Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. KIRK YIL ünaltıncı yıl s a y ı : 5 4 5 9 n u ı umhuriyet ı M t A Teleîon: Başmuhanlr 7e evl: 22368 Tahrlr heyetl: 24298. tdare T r Kooperatifçilik De BugUn 186 sahife çıktı. ( 25 ) kuruş " Türk Kooperatifçilik cemi rafından her Üç ayda neşrolu dergi üniversiteliler ve enteb bitap eden yegâne kooperatif d < eigraf ve meMub aund: cumhuny^ tstanbui. Posta kütusa: tstanbuL NO 846 n fSTANBÜL CAGALOCILU Bu eşsiz zaferi on altı yıl Millî bayram, yurdun her önce bugiin kazanmıştık tarafında tes'id edildi Zaferlerin zaferi : Lausanne sulhu Atatürkün itimadını fazlasile hak eden İsmet tnönü Lausanne'dan bize hürriyet ve istiklâli bütün dünyaya tanttılmış gül gibi bir vatan ve alnı göklere yükselmiş bir millet getirdi. Lozan'ın yıldönümu Hatayın kat'f matbaa tosmı 24299 24290 Pazartesı 2 4 TeiTimuz 1 9 3 9 n ı • n» r • nnn Inkilâb KUtüphanesi Tevzl yeri Üniversite salonunda büyük merasim yapılacak Antakya 23 (Sureti mahsusada gön derdiğimiz arkadaşımızdan) Hatay bugün büyük ve tarihî bayrammı yapı yor. ugün Lozan sulhumuzun on altmcı yıldönümünü kutluluyoruz. Türk tarihinde Lozan büyük bir U^rhalenın adıdır: Türkün yeniden hayata ve yepyenı bir hayata kavuştuğunu Eminönü Halkevindeki Hatay gecesinde bulunanlar ve bunu butün dünyaya tasdık ettirdığını tespıt eden merhate. Böylelikle Sevres'i Saat tam 7 de Hataydaki son Fransız sıralanmış, kışlayı işgal edecek olan 49 un kadaşlarının hizasında yer almıştır. Tam yırtıp yok eden Türk Kurtuluş ve İstiklâl askerî kıt'asma mensub askerler, kışlayı cu dağ alayımızın yüzbaşı Kemalin ku saat 7,35 te Haleb mıntakası Fransız kı1 cidaiının harb sahalarında kazandığı kat'î boşaltarak meydanda ihtiram vaziyetinde mandasmdaki bölüğü de Fransız silâh, ar[Arkası Sa. 9 sütun 1 del zarer, ehemmiyeti ondan hıç aşağı olmıyar» muzaffer bir sulhla teyıd olunuyordu. Garb ordusu Kumandanı İsmet înönü Mudanya mütarekesini akdettıkten sonra ayağınm toziarıle Lozan sulhunu akdetmeğe gidiyor ve bir defa inkıtaa uğrayan tnüzakerelerin çetın mübarezelerı sonunda askerî zaferi, sıyasî bir zaferle taclandırıyordu. Hakkın, zekânın ve karakterin temin ettiği bu başarıya zaferlerin zaferi demekte hata yoktur. Türke millî hakkını ve tam istiklâlini veren Lozan sulhu, Umumî Harb sonu jıâdıselerinin şüphesiz en büyüğüdür. Ça• • V pi T3uiı*ffak x& gal'K»rojidaKası • • b ' ıa f Lmumî Harb hâdiselerinin en büyüğü olduğu gibi. Ve iki hâdise arasmda sıkı ve kat'î münasebet vardır. Çanakkale müdafaasının kahramanı Ebedî Şef Atatürk ırtütarekenin karagünlerinde silâhları almmış ve ne yapacağmı şaşırmış milletin başına geçerek onu, bu defa kendi mukadderatma hâkim bir vaziyette yeni zafer destanları yaratmağa götürmüştü, ve Çanakkale müdafaası sayesinde Çarlık Rusyası yıkılmış olmakla beraber harbin dört yıl uzaması Kurtuluş ve İstiklâl cidalimizi kolaylaştırmıştı. Maamafih kolaylaştırmıstı demek bir sözdür. Bu mülî mücadelede yeni baştan bir ordu kurmak için binfcir müşkülü iktiham etmek lâzım gelmiş Bugüri Lozan sulhunun 16 ncı yıidönü zanı kazandı. Her iki zaferin başında, bilve ordu ile zafer, zaferle ordu temin olu inüdür. 24 temmuz 1923 te imzalanan fiil idare ve müzakere mevkünde Büyük na oluna dahiyane iradelerin ve çelik Lozan muahedenamesi, Türkiye Cumhu Millî Şef îsmet înönü vardı. Atatürkün azimlerin sonuncu olarak nihaî zafere va riyet ve inkılâbının temellerinden biridir. dü§üncelerini harb meydanında olduğu girılabılmısti. Bugünkü kudretli Türkiye, Lozanm üstü bi, sulh sahasında da tahakkuk ettıren YUNUS NADI ne kurulmuştur. Türk ordusu Dumlupına İsmet İnönü 1922 ağustosunda kuman lArkası Sa. 7 sütun 4 te~[ {Arkasi Sa. 9 sütun 5 te] n kazandığı gibi Türk diplomasisi de Loıııııiııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııı Iiıııııınııııııııınııııuııımııınııııııııınıı IMIIMIIMIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllinflMIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIUIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII Çamlimanının zümrüd kıyıları dün işte bu hale geldi Antakya kışlası üzerinde 21 seneden beri asıh bulunan Fransız bayrağının in dirilerek yerine Türk bayrağının çekilişi merasimi çok heybetli ve müheyyic olmuştur. Bütün geceyi, esasen sokaklarda, caddelerde bayram yaparak uyanık ve ayakta geçiren halk, sabaha karşı saat üçten itibren kışla meydanını sarmıştı. 23 temmuzda Antakyaya doğan güneşin ilk ışıkIarı hiç mubalâğasız yüz bin kişiyi kışlanın etrafında bulmuştur. Kışlaya giden bütün yollar halk kütlelerile tıkanmıştı. Bir facia» Dün Heybelide binlerce ağac yandiy Çamlimanı mahvoldu Lozan 2 0 nci asrın en sağlam sulhudur ( Yazan: ABİDIN DAVER ) Diinkii spor hareketleri KENDİ KENDİMİZ1 TENKÎD: Heybeli çamlarınm faciası Dün önüne geçilemiyen ve vaktinde durdurulamıyan bir yangın, Heybeliadasının Çamlımam tarafınddki en güzel çamlarını yakarak kül etmiştir. Güzel adalarımızın canlı bir ziyneti olan bu çamlarden hatta bir tekine ziyan gelmesi ihtimali karşısında yüreklerimızin •titriyen bir isyanla irkileceğini düşunür. sek Heybelinin Çamlimanı tarafında binlerce ağacı yakıp yok eden facianın biiyüklüğünü anlamış oluruz. Felâketin sebebi, halkın ağaclar arasında ateş yakmasından başka bir §ey olmıyacaktır. Evvelce daha küçük mikyasta tahribat yapan bazı yangınlar dolayısile bu türlü hallere meydan vermiyecek tedbirler alınmış olduğunu hatırlıyoruz. Heyhat, ki ezcümle çamlar içinde ateş yakılmasını ve hatta gezilmesini menedecek bekçıler konulmaktan ibaret olan bu tedbirlere rağmen dünkü felâket gene tahakkuk edebilmiştir. Herkes Adalann ağacsız yerlerinin ağaclandırılmasını ister ve beklerken, insan, dünkü facia karşısında nasıl adeta onulmaz bir meyusiyete düşmesin? Heybeliada Çomlimanı, dün tedbir bin metre murabbai kadar bir saha dahîsizliğin, ihtiyatsızlığm kurbanı olmuş, al lindeki fundalıkta binlerce çam ağacı yatı saate yakm devam eden yangında, otuz lArkast Sa. 9 sütun 4 te\ ıiMiıııtıllllliıııllllııııııııııııııııııııııııınıilllınııılıtıııııııılıılıııııluııııııııııııııııııııııııılıllMllınilııılııılılııııııııııııııııııııııııııııııııiiıııllllllllllllti Bir memleket meselesi Yerli Mallar sergisine iştirak etmiyen firmalar Birçok müesseselerin yerli mamulâtımızı ecnebi malı diye sattıkları ve bu vaziyeti halktan gizlemek için de sergiye girmedikleri tespit edildi Dün şehrimizde muhtelif spor hareketleri olmuştur. Ba kırköyünde at yarışlart, Yenikapı sahillerinde kayık yar ışları, Fener stadında da Ga latasarayla Demirspor arasında millî küme maçı yapdmıştır. Millî küme maçı, Demirspor kaptanınm hakemi dövmesi üzerine yarıda kalmış v e Demirspor mağlub addedil miştir. Yukarıdaki resimler diinkii spor hareketlerinden muhtelif intıbalardır. Bu ha reketlerin tafsilâtı altıncı sahifemizdedir • Ormanlann mevcudlarının muhajazası ve yenilerinin yetiştirilmesi için medeniyetin bulabıldiği tek basit çare şudur: Ormana hayvan bırakmamak ve hatta insan sokmamak. Bu kaideyi Adalann ziynet ormanlarında bile kat'iyetle tatbik edemezsek, aziz memleketimizde * * lArkast Sa, 3 sütun 3 del Her seme nıuntazaman teşhic edilen yerli mallarımızdan Kütahya çinileri (Yazuı £ ünçü eahifemizde) LJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog