Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Milliyetler Paul Henry'den tercüme eden MESELESi FEHMİBALDAŞ , Kanaat kitabevının neşretmekte olduğu Ankara Kutubhanesi Tarih serisı meyanmda çıkan bu eser, mılliyet cereyanlarmın kaynaklarını ve tarihte almış olduğu istikametleri İ7ih etmektedir Fiatı 75, cıldlisi 100 kuruştur. J Onaltıncı yıl s a y ı : 5 4 6 2 umhuri Telefon: Bagmuharrtr ve ev\: 22366 Tohrlr heyeti: 24298. tdare Telgra Îngiltere hükumetinin daveti üzerine Londraya giden İstanbul meb'usu .1 ABİDİN DAVER Italya hududundan niçin geri çevrildi ? Abidin Daver Inğiliere Fransa sey; intıbalan ile bu çok enteresan maceras YENİ MECMU da anlatıyor. Bugün çıkan , v e mektU b a ^ : cumnurıy«t, tstanbui. P o s ta kntosn: tstanbui NO 248 Perşembe 2 7 Temmuz 1 9 3 9 ve matbaa kısmı 24299 24290 Paviyonlar halk tarafından Demokrasiler, siyasî anlaşmanın ile karşılanıyor meydana geleceğini ümid ediyorlar alâka ingiliz Japon Chamberlain gazetecilere «Yakında Anlaşmasından sonra sevindirici haberler vereceğim)) dedi Bu neticenin Japonya için Avrupalı ve Amerikalı bütün beyaz ırka karşı kazandığı bir muvaffakiyet mukaddemesi olarak telâkkisinde hata yoktur. aponyanın Uzakşarkta Çin aleyhıne giriştiği ıiânsız harbin başlıca istinad noktasmı Avrupa devletleri arasındaki şiddetli ihtılâflar teşkil ediyordu. Mançuri istilâsına karşı bırşey yapılamadıktan sonra Avrupada meydan alan ve birdenbire en hâd şekillerde şiddetlenen ihtılâflar Japonyaya meydanı bütün bütün boş bıraktı. Japonya antikomintern paktına iltihak ve böylelıkle Avrupa ihtılâfını daha ziyade şiddetlendırmeğe bizzat hizmet ederek bütün Çinin istilâsına girişti. Daha o zaman anlaşılmıştı ki Uzakşark meselesinin makul bir hal suretine bağlanabilmesi için evvelâ Askerî müzakerelerde bulunmak üzere Moskovaya gideceği haber verilen Avrupa ihtilâfınm herhangi bir şekilde Gdneral İronside halledilebilmesi lâzımdır. Londra 26 (Hususî) îngiliz ve Fransız hükumetleri, Moskova müzake relerinin bir an evvel intacını temin etmek ümidile Sovyetlerle askerî müzakerelere başlamak teklifinde bulunmuşlardır. Askerî müzakerelerle siyasî müzakereler ayni zamanda cereyan edecektir. Çemberlayn'in beyanatı Başvekil Çemberlayn, Avam Kamarasmın bugünkü celsesinde bu hususta beyanatta bulunarak demiştir ki: « Moskova büyükelçimize dün yeni talimat gönderdik. Sovyetlerle cireyan eden müzakereler hakkında önümüzdeki hafta zarfında mufassal izahat verecek vaziyette olabileceğimi ümid ediyorum.» Bir meb'us, erkânı harbiye görüşmeleri yapılacağına dair verijen haberler hakkında Başvekilden izahat istediğinden, M. Çemberlayn, bu suaie cevaben demiştir JCl ! LondraMoskova arasında askerî müzakereler yapılacak Yerli Mallar Sergisi düna Her hafta 36 sahife 10 kur J Vali Lutfi Kırdar sergiyi açıyor Vali, açış nutkunu söylerken ı • T ; j * * '[ ^ • *• * * i ' Ebedî Şefin anıd kabri Rasadtepedeki sahanın istimlâki için lâzımgelen emir verildi Ankara 26 (Telefonla) Eb«dı 3ef iviâLurK ıçın >apılacaK oıan « Moskovadaki büyükelnmize bu [Arjcast Sa. 9 sütun 5 te] Avrupa ihtilâfı hallolunacak yerde daha ziyade kanştı. îlânsız Japon Çin harbi ise sürdükçe sürdü, ve Japonyayı yıpratacak sonsuz Bu şartlar içinde Japonya Uzakşarkta Ingiltereden başlıyarak Avrupalıları tazvik etmek yolunu ihtiyar etti. TiyenÇin İngiliz imtiyaz mıntakası ablukasınm sebebi budur. ingiliz Japon anlaşması etrafmdaki tenkidler Bir uıgiliz gazetesi, Uzakşarktaki İngiliz ticaretinin Japonya lehine kaybedileceğini yazıyor Demek ki iş aksine döndü. Avrupa ihtilâfı hallolunarak Uzakşark işlerine bakılacağına, Avrupa ihtilâfına daha rahat bakılabilmek için Uzkşarkta fedakârlık yapılmak yolu tutuldu. îngiltere ile Japonyanın anlaşması sebebi de budur. Avrupada elleri bağlı olan îngiltere, fırsatı ganimet bilen Japonyaya karşı bütün beyaz ırk devletlerince tekbaşına bırakılmış olduğunu gözönüne alarak Japonya ile anlaşmağı bir zaruret saydı. Hâdise Amerikada teessürle karşılanmış ve hatta Almanyada hayret uyandırmıştır. Halbuki işin şaşılacak hiçbir tarafı yoktur. Bizzat Avrupalıların himmetile îngiltere bu yolda yürümeğe icbar edilmiştir. Anlaşmanın zahirî şekillerinde pek büyük fevkalâdelikler yoktur. îngiltere JaÇinde büyük miişkülâta maruz kalan bir Japon kıt'ası cepane naklediyor ponyanın Çinde giriştiği hareketin bir harb hali olduğunu ve bunun bazı neticeLondra 26 (Hususî) Tokyo'da ha yapmışlardır. Müzakereler, Tiençinlerini kabul ediyor. Çin tarafını iltizam İngiliz elçisi Craigie ile Japon Hariciye de asayişin muhafazası hakkında cereyan etmiyen bir bitaraflığa ve imtiyaz mmta Nazın Arita bugün yeni bir mülâkat da[Arkası Sa. 2 sütun 1 de] kalarında Japon kontrolu ile müeyyed IIIIIMMIIIIIIMIIIIUIPICIIIIIIIIMIIIIIIiniirnillllllliPIIMItilllirilllllllllllirilPlllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillinilMIIIIIIIIIIMIMIIllllllllMllllllllllllll olan ve Japon aleyhtarlığını gütmiyen bir faaliyete söz veriyor. Bununla beraber neticenin Japonya için Avrupalı ve Amerikalı bütün beyaz ırka karşı kazandığ: bir muvaffakiyet mukaddemesi olarak telâkkisinde hata yoktur. Beyaz ırkın ve tahsisan Avrupanın Uzakşarktaki geniş hayat sahasında bir gedik açılmıştır. İşlerin bundan sonraki inkişaflarına göre bu başlangıcın Almanya ve îtalya dahil bütün Avrupaya zararı dokunacağı şimdiden mubakkak sayılabilir. Meğer ki Avrupa kendi vaziyetini tashih ederek nihayet dünya islerinde elbirliği edecek bir yola dökülebilsin. Bir kısim Japon arzularına mümaşat etmekle beraber însiltere Çinin lehtarı değilse aleyhtan dahi savılabilecek şartlar kabul etmis değildir. Binaenaleyh büyük ve genis Çinin Japonyaya karşı mukavemeti imkânlarm müsaadesi nispetinde devam edip gidecektir demek olur. Uzakşark meselesile bütün pasifik davasınm halli ise Avrupa ihtilâflarının hallinden sonraya, yani yakm veya uzak bir geleceğe bağlıdır. Bugün icin Japon îngiliz ihtilâfınm hallinden çıkan en büyük netice îngilterenin Uzak?arkta bir parça fedakârlık etmesine mi'kabil Avruoada tam bir hareket serbestisi kazanmış olmasıdır. Japonvanm azçok kazancına mukabil bunu da îngilLondrada İrlanda tethişçilerinin attığı bombalardan geçen hafta harab olan bir bina YUNUS NAD1 LArkası Sa, 3 sütun 5 te\ (Yazıjı 9. uncu sahifemizde) anıd kabir sahası için hazırlanan plân îcra Vekilleri Heyeti tarafından kabul edilmiştir. Bu işle meş gul olan ve Başvekâlet Müsteşannm riyaseti aUında bulunan komisyon bu sahanın istimlâki için Ankara Belediyesine tebligaüa bulunmuştur. 9 \ ah, «Cumhuriyet» paviyonunu tetkik ediyor " Ispanya tahtı General Franko, Kral Alfons'u memlekete çağırıyormuş İstanbula yakında müstakil bir sergi binası kazandırılacak Istanbulun hususîyetlfirî içine giren Yerli Mallar sergilerinin 1 1 incisi de dün büyük merasimle Galatasaray lisesinde açılmıştır. Halkın Yerli Mallar sergilerine gösterdiği ve gittikçe artan alâkanın en büyük delilini, dün Yerli Mallar sergisinin kapısında görülen mahşerî kalabalık teşkil ediyordu. Serginin saat 17 de yalni7 davetliler huzurile küşad resmi yapılacağı lirilllllllMllilllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllll malum olmasına rağmen binlerce kişi sergi kapısını daha saat 16 darı itibaren doldurmuş ve bu kalabalık caddede mü rur ve uburu sık sık durdurmuştur. Kalabalık bir zabıta kuvveti Galatasaray önünde caddeyi açıp intizamı temine çalıyor, fakat biıaz sonra cadde gene kapanıyordu. Saat 16 dan sonra davetliler, sergi [Arkast Sa. 9 sütun 1 de] lllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllimilllllill Irlanda tethişçilerinin faaliyeti şiddetlendi Kral Karol ve oğlu bugün şehrimize geliyorlar Akdenizde bir tenezzühe çıkan Rumen Kralı, limanımızda birkaç saat kaldıktan sonra Yunanistana doğru yoluna devam edecek Kral Alfons Parîs 26 (a.a.) Excelsior'un Lizbon'daki muhabirinden: Franko'nun İspanyada krallığm iadesi lehinde olduğu söylenmektedir. Krallık taraftarlarınm lilArkası Sa. 3 sütun 1 de) Dün Londra istasyonunda patbyan bir bombadan iki kişi öldü, 30 kişi de yaralandı Ankara da ki Fransız heyeti geliyor Misafirlerimiz dün akşam şehrimize hareket ettiler Ankara 26 (a.a.) Bir müddettenRumanya Kralı Karol ve Veliahd Prens Mişel bir merasime giderlerken beri şehrimizde bulunmakta olan Orge neral Hutzinger'in reisliğindeki Fıansız Dost ve müttefik Rumanya Kralı Ma dıktan sonra Yunanistana müteveccihen askerî heyeti mihmandarlarile birlikte bu jeste îkinci Karol, Akdenizde tenezzüh yoluna devam edecektir. akşam eksprese bağlı hususî vagonla îs Diğer taraftan, Rumanya Veliahch te bulunmak üzere dün Köstenceden hatanbula hareket etmişlerdir. Prens Mişel de bu sabah Semplon eks reket etmiştir. Majeste Karol'u hâmil buHeyet istasyonda Orgeneral Asım presile şehrimize muvasalat edecektir. Gündüz, Millî Müdafaa Vekâleti Müs lunan Lucieful yatmm bugün limanımıza Genc Prens, öğleden evvel limanımıza teşarı Korgeneral Nazmi Tolo, Genel muvasalatı beklenmektedir. Majeste Ka gelecek olan Majeste Kral Karol'a mülArkssı Sa. 3 sütun ± tel rol, İstanbul limanında birkaç saat kal lâki olacâkur. •^>^WIM^^E^^^^^^^^^M^™^^^^B^^J^^^^^^*» • • • " • ~^^^~^^^^^^^^^^^^^^^*** .<aiA»M r^H^B^^sv^^^^^^^ ^M^^B^ÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVHIIIIIIIIIIIHBMP^F V*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog