Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Şirketi Hayriyeden: SAZLI TENEZZUH SEFERI Bay ve bayanlardan murekkeb 8 kişılik en guzıde bir saz heyetmi, lokantacılıkta yuksek san'atkârlığı memleketimizde maruf olan Pandeli tarafmdan ıhzar edilen nefis büfeyi hâmil 74 numaralı vapurumuz bugünkü cumartesi günü Köprüden 14,30 da kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra Boğaziçi ve açığında cevelân yapacak, 20,45 te Kopruye gelecektir. u m h u ri Onaltıncı yıl s a y ı : 5 4 5 7 Telgraf v e mektU Salı akşamı 25 Temmuz öyiinde inosunda Ci Uzakşarktaki gerginlik Sınaî müesseselerde meslekî kur Telelon: Başmuharrtr ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 b aârea: cumhurıy«t. tstanbm. posta kutusu: tstanbui NO 246 Cumartesi 22 Temmuz 1939 Mualiâ anî SADİ' yi leyiniz. Tatbikında güçlük görülen hükümlerde tadilât yapıldı Bütün işçiler kurslara devam etmeğe mecbur Bir Japon bataryası muharebe mıntakasında bir nehri geçerkçn Müessesenin nevine göre, kursların birleştirilmesi mümkün izahnameyi aynen neşrediyoruz: 1 Kanunun birinci ve nizamnamenîn ikinci maddesinde zikredilen muayyen mesafe dahilinde bulunan ve her biri ayn ayrı yüzer işçi çalıştırmıyan müesseselerde kurs açılması ancak bu müesseselerin ayni sanayie mensub bulunmaları ve sahiblerinin ayni şahıs olması şartlarile mecburîdir. Aksi takdirde kanunun birinci maddesinin son fıkrası ve nizamnamenin 3 üncü [Arkası Sa. 9 sütun 4 te] u değildir Iktısad Vekâleti, bürolannda çalışan memurlar haric olmak üzere bir senede kullandığı işçi ve müstahdemlerin sayısmm gündelik vasatîsi yüzden fazla olan maden ocaklarile teşviki sanayi kanununda tarif edilen smaî müesseselerin meslekî kurslar açması hakkındaki nizamname tatbikatında bazı müşkülât çıktığını görmüş, gerek erbabı sanayiin müracaatlerini, gerekse gazetemizde yapılan neşriyatı gözö talara veçhe veren bir izahname hazırlanünde tutarak nizamnamenin maksad ve mış^ır. Binlerce san'at erbabını ve bütün i§ gayesi baki kalmak üzere, bazı mühim nok müesseselerini yakından alâkadar eden bu lokyo Ingiltereye müteveccih siyasette devam ederse Kanada da bulunan Japonlar tardedilecek Kantonun şimalinde şiddetli muharebeler oluyor Midland Ontario 21 (a.a.) Ontario muhafazakârlarının şefi Albay Drevv tyasî bir topiantıda §u beyanatta bulunmuştur: Almanya, hayat sahatımn asıl ma« Kanadanın nazikâne ve fakat son nasını izah ederek Balkanlt memleketler muvacehesindeki hakiki vaziyetini tasrih etmelidir. Hayat sahası derecede kat'î olarak Japonyaya açıktan açığa îngiltere aleyhine müteveccih bir siyaset lrabul etmesi taiAriude Kanadada yerleşmis olan bütün Japonların derha,l ih[Arkast Sa. S sütun 1 de] İngilterenin Akdeniz f'riosu Başkumandanı Şehrin muhtac olduğu bina ir Alman dostutnuzla (hayat sahası) mevzuunu münakaşa ettik. ÇekoSlovakyanın inhilâlinden sonra ortaya çıkan ve başta şarkî ve cenubu şarkî Avrupa milletleri olmak üzere dünya memleketlerini hayrele ve endişeye düşüren bu tabir bizce şimdiye kadar kâfi sarahatle ve kat'iyetle izah edilmemiştir. ÇekoSiovak hâdisesi tarihî saha ile izah olunmak istenilirken buna derhal hayat sahasının da karışması veya hayat sahasının onu hemen takıb etmesi mihver devletlerince ucu bucağı belli olmıyan bir istilâ siyaseti takib olunmağa başladığı kanaatini uyandırmaktan hâli kalmamıştır. Aîman Rumen iktısadî anlaşmasını hiç oimazsa şeklen tamamile normal saymak mümkün değildir. Arna^vudluğun işgalile bunun arkasından gelen iddialar vaziyeti bütün bütün karıştirmıştır. Birdenbire hemen bütün ufuklan karartan bu tehlike bulutlarına karşı İngilterenin Akdeniz donanması Inhisarlar Vekili, telkikleri eşnasında.. Başkumandanı Visamiral kenfülerini yakından veya uzaktan tchVekil, dün sabah Gümrük Miihafaza Sergi sarayının yeni yaptınlan maketi Gümrük ve Inhisarlar Vekili Raif KaKenighem dide maruz' sayan memleketlerih müda radeniz, dün de şehrimizdeki tetkiklerine Başmüdürlüğüne giderek bürolan gez 11 inci Yerli Mallar sergiğmin hazır giyi içine alamadığı bir defa daha gö faa tedbirleri almalarmdaki zarureti tes devam etmiştir. ingilterenin Akdeniz donanması baş[Arkası Sa. 9 sütjın 2 de] lıkları hummah şekilde ilerliyor. Diğer rülmü§tür. îstanbulun yeni bir daimî serıııııın ı 4ıııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııınıımııınıııııııııiMiıııııııııııııımıım«iMiıımıı«ııınıi"iıııımmııııııııınıınııııııı lim etmemeğe icnkân var mıdır> kumandanı Amiral Sir A. B. Cunnigham taraftan Galatasaray lisesinin artık ser[Arkast Sa. 9 sütun 5 tei (Kenighem)in kendi sancak gemisi WarsBu suretle hayat sahası tabirinîn içinmııııııiKituınııııııııııınııııııılllınıiMHiıııılılıııııııııııııııııııiMiıı llllllllllllllllltlllllllllllllllllllHllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllll pite (Vorspayt) ile Istanbula geleceğini den çıkılamıyan mana ve maksadı yetmiyazmıştık. Alman mütemmim malumayormuş gibi mihver devletlerince bu ted\Arkası Sa. 9 sütun 4 te] birlere takılan yeni bir ad meydan aldı: Çemberleme siyaseti, Guya İngiltere ve Fransa peşlerine kattıkları bir takım milletlerle Almanya ve İtalyayı çeıtıber içirre almak siyasetıni güdüyorlarmış. Raif Karadeniz Inhisarlar Vekili, dün muhafaza teşkilâtı bürolarını gezdi, yarın Izmire hareket ediyor Şehrimize gelecek olan Visamiral şerefine 20 bin kişiyi alabilecek bu muazzam müessesenin süvareler verilecek 800 bin liraya inşa edileceği anlaşıldı Daimî sergi sarayı işinde son tetkikler Üniversitede yeni inşaat Bir milyon lira sarfile iki enstitü kuruluyor Bunaltıcı sıcaklar Simdi Avrupa memleketlerini biribirine katan ihtilâflar, fikir ve iddia olarak, bu iki tabire ıstinad ediyor: Hayat sahası ve çemberleme siyaseti. Hakikatte bütün bu ihtilâflann Münih konferansı kararlarının bir taraflı olarak ihlâlinden doğmuş oldupunu unutmamak lâzımdır. Sulh hali, ahidlere riayet hali Üç bin kişilik konferans salonuna aid projeler hazırlanarak Maarif Vekâletine gönderildi Bunun miktarı 58 milyon Ingiliz lirasıdır Dost İngiltere tarafından evvelce Türkiyeye açılmış olan 16 milyon isterlinlik krediden başka yeniden bir kredi açılması içın Türk ve Ingiliz hükumetleri arasında bir müddettenberi temaslar vâki olmakta ve müzakereler cereyan etmektedir. Deyli Herald gazetesine göre Ingiliz hükumeti, Türkiyeye 20 milyon sterlin mik darında bir kredi açmağa karar vermiştir. Mezkur gazete Türkiyenin bu krediyi teslihata ve yeni istihkâmlar inşasma sarfedeceğini de ilâve etmektedir. İngilterenin bize vereceği kredi Şehrimiz dün de büyük bir sıkıntı içinde çok sıcak günlerden birini daha yaşadı YUNUS NADt [Arkast Sa 9 sütun 3 te] Bugün (5) inci sahifede: Kitab yaprakları Bekâr bir çocuk babası Yazan: Fazıl Ahmed Aykaç Üniversitemizin dışarıdan görünüşü (Yazısı 9 unçu Sıcağın teririni hafifletmek için evlerine bu* tîrjıyan çocuklar Bizim öğrendiğimize göre cereyan eden müzakerelerın mevzuunu teşkıl eden Şehrimizde havanın sıcaklığı, dün biraz dün îstanbul gene cehennem gibi bir s:kredinin yekunu 58 milyon Ingiliz lirası tahaffüf etmekle beraber rüzgârın cenuba cak içinde yanmıştır. sahifemizde) lArkası Sa. 9 sütun 1 del çevirmesi neticesi olarak sıkıntı artmıj ve İArkası Sa. 9 sütun i te\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog