Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHURfYET 21 Temmuz 1939 D UYDUNUZMU Mikrobun sesi Mikroblar, artık mikroskop altında görünmekle kalmıyorla". Oradan sinema perdesine geçtiler. Bir et suyu kültürü içinde, babasının evinde imiş gibi rahat rahat kulaç atan bu cüceleri, bundan sonra, ekran üzerinde, hayatlannm bütün teferrüatile beraber görebileceğiz. Fılme geçerken, cüssesinin bilmem kaç bin misli büyüyen bir mikrob, projeksiyon makinesinden ekrana geçerken bir o kadar defa daha büyüyeceğıne göre, perdedeki manzaranın korkuncluğunu varın hesab edin. Bu, gene birşey değil. Asıl mühim olan, gene yakın bir istikbalde, mikrobların sesini de duymamızın muhakkak olduğu. Nebatatm içinde dolaşan usarenin sesini zapteden bir usul var. Ayni usul, mikroblar sinemasına da tatbik edilecek. Eh! Kala kala, mikroblann lisanını öğrenmek kalıyor. O da başarıldı mıydı, göze görünmemeleri sayesinde aleyhimize rahat rahat kurduklan kumpaslara tam manasile «paydos!» borusunu çaldık demektir! Taksim PANORAMABahçesi Nobar Tekyay Deplasman maçlarında mühim bir yanlış Yazan: NÜZHET ABBAS G. Saray • D. Spor Çocuk Esirgeme Kurumuna Terketmiştir. r~ Hamiyet Yüceses Bestekâr Ta*burî maçının hakemi Kemanî İlk maçı Tarık, ikinci maçı Muzaffer idare edecek Yarın akşam için hazırladığı fevkalâde gecenin hasılatını Salâhaddin ve Arkadaşları Çok yaşal Avrupah bir âlim, yedi derde deva bir ilâc keşfetmiş. Bir va kitler, başağrısmdan bel ağrısına kadar her türlü maraza iyi gelen yakılar satarlar dı ya! Işte onun gibi bir şey. Nerenizden zorunuz olursa olsun, Avrupah doktorun bu ilâcım tatbik ettiniz miydi, «pirüpâk» olup çıkıyorsunuz. Hem, bu ilâcın masrafı da yok. BesbeFutbol Federasyonunun her iki maçı dava. Sabrınızı fazla suiistimal etmiye4 Malî mülâhazaları, sportif mü hazırlanan, İstanbul atletizm birincilikleyim. İlâcın adı aksırık. Şu bildiğimiz lâhazalara tercih gibi bir hatalı hareket ri, pazar günü yapılacak Galatasaray dare etmek üzere seçtiği İzmirli hakem ileride spor lehine olmıyan bazı çığırlara Demirspor maçı dolayısile gelecek hafta Mustafa, belki de maçın fazla nezake«Hapşu!» yok mu? Işte o. inden olacak, işin içinden sıyrılınca, or Doktor «bol bol aksınn, diyor. Kork da yol açmak ıhtimalıni doğuran bir dü ya tehir edilmiştir. şünce tarzıdır. İstanbul atletizm birincilikleri üç haf aya bir de hakem derdi çıkmıştı. Dün mayın, dünyada bundan daha şifalı şey 5 Yorgun bir takımın taze bir ta ta devam edecektir. Müsabakalar, 30 mıntaka merkezinde iki kulüb murahhası yoktur.» kımla çarpışmasını seyretmek spor zevki temmuz pazar, 5 ağustos cumartesi ile karşı karşıya gelerek maçları idare ede Bir de âlet keşfetmiş. Aksırmak icab ni de tatmin edememektedir. 6 ağustos pazar günleri Kadıköy stadın cek haketnleri hemen hiç münakaşa büe ettiği zaman bu âlet, sun'î surette aksırık 6 ss Yorgun takrmların ıriSÇrİFrım îda *ctâ~ yapılacaictır. îstanhul birinciljlclerin etmeden seçmisjerdir. Birinci müsabakatevlld edlyuı. rede hakcmlcrin de müşkülâta d u ^ r ola d<yı sonra on be§ gün istirahat edilecek, ük yı Tarık, ikinci müsabakayı da Muzaf Aksıranlara, tevekkeli «çok yaşa!» te cakları aşikardır. bilâhare atletler eylul ortasmda Macar Bu mahzurlar millî kümede deplâs larla yapılacak müsabakalara hazırlana fer idare edeceklerdir. mennisile mukabele etmezler. Meğer İki takıma da güzel ve iyi oyun temenman maçlarında seyahat eden takımın bir caklar ve bu müsabakaları müteakıb Atiher «çok yaşa» lık «hapşu» bir hayat kaymaç yahud arada bir gün fasıla ile iki nadaki Balkan oyunlarına hazırlanmak nı ederiz. nağı imiş! maç yapması usulünün kabulüne kâfi se üzere kampa gireceklerdir. Maçı bir komite de takib edecek Ben bile daha aksırmadan, sade lâkır beblerdir. Macarlarla yapılacak müsaabkalar, Ankara 20 (a.a.) Dün İstanbul dısile bir yaşıma daha girdim! Ingilterede pazar günleri esasen fut ayni zamanda Balkan oyunlan seçmeleri ölgesi başkanlığında toplanacağını bıl bol oynamak yasak olduğundan ve bu mahiyetinde olacaktır. dirdiğimiz Galatasaray ve Demirspor yasağı ihdas ederken bir bir arkasına iki Galatasaray kulübünün Balkanlararası bisiklet yarîşî murahhaslarının hakemler üzerinde uyumaç ve bir spor olan futboldan sporun rukongresi Balkanlararası bisiklet şampıyonası arak İstanbuldaki maçı Tarık Özerengihuna muğayir şekilde istifade edilmemesi Galatasaray Spor kulübünden: müsabakaları 14 ağustosta Bükreşte yagözönünde tutuıduğu da muhakkaktır. in ve Ankaradaki maçı da Muzaffer Er15/7/939 tarihinde ekseriyet olmadığın pılacaktır. Bir futbolcu nekadar anform olursa oluğun idare etmesine karar verdikleri ve dan toplananuyan kongremiz, 22/7/939 cuRumanya bisiklet federasyonu taraf:nsun 22 saat fasıla ile iki maç çıkaramamartesi günü saat 15 te Bebek Denizcilik maktadır. Bunun bir misalini de Midd dan hazırlanan bu müsabakalara Tür ederasyonuri bu kararı tasvib ettiği öğ şubemizde fevkalâde olarak içtima edeceklesex Wanderers takımında gördük. Bu kiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Bulga enilmiştir. tirMaçların tekrarına karar veren komite, Bu kere ekseriyete bakılmıyacağından, takımın Detnirsporla yaptığı maçta da ristan davet edilecektir. (Demirsporun fevkalâde güzel ve iistün er iki maçta da orta hakeminden gayri sayın azanm behemehal teşrifleri rica oluAlmanlar, atletizmde îtaloyununu en ufak bir şekilde olsun hafifnur. i federasyonlar dairesinden birisi yanları yendiler letmek aklımızdan bile geçmiyor) gördük Beş millet atletizm maçını üksek hakem komitesinden ve birisi de Almanya, îtalya arasında Milâno'da ki bir gün evvel sahada çok seri bir oyun mahallî ıstışare heyetınden olmak üzere üç Ingilizler kazandı oynıyan ve nefsî kabiliyetlerile atîetik yapılan atletizm müsabakalan büyük sakişilik bir heyetin maçların seyrini takib Brüksel'de, îngiltere, Holanda, Bel meziyetlerinden asla şüphe caiz olmıyan yı farkile Alman takımının galibiyetüe etmesine de karar vermişti. Bu karar muçika, îsviçre ve Lüksenburg atletleri ara bu oyuncularda bir nevi durgunluk ve to bitmiştir. Günün en güzel derecesini 800 metrenin yeni dünya rekordmeni Harbig cibince, federasyonlar dairesi başkanı Zismda yapılan beynelmilel atletizm ma pa karşı bir çekingenlik vardı. Bu takım, ilk maçını Demirsporla yapmış ve De dört yüz metreyi 46.7 saniyede koşarak ya Ateş, yüksek hakem komitesinden Sadı çında îngiliz takımı galib gelmiştir. mirspor da ayni oyunu tutturmuş olsavdı kazanmış ve yeni Almanya rekoru yap Karasan ve İstanbul bölgesi başkanı Fetİngilizler 89, Fransa 80, Holanda 67, neticenin başka türlü tecelli edeceğinden mıstır. hi Başarandan mürekkeb bi heyet de teşBelçika 49, Lüksenburg 29 puvan al şüphem olmamakla beraber, daha güzel kil edilmiştir. Ziya Ateş, bu akşamki eksMüsabakalar sonunda Almanya 110'/2 mışlardır. i>ir oyun seyredileceği ve maçın çok daha İtalya 67 Yl puvan kazanmışlardır. presle İstanbula hareket etmiştir. Millî kümenin alelâcele ihdasında enteresan olacağı hiç şüphesizdi. yaptığımız yanlışlıklardan biri evvelce de Ingilizlerin profesyonel olsun amatö işaret etmiş olduğumuz gibi; deplasman olsun tatbik etmedikleri bir bir arkasına maçlarında bir takıma uzunca bir seya iki maç usulünün Avrupa profesyonelle İstanbul, Ankara ve İzmir takımlan hatten sonra bir bir arkasma iki maç yap rinde tatbik edıldiğıni ileri sürmek bizc nın iştirakile dört aydanberi devam eden mak mecburiyetini tahmil edişimızdır. şayam iltifat bir mütalea değildir. Av millî küme şampiyonluğunun averaj yü Futbol takımlanmızın halihazır vaziyet rupaya gidersek bu usule riayete mecbu zünden sürüncemede kalması pazar gü leri ve bilhassa oyunculanmızın ekseri kalacağımızdan simdiden alışalım gibi bı nü Galatasarayla Demirsporu üçüncü de yeti azimesinin ışgüç sahibi amatörlerden fikir de kıymetli sayılamaz. Çünkü had fa karşı karşıya getirmiş olacaktır. mürekkeb olması bu mahzuru bir kat da dizatında mahzurlu bir usulü doğru gös Bu iki takınun biri şehrimizde, diğer: ha artmış oluyor. terecek mahiyette bir iddia değildir. Ankarada yapacağı iki maçtan sonra Futbola her nedense hep geç ve hiçbir 3u halde çare? Çare, millî küme maç sampiyonluk kat'î şeklini alacaktır. Ga zaman muntazam bir takvımle başhya Iannı ya tek devreli maç sistemine yahud latasarayla, Demirsporun yüze yüze kuy madığırruzı da nazarı itibara alacsk ve da kupa usulüne göre oynamak ve bu su ruğuna gçldikleri bu iş, şimdi yenibaştan bu yüzden millî küme maçlarımızm daretle vakit ve nakidden tasarruf edip işin paçaları sıvamalarını icab ettirdi. Manev ima sıcak mevsıme kalmasını hesaba kaiçinden çıkıvermektir. Esasen lüzumun bir zevk için katlanılan bunca sıkıntılartacak olursak bu husustaki mütaleamız dan'çok uzun bir futbol mevsimi ka'bul et dan sonra, kulüblerinin kapısmdan bakan daki isabeti bir kere daha teyid etmiş omiş gidiyoruz. Bu yüzden başka spo şampiyonluğu kaçırmamak azminde olan luruz. rın inkişafına ve etrafına seyirci toplayıp her iki kulüb, son bir gayret sarfederek Millî küme ihdas edildiği zaman malî populer olmasına da bir bakıma mâni o iki haftadanberi hummah bir faaliyelk darlık yüzünden katlanılması icab eden luyoruz. son iki oyun için çalışıp durmaktadırlar. bu mahzuru bugün behemehal birkaç seArada kalacak vakti meselâ; nisan ve Ankara, Demirspor takımının, büyül beb yüzünden bertaraf etmek mecburi mayıs aylarını yabancı takımlar getirmek masrafları göze alarak bir haftadanber yetindeyiz. 1 Yirmi iki saat fasıla ile futbol veya yabancı memleketlere seyahatlerle Kadıköydeki sahaya alışmak kaygusile gibi gerek beden gerek âsab üzerindeki geçirmek futbol nam ve hesabına elbettc ki Moda civarında oturdukları malumdur. yorgunluğunu gidermek imkânsız olan bir çok daha verimli ve kazanch olacaktır. Haftanın muayyen günleri kâh çift kale müsabakaya gencleri sevketmek zararlı Haziran sıcağında futbol ne seyirci ne oynıyan, kâh. ferdî idman yapan Decnirde oyuncu için büyük bir zevk değildir. spor takımı dün son ekzersisini gene Kadıdır. Ve yanlış başladığımız bir usulden ne köyde yapmıştır. Demirsporlular, şimdi 2 Yorgun vücud ve âsabla girişilen müsabakalarda hâdiseler çıkması ihtimali kadar çabuk vazgeçersek memleket fut millî küme şampiyonasında son şanslarını normal şartlara kıyasen her zaman birkaç bolu için o kadar hayırlı olur. Çünkü denemek için, büyük güne intizar ettnekdeplasman maçlarında arka arkaya iki tedirler. misli artmak ihtimali vardır. 3 Bir taze kuvvetin yorgun bir kuv maç ancak bir tek mülâhazanın kurbanıDiğer taraftan, Galatasaray da hangi vetle çarpışması sportif bakımdan da dır. Mülâhaza malidir. Malî mülâhazayı sebeble yapıldığı belli olmıyan bir dü doğru değildir. Gerçi bütün takımlar ay sportif mülâhazadan üstün tutamayız. NÜZHET ABBAS şünce ile, ellerinden alınan saha avantani şartlara sıra ile tâbi oluyorlarsa da, her j'ını hesab ederek, hiç değilse müsaviye seferinde vaziyet ayni olmamak ve muİstanbul atletizm birinciliği yakın bir ümidle, son iki idmanlarım Kavazene daima kuvvetli takımın lehine olmak daha galib bir ihtimal dahilindedir. İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafmdan dıköyde yapmışlardır. Aynca.ZOZO DALMAS ve C U L Y A R E Y E S tarafmdan muhtelif şarkı ve oyunlar. Fakir çocukları sevindirmek isterseniz 19 da başlayıp saat ikide nihayet bulacak olan bu müstesna geceye iştirak ediniz. Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden: 1 2020 X 1010 X 510 eb'adında ve beherinin muhammen bedeli 75 lira olan 200 aded demir saç dolab kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Muvakkat teminat 1125 liradır. 3 Eksiltme 2/8/939 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Levazım dairesinde müteşekkil Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 4 Şartname ve resimleri Ankarada Umum Müdürlük Levazım dairesinden ve İstanbulda Grup Tapu Sicil Müdürlüğünden parasız olarak ve. rilir ve nümuneleri de dairelerde görülebilir. 5 Istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve 1125 liralık teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile birlıkte kanunun tarifatı ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektublarını havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Reisine vermeleri ilân olunur. (5278) ZUrra, eklnlerinl temlzlemek* mahsulUnU kıymetlendlrmek mevslml geldl Dünyanın en maruf iki parçalı 10 yere ayıran Tahta Kalbur Makinalarımızla ekinlerini temizle Tarım makineleri evi 74 Tünel cad. Galata • İstanbul Merkez mUmessllllği: B N. KAZANCİYAN . Açık Eksiltme Muvakkat tenat miktarı Lira K. 75 00 27 00 Tahminî kıymeti Lira K. 1000 00 360 00 Tonu îlânı :ÎNS! Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: 40 ton Türk Antrasidi kömürü 20 > Kriple Zonguldak maden kömüri 1 Yukanda gösterildiği üzere Türk Antrasidi ile maden kömürü açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Açık eksiltme 24 temmuz 939 pazartesi günü saat 14 te eski Düyunu Umumiye binası yanındaki Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İşbu açık eksiltmiye girmek istiyenler hergün Pendikte Müessese Müdiriyetinde, şartnamesini görebilirler ve eksiltme günü 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahillnde ve muayyen olan gün ve saatte yukanda yazılı olan teminatlarile sözü geçen Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde teşekkül eden Pendik Bakteriyoloii Enstitüsü ŞatınaLma Komisyonuna gelmeleri. (4713) • ^ ^ ^ ^ " Yarın akşam ••••••^^•^^•i Büyükdere : B E Y A Z PARK'ta £ £ ZOZO DALMAS'ın Alaturka ve alafranga şarkı ve dansları ZOZO DALMAS, ayrıca en son model elbisa edecektir. modelleri bayanlara teşhir Meşhur opera DfifiOrtn rİ0tTI9rlfİ Enternasyonal tenoru HUUCI lU UCllldl l\l repertuvannda Caz f D P P O R idaresinde surprizli ve bediyeli Amatör Krah VJ 1^ E vJ W IV < Şarkı ve Dans müsabakaları iştirak etmek istiyenler müdüriyetimize müracaat edebilirler. Pazar günü Zozo Dalmas'in vedaı, Telefon : 32 43 u İzmir Belediyesinden: İnönü caddesinin Karataş mevkiinde Doktor Hasan Başkam kliniği önünden itibaren 700 metro boyundaki kısmının sökülerek granid parke taşlarile tamiri Basmühendislikdeki keşif ve şartnamesi veçhile kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Muhammen bedeli 20000 lira olup ihalesi 24/7/939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmıs, teklif mektubları ihale günü azamî saat 16 ya kadar Encümende Rıyasete verilir. 1500 liralık muvakkat teminatı öğleden sonra kapalı bulunmasma binaen öğleden evvel İş Bankasma yatırılır. ( 5025 ) Silivri Belediye Riyasetinden: Belediyeye aid müstamel ve harab buhar lokomobili hurda halinde satılmak üzere acık arttırmıya çıkarılmıştır. Muhammen kıymeti «200» liradar. Sürülecek son pey haddi lâyık görüldüğü takdirde 21 temmuz 939 tarihine musadif cuma günü öğleden sonra saat 15 te ihalesi icra edilecektir. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile birlikte mezkur gün ve saatte Silivri Belediyesinde hazır bulunmaları ilân olunur. (5271)' UÇURUMDA Roman: 34 Yazan : Server Bedi Bilmem ki evvelki gün olan bitenSeza Hanım arkasını duvara dayayalerden haberiniz var mı? Terzihane me rak, boğuk bir sesle: selesi... Gazeteler de mi yazmış? diye Biliyorum, hepsini biliyorum. Tür sordu. kânı harab eden de o ya... Ateşler içinde Gazeteler değil, bir gazele... Ama > atıyor, yavrucak. Haydi, gir içeri yav mektebde kıyamet kopup kalkıyor. Siz görmediniz mi gazeteyi? ruTi. Feriha evin içine bir adım attı, durdu, Kadın tirtir titreyerek cevab verdi: sesini daha fazla alçalth: Hayır... N e . . . Nereden... Göre Teyzeciğim, dedi, mademki siz ceğim? bi'iyorsunuz, mademki Türkân da has Hepsini yazmış. Hem de çok fe\ tadır, duymasın, ben size anlatayım. na. Beyoğlunda bir randevu evi basılSeza Hanım elini kalbinin üstüne gö mış, içinde gjle kızlan da varmış, bir ter»ürerek irkildi: zi kadın onları fuhşa teşvik ediyormuş, Bir sey mi var? Fena birsey mi? neler de neler... İşin kötüsü, bizim mekFeriha kadının kulağına eğildi: tebin de, Türkânm ismini de yazmışlar. İyi değil hanım teyze, dedi, mek Müdire Hanım köpürüyordu bugün. Çotebde Türkânm vaziyeti çok fena... E cuk velileri telefon etmişler... «Evlâdlas?er o meseleyi dün bir aksam gazetesi rımızı alacağız, şikâyet edeceğiz.» diyor/azmasaydı ehemmiyeti yoktu, fakat... larmış. Talebeler de birbirine girdi. İ Benden ve birkaç kişiden başka herkes Türkânm aleyhinde... Müdafaa etmeğe çalıştım ama lâkırdı dinletemiyorum. Türkân da bugün gelmeyince büsbütün suçlu çıktı. Kimse onun hasta olabileceğini düşünmüyor, kabahati var da onun için gelmedi diyorlar. Yarın haysiyet divanı toplanacak. Fena bir karar vermelerinden korkuyorum. Seza Hanım ellerini yüzüne kapamıştı. Boğuk bir sesle: Allahım!.. Allahım!.. diye mırıldandı. Türkân iceriden seslendi: Anne!... Seza Hanım kendini toplamağa çalıştı ve yutkunarak cevab verdi: Kızım!... Kiminle konuşuyorsun orada ? Seza Hanım, şaşırmış, Ferihanm yüzüne bakıyordu. Feriha bağırdı: Benim, Türkân, ben, Feriha... Türkân hümmalı ve kısık sesile sordu: Niçin gelmiyorsun, orada uzun uzun ne konuşuyorsunuz? Hiç! geliyoruz. Seza Hanım Ferihanm kulağına eğildi ve tenbih etti: Sakın birşey söyleme, yavrum. Odaya girdikleri zaman Türkân ikisinin de yüzüne ateşten ve şüpheden parlayan gözlerle baktı. Yürüyüşünü şaşıran Feriha, sendeleyerek ona yaklaşırken: Geçmiş olsun, Türkân... dedi. Ve arkadaşınm yüzüne bakarken hayretini saklayamadı: İki gün içinde ne kadar bozulmuştu Türkân! Hanl o caneriği gibi diri, parlak gözler? Hani o yanaklardaki pembelik? Hani o kıpk'rmızı dudaklar? Ya gözlerin altı nasıl çökmüş... Feriha sordu: Ne oldu sana, Türkâncığım... Gözleri yaşaran Türkân, boğuk bir sesle: Başıma gelenleri bilmiyorsun, değil mi? dedi. Feriha cevab vermedi ve önüne baktı. Nasıl bilmiyordu? Asıl, başına gelecekleri bilmiyen biri varsa o da Türkândı. Seza Hanım arkasını döndü ve kederli yüzünü kızından saklayarak hafifçe içini çekti. Ferihanm bu duruşuna dikkat eden Türkân: Yoksa biliyor musun? diye sordu. Feriha yutkunarak: Hayır... Nedir... Ne var... Bir şey mi oldu? diye sordu. Demek îclâl meseleyi biliyor? Türkân dirseği üstünde doğrularak Bilmiyorum. Belki. Ferihanm gözlerinin içine baktı: Feriha kızardı. Onun yüzüne pek na Biliyorsun! dedi. dir kan çıkhğını bilen Türkân hayretle Feriha kekeledi: Hayır... Biraz... Demin... An bakmıştı. Gjizleri annesine gitti. Seza Hanım da kızarıp bozanyordu. nenle konuştuk biraz... Türkân yatağm içinde oturdu ve göz Türkân, kendisinden bir şey, fena bir şey gizlendiğini anladı. Tekrar yattı. lerini arkadaşından ayırmadı: Mektebde kimsenin haberi yok Yüzünü yashğa kapadı ve hıçkırmağa başladı. Annesi, bir elini öteki elinin amu? diye sordu. Gözlerinde ümid ve korku, sanki iki vucu içine koymuş, omuzlannı yukarı kal dırmış, ümidsiz gözlerle Ferihaya bakıayrı renk halinde parhyordu. yordu. Uzun müddet, odanm içinde, Feriha önüne baktı: Bilmiyorum, dedi, ben... ben... Türkânm hıçkırıklarından başka hiçbir ses duyulmadı; başınm yastık üstünde Daha hafif bir sesle tamamladı: çırpmhlarından başka hiçbir hareket gö Duymadım. İclâJ sana birşey söylemedi mi? rülmedi. Başını birdenbire yashktan kaldıran Feriha burada yalan söyleyemedi ve su gene kız, ellerini Ferihaya uzatarak, sorali başka türlü anlamış gibi cevab verdi: Senin hasta olduğunu bilmiyor, du: Söyle, dedi, beni... beni... mekİclâl. Bahsetmedi bana. Hastalık değil, Ferihacığım... tebden çıkarıyorlar... değil mi? Feriha kuvvetli cevab verdi: Terzihane vak'asmdan îclâl bahsetmedi Hayır, Türkân! Vallahi böyle bir mi sana? Şöyle... Biraz... îyice anlayama karar yok... Peki, nedir, ne var 03'leyse?... dım... Ders zili çalmi|tı... «Sonra ko Bir şey yok, kardeşim... Bir şey nuşuruz» diyip ayrıldık. Sınıfta benim yerime oturmadı yok, şimdilik... mı? «Şimdilik» mi? lArlcası var] Hayır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog