Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

r YEDiGUN'de Hüseyin Cahid Ingilterede gördüklerini nakle başladı. Bu nefis yazı serisini behemehal takib ediniz. Londradan dönen üstad Buglin çıkan umhuriyet JfllI CMcn İSTANBUL CAĞALOGLU ' 5 4 o U , Telşraf ve mektul) adresl: Cumnurlyet, tstanbul Posta fcutasu! tstanbul No 246 Telefon: Bagmuharrfr ve evl: 22386 Tahrtr heyetl: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 T t 1 Kraliyet taraftarları eski kralı Mes'ud yıldöniimü, dün tahta çıkarmak istiyor üniversite ve halkevlerinde Sevil şehrinde karışıklıklar çıktı, bir general tezahüratla tes'id edildi tevkif olundu, birkaç general de Fransaya kaçtı Balkan Antantı canlı ve sağlamdır Ahvalin tabiî sevkile zaten mevcud vaziyetleri, silâh tehdidile cebretmeye çalışmakta, o kazamlmış vaziyetin de kaybedilmesi tehlikesi yok değildir. iiyuk Harb sonu yıllannın en kuvvetlı ve ideal sulh eseri olan Balkan Antantı Avrupanın altını üstüne getırmek ıstidadıle mcydan alan büyiık karışıklıklar karşısında kend vazifesını müdrık bir azim ve irade ıle muvaffak bir imtihan geçırmiş bulunuyor. Henuz antanta dahıl olmamakla beraber esasen Balkanlı ve ruhan ona bağlı Bulgarıstana varıncıya kadar vaziyet boyledır. Bulgaristan ıçin dahi Balkanlarda sulhun muhafazası en hayatî ehemmıyeti haizdir ve şimdıki Bulgar hükumeti her türlü sergüzeşt siyasetinden uzaktır. Cümlesi Bulgaristanı ergeç antantta yerini alacak Balkanlı kardeş bir memleket sayan dığeı antant devletleıine gelince bunlar da Balkanların emniyetıni mahfuz tutmak fıkrine bugün her zamandan ziyade sadık bulunuyorlar. Hatta hâdiseler Balkan Antantmı icabında daha büyiik vazifelerin ifasına davet etmek suretıle bu siyasî teşekkülıin tekâmülüne hizmet etmiştir bıle denebilir. Balkan Antantında Balkanlann haricî taarruzlara karşı müşterek müdafaası henüz sarahatle tespit olunamamıştı. San aylar hâdiselerinin bazı ihtimalleri Balkanhları bu hususta dahi biribirlerine daha ziyade yaklaştırmış ve birleştirmiş bulunuyor. Avusturyanın Almanyaya iltihakından sonra Arnavudluğun dahi ahiren isgale uğramasıle nazık ve mıişkül bir vaziyete duşen Yugoslavyada dahi vaziyet böyledir, ve bu devlet müşkiil vaziyetine rağmen bitarafhğını muhafaza kayıd ve kaygısı altında Balkan Antantma bağlılığını muhafaza edebılmiştir: Bütün samimiyet ve kanaatile. ispanyada yeni bir isyan mı ? Lozan gUnü Hatayda bayram devam ediyor J ınoo I 6nW1UZ I 000 J • 1f 1 ıNpl 1 1m\ A ^^^ BU AFCMM Ka i T^ Y T A T F # f 8de • ^£ Gazintfgj H ^ ^ ^ Bayan |flL ••n H^^^^^^Bve Kemanî ^j WTyl İH^EHBH dinjeyin Hamidiye mekteb gemisi zabitleri şerefine bir ziyafet verildi îskenderun 24 (a.a.) Anadoîu Ajansınm hususî muhabiri bildiriyor: Hataylılar bugün bayramlannın ikmci gününü yaşamaktadır. Bütün ha'k büyük bir neş'e içinde toplantılara iştirak ediyor. Bu bayram tezahüratı içinde en ziyade dikkati çeken manzara halkın dün sabah Fransız kıtaatı tarafından tahliye [Arkası Sa. 9 sütun 5 te] IJniversite rektörü dünkü nutkunu irad ederken Lozan günü münasebetile dün ÜniverSaat 15.30 da Üniversite konferans site konferans salonunda ve şehrimizin bd salonunda yapılan toplantı büyük teza tün Halkevlerinde merasimler yapılmış hürata vesile olmuştur. Toplantıya pro ur. [Arkasî Sa. 9 sütun 1 de] Bir iddia Ingiltere, Almanyaya borç para verecekmiş Ziraat VekiH diyor ki: «Mahsul vaziyetimiz iyidir, Merinos işi gayet iyi yürümektedir, Manavgatta gelecek sene içinde bir kanal açılacaktır» General Franko (önde), tevkif edilen General Queipo de Llano (Frankonun tam arkasmdaki zat) ile beraber İspanya dahjlî harbinde Loridra 24 (Hususî) îspanyada karışıklıklar çıktığma dair verilen, haberler teyid edilmektedir. Mütemmim ma lumata göre, kraliyet taraftarları tspan yada krallığı ıhya için bazı teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bu münasebetle bazı zevat tevkif edilmiştir. Maarif Nazırı Rodrigez bu işte mahim bir rol oynadığıpdan azledilm'stir. bugün bir tebliğ neşrederek, kendisinuı de iştirakile İspanyol kraliyet taraftarları nın Lozan'da gızli bir içtima akdettiklerme dair venlen haberleri tekzib etmiş tir. General Queipo'nun Fransa hudu Berlin 24 (a.a.) Siyasî Alman mehafıli, Hundson ıle Wohltad arasmdaki Londra 24 (a.a.) Times gazetesiKral Alfons'un tekzibi nin Hendaye hususî muhabirinin bildir bir görüşme esnasında teshhatın tahdıd ve Eski İspanya Kralı Onüçüncü Alfons "' " 3 [Arkası Sa 9 sütun 3 te\ tenzıline müteallık bir itılâf akdine mukaIngiltere tarafından ılllıııııııııııııınıııın ıı ııııılırılıııııııııııııııııııııı ıııiMiııiHiııııııııiHiıııımmııııııiMiııiıınıııııııııııııııtııı lllllllllllllllltllllllllll bil Almanyaya ve .000 milyon lira ikrazda bulunmasının mevzuu bahsolduğunu beyan etmekted'.r, Bu mehafıl, ilâve ediyor: « Eğer, vaziyet, bu merkezde îse, Bu hakıkatin son misalini YugoslavyaWohltad, meseleyi resmî bir vazife ifasının Atinaya sefir tayin etmiş olduğu M. Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, dün muharririmizle görüşürken [Arkası Sa. 6 sütun 1 de] Voutshevitch'in itimadnamesini Majeste Muradpaşa kanalınm ve muhtelif zi Vekili Muhlis Erkmen, dün kendisini zîYunan Kralına takdim ettikten sonra raat istasyonlarınm açılış töreninde bu yaret eden bir muharririmize, Antalya matbuata vermiş olduğu beyanatta görebilunduktan sonra şehrimize gelen Zıraat [Arkası Sa. 9 sütun 5 tel liriz. Yugoslavyanın yeni Atina sefiri czııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııınııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııiMiııııiHiııııııııııııııııııııU cümle şunları söylemiştir: « Yugoslavya ve Yunanistan daima Balkan Antantı çerçevesi dahilinde yapicı bir politika takıb etmişlerdir. Şimdi iki Karabük demir ve çelık fabrikalarımıdost ve mıittefık mıllet arasında her zazın 1 numaralı ocağı ve ilk kismı ağusmandan ziyade emniyet ve itimad do'u bir tos başmda faaliyete geçecektir. Bunun mesai teşrıkine ihtiyac bulunduğunu tebaiçin aylardanberi devam eden büyük harüz ettirmek isterim. Bu sebebden dolayı zırlıklar en hümmalı safhasma gırmiştır. benim gayretlerim milletlerimiz arasmdaki Bir taraftan da Karabükte, Türkiyedostane ve emniyet verici bağları daha zinin ilk sanayi şehri yeniden doğmaktadır. yade sıklaştırmak üzere ıki memleket müKarabükte, Ankaranın ilk kuruluşu gibi nasebeîîerini Balkan Antantı çercevesi fevkalâde bir inşaat faaliyeti aöze çarpiçinde daha zıvade inkişaf ettirmeğe ve maktadır. Her tarafta yapılan binalardan daha ziyade derinleştirmeğe masruf olabaşka Türkiye demir ve çelık fabrikaları caktır. Bızim fıkrimize göre Balkan Anmemur ve isçileri için ikişer odalı 125, tantı serbest ve hareketlerinde tamamen dört odalı 50 ev, bir hastane ve apartımiistakil kalmak ve ancak Balkanlarda manlar yapılmaktadır. sulhu ve kendi azasının istiklâl ve hürriyeBir numaralı ocağın ve fabrikanm ilk tim temin kaygısını tasımak lâzımdır. nsmının faaliyete geçmesi için tertıbat a«Yugoslavya ıle Yunanistanın kendüemmış ve Karabükte stoklar vücude gerîne cizdıkleri yol sulh yoludur ve bu sultirilmiştir. İki numaralı yüksek fırın ıie hu takviye yoludur. Memleketlerimiz, sadiğer kısımlar da bundan iki, üç ay sonkin vaziyetleri ve mütekabilen kendi kuvra faaliyete geçecektir. vetlerine itimadlarile Balkan sulhunun Karabük demir ve çelik fabrikaîarı muhafızlan olarak etrafa emniyet te'kin senede 180,000 ton köşebend, potrel, edîvorlar.» yuvarlak U demiri ve 0,3 milımetre kaBizce saym sefirin beyanatı Balkan hnhğma kadar saç, 20,000 ton her ebAntantınm şimdı daha ziyade artmış kı^ adda font boru, günde 12,5 ton bcnzol, Evsaf ve şartnameye uygun görüinediğinden tesellüm muamelesi met ve ehemmiyeti bakımından kâfi vn5,5 ton muhtehf yağlar, 20,000 ton asyapılmıyan Doğu vapuru ve süvarisi Aziz Kaptan ve sarahati haizdir. Ve hakıkaten Balkar falt, 200 ton amonyak, 11,50 ton aralılar böylece daha büyiık emnivet ve itiAlmanyada inşa olunan vapurlanmız nın en mühim deniz inşaat firmalanndan :ot yağı, 1,50 ton naftalin, 11,5 ton da madla yekdığer'* rlavanmak volıında vü dolayısile yeni bir ıhtilâf çıkmıştır. Bu de Blum Und Fos arasındadır. ülfat damonyak istihsal edecektir. lArkasr Sa 9 sütun 4 te\ faki ihtılâf, «Doğu» vapuruna aiddır ve İhtılâfa sebeb olan Doğu vapuru, 5300 Fabrikanın küşad merasimi için uüjük Yaııan Hejbelıada çamlarını dun gdriıeye gidenler YVNVS NAD1 )evlet Denizyollan idaresile Almanya Sa. 9 sütun 4 tel bir program hazırlanacaktır. (Yazın 9 uncu sahifemizde) dunda tevkif edildiği haber veriliyor Wohltat Almanyada yapılan Doğu vapuru teslim alınmıyor Heyet, gemide 4 i şartnameye aykırı birçok noksanlar buldu, 5300 ton1 numaralı ocak aybaluk diğer iki vapurda da şında faaliyete geçiyor tadilât yapılacak Karabük fabrikaları Hegbeli yangını tahkikatı Dört adada ancak altı korucu varmış! Yeni bir faciaya mâni olmak için, 15 kişilik bir askerî müfreze adalara sevkedildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog