Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Milliyetler Paul Henry'den tercüme eden Fehmi Baldaş Kanaat kıtabevmm nesretmekte olffnŞu Ankara Kutubhanesi Tarıh serısi meyanında çıkan bu eser, nultıyet cereyanlarmm kaynaklannı ve tarıhfe almış olduğu ıstlr kametleri izah etinektedır. Fıatı 75, cılÖîı^I 100 kuruştur J Meselesi İ . C4KO i! ü4üO umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhurty«t, tstanbul Posta fcutustr tstanbuL No ?48 tdare Kemal Atatiir Ruzvelt IHus U Ç A D A M Yazan: General SHE Birleşik Amerika hükumeti Ankara sefiri Türkçeye çevıren : C e m a l Fiatı 1OO kuruşt n 00 T IÛQO ittZHr d.6 I 6tTM1UZ I 3 4 3 Her kitabcıda bul Japonya, inpiltere ile anlaştı #** Anlaşma, Teiefon Basmuharrlr ve evl: Z2366 Jahrir heyetl: 24298 ve matbaa fcısmı 24299 24290 Çınde/îrigiltere aleyhine Fırm şubeleri açılması ve seyyar bayiler kullanılması hakkındaki talebler, bütün ekmekçileri şaşırttı hiçbir tahrikât yapılmıyacak İhtilâfa sebeb Berlinde büyük asabiyet uyandırdı, olan dört nokta l.Amele yevmiyeleri Londranın, Avrupada daha büyük bir 2.Işçiye verilen ekmek serbesti kazanacağı ümid ediliyor 3.Bayat payı 4.Müteferrik masraf Ekmek mes'elesi yeni bir safhaya girmiş bulunuyor Hatayda bugünkü büyük merasim Bütün Halkevlerinde heyecanlı toplantılar yapılacak îstanbul fınnlanndan birinin vitrini İleri sürülen iddialara göre, fırıncılara bîr kilo ekmekte üç para bile kalmıyormuş! Beledıye Fırıncılar Cemiyetinden e t mek işinden bir sızıltı çıkmamasını, şehriü her tarafmda ekmeğin bol miktarda ve nefis bir kalitede satılmasını istemis, Fırıncılar cemiyeti de fırıncıları toplayarak [Arkası Sa 7 sütun 5 te\ Uzunca bir müddettenberi İstanbulda kendini hissettiren ekmek meselesi üç dört gündenberi bir sükun devresine girmiş gibi görünürken yeni vaziyetler ortaya çıkmaktskenderun 22 (a.a.) Anadolu Atadır. Ekmek işinin son vaziyetini şöyle jansımn hususî muhabiri bildiriyor: hulâsa etmek kabildir: Büyük Millet Meclisi ikinci reisi Şemseddin Günaltayın riyaset ettıği Mecüs ve Parti Genyönkurul heyeti bugün 17,15 te îskenderuna gelmişrir. Başta Hatay Valisi Şükrü Sökmen süer ve albay Şükrü Kanatlı olduğu halde bütün mülkî ve askerî mernurin ve kaabalık bir halk kitîesı misafirleri selâmlamak için istas>onda bulunuyorlardı. Bu sabah buraya gelmiş bulunan Hamidiye kumandanı ve subayları da karşılıyanlar arasmda idi. Meclis ve Parti heyetlerile civar vilâyetler mümessillerını getiren tren istasyora girdiği zaman, orada bulunmakta olan Çin topraklarında bir Japon kıt'ası, yukanda Japon Başvekili Hîraııüm, aşağıda İngiltereniu Tokyc elçisi Craigie halkın coskun tezahüratı ile karşılanmış Londra, 22 (Hususî) Japon kabi reler hakkında izahat vermiştir. Kabine, ve Vali Şükrü Sökmensüer, Şemseddin nesi bugün mühlm bir toplantı yapmış Ingiltere ile husule gelen anlasmayı tas Günaltayın bulunduğu vagona çıkarak tır. Hariciye Nazırı Arita, dün Ingiliz vib etaıiştir. Başvekil Hiranuma, gazete hoş geldiniz demıştir. Şemseddın Gıin {Arkast Sa. 8 sutun 1 tfel Büyükelçisı Craigie ile yapılan müzakeItay kendılerini karşılamağa gelen dığer zevatla ayn ayn musafahada buîunmuş arb korkusundan gözleri büyüve ihtiram resmini ıfa eden asker ve janyenler, marazî bir temayülle oladarma kıtaatmı teftis etmiştir. Şemseddin Günaltay askerleri «merhaba asker» cak, karşılanndaki tehlikeyi de [Arkası Sa. 8 sutun 4 te\ olduğundan çok daha büyük görüyorlar. Sulh cephesınde yaşıyan insanlardan sık sık işitiyoruz: Şehirde Sıfma mücadelesi Yeşilköyle Bakırköy arasmda, sivrisinekîere yuva hizmetini gören Ayamama deresinin temizlettirilmesi kat'î surette takarrür etti Mihver bir Blok mudur? Manifaturacılâr müşkül vaziyette! Bizim taraf, kuruluşu itibarile ağır ve kararstz yiırîımeğe mahkum. Tehhke karşısında şiddelli ve enerjik tedbirler almamız çok güç. Ingilterede parlamento var, Fransada parlamento Dar. Ant hareket etmek lâzım geldiği zaman hiıkâr metler teşriî kuovellerin iradesini hesaha Bugün İzmıre hareket edecek olan rada berabermde Gümrük Basmüdu ü kalmaya mecbur kalıyorlar. Ve böylc Gümrük ve İnhisarîar Vekili Raif Kara Methi olduğu halde Komisyoncular birlilikle gecikiyor, vakit kaybediyoruz. Hal deniz dün bazı heyetleri kabul edrek ği heyetini kabul etmıstir. Komisyoncular buki Roma Berlin mihveri miıtesanid bir kendılerıle gorüstnüştür. Vekil dün sabah birlığı rejsi Tah«mın riyaseti altındaki ba [Arkasi Sa. 8 sutun 2 de] kuiledir Halk şeflerine sıkı sıktya bağlan Gümrükler Başmüdürlüğüne gelmiş ve buıııııııııııııııııııııııııııııııı ıifiı nımıııııiMiınıııııııııııınııııınııııiMNiıı IIIIIIIIIJIIIIIIIIIII •••• ••• ıııııııı ıııııııı mış bulunuyor. Onlar da aralannda anlaşmıştırlar. Mussolini Hiiler'in muav'mi Vaziyetine girmiş olduğu için 150 milyonluk koskoca kutle tek kumanda altmda çalışıyor demektir. Senelerdenberi harb tehlikesini goren bu kütlenin, kendisîne verilecek biitü'n emirleri bir makine iiaat'de uerine getirmeğe çalışacağı şüphesiz sayıItr Müh'ım hararlan parlamenlo münahaşalarmdan sonra talb'ık. mevhünde olan bizler, onlara nazaran daha müşkül vaziyeüe değil mîyiz? Bina ve kazanc itiraz komisyonları [Raif Karadeniz Izmire gidiyorj lağvediliyor Bunlar, Alman sanayiinin sun'î pamuklu mensucat göndermesi yüzünden muazzam gümrük cezaları ödediklerini iddia ediyorlar 5ıtma mücadele reisleri içtima halind^ îstanbul Vilâyetine bağlı köylerin bazılannda zaman zaman zuhur eden sıtnvı hastahğının önüne geçmek için, yenıden mühim tedbirler alınmasına lüzum görulmüştür. Bakırköy ve Yeşılköy havalisinin Sıhma mücadele mıntakasından harictutulması, bu civar köylerde, sıtma vukuatınm artmasma sebeb olmuştur. Yeşi'köy ve Bakırköy arasındaki Ayamama d?resinin hastalığın intışarında âmil olan sivrisinekîere yuva hizmetini gördüğü anlaşıl[Arkası Sa 8 sutun 3 te] Almanya, serbest şehri şartsız olarak istiyor Berlinin kanaati bu iş için harb etmemektir, fakat, Polonya, bu talebde ısrar edilirse derhal silâha sarılacağını teyid etti Doğrusunu söylemek lâzım gelirse bu mütaiealar fcana «komşunun tavuğu komşuya kaz görünür» lâfını hatırlatıyor. Demokrasi cephesinin, hareketlerinde totaliterlere nazaran daha ağır davrandığı doğrudur. Fakat şurası muhakkaktır ki, ağır olan o hareketler sağlam bir esasa, yani bütün bir milletin nzasına dayanmaktadır. Eğer diktatör salâhiyetini haiz bulunsaydı Eden, HaLes meselesinden dolayı Italya ile harbederdi. Bunun neticesî ne olurdu? Suali üzerinde münakaşa etmek ayn bir bahis açmak olur. Biz şunu bîliyoruz ki, o zaman tecavüze şiddetle mukabeleye laraftar olmıyan demokrasi efkârı umumiyesi bugün artık sabrını tüketmistir ve millî NADtR NAOI lArkası Sa. 8 sütun 6 da] Vergi itirazları tetkık mercileri ve vergiye teblığ usulleri hakkında Büyük Mıllet Meclisinın son devresinde kabul ed:Imiş bulunan kanun mer'iyet mevkiine g!rmiştir. Kanuna gore şehrimizde ve Ankara; İzmir gıbi büyük şehirlerde faaliyette bulunan bina vergıleri istinaf komisyonarile kazanc itiraz komisyonları lâğwdierek bunlann yerıne muvazzaf ve maası komisyonlar kurulacaktır. Şehrim'zde kurulacak komisyonların bir kısmı bina vergileri ve bir kısmı da kazanc ve ırad vergılerile sair malî vergıler itirazatını tetkık ve bir reis ile ıki azadan teşekkül edecektir. Reislere doksan lira aslî maaş verilecektir. Azanın birini Ticaret odası intıhab edecek, diğerini de Umumî meclis ya kendi azası arasından veyahud harıcden seçecektir. Bunlara da yetmiser îira aslî maaş veya bunun muadıli olan Iki yüz on lıra ücret verilecektir. Komisyon reisleri Adlıye, Dahiliye, Maliye ve Ticaret vekâletlerinin göstereceği namzedler [Arkası Sa 8 sütun 3 te\ Atatürk köprüsü inşaatı Muaddel istimlâk kanunu mer'iyete girer girmez, i^ : baştaki meydanların tanzimine girişilecek r B U G Ü N: 7 nci sahifede: K ö&cüDin) su^yıını Datro 9 uncu sahifede: Atatürk köprüsünün görünüşü Atatürk köprüsü inşaatmın bir an evvel ikmali için büyük bir faaliyetle çalışılmaktadır. Köprü üzerine döşenmek üzere Fransaya sipariş edılen yarım milyon ağac parkeden yüz elli bini gelmiştir. Geri kalan kısım da pek yakında geîmiş olac^kür. Evyelce köprüye dö§enen tramvay rayları sonradan tamamile sökülmuj olduğu için bazı tarafiarın seviyesi bozulmustur. Buralardaki beton aksatn sür'atle tesviye edilmektedır. Bu ameliyat bir haftaya kadar tamam olacaktır. Bir hafta sonra da ilk parti olarak Fransadan ge[Arkası Sa. 7 sütun 4 tel h ılsriF'ıbsıDDİk IRsi( Bir pazar günü Almaoyadan Danzig'e giden halk grupu D (Yazısı 8 inçi sahifemizde}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog