Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

BUyUk edlb HALİD ZİYA UŞAKLIGİLİN yeni eseri: ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. Onaltıncı yıl sayı: 5 4 6 1 umhuri Telgraf ' Kemal Atai " Yazan: Genera U Ç A D A M olini RILL inin eski Birleşik Amerika h Ankara Turkçeye çeviren: CelTtal U Fiatı 100 kuru?Wr. Her kltabcıda bnhınup. Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22366 Tahrlr jıeyeö: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 ^ meKu* «md: ©an**»* ktanbuı. P o s ta mıtam: tstanbuL No. 248 Çarşamba 2 6 Temmuz 1 9 3 9 Hatayımıza kavuşurken Tokyo • •••A Ingiliz Japon anlaşması Amerikada teessür uyandırdı Gazeteler ((Bu itilâfın manası İngilterenin Uzak Şarkta prestijlerini kaybetmesidir» diyorlar Vaşington 25 (a. a.) Ingiliz Japon itilâfları hakkında mütalealar serdeden salâhiyettar müşahidler, Büyük Britanyanın Japonyaya bazı fedakârlıklarda bulunmasının içtinabı gayrikabil olduğunu beyan etmektedirler. Müşahidler diyorlar ki: « Tientsin işinin bidayetindenberi Amerika hükumetinin Büyük Britanya ile Uzakşarkta bir teşriki mesai siyaseti takib etmek taahhüdüne girişmek istememiştir. Halbuki, Çemberlayn, ancak böyle bir taahhüd sayesinde Japonyaya karşı fedakârlıklarda bulunmaktan imtina edebılirdi. Hariciye Nezaretî, Âyan Meclisinin Antakvadaki merasımde İ urk ordusu, kendisini selâmlıyan, Frantız müstemleke askerlerinin önünden geçiyor [Dığer fotoğraflar bugün 7 nci sahifemizdedir] Rusya Şart mıdır? dl. •ıımııııııınııııııııııııiHiııııııııııııınıımııııııımııııııııııiHiııııııııınıınHiıııımHiıııiMiH Sanayi işinde mühim suiistimal oskova müzakereleri başladığı sıralarda sulh cephesi taraftarlan buyuk ümıdlere düşmüşler Sovyet hükumeti de bize iltihak ederse, totalıterlerin cür'etlerine kat'î şekilde nihayet verilecek; mütecavizler artık hadlcrini bilecekler! Diyorlardı. Aradan epeyce bîr müddet geçtiği halde müspet bir neticeye varılamaması, sulhçıdan endişeye düşürdü. Bunlar, Moskovanm iştirak etmediği bir mukavemet cephesinde hiçbir kıymet bulunamıyacağını iddia ediyorlardı. Vakit ilerleyip de haftalar haftaları, aylar ayları kovaladıkça sinirler de bozulmaya başladı. Gazete sütunlarında bu gecıkmenin sebeblerinı ve müsebbıblerini araştıran münakaşalar, mütalealar görüyorduk. Chamberlain, muhafazakârdır. RiKİarla anlaşmaktansa, Almanlarla uyuşmayı tercıh eder. Onun için elinden gelen jnüşkülâtı çıkarmaktan çekinmiyor ve Sovyetleri sulh cephesî dışında bırakmaya çalışıyor. Bu adam istjfa etmedıkçe sulh cephesi kuvvetlenemez! Chamberlain'in kabahatî yoktur. Üç defa tayyare ile Almanyaya uçan bu enerjık adam, başka kurtuluş yolu olmadığını gördüğü için Moskova ile anlaşmaya samimî olarak karar vermiştir. Fakat ne yapalım ki Ruslar oyunbozanlık ediyorlar. Bir defa onlann iç vaziyetleri karışıktır. Harb olursa memlekette isyan çıkacağmdan korkuyorlar. Bu itıbarla çekingendirler. Sonra, kendılerinin iştirak etmiyeceği bir Avrüpa harbinden rejimleri hesabına büyük muvaffakiyetler ümid etmektedirler. Düşündükleri şu: «Faşist olsun, demokrat olsun, kapitalist milletler birbirlerile harbettikleri takdirde, önünde sonunda hepsi birden zayıf düşeceklerdir. Bız o zamana kadar kenarda kalabilirsek, onlann zayıf anlarından istifade ederek rejimimizi bütün dünyaya yayma imkânlarına kavuşuruz. Herhalde ne yapıp yapmalı ve hiçbir tarafa bağlanmamalıyız » Müzakereler netice veremiyorsa, kabahat doğrudan doğruya Ruslarındır. *** Şimdi, Moskova ile başlıyan konuşmalarm üzerinden dört kocaman ay geçmiş ve bitmek bilmiyen diplomat temaslarile beraber gazete münakaşaları da artık bavatlamıştır. Makine ithal müsaadeleri işinde yolsuzluk görüldü îktısad Vekâleti Teftiş Heyetinin açtığı tahkikat neticelendi, bir müfettişe îşten el çektirüecek Çindeki imtiyazh mıntakadan kaçan Çinliler infîradcı bir hattı hareket takib etmekte berlayn'in Avam Kamarasmdakî dünkt» olması sebebile faal bir teşriki mesai si beyanatı, Japonyaya karşı azimkârane yasetine girişmeyi hiç de aklından geçir bir siyaset takıbine taraftar olan mehafıl[Arkası 5a, 9 sütun 5 te] memektedir. Bu sebebden dolayı Çem îktısad Vekâleti teftiş heyetinin bir müddettenberi terkık ettiği büyük bir sanayi ve makine suiistimali işi tahakkuk etmiş ve tahkikat fezlekesi Vekâlet makamına veriltniştir. Bu büyük suiistimalle alâkasından dolayı bir sanayi müfettişine de işten el çektirilmesi takarrür etmiştir. YapDün, geceyansını 6 dakıka 4 saniye tığımız tetkikata göre bu tahkikatın mevg ç • hafıf ve saat 5 ı 40 dakıka 40 sanızuunu şu işler teşkil ediyor: 1936 seneye geçe şıddethce iki zelzele kaydedü sinden sonra bazı sanayi şubelerinde fazmıştır. lai istihsalât olduğu ileri sürülerek bu saHer ikisinin merkez üssu Kandüli Ranayıin makinelerınin memlekete ithali bir sadhanesınden 135 kılometre mesafede nevi kontenjantmana tâbi tutulmuştur. Bu tahmın edılmektedır. arada mensucat sanayiıne aid makineler' Eskişehirde den mühim bir kısmının ithali için Sanayi Eskişehir 25 (Hususî) Bu sabah Umum Müdürlügüne kontrol ve müsaade şehrimizde kuvvetli bir zelzele oldu. salâhiyeti verilmiştir. Bu işle Vekâlelte Zelzelenın seyri şarktan garbe doğru obir müfettiş meşgul olmuştur. Bilhassa palup takrıben on saniye kadar devam etti. muklu mensucatın tezgâh müsaadeleri lüFakat bir hasarı mucıb olmadı. Sarsmtı Iktısad Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi zum görülenlere verilmiş, görülmiyenlere merkezmin vılâyetimiz dahüınde olmaMustafa Nuri Anıl verilmemiştir. İşte yolsuzluğun bu müsadığı zannedılmektedır. adelerin itası esnasında cereyan ettiği an rinde geniş bir tahkikat açmış ve şehriAnadoludaki sarstntı laşılnııştır. îktısad Vekâleti teftiş heye mize de gelen müfettişler burada da bir Ankara 25 (a a.) Bugun sabah saat ti bu çok mühim sanayi yolsuzluğu üzelArkası Sa. 9 sütun 5 le\ beşi kırkla ellı arasında Izmırde, BıleI llllllllllllltlllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll lllllll cıkte, Bursada, Şılede hafıf yer sarsınıııııııııııııııımıııııııııııııııı tısı olmuştur. Bu sarsmtı Ankarada da ayni zamanda hıssedılmiştir. Dün sabahki zelzele Şehrimizde, Anadoluda kuvvetli sarsıntılar oldu Piyade Atış Mektebinin mutfak ve çamaşırhane kısmı yandı, yangın, beş saat kadar devam etti yangın Yerli Mallar sergisi bu gün merasimle açılıyor İnegölde Vali ve Belediye Reisi, dün paviyonları gezerek komite erkânından izahat aldı İnegöl 25 (Hususî) Bu sabah 5,40 ta Dün, saat 15,15 te Maltepe Atış salonu da bulunan binanın üst kati ta « on saniye devam eden şiddetli bir zelzele olmuştur. Bundan sonra birkaç defa da mektebinin mutfak ve çamaşırhane k s mamen, orta katla zemin kat da kısnıen ha ve hafif sarsıntılar olmuştur. Hasarat mmı teşkil eden binada bir yangın çık yandıktan sonra söndürülmüştür. Yan * yoktur. mıştır. Ateş, ayni zamanda içinde zabi gın, esen kuvvetli rüzgâr dolayısile be} tan yatakhanesi, yemekhane ve istirahat [Arkası Sa. 9 sütun 5 fe] Maltepc Piyade Atış mektebinin dün yanan mutfak ve yemekhane kısmının yangından sonraki hali Maarif Şurası llllllllllllllHIIIIIItllllllllll lllllllll llllllll llllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll ll ll ll ll lllllllllllll' lllllllllllll ti tarafından bastırılması hakkındaki talimatnamenın müzakeresine devam ederek, müsabakada kazanan eserlere verilecek tehf hakları maddesinin muhtelit bir komisyonda tekrar gözden geçirilmesine ve dığer maddelerin kabulüne karar vermişNADtR NAD1 tir. Bundan sonra Maarif müdürleri ve lArkasi Sa 9 sütun 3 te] memurları talimatnamesi hakkındaki ra IHIIIIIIIIIIIIIIIIIMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII por üzerinde müzakerelerde bulunmuş ve komisyonun raporunu bazı tadıllerle ka bul etmiştir. VaK Lutfi Kırdar dün Yerli Mallar Sergisinde yapüğı tetkikler esnasında... Gündelik hayattan Saat 12 de açılan ikinci celsede bir 11 inci Yerli Mallar Sergisi, bugün Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, öğretmen tarafından idare olunan üç sıbüyük merasimle açılacaktır. Saat 17 de dün beraberinde Vali muavini Hüdai Bir idam cezasına dair... nıflı köy okullarının beş sınıfa iblâğı hakyapılacak merasime birçok zevat davet Karataban, mıntaka İkbsad müdürü Hakındaki rapor ile ilk okullann varidat edılmiştir. Bu meyanda şehrimizde bu luk Belsan ve Belediye Îktısad müdürü Yazan : R e ş a d Nurl membaları hakkındaki rapor müzakere lunan Vekillerimizin de sergiye şeref ve Saffet oldugu halde, sergiyi son defa Arkadaşımızm bu güzel yazısını bugün recekleri anlaşıhyor. Meb'uslar, sefirler gezmiştir. Bu geziş esnasında Lutfi Kır edilmiş ve kararlar alınmıştır. Komisyonlann çalışmalarına imkân üçüncü sahifemizde okuyunuz. ve konsoloslar da küşad merasimine da dar hatalı gördüğü birçok cihetlere işa vermek üzere saat 17 de gene Vekılın vet olunmuşlardır. LArkan Sa 9 sütun 3 tc\ lArkasT. Sa. 9 sütun 3 tej w Umumî heyet, dün de yeni kararlar verdi Yeni kampanya faaliyetine başlıyacak olan Ankara 26 (a.a.) Maarif Şurası Alpullu Şeker Fabrikası, yeni yılın ilk şekerini umumî heyeti bugün toplanmış ve ilk celsesinde okul kitablarınm Maarif Vekâleağustos başında piyasaya gönderiyor Pancar rekoltemiz Alpullu Şeker fabrikamızın uzaktan görünüşü (Yazıst 9 uncu sahifemizde}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog