî ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale günü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmaları. (5676) 1 Sartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satm almacaktır. 2 Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarında yazıhdır. 3 Eksiltme 8/VIII/939 salı günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız almabilir. i 5 Kapah zarf münakasâstna 'gireceklerin mühürlü teklif mekfubu', kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası, makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah zarfların ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanhğına makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. Diğer eksiltmiye girecekler % 7,5 güvenme parasile eksiltme için tayin edilen günde Mezkur Komisvon a müracaatleri. (5515) İlk Muhammen teminat bedeli 112,50 1500,00 Yıkürılan Taksim bahçe kazinosundan tahassul eden 100 metre mikâb kereste satışı. 55,69 742,50 Sirkecide Hocapaşa camii sokağında 49,50 metre murabbaı çeşme ve su haznesi arsası satışı. Senelik kira 6,15 82,00 Florya çarşısında 15 numarah dükkân. Heybeliada verem sanatoryomunun azı 3000, çoğu 4500 damacana iyi 5,40 72,00 Arnavudköyünde Lutfiye mahallesinde Elçi sokağında suyu için yapılan teklif lâyık hadde görülmediğinden açık eksiltmesi 2/9/ 32/61 numarah ev. J39 çarşamba günü saat 15 e bırakılmıştır. 1,13 15,00 Büyükderede Büyükdere caddesin.de 199 numarah kahMuhammen fiat 65 kuruş, muvakkat garanti 209 lira 39 kuruş. İstekve karşısında 72 metre murabbaı Belediye mah arsa. liler şartnameyi her gün komisvonda görebilirler. 8,10 108,00 Topkapıda Arpaemini mahallesinde tramvay caddesinİrtfkliler. carî seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 savılı kanunda de 97/117 numarah ev. yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek1,80 24,00 Kapalıçarşıda Kazazlar sokağında 44/46 numaralı düktubile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (5602) kân. Tahmir bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 14/8/939 pazartesi günü saat 14 te Daimî Encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebihr. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale günü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmaları. (5677) İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: İnşaat İlânı ETİ BANK GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: l Divrik civannda bankamızm demir madenlerinde yapılacak 300,000 lira kıymetinde bina inşaatı münakasaya çıkanlmıştır. Talibler, evrakı Ankarada Bankamız İnşaat Şubesinden, Divrikte Demir Madeni îşletmesi Müdürlüğünden alabilirler. Teklifler 7 ağustos 939 pazartesi günü saat 15 e kadar kabul edilecek tir. Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünden: 1 Okulumuzun kayıd ve kabul müddeti Genelkurmay başkanhgınca 15 ağustos 939 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu müddetin nihayetine kadar İstekİiler bir istida ile Okul Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 2 İstidaya şunlar bağlanacaktır: A Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya musaddak sureti (tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul edilmez.) B Beş sınıflı ilk okul şehadetnamesi veya orta okul tasdiknamesl (nihayet üzerinden bir sene müddet geçmiş olanlar edilir). C Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kâğıdı. D Gerek kendisinin ve gerekse ailesinin fena şöhret sahibi olmadıkları ve mahkumiyetleri bulunmadıklan hakkmda hüsnühal kâğıdı. 3 Birinci smıf için 12 ilâ 16, ikinci smıf için 13 ilâ 17 ve üçüncü sınıf için 14 ilâ 18 yaşlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geçmiş olmak. 4 Gedikli er olarak da aynca orta okul mezunlan almarak doğrudan doğruva donanmaya gedikli erbaş yetiştirmek üzere gönderileceklerinden bu gibilerin de yukarıdaki vesaiki bir istidaya bağhyarak Okul Müdür. lüğüne müracaatleri. (Bu gibilerin yaş hadleri 15 ilâ 19 olacaktır). 5 İsteklilerin Kasımpaşada bulunan Okul Müdürlüğüne veya mensuH oldukları Askerlik Subelerine müracaatleri. (5568) OSMANLI BANKASI TÖRK ANONİM ŞİRKETİ TESiS TARiHi ^1863 Statülerî ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelenamest 2292 Numarah 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir /2fl6ı'l933 tarihli 2435 Numarah Resmi Gazete) Halen çıkarılmakta olan ikinci nevi ekmeğin çıkarılmamasma Daimî Encümenin 20/7/939 tarihli içtimaında karar verildiği alâkadarların malumu olmak üzere ilân olunur. (5675) Birçok külfetler ihtiyar edilerek Belediyece İstanbul şehrinin bütün kaza, nahiye ,ve mahallelerini ve yollarını gösterir mufassal haritalarla aynca birçok malumatı bir araya toplıyarak şehir rehperi namı altmda bir eser vücude getirilmiş ve şehir sakinlerile haricden geleceklerin istedikleri yerleri kolayhkla bulabilmeleri ve binnetice istifade edebilmeleri için satışa çıkarılmıştır. Evvelce 250 kuruş bedel mukabilinde satılan bu eserin herkesin kolayhkla istifade edebilmesini teminen bu kere fiatı perakende olarak 100 kuruşa tenzil edilmiştir. On taneden fazla ahndığı takdirde aynca %20 iskonto yapılacaktır. Bedeli mukabilinde her zaman Belediyeden alınabileceği ilân olunur. (5674'» Temizlik işleri için almacak 20 aded çöp kamyonu kapah zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 28/8/939 pazartesi günü samt 15 te İstanbul Belediyesi Daimî Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 54000 lira ve ilk teminat 3950 liradır Şartname 270 kuruş mukabilinde İstanbul Belediyesi Fen işleri müdürlüğünden almabilir. Taliblerin 939 yılına aid Ticaret Odası ve bu gibi işlerle ıstigal ettiklerine dair ihaleden 8 gün evvel Fen işleri mü. dürlüğüne müracaatle alacakları ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya rr.ektublarile 2490 numarah kanuna göre hazırhyacakları kapah zarflarını ihale günü saat 14 e kadar İstanbul Belediyesi Daimî Encümenine vermeleri. ... (5503) TemiziiK işleri için almacak 10 aded arozöz kapah zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 28/8/939 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Beledivesi Daimî Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 55,000 lira ve ilk teminat 4000 liradır. Şartname 275 kuruş mukabilinde İstanbul Belediyesi Fen 'şlcri müdürlüğünden almabilir. Taliblerin 939 yılına aid Ticaret Odası ve ihaleden 8 gün evvel Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları bu gibi iş lerle iştigal ettiklerine dair vesikalara ve ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numarsb kanuna göre hazırhyacakları kapah zarflannı ihale günü saat 14 e kadar Istanbul Beledivesi Daimî Encümenine vermeleri. (5504) Sermayesi: jhtiyat akçesi r 1O.OOO.OOO ingiliz Lirası 1.250.000 ingiliz Lirası Turkiyenin başlıca Şehirlerinde PARİS, MARSİLVA ve NlS'de LONDRA ve MANÇESTERde MlSlR, KIBRIS, YUNANİ5TAN, İRAN, İRAK, FİLİSTİN ve MAVERAYI ERDÜN'de 1 Merkez ve Şubeleri VUGOSLAVVA. RUMANVA, VUNANİSTAN, SURİVE, LÜBNAN Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır Her nevi Banka Muameleleri yapar ( Hesabı carî ve mevduat hesapları küşadtTıcarî krediler ve vesaıkli krediler kiişadı. Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedaf iskonfosu Borsa emirleri. Esham ve tahvilât, alfın ve emtaa üzerine avans. Senedat tahsilâtı ve saire. En yüksek emniyet şarflarını haiz kiralık Kasalar Servisi vardır. • Devlet Demirvollan İsletme U. Müdürlüğünden: I Muhammen bedeli 3488 lira olan muhtelif cins palanga, ahşab kriko ve verenler 25/8/1939 cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binasmdakı komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 261 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettıği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktackr. (5643) I Ankara Valiliğinden: Madde 1 Ankara Akköprü civarmda tesis olunacak meyva bahçesi için muhtelifülcinfc ağac mübayaası ve bunlann şartnamesi mucibinde çukurlarınm ^çıJmssJ ve timarı ve kabulü kat'iye kadar bakımı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Ağaclann mübayaası ve teslimi ve kabulü kat'iye kadar bakımm keşif bedeli (lO^ö) on bin yedi yüz yirmi beş liradır. 3 İhale 12 eylul 939 salı günü saat on beşte Ankara Vilâyeti Ziraat müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Şartnamesi Ankara Ziraat müdürlüğünden alınır. Eksiltmeye iştirak edecek olan taliblerin muhammen bedelin % 7,5 tutarı olan meblâğa aid banka mektubu veya Vilâyet Muhasebe müdürlüğü veznesine yatınlnrş <?/>pr>7'to akçesi makbi'^iip gö<=tprilen günde saat on beşte Vüâyet Ziraat müdürlüğane gelmeleri ilân olunur, . ^ ^ ^ ^ ^ (3347), .. (5625). I 1$ Piyasanın en tnüsait şarilarile (kumbaralı veya kumbarasız) tasarruf hesapları açılır I Sahlb ve Basmuharrtriî Yvmat Nadi ümumi ncjrtî/oft idare eden Ya& tslert Mudüru: Hikmet Münif Ulgen Cumhurtuet jnatvacut f Dr. Suphi Şenses% idraryolları tıastalıkları mütehassısı ~ Beyoğlu. Yıldız sineması karşısı Lekler apartıman. Fakirlpre Tal. 439X4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog