Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

r 1 2 3 4 6 6 T 8 9 10 11 10 CtTTVTHTTBtYFT 28 Temmuz 1939 GUNUN 1 2 3 4 5 BULMACASI 8 7 8 9 10 11 ı*ı m 1 • • • • •i • N |a • • • • • Romatizma, Sivatik, Böbrek, Nikris, Nefes darlığı, Akciğer, Karaciğer, Ekzama, Felc, Nevrasteni ve sair sinir, hazım cihazı ve kadın hastalıklarmı iyi ettiği tetkik ve tecrübe ile sabittir. Otelde Birinci sınıf odalarda ikamet (Banyo dahil) 180 Kr. » İkinci » » > ( » » ) 135 » Yeni paviyonlarda müstakil kiralık boş odalar daha ucuzdur. Mudanya poltaları her salı, perşembe, cumartesi, pazar günleri •^•••••^•^^Mi gidiş ve dönüşte uğrar. MHü^MaMİ^^HBB A R M U D L U EŞSİZ ŞİFA VE SIHHAT KAYNAKLARI K A P L I C A L A R I 50 yaşında olmama rağmen SOLMUŞ bir cildden r\. Kafkash artistlerin Millî oyun ve şarkılarını görmek ve her gece yüksek alkış toplıyan Kafkas Gecesî Bu akşam • Vazifeye davet Istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: Yıllardanberi tevliyet vazifesine alâka göstermiyen ve adresi idaremizce belli olmıyan (Naziki Hatun Binti Abdullahın Fatih camiinde dersiyesi) vakfının müteveUısl Mehmed Kâmilin idaremize müracaatle vakfma aid muameleyi takib ve hayır şartlarını ifa etmesi için ilânen vaki tebligata icabet etmediğinden kendisine ilân tarihinden itibaren 15 gün daha mehil verilnıiştir. Bu müddet zarfında gelmediği takdirde hakkında kanunî muamele yapılacağı ihtar ve tebliğ olunur. (5629) Nasıl Vurtuldum? ÇİGAN Orkestrası • Maçkada KÜÇÜk Çİftlİk Parkında Konserlerile varyete numaralarını, yeni gelen Müzik Hol komik kahkahalarına Soldan sağa: 1 Arzusunun olacağı hulyasmı besleyen (iki kelime). 2 Musa peygamberin çıktığı dağ, bağışlama. 3 Bir edat, bır çeşid şeker 4 Zayıf ve ihtiyar (hayvanlar için), eski Sırb krallarından. 5 Ehemmıyet vermemezlik edatı, Hayti adasının merkezi. 6 Lehinde bulunarak (mürek keb fiilden). 7 Efrad, parlak değil, bir harfin okunuşu. 8 Sıfat.edatı, bir tane, kendisine tapılan eşya. 9 Bir cins bez, zorla alman vergi. 10 Bir oyun vasıtas;, bir cins peynir. 11 Re&samın aletlerinden, elbisenin kısunlarmdan. Yukarıdan aşağıya: 1 ElbLseyi sıcak bir aletle düzeltip katlamamak. 2 Yardım. 3 «İleri» nin aksinin tersi, başına kakma. 4 Anlayışhlık ve bilgiçlik, eşya 5 Meydana konulan iş, Iplik. 6 İki harf yanyana, derhal 7 Şeref kazanarak (iki kelime). 8 Eşkıyalık, yeni bey. 9 Bir Müsevî Ismi, eski general. 10 Kaba ve nezaketsiz, ağuş. 11 Vazgeçme, eski mabudlardanEvvelld bulmacanın halledilmiş şekli 1 2 3 4 6 7 8 P 10 11 ı nefis çam kokuları içinde havuz başında yorgunluklarınızı gideı [ermek için bugünü kaçırmayınız. Masalannızı evvelden tedarik « ^ ^ ediniz. Telefon : 41992 ^ ^ ^ ^ İstanbul P. T. T. Müdürlüğunden i Müteahhidin taahhüdünü yapmaması hasebile zarurî nam ve hesabına olmak üzere 1000 kilo çubuk kurşun alımı pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 2/8/939 çarşamba günü saat 15 te Büyük Postane binası birinci katta müdürlük odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. Beher k'losunun muhammen bedeli 32 kuruş, muvakkat teminat 24 liradır. Taliblerin pazarlık ve fennî şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarım yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idarî kalem levazım kısmma, pazarlık gün ve saatinde de muvakkat teminat makbuzile birlikte komisyona müracaatleri. (5642) 10 11 P İ E İ R İ I İ T İ O N r l T İ B Fİ İİZİÎİVİAİR • ş AİKİA S l î j M1A • • S i L İ A İ H İ İ Y İ A İ D İ E Tla V İ T İ E İ Z İ E Rİ"İK A M ı | Ş 'AİTİBİTİAİMİIİRİAİTİB V İ B İ Y İ B İ C İ E R • İT A|§ I A İ S İ A İ B İ I L E R • İN E S İ A İ R İ A F İİMIB S • R İ İ R İ A İ K İ B İ H İ İ İMİAİY E • İ A İ S Ü İ L AİTİB T E F şıı Ankara Borsası 27/7/939 Açılış ve Kapanış 1 Sterlin 5.93 100 Dolar 126.665 3.355 10ü Frank 6 66 100 Liret 100 İsvicre Fr. 28.575 100 Flonn 67.705 100 Ravişmark 50.835 100 Belça 21.52 100 Drahmi 1.0825 100 Leva 1.56 100 Ç. Slovak Kr. 4.325 100 Pezera 14.035 100 Zloti 23.8425 100 Penço 24.4525 100 Ley 0.905 100 Dinar 2.8925 100 Yen 34.62 100 İsvec Kr. 30.56 100 Ruble 23.90 Esham ve Tahvilât Ergani 19.35 İzmir Esnaf ve Ahali Bankası ^ 6 «Bütür. dostlarım; bu derece genc görünmek için neler yaptığımı soruyorlar. Takrıben üç ay evvel, 50 nci senei devriyemi tebrik için misafirlerim gelmişti. Tenim esmer ve sert idi. Gelenlerden bir çok kadmların, cildm unsuru olan Tokalon kreminin istimalile memnuniyetbahş semereler elde ettiklerini öğrendim. Beİstanbul Belediyesi, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri nim mütereddid olmama rağmen tecrüumum müdürlüğünün, Arnavudköy Akıntıburnu ile Kandilli arasında, konmuş olan yüksek tevettürlü denizaltı kablosunun tamir edilmek be etmeğe karar evrdim. Her akşam Şişli çocuk hastanesinde mevcud 74 muhtelif hurda eşya pazarhkla saüzere kaldırılacağı alâkadarlara bildirilir. muntazaman yatmadan evvel pembe tışa cıkarılmıştır. 31/7/939 da başlıyacak ve 10 gün kadar sürecek olan tamir işi için Muhammen fiatı 130 lira, teminat 19 lira 50 kuruştur. İstekliler satırenkteki Tokalon kremmi ve sabahlan kullanılacak dubada arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. lacak hurda esyavı her gün Şişlideki çocuk hastanesinde görebilirler. Pada pudralanmadan evvel beyaz renkteki Bu yerden geçecek gemilerin dubanm yakınmdan geçmemeleri denizzarhkla satış 2/9/939 çarşamba günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Tokalon kremini kullanmağa başladım. cilere ilân olunur. (5670) ve İçtimaî Muavenet müdürlüğü binasmda kurulu komisyonda yapılacaBirkaç gün sonra, cildimin yumuşayıp ğından isteklilerin müracaat etmeleri. (5601) tazeleştiğini ve bir hafta nihayetinde daha genc göründüğümü hissettim. Bugün, üç ay oluyor, o derece cazib ve şayanı hayret bir semere elde ettim ki bütün Musaddak projeli 41 beygir kuvvetinde Dizel motörile müteharrik Gördes dostlarım ancak 38 yaşında olduğumu kasabasmm elektrik tesisatmın yaptırılması kapalı zarf usulile eksiltmiye Bayan Seniha ve Şadiye ve Kâmüran ve Bay Necdet ve Behçet ve söylüyorlar.> konmuştur. Keşifname 14197 lira ise de bina inşaat tadil bedelile ağaç Ahmed Rüştünün 12298 hesab numarasile Sandığımızdan aldıkları (9200) direkler Belediye tarafından temin edileceğinden bunların keşif bedeli tenzil liraya karşı birinci derecede ipotek edilen ve vadesinde borclarını vermeCild unsuru olan pembe renkteki To edildikten sonra 12597 keşifli kısmı eksiltmiye konmuştur. diklerinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ncı kalon kreminde Viyana Üniversitesı proŞartnameler parasız Gördes Belediyesince verilecektir. Eksiltme 11 maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icab eden Beyoğlunfesörlerinden doktor Stejskal idaresinde ağustos 939 saat 11 de Gördes Beledive Dairesinde ihale edilecektir. Muvakda Ferıköy birinci kısım mahallesinin Fransız mezarlığı Tatavla sokağında kat teminat 630. kat'î teminat 1260 liradır. (halen Kurtuluş tramvay ve Ergenekon caddesi) çşki 20, 22, 24, 24/1, yeni genc hayvanların c.ldlerinden istihsal Teklif mektubları 10 ağustos 939 saat 14 e kadar Gördes Belediyesince 117, 119, 121, 121/1; 3 ilâ 13 k,apı, 1 harita numaralı kayden müstakil ittihaz ve «Biocel» tâbir edilen ve tıpkı insan kabal edilecektir. (5333) olunan Fransız mezarlığı caddesinde yeni 117 iİâ 121/1 dört bab cildininkilerine müşbaih genc ve sıhhatve Tatavla caddesinde yeni 1 numaralı bir bab ki cem'an beş dükkânla gene Tatavla caddesinde yeni 3 ilâ 13 numaralı bir kıt'a arsa ha li, zengin ve kıymetli cevherler hulâsası len kârgir on btş dükkân ile ayni mahallede Rus sokağında eski 1 yeni vardır. Beyaz renkteki (Yağsız) Tokalon 195 kapı ve 3 harita numaralı müstakil ittihaz olunan bir kıt'a arsanın ta kreminde ise taze krema ve saf zeytinmamları bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil yağı ve sair besleyici unsurlar vardır. kavdına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 15 kârgir dükkâna 1875 Muntazaman her iki kremi kullanmız. lira ve Rus soka£indaki arsaya 72 lira pey akçesi verecektir. Millî Bankalarımızdan birinn teminat mektubu da kabul olunur. Açık, yumuşak, düzgün bir cild temin 1 Kumaşları Enstitüden verilmek üzere yaptırılacak olan 126 takım Birikmiş bütün vergilerile Belediye resimleri, Vakıf icaresi, tellâliye etmiş olacaksınız. Faydah semeresi ga hademe elbisesinin malzeme ve işçiliği açık eksiltmiye konulmuştur. ve taviz' tutarı borcluya aiddir. Arttırma şartnamesi 3/8/939 tarihinden rantidir. Aksi halde paranız iade oluna2 Muhammen bedel «819> ve muvakkat teminat «61,50» liradır. 3 8/8/939 salı günü saat 10 da Rektörlük binasmda müteşekkil Koitibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk işleri servisinde açık misyon tarafından ihalesi yapılacaktır. bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartr.a caktır. 4 Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü mede ve takib dosyasında vardır. Arttırmıya girmiş olanlar, bunlan tetkik Daire Müdürlüğüne müracaatleri. «3232» (5470)' ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şevi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 11/9/939 pazartesi günü CağaloğHında kâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 17 krat 20 santim sikletinde koyu icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağmı tamamen geçmiş renkli tek taş bir zümrüd Sandal olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile Bedesteninde teşhir edilmektedir. 26/9/939 salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 10 ağustos 1939 perşembe günü sayapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde Yarmki Cumartesi günü memleketimizin en güzide san'atkârlannbırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak at 14 te müzayede ile satılacaktır. hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddu la. dan 8 zatın iştirak ettiği müstesna saz heyetine Bedestence takdir olunan kıymet rını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 6000 liradır. dairemize bildirmeleri lâzımdır, Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla Münakalât Vekâleti İstanbul Mıntaka Liman Riyaseti Denizcilere ilân İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: • Gayrimenkul Satış Ilânı istanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğunden: Gördes Belediyesinden: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Nadide Zümrüd Şirketi Hayriyeden: Sazlı tenezzüh hakları tapu sicillilerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 938/184 dosya numarasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. Kıymetli okuyucumuz B a y a n MUALLA da J VANDA Lutfi İlyas kardeşler Cumhuriyet Mektebliler Pazan Türk Hava Kurumu Piyango biletleri ve Cumhuriyet gazetesi satış yeri Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolavlık göstermektedir. (5660) Biçki Dersieri Biçki Profesörü Şükrü Canalm kadın terziliğini hocasız öğreten 3 cildden ibaret Biçki dersieri kıtablarını Biçki yurdlan ve akşam san'at mektebleri oğrenci ve öğretmenleri, zabit ve memuı ailelerüe bütün aüe kadmlarının daima yanlarmda bulundurmaları lâzımdır, terziye, hocaya ihtiyac bırakmaz, kolaylıkla anlaşılır ve her modele tatbik olunur. 3 cildi birden {5 ) liradır. ( Perakende birinci cildi 2, ikinci ve üçüncü cildleri ikişer buçuk liradır. ) Bedeli gönderildiğinde posta ile gönderüir. Satış yeri: Beşıktaş Dıkış Yurdu. Vişnezade Dibekçikâmil sokak No. 1/2 Doğum ve kadın hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Numosmaniye caddesi No. 22, Mavi yapı Telefon: 22683 Zayi 935 senesi Fatih 18 inci ilk okuldan aldığım şehadetnamemi kaybettim. Hükmü yoktur. Hikmet oğlu Saim RIZA UNVER Operatör iştirak edecektir. İtina ile hazırlanmış büfeyi hâmil ( 74 ) numaralı vapurumuz Köprüden 14.30 da kalkarak tarifede yazılı iskelelere uğrıyacaktır. Eskişehir Belediye Riyasetinden: Eskişehir Belediyesi itfaiyesi için pazarlıkla Opel marka iki kamyon ve bir kamyonet şasesi alınacaktır. Kamyonet şasesi 125 115 ve kamvon şaseleri 145 130 pus boyunda ve 935 modeli olacaktır. (Soför mahalli olmıyacaktır.) Kamyonların muhammen bedeli 1800 ve kamyonetin bin beş yüz liradır Vermeğe talib olanlar 4 ağustos 939 cuma günü saat on beşte Belediyede teşekkül edecek olan Encümende hazır bulunmaları ve teklif. lerini bildirmelidirler. (5533) Haydar Rifatın eserlerinden Kadın Kalbi Kadın Aşkı Aşk Peşinde Karagömlekliler ihtilâli Etriisk Vazosi" îlk A§k İliçin Ölüma Efendi île *Tşak Vikontun ölıimü İklimler Ölüler Evi Felsefe Küçük hikâyeler Mev'ud Toprak Stalin Lenin Mezhebi Tarih Felsefesi Farmasonluk Anarşizm 30 Kr. 60 > İ SAPİKSIN Saç dökülme va kepeklen mesinin öniine geçer. DEPOSU: Harb Okulu Komutanlığmdan: Harb okuluna 15 temmuz 939 günü nihayet bulan kayıd ve kabul muamelesi «Eylul 939» nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şubelerine ve Ankarada bulunanların Harb Okuluna müracaatleri ilân olunur. «179» (5551) 100 100 ı 20 50 50 40 30 100 125 35 100 125 150 75 125 100 60 i ı ı ı i ) ı ı , ı < . İstanbul Defterdarlığından: Muhammen bedeli Lira Galatada Kemankec mahallesinin Rıhtım caddesinde kâin eski 29, yeni 33 35 sayılı odaları müştemil han ve mağazamn mülkiyeti 6600 Yukarıda mevki ve numarası yazılı gayrimenkul hizasmda yazılı muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulile satılacaktır. İhale bedeîi nakden ve peşinendır Taliblerin % 7,5 teminatı muvakkate akçelerini havi makbuzla bırlikte kapalı zarflarını 14/8/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Defterdarlık Millî Emlâk müdürlüğündeki müteşekkil komisyon başkanlığına vermeleri ve saat 15 te zarflar açılırken hazır bulunmaları (5665) Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi IÇemberlitaş Peykhane sokak No. 4 Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 1 Eksıltmıye konfllan iş: Ereğli Beledive iskelesinin «5478» lira keşif bedelli tamir ve tevsü işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu ışe aid evrak şunlardır: A Eksiltrrıe şartnamesi B Bayındırlık işleri genel şartnamesi C Fennî şartname D Kesiı cetveli F Plân Istiyenler bu şartname evraklarını Ereğli Belediyesinden parasız olarak alabilirler. 3 İhale 11/8/939 tarihine musadif cuma günü saat 15 te Ereğli Belediye binasmda toplanacak Daimî Encümende yapıîacaktır. 4 Muvakkat teminat miktan «410» lira «85» kuruştur. 5 Kanunun tayin ettiği vesikalar. 6 Eksiltmiye iştirak edeceklerin 939 senesi için Nafıa Vekâletinden alınmıs müteahhidlik ehliyetinin teklif mektublarma raptetmiş olmaları şarttır. 7 Teklif mektubları üçüncü maddede gösterümiş ihale saatinden bir saat evvel Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Fazla malumat almak istiyenlerin Ereğli Belediye Riyasetine müracaat eylemeleri. (5383) Maarif Matbaası Müdürlüğunden: 14/8/1939 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Cağaloğlu civarmda Cumhuriyet Matbaası karşısmdaki yüksek mektebler muhasibliği bir^asmda toplanacak olan eksıltme komısvonunda 3614 lira 14 kuruş muhammen beMahmudpaşa Mengene mahallesi A delli Maarif Matbaasmın isterotipi atelyesi inşaatmm ikmali işirün açık ekrifipaşa sokağmda köşebaşı bir arsa sa siltmesi yapılacakur. Mukavele, eksıltme, bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnametıhktır. Bitişik 10 numaralı eve mü leri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak matbaamız muharacaat. sebesınde görülebiılr. Muvakkat ^emınat 172 liradır. İsteklilerin en az (3000) liralık bu işe benzer iş yaptığma dair İstanbul Vilâvetinden eksiltme tarihinden tam sekiz gün evvel almış oldukları müteahhidlik ve 1939 yılına aid Ticaret OAası vesikalarile komisyona gelmeleri. (5652) P e d i k Ur Satılık arsa Minimini yavrunuzun sıhhatini düşününüz. Onlara çocuk arabalarınm kraliçesi olan ve en iyi imal edilmiş, en fazla tekemmül ettirilmiş en sıhhî arabayı alınız. Yeni gelen 1939 modelinin 50 den fazla çeşidi vardır. Her yerden ucuz fiat ve müsaid şartlarla yalnız, JOSEPH BONNİCİ Süreyyapaşa apartımanı No. 4 Telefon : 44436 ' Fransız Tıyatrosu Pasaıında ) BAKER Mağazalarında bulabilirsiniz. İstanbul Def terdarlığından: Muhammen bedeli Lira K. Tophane Kasrımn Hariciye servisinin bulunduğu kısmm tamiri işi 246 40 Yukarıda mevkii yazılı mahaldeki tamirat işi hizasmdaki 246 lira 40 kuruş bedelle aç;k eksiltmeye kanulmuştur. İhale 14/8/939 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 tedir. Taliblerin % 7,5 pey akçelerini ihale gününden evvel yaptırıp mezkur gün ve saatte Defterdarlık Millî Emlâk müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatlerL (5659) istiklâl caddesi 140 No. Maarif Matbaası Müdürlüğunden: Matbaamız için 10 mürettib ile kırma makmelerinde çalışabilecek 3 ısçiye lüzum vardır. İsteklilerin 1/8/1939 salı günü saat 9 da matbaa müdürlüğüne müracaatleri. (5651) Göz Hekimi UaSaloglu Nuruosmanlye cad No S Tel 22566 (Dr Osman Şerefeddln Dr. Şükrü Ertan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog