Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

remmuz ADLiYEDE VE = MAHKEMELERDE Katilden suçlu çoban Ibrahim Balcıoğlu, reisin müteaddid suallerine: «Benim hiçbir şeyden haberim yoktur, şimdi sizden öğreniyorum!» dedi Dün yaz tatili devresine giren İstanbul Ağırceza mahkemesı davalarına bakan nöbetçi ikinci ceza mahkemesi, yeni bir davaya aid muhakemeye başladı. Bu bir öldürmek davasıdır. Balcıoğullarından Zekeriya oğlu İbrahim adlı otuz dört yaşında bir çoban, dağbaşında adam öldürmek suçlusudur. Suçu neden ve nasıl işlediğine gelince, İbrahim Balcıoğlu, 1935 te Bulgarya muhacirlerinden olarak Vizenin Tatarh köyüne iskân edilmıştir. Kendisi evli ve üç çocukludur. Bir aralık karısı hastalanmış, onu çocuklarile beraber Bursaya götürmüş, kendi de Işıklar lisesi hademeliğine girmiştir. Kansı ile çocuklan ölmüş, bunun üzerine Silivrinin Gümüşpınar köyüne gitmşi, orada Yakubun koyunlannı güdmeğe başlamıştır. Bir gün Halilin keçileri koyunlar arasına katılmıştır. Bir müddet hem koyunları, hem de keçileri güden İbrahim, bu sene, otuz bir mart akşamı «ben keçileri almağa tâ Halilin mandırasına kadar gelemem, gecikiyorum, keçileri köy kenarına getirin de sabahleyin Yakubun koyunlarile geçerken onları da ahp götüreyim» demiştir. Ertesi gün, 1 nisan sabahı, çoban oradan geçerken keçilerin getirilmediğini gormüştür. Durmadan uzaklaşmıştır. Derken Yakubun adamı Halil çıkagelmiş, «ne diye keçileri mandıradan almadm?» diye çıkışmıştır. Ağız kavgası büyümüş, İbrahim, üzerine atıldığı Celili iple bağlamış, kürekle vurmuş, karnında ölüme sebeb olan bir yara açmıştır. Ondan sonra Vizenin Tatarh köyüne kaçan îbrahim, oradan da hududu geçerek Bulgaristana kaçmak üzere tertibat almış, kaçtığı yerden hudud karakoluna telefon edilmesin diye telleri eğe ile kesmiş, bununla beraber, hududu geçmeden yakalanmıştır. İriyan, başı ve çehresi dibden tıras edilmiş bir adam olan ibrahim Balcıoğlu, siyah gömlek, abadan pantalon giymiş, beline bir kayış bağlamıştı. Çorab sız ayaklarmda yemeniler vardı. Kirpiksiz gözkapaklarını kısarak, çini mavi gözlerile etrafina şaşkm şaşktfı bakmryor, snallere ya cevajb vermiyor, yahud da «bilmiyorum» diyip susuyordu. Tehevvürle adam öldürmekten ve ayni zamanda telefon tellerini keserek resmî muhaberatı inkıtaa uğratmaktan sorgusu yaD'ian çobanm ağzmdan muhakemede dava mevzuuna dair lâkırdı almamayınca, hazırlık ve sorgu tahkikat'ndaki ifadeleri okutulmuştur. Bunlar, aşağı yukarı «Celil, elinde kürekle üstüme yürüdu, iki defa vurunca yere yuvarlandım. Bu sırada Celilin kaymbabasile dayısı da gelerek hep beraber beni düvdüler. Ben de ellerinden sıyrılıp kaçtım. Ama Bulgaristana kaçacak değildim. Tel de kesmedim. Ben Kırklareline iş bulmağa giderken yolda yakalandım» şeklindeydi. Reis Kemal, sordu: Bu ifadelerine ne d!yeceksin> Benim hiçbir şeyden haberim yoktur. Şimdi sizden öğreniyorum! Boyuna etrafina bakınan, basını indirip kaldıran çoban İbrahim Balcıoğlu, «otur» denilince ayağa kalkıyor, «ayağa kalk» denilince oturuyordu. Birdenbire, alçak sesle şöyle söyledi: Ben, hastayım. Bunahyorum! Nerenden hastasın? Midemden, beni akıl doktoruna muayene ettirin de mideme ilâc versin! Ve ilâve etti: Hani Tıbbı Adlî var ya, orada! Müddeiumumî muavini Ubeyd, suçlunun burada görülen hal ve hareketi, hak kında müşahedeyle rapor alıniıasını istilzam ettirir mahiyette olduğu mütaleasında bulundu. Reis Kemal, aza Nef'i ve Nigâr, kısa bir müzakereden sonra, çobanm Adlî Tıb işleri Müdürlüğünde müşahede altma almmasım kararlaştırdılar ve muhakemenin devamını on beş, ağustos on dörde bıraktılar. Seni doktor muayene edecek, rapor verecek! Çoban, bu söz üzerine, başını salladı, yüzü gülerek elile selâm verdı ve mahkemeden ayrıldı. Fransada tevkif olunan casusl&r Avusturyalı bir kontesin de ismi işe karışıyor Fransadaki Alman propagandasına âlet olmak ve devletin emniyeti aleyhine gizli faaliyette bulunmak cürmile Le Temps gazetesi istihbarat şefi Aubin ve Le Fıgaro gazetesinin ilânat servisi memurlanndan Poiırier, tahtı tevkife alınmışlar ve cürümlerini itiraf etmişlerdi. Aubin, filhakika bir milyon frank para aldığını, fakat bu parayı, gazetecilikle alâkası olmıyan ve memleket için pek hayırlı telâkki ettiği bazı hizmetlerden dolayı aldığını söylemiştir. Üç buçuk milyon frank aldığı söylenen Poirier ayni şekilde ifadede bulunmuştur. Bu mesele hakkmdaki tahkikatı, Staviski hâdisesinde büyük bir şöhret kazanan ve o tarihtenberi Emniyet Müdürlüğündeki vazifesinden aynlıp genel teşkılâta intisab eden Bonay idare etmektedir. Alâkadar makamat bu casusluk meselesi hakkında çok ketum davranmakta iseler de, hususî surette yapılan tahkiIngiltere Eski Habeş İmparatoru Haile Selâse, refakatinde kızı Prenses kata gore, yukarıda ismi geçen mevkuflardan bir tanesi, birkaç hafta evvel Ber Tsahai ile oğlu Veliahd Prens Asfar Wosen olduğu halde AdisAbabadaki lınden Parise gelen Avusturyalı bir Kon eski İngıliz elçısi Sir Sidney Barton'un kızmın izdivaç merasiminde bulunFransa Başvekil Daladye ve îngiltesle tanışmış ve görüşmüştür. Bu adam, muştur. Resmımiz Necaşiyi çocuklarile birlikte kilisenin avlusunda gösteriyor. tere Harbiye Nazırı Hor Belişa 14 temkontesi, kendisinin de kolayca girip çımuz bayramında yapılan büyük resmi kabildiği bazı mehafılle temasa getirmiş geçidde. ve casusluk işinde başlıca rol bu kadm tarafmdan oynanmıştır. Kadın tevkif edılememiş., tam aleyhindeki deliller toplanıp takıbata geçileceği sırada Berline kaçmıştır. Söylendiğine göre, askerî makamat tarafından yüz ellı kişi hakkmda tahkikat yapılmakta ve bunlann malî vaziyetleri ve gehr membalan inceden inceye aranmaktadır. Diğer taraftan, Deyli Ekspres gazetesi, bundan on beş gün evvel Fransa hududlan haricine çıkarılan Abetz isminde biri hakkında şayam dikkat malumat vermektedir. Fon Ribbentrop'un hususî adamı olan Abetz'm vazıfesi, Almanyanın Paris sefıri Fon Welczek'in faaliyetine engel olmaktı. Asıl garibi, Fon Ribbentrop'un emri üzerine, Alman sefirinin, Abetz hak kındaki hudud haricine tard karanm, bizzat protesto etmiş olmasıdır. Deyli Ekspers'in yazdığına göre, Abetz tRıbbentrop bürosu» denilen ve maksadı, Almanya Nazilerile bunlann yabancı memleketlerdeki taraftarlan arasında münasebet tesisi olan bir teşekkülün başmda bulunmaktaydı. Bu teşekkülün Berlindeki adı cVerbindungstobler» olup ihtisar edilmiş şeklile Stabbe olarak anılmaktadır. Fon Ribbentrop, Hariciye Nezaretine geçmeden evvel başında bulunduğu bu teşekkülü, bugün dahi idareye devam etmektedır. Fransız gazetelerinin verdikleri son malumata göre, tevkif edılen gazeteci lerin cezası bir seneden beş seneye kadar hapıs ve 500 den bin franga kadar para cezası olmak ihtimali vardır. Bu mesele etrafında yapılmakta olan tah kıkata dair neşriyat kanunen yasak olduğundan casusluk işi mahkemeye intikal edinciye kadar, bu hususta Fransız gazeteleri tafsilât neşretmiyeceklerdir. Diğer taraftan, Alman ajanı Abetz'in, Belçikada da, Fransadaki faaliyetini aynen tatbik ettiği, ahiren, Belçikalı ve Alman muharrirlerle artistler arasında bir temas tesisi için toplantı tertib etti ği haber verilmektedir. Bu adamın faaliyetleri meyanmda, posta kutulanna. sekiz lisan üzerinden kaleme alınmış beyannameler atmak gibi entelektüel mahiyette teşebbüsler de vardır. Abetz'in, Belçika hududu haricine çıkarılması takrarür etmiştir. Fransa Bu sene 14 temmuz bayramı tam manasile bir Fransız İngiliz dostluğu tezahürüne vesıle teşkıl etmiştir. Yukandaki resimde bayramda hazır bulunan İngiliz askerlerinin Fransız arkadaşları önünden geçtiği görünüyor. .. > „ » , M.SEL1M Paylaşılamıyan çocuk fPaj'laşılamıyan çocuk» meselesinde dun bir safha daha görülmüştür. Altmcı hukuk mahkemesinde açtığı neseb davasmı kazanan Fatma İlhan, kendisin den doğma olduğunu ispat ettiği Ner mıni, geçende beşinci icra vasıtasile teslim almıştı. Çocuk. o gün Adliyeden ötedenberi evınde bulunduğu mahallebici Mehmed Alınin yanına kaçmış, ertesi gün Fatma İlhan icraya koşmuş, mahallebici Mehmed Ali de aynı günde Nermıni getirmiş, cben götürmedım, kendi geldi» diye bırakıp gitmişti. Bundan sonra da kız, annesı tarafmdan güç halle götürülmüştü. Fatma İlhan, dün icraya gelmiş, ço cuğun Ali tarafmdan tekrar kaçırıldı ğından şikâyetle geri ahnıp bir daha kendisine verilmesini istemiştir. Müracaate göre, annesi Vefadaki evinde senelerce uğraştıktan sonra daha yeni kavuştuğu kızma çay içirir, kahvaltı ettirir ken, Mehmed Ali oradaki yangın yerine gelmiş, çocuğa gizlice el etmiş. Nermin de <ben sokakta top oynamağa gidiyo rum» demiş, Alinin peşisıra j'ürüyüp gitmiş. Dünkü müracaat üzerine bir icra memurunun polisle beraber gidip, tah kikat yapması ve eğer şikâyet doğru ise, çocuğu ahp annesine tekrar vermesi takarrür edesrek, bu esastan harekete ge çilmiştir. Tevkif edildi Sarıyer civarı köylülerinden Duduş isimli genc bir kadm, evvelki gün tar lalar arasında geçerken, ayni köyden Hüseyin yolunu kesmiş, bıçak çekerek tehdidle tecavüzde bulunmuştur. Şikâ yet üzerine yakalanan Hüseyin dün Adliyeye getirilmiş, birinci sorgu hâkim liğince tevkif edilmiştir. İngiltere Hariciye Nazın Lord Halifaks, çok meraklısı bulunduğu bir kriket maçına gidiyor. (Bu maç Eton ve Harrow Üniversiteleri arasmda yapıl nruştır. Malumdur ki, nazır Eton'un eski talebelerindendir.) , m İ Adliye dünden itibaren tatile başladı Adliyenin yaz tatili dün başladı. Ağırcezaya vekâlet eden nöbetçi ikinci cezanın muhakeme salonu güneşe maruz bulunduğundan, ikinci ceza dün muhakeme salonunu değiştirmiş, davalara ta tilden istifade eden altmcı hukuk mahkemesinin Boğaza karşı olan salonunda bakmıştır. Tatilde, havalann fazla sıcak gittiiğ müddetçe muhakemeler bu sa londa görülecektir. Bu tatilde nöbetçi mahkemelerden Sultanahmed üçüncü sulh ceza mahkemesi hâkimi Münib, birinci cezadan sulh cezaya yeni tayin olunmuştu. Geçen yaz nöbetçi kalan birinci cezada aza olarak o zaman yaz tatilinden istifade etmediği gözönünde tutulmuş, kendisine mezuniyet verilmiş ve yerine tatil müddeti için Galata sulh ceza hâkimi Nusrat getiril miştir. Kendisi, geçen yaz mezundu. Bu yaz Galata mahkemesinin müstacel işlerine nöbetçi Beyoğlu sulh ceza mah kemesinde bakılacaktır. İngiltere Yeni tesis olunan «Gönüllü kadm teşkilâtı» na mensub genc İngiliz kızlan Londrada Hyde Park'ta Hükümdarların huzurunda yaptıkları bir geçid resmi esnasında. Beş lira çalmış! Lutfiye isminde bir kadın Eminönünden geçerken, Muammer Bulgurcu adlı biri yankesicilik suretile beş lirasmı aşırmıştır. Sultanahmed üçüncü sulh ceza mahkemesinde meşhud suç kanununa göre, muhakeme edilerek, dokuz ay hapsine karar verilmiş ve hakkında tevkif müzekkeresi kesilmiştir. İngiltere Londrada çocuklara sokağm bir kaldınmmdan diğerine nasıl geçileceği öğretilmektedir. Bunun için küçük mekteb talebeleri toplu bir halde Eskiden uzun müddet îstanbul Müd talmiler gönnektedirler. deiumumiliğinde bulunan Kenan Orer, dün öğleden sonra İstanbul Adliyesine gelerek, eski mesai arkadaşlanndan bazılannı ziyaret etmiştir. Norveç Tanınmış edib Knud Hamsun; ağustosun dördüncü günü doğuşunun sekseninci yıldönümünü tes'id edecektir. Resimde karısı Mariya ile birlikte, Norveçte Grimstadt yakınmda Nörholmen ikametgâhınm merdiveninde.. C Trakya talebe yurdu Maarif kadrosuna alımyor Eski Müddeiumumî Vasfı degişen cürüm Şehremininde bir ağır surette yara lama vak'ası olmuş, Mustafa, Yaşar adlı bir arkadaşını alacak meselesinden bı çaklamıştı. Yaşar, Cerrahpaşa hastane sinde ölmüş, Adliye hekimi Salih Ha şim muayene ederek, cesedi Morga kaldırtmıştır. Mustafa, esasen ikinci sorgu hâkimliğince tevkif edilmiş bulunuyordu. Ağır yaralamanm ölümle neticelenmesi üzerine cürmün vasfı değişmiş oluyor. Trakya Talebe Yurdunun haricden görünüsü Edirne (Hususî) Türk Maarif Cemiyeti Reisi Urfa meb'usu Rafet Ülgen bir heyetle Edirneve gelerek talebe yurdlarmı Umumî Müfeıtiş General Kâzım Dırıkle birlikte tetkik etmişler ve büyük himmetle idare olunan yurdlarm cemıyet kadro ve bütcesine alınmaktaki isabeti takdır eylemişlerdır Bunun içın yeni ders yılından önce talimat verilecektir. Bu hareket Trakya gencliğine büyük bir hizmet olacaktır. Otomobil çarptı Pangaltıda Bilezikçi sokağında oturan 60 yaşlanndan Keğork kızı Şadil, evvelki akşam Pangaltı caddesinde karşı kaldınma geçerken Bekirin idaresindeki otoİspanya Geçenlerde patlıyan ve yüzlerce ınsanın olumune sebebıyet veren mobilin çarpmasına maruz kalarak ya Salamanka cepanehğinin infılâktan sonrakı manzarası. ralanmıştır. Rumanya Bükreşte 14 temmuzda dehşetli bir kasırga kopmuş, muhtelii yerleri hasara uğratmıştır. Fırtma esnasında kökü yerinden oynamış bir ağac.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog