Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

r Büyük Edib Halid Ziya Uşakhgilin beş cildlik Her kitabcıda bulunur. KIRKYIL nefis bir eseridir. Dün gelen Majeste Karol, bugün Pire limanını ziyarete gidiyor Veliahd Prens Mişel de italyadan gelerek babasına mülâki oldu Rumanya Kralı J Onaltinm vıl umhuriyet tSTANBUL C A G A L O G L U „... ve mefctub adresl: cumüurlyet, tstanbul Posta fcutusu: tstanbul No 248 Telefon: Bagmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlı heyeti: 24298. tdare ve matbaa Rısmı 24299 24290 Kemal Atatl Ruzvı M Yazan: General Fiatı 100 kuruştur. U Ç A liııi Birleşik Amerika hüki Ankara sefii Türkçeye çeviren: Cemal B ü k e r m a n 28 TemmUZ I 939 Her kitabcıda bulunur. Mılli Şef. Şura azasına bir çay ziyafeti verdi Cumhur Reisimiz, maarifçilerimizin kiymetli mesaisini takdir etti Ankara, 27 (a.a.) Mıllî Şef ve Reisıcumhur İsmet İnönü ve Boyan Inönü bugün saat 1 7 de Çankayadaki Rıyaseti Cumhur köşkunde Maarıf Şurası azasile refıkaîarı şerefıne bir resmi kabul tertıb buyurmuşlardır. Bu resmi kabulde B. M M. Reisi Abdülhalık Renda ıle dığer vekıller de refikalarıle birhkte hazır bulunmuşlardır. Maanf Şurası azasi, Maarif Vekili Hasan Âli Yıicel tarafından Millî Şef ve Bayan İnonune bırer birer takdim edilmişlerdir. Resmi kabulün sonunda Reisıcumhur Inönü ve Bayan İnönü köskün merasim salonımu teşrif buyurarak toplu biı halde bulunan Şura azasına ıltıfatta bulunmuşlar ve Reisicumhur Inönü aşağıdaki yüksek beyanatlarile azayı taltıf etmişlerdir: AmerikaJaponya ticaret muahedesi feshedildi Çindeki Amerika menfaatleri ihlâl edilirse, Japonyaya zecrî tedbiler tatbik edilecek Vaşington 27 (a.a.) Ruzvelt ve Hull, dun verdıkleri bir kararla, Amerika Bırleşık Devletlerıle Japonya arasmdakı 1911 ticaret muahedesini denonse etmişlerdir. 191 1 Amerika Japon ticaret muahedesının feshmi, evvelce âyandan Vandenberg meclise yaptığı bir tekhfle istemisti. Âyan meclısinin Hariciye encümeni ise bu tekhfın müzakeresini hafta sonuna bırakmıştı. Fakat Ruzvelt ve Hull'ün verdiği kararla, fesih keyfıyeti bugünden itibaren mer'ıyete gırmiştir. Buradaki ilk ıntıba, Amerika Birleşik Devletleri Hariciyesinin Japonyaya bir Amerika Cumhur Reisi Ruzvelt ıhtarda bulunmak ve Amerika Birleşik devletlerinin hattı hareketi hakkında Ja nokta, muahedeyi heyetı umumiyesi ıti « ponyanın herhangi bir şüpheye düşmesinin barile denonse eden hükumetın bu jestinin siyasî bir mahıyet arzetmesidır. Fılhakika önüne geçmek istemiş olduğudur. [Arkası Sfl. 8 sütun 3 te} Vaşingtonda bilhassa tebarüz ettirilen Vaşington'un bir kararı J Rumanya Veliahdi Prens Mişel dün sabah Sirkeci ganndan çıkarken ve öğleyin Rumen sefarethanesi bahçesinde verilen yetnekte Dost ve müttefik rol'u hamil bulunan yat, Dolmabhaçe sa gajı esmî surette şehrimizden geçmekte Rumanya Kralı Ma rayı önünde demirlemiş ve Majeste, gece olan Majeste Kral Karol'u yatında ziyaret elrr « ve selâmlamıştır. jeste İkinci Karol, dün öğleyin Lucefe yi orada geçirmiştir. Istanbul Valisi Doktor Lutfi Kırdar i \Arkası Sa 8 sütun 3 te\ raul yatıle lımanımıza gelmıştır. Kral Ka « Maarif Şurasımn sayın azasile birlikte bulunmaktan Bayan Inönü ile beraber sevinc hissediyoruz. Şuranın on gündür devam eden çalışmalarım dikkatle takib ettik. Maarif ailemiz azasımn yüksek kıymetlerini ve bilhassa mesleklerine aşklalArkası Sa. 8 sütun 2 de] Rus Japon hududundaki muharebe şiddetlendi Ruslar, bütün taarruzları tard ve 77 Japon tayyaresi düşürdüler, Japonlar yeni takviye kıtaatı gönderiyorlar Moskova Müzakereleri ovyetler Rusyasının karşılıklı yardım esasıle sulh cephesıne ıltihakını temin için üç aydan fazla bir zamandır devam eden müzakerelerin nıhayet müspet bir neticeye bağlanabileceğı hakkında alâmetler görülmeğe başlamıştır. Vakit kaybetmemek üzere ayni zamanda askerî istişarelere de bdsjanması içın ahiren alınmış olan karar bu alâmetlenn en bellıbaşlılarından biridir. Ingi'I/ Başvekıli Mister Nevil Çemberlayn dahi nıhayet ıki hafta zarfında Moskova müzakerelerine dair parlamentoya müspet malumat vermek kuvvetli ümidinde bulundugunu bıldırmiştir. Vaziyetin bu suretle ve müspet şekilde iyılığe temayülü sulh taraftarlarını cidden memnun edecek bir keyfıyettir. Moskova müzakerelerinin çok uzaması zaman zaman sabırları yakarak bu müzakerelerîn lehmde ve aleyhinde fikirler söylenmesine sebeb olmuştu. Ancak dikkat olununca gorülürdü ki bütün bu fikirler hep Moskovanın sulh cephesine iltihakı gayet tabiî, zarurî ve çok ınsanî bir iş iken onun tahakkukundaki gecikmenin verdiği ıstırab ve hayretin ifadeleri idi. Kollektif emniyetın baş müdafaacısı olan Sovyetler Bırlıği Büyük Cumhuriyetinin sebebbiz tecavüze mukabele edecek cephede yer almakta gecıktıkçe gecikmesi, manası kolay kolay anlaşılamıyan bir hal ve vaziyet gıbi görünuyordu. Kollektif emnıyetin manası malumdur: Mılletlcrarası ıhtilâflarınm cebir ve kuvvet yerıne hak ve adalet dairesınde müzakere yolu ile hallıni mecburî kılmak. Kollektıf cmniyet rejimi, harbi kanun harici ilân eden Briyan Kellog miss'cmın fılî tatbıkatından baska birsey değıldır. Avrupanm şımdiki karısıkhğında demokrasi devletlerinin tesebbüsü ile teessüs eden sulh cephesi, a dı üstünde, sulhu korumak için kurulmus bir cepheden ibarettır. Otedenberi kollektif emniyetle sulhu korumak davasında en ileıi gıden Sovyetler Cumhuriyetinin karşılıklı yardımla bu su'h tesebbüsüne katılmaması hatira bile gelebılir bir ihtimal değıldi. Öyle oldugu icindir ki Moskova müzakerelerinin uzaması her tarafta azcok havreti mucıb olmaktan hâli kalmamıstı. Sovyetlerin sulh cephesine iltihakile sadece sulhun bozulmaması kat'iyet kesbetmıs olacaktı. Sırası geld'kce Almanya ve Italya dahi sulhun bozulmamasına ehemmiyet verdik'erini ifade etmekte olduklarına göre böylehkle milletlerarası ihtilâflarının müzakere yclu ile halli temin olunmus bulunacaktı. İste Moskova müzakerelerinin nihayet müspet bir sahaya girrrekte olduğunu Başvekil Darüşşafakada... Refik Saydam: ((Mufesseseye bir kız kısmının ilâvesi icin hemen insaata baslanacaktır» diyor Bundan evvelki Çan Ku Feng hâdisesinden sonra Sovyetlerle akim kaJan müzakerelere girişen Japon askerî heyeti ' Moskova 27 (a.a.) Sovyet Mongol kuvvetleri kumandanhğı teblığ edıyor: «Sovyet Mongol kuvvetleri, 23 25 temmuz tarihinde Khallin nehrinin şar kında Japonların birçok taarruzlannı tardetmişler ve nrütecavizleri agır zayiata uğratmışlardır. Halihazırda bu mmtakadaki bütün mevzilerine sahib bulunmak * tadırlar. [Arkası Sa. 8 sütun 1 del Başvekil Dr. Refik Saydam sağda Darüşşafakanın hatira defterini imzahyo r ve soldâ arkadaşımızla Şehrimizde bulunan Başvekilimiz doktor Refik Saydam, dün de ziyaret ve tetkiklerine devam etmiştir. Başvekilimiz, sabah saat 11 de fahrî reisi bulunduğu Darüşşafakayı ziyaret 111 görüşüyor etmiştir. Bu esnada, Darüşşafakayı ku ran ve yaşatan Cemiyeti Tedrisiyei İslâmiye idarg meclısi azalan, İstanbul saylavı Ali Kâmî Akyüzle mektebin mezu[Arkast Sa. 8 sütun 5 te\ llllllllllll lllllllllllllllllnını 1IIHIIIIIII Itll , IIIIIIIMIIII ,1111 lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll FRANSIZ HEYETİ Fransız Kumandanları Hutzingerle arkadaşları şehrimize Antakyadan nasıl ayrıldı? geldiler ve akşam Parise gittiler Dost iki memleket zabitlerinin birbirlerine vedaı çok canlı tezahiirata vesile oldu Fransız askerî heyetinin şehrimizde alınmış resimleri. Sağda: Orgeneral Hutzinger, Fransız Elçisi Massigli ile bir arada Bir müddettenberi Ankarada müzake zinger'in riyaseti altmda bulunan Fransız Hatay Valisi Şükrü Sökmensüer, Kolonel Kole ve diğer zevatla beraber relerde bulunmakta olan Fransız askerî heyeti, Haydarpaşada askerî merasimle Sureti mahsusada Antakyaya gıden arkadaşı heyeti, dün sabahkı ekspresle Ankara karşılanmıştır. Merasimde İstanbul Kummn. mektubu bugun 7 nci sahıfemizdedır. J dan şehrimize dönmüştür. General Hut J fArkast Sa. S sütun 6 dai YUNUS NADt lArkast Sa. 8 sütun 5 te] [
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog