Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

21 Temmuz 1939 CDMHURİTET Tetkikler ve denemeler Hava lodoslarsa... Sühunetin 40 santigrada kadar yükselmesi muhtemel görülüyor *•/ 5 Boyalar, vcrnikler icad edilmeseydi dünyanın hali nice olurdu? Boya, karanUç dört gündenberi devam eden sîcak , l i r ,ı Yazan: Andre Tardieu hk köşelcre aydmlık getirir. Ahşab evlerhavalar, dün de Istanbulu kavurmuş ve bu Yazan: SAFAEDDİN KARANAKÇI le maden yapılan havanın bozucu tesirlesıcak hava altında çahşmak mecburiyetinAmerikalıların dünyada yegâne sevfyeti umumiyesini meb'usandan fazla Mülga Denizbank erkânından bazılarine karşı koruduğu gibi evlerimizin içini Hususî bir teşebbüste masraf yapan de kalan İstanbuIIular, çok sıkmtılı bir dikleri şey bitaraflıktır. Bu hususta müte temsil eder. Amerika halkı, heyeti umu rının bir suiistimal suçundan maznun ve bizzat para sahibi olduğu için icab eden boyamakla hem zevkimizi tatmin etmiş ve gün daha geçirmişlerdir. addid sebebler var. Birinci sebeb, Avru miyesi itibarile ne istiyor? Evvelâ, hiçbi mevkuf bulunduklan malumdur. Suçlu tasarruf ve hassasiyete riayet eder. Hal hem de sıhhî bir iş görmüş oluruz. Boya, Sabahleyin çok hafif esen şimal rüzgâ padan nefret ettikleri için orayı terkeden zaman harbetmemek. luk, alâkadarlar hakkmda verilen hüküm buki devlet işletmelerinde vaziyet böyl< evlerimizi kışm sıcak ve yazm kuru tubir göçmenler ırkma mensub bulunmalaKan^ıda ile aralarında patırdı çıkmakat'iyyet kesbedinciye kadar bir mana değildir. Müdiri umumî veya levazım rı sıcaklığı biraz tadil etmişse de öğleden tar. Boya yüzünden evlerin kıymeti artar. rıdır. masını tahtı temine almak için Altıncı ifade etmiyeçeğine göre, bir müddetten şefi bir zilyedden başka bir kimse değil sonra rüzgâr cenubu garbiden esmeğe Psikologlarla renk mütehassıslarınm İkinci sebeb, ağır şerait içinde bir müs Corc'u alkışladılar. Fakat, Kanadadan başlamış ve sicaklık biraz daha artmıştır. beri gazetelere aksedcn malum hâdiseyi dir. renklerin düşüncelerimize, sinirleri temleke toprağı elde ettikten sonra, ora daha başka yerlerl* de harb çıkabilir. gerek suç ve gerek suçlular bakımından Devlet işlerinde sarfiyatm her türlü ka Sühunet en çok 33,8 santigrada kadar mize yaptığı tesirler üzerindeki müya yerleşir yerleşmez memleketlerinin Sonra, bir istedikleri de, Avrupada her tetkik edecek değiliz. yıddan azade olması ve bu gibi teşekkül yükselmiştir. Fakat bu derece, şehrin içinAvrupa muharebelerine sahne olduğunu harbedecek olana mallarını satmak, hem şahedelerini başka bir yazıya bıraAdliye makamatı tetkikat yapmakta lerin hususî kanunlarındaki yazılı şartlara de, 37 ye kadar tereffü etmiştir. görerek dehşete kapılmış olmalarıdır. kıyorum. Esas itibarile boya renkli de iyi fiatla satmaktır. Kandilli rasad merkezi, Iıavanın birden dır. Neticeye göre suçu sabit olanlaı hususî ve ticarî hukuk hükümlerine terkeUçüncü sebeb dinî olup, katolikliğe Nihayet, bu satışlann, kendilerini, bir tozla bir vasıtadan ibarettir. Renkli toz müstahak oldukları cezayı görecekler dilmesini maslahata pek uygun bulma lodosa çevirmesi takdirinde, sühunetin 40 karşı kendi memleketlerinde hürmet gös harbden mütevellid mukabelei bilmisil g kurşun, demir veya diğer bir madenin santigrada kadar yükselmesini, sonra anî suçsuzlar da beraet edeceklerdir. maktayım. termekle beraber, ayni zamanda tam bir bi beynelmilel ihtilâtlara sürüklememesi renkli mürekkebleri gibi inhilâl etmiyen Devlet sermayesile kurulan herhangi Filhakika sermayesinin tamami devlet bir depresyonla şiddetli yağmurlar yağ nefret beslemeleridir. ni istiyorlar. bir maddenin pek ince dövülmüş tozundan bir müessese aleyhine işlenen bir suç tarafmdan verilmek suretile kurulan te masını mümkün görmektedir. Dördüncü bir sebeb de, bitaraflıktan da ibarettir. Bu tozlar kadınların yüzlerine Bu sebebledir ki, Amerikan kütle, dolayısile devlet aleyhine işlenmiş olmas şekküllerin teşkilâtile idare ve mürakabetzmirde ima fayda görmüş olmalandır. Bitaraflık Roosevelt'le Hull'ün Demokrasi tesanü sürdüğü pudralar inceliğindedir. itibarile, memleket efkârı umumiyesinin leri hakkında bir kanun vardır. Bu kanuIzmir 20 (a.a.) îki gündenberi Iz sayesinde, Birinci Napoleon zamanmda dünü ileri sürerek yaptıkları müdahaleleson hâdise münasebetile izhar etmiş ol na göre teşekkül eden umumî murakabe mir gene boğucu bir sıcak dalgası altındaKadınların pudra ile yüzlerini boyamaLouisiane'ı aldılar; Üçüncü Napoleon za ri lâkaydane karşılamışlar ve bu tesanüd duğu hassasiyet şayanı dikkat ve mucib heyeti, kanun hükümlerine tâbi müesse dır. Dün saat 14 te termometre gölgede manında, Meksikada, bitaraflık sayesin fikrine karşı tam bir alâkasızlık göster sı, boyacılık tarihinin ilk safhalanna girer. memnuniyettir. seleler bunlar tarafmdan kurulacak teşek 37 gösteriyordu. Halk, kırlara ve plâjlara de huzura eriştiler. Fakat bu pudralarla evlerinizi boyaya mişlerdir. Teşahhus etmiş birer millet olan bu küllerin idare şekil ve tarzlarını gayele kosmaktadır. Saat 17,30 a kadar bir amemazsınız. Çünkü bunlar ev yüzüne yapışAmerikalılar, îspanya, Cezayir, KıGene ayni sebeble, Meclis, Hull'ün 27 günkü devletler, birçok işler arasında tica rine ve iktısadî, ticarî ve sınaî esas ve i e hükumet konağı önünde sıcak tesirile rım, Avusturya, Fransa, Türk Rus har mayısta, kaldırılmasını istediği ambargo maz. Kadm yüzüne kolay yapışır, çünkü ret ve sanayiin bütün şubelerile de meşgul cablara uygun ve verimli ve makul bir bayılmış ve hastaneye kaldırılarak tedavi bi ve diğer Balkan harbleri gibi bütün derideki yağ buna yardım eder. Kara yu, harb malzemesi üzerinde ipka etmişolmaktadırlar. Asrî ve makul devlet, şekilde işleyip işlemediklerini ve hususi altma almmıştır. tahtaya beyaz tebeşirle yazarız ve silgi ile Avrupa muhasematına karşı mükemme tir. âmme menfaatlerile alâkadar sınaî ve le mevcud şartlara göre emsali müessebu yazıyı kolay sileriz. Dövülmüş tebeşir len lâkayd kalmışlardır. O zaman, Roosevelt tarafmdan mağticarî işleri kuran, işle'ten veya bu vasıfta selerde maliyet hesablarını her hesab Harb ortasında, 1916 teşrinisanisinde lub edildiği vakit tamamüe gözden düş de boyaya esas olur amma ev yüzünde bu Küçiiksu plâjı yıh içinde en az bir defa tetkik, tahlil ki şahsî teşebbüsleri himaye edendir. yapılan Cumhurreisi intihabı bir bitaraflık müş olan eski Cumhur Reisi Hoover'in da durmaz, çıkar. Bina yüzünde uzun Şahsî teşebbüslerin teşkilâtı esasıye ve murakabe edeceğine dair hükümler Plâj, her türlü fennî ve sıhhî yanşmdan başka birşey değildi. Cumhu derhal kaleme sarılarak, halkı, Amerika müddet durabilmesi için tebeşir tozunu kekanunile müeyyed bulunduğu memleke varsa da, kanunun şümulü dairesine giriyetçi Hughes, Demokrat Vilson'dan da yı bir Avrupa harbine sürüklemekle it entohumu yağile karıştınnz. Bu yağı datimizde devletin, millî iktısadı ihya et ren müesseselerin sarfiyatım tetkik ve mü şartları haiz olduğundan son ha bitaraftı. ha münasib bir tozla karıştırırsak boya daham ettiği görüldü. mek kaygusile himayeci ve hatta bizzat rakabeye müteallik bir kayıd yoktur. tetkiklerden haric tutuldu Amerikalıların iki hedefi vardı. HerBu vaziyet, beceriksizce bir iş oldu< ha dayanıkh olur. Devlete aid sınaî veya ticarî müessefaal olduğunu biliyoruz. kesle ticaret yapmak ve hiç kimse ile çar ğunu evvelce de söylediğim, Hitler'e hiBelediye, plâjların evsafı lâzimeyi haiz Ketentohumu yağı kullanmanin sebebî înhisarlan istisna edecek olursak dev seler sarfiyatmın herhangi bir kayda ve tab eden sual varakasının semeresidir. lup olmadığı üzerinde tetkikler yaptır pışmamak. vardır. Boyayı filim halinde yaparsanız letimizin iktısadî faaliyetini, mülga De şekle tâbi tutulmamasını doğru bulmuFakat hayat o kadar basit değildir. Diğer taraftan, parlâmentonun, müda filmin kalınlığı milimetrenin yüzde 5 i kanizbank, Sümerbank ve Etibankla hülâ yoruz. Mevcud kanunlarımızm bu gibi maktadır. Yalnız, Şirketi Hayriye tara 1917 senesinde, Birleşik Amerika hükuhalelerini fuzulî saydığı bir Cumhur Re dardır. Bu filmin bir metre murabbaınm müesseseleri sevk ve idare edenlere ver ından Küçüksuda kurulan yeni plâjın insa ve mütalea edebiliriz. meti, istemiyerek Almanyaya harb ilân isine karşı vaziyet alışı da bunda müeshacmi (50) santimetre mikâbı olur. KeLâğvolunan Denizbankla diğer iki mü diği bu geniş salâhiyetin yanlış tatbik ve şaatma geçilmeden evvel Belediye sihhat etti. sir olmuştur. hatta suiistimal edilmesi ihtimali vardır. işleri mütehassıslığınca suları tahlil edilentohumu yağınm bir hususiyeti mevcudessese tamamen ticaret teşekkülleridir. îş oraya dayanmadan evvel, bitaraflık Roosevelt'e karşı açılan mücadele sedur. Atmosferdeki oksijeni bel'ederek meBir ticaret müessesesinde muamelât ve Bazı işletmelerimizde fuzulî masrafların miş ve Boğazın bu noktasındaki sular, kavaidinin mütehalif şekilde tefsirleri nebebleri arasında Avrupa büyük demokrabütün masraflar bir tüccar hassasiyet ve maliyet fiatlarına tahmil edildiği ve bir banyo için müsaid ve sıhhî şartlara uygun ticesinde, Amerika az kalsm İngiltere ile in gibi sert olur; Filim ele yağlı gelmez. silerinin, hakikati halde asîa demokratik teyakkuzile yapılır. Bu gibi müesseseler kısmının da mütedavil sermayelerden ö görülmüş olduğundan inşaata müsaade o /ıarbe girecekti. Bu suretle, tabiî bir kimyevî vetire ile, olmadıklan ithamı da vardır ki, iyice düde sarfolunan para üzerinde alâkadarla dendiği duyulmaktadır. Şahsî intıba ve unmuştu. Yeni biten inşaattan sonra Beağ boyayı yerinde tutan çimento vazifesişünüldüğü takdirde pek de yabana atıların murakabe hakkı vardır. Diğer taraf müşahedelerimize istinaden diyebiliriz ki, lediye fen ve sihhat heyetleri tetkikat yapni görür; sürüldüğü yüzü kuruyan filim Birleşik Amerikanın dahi! bulunduğu cak bir fikir sayılmaz. tan para, sarfedenin olması itibarile azamî bu gibi müesseselerde sarfiyat için makul mış, plâjda her türlü fennî ve sıhhî tedbi müttefik devletler tarafmdan harbin kahalini alır. Boyalı yüzlere bakarak muhVe nihayet, Avrupa aleyhinde ileri ve muayyen bir kıstas yoktur. Bazı mües rin alınmış olduğunu tespit etmiştir. Bu ititasarruf fikri de hâkim^ir. zanılması üzerine, Amerika, Almanya sürülen ithamlardan biri ve en başta ge elif renkte bir çok boyaların mevcud olseselerde tesadüf olunan lüks tesisat, mü arla Şirketi Hayriyenin Küçüksu plâjı, Ya devlet işletmelerinde? ile münferid bir sulh aktederek, Avrupa leni de, bizleri, yani îngilizini ve Fransı duğunu farzederseniz aldanırsınız. Adi En eski bir müessesemiz olan Inhisar dür odalarmın tefriş tarzı ve saire işlet on tetkik ve kontroldan haric tutulmuş ya hemen ihanet etti. v boyalannda kullanılan tozlarm adedi zısmı, Amerikada çok aşağılık dereceye larda iki türlü sarfiyat görüyoruz. Bun melerimizin iş hacmi ve buralarda çalımjı pek geçmez. Bunların mühümleri de Sonra, daha ziyade emin olmak mak ndiren Münih meselesidir. :ur. lardan biri bütçeden, diğeri de mütedavil şan amelenin yevmiyelerile kabili telif urşun beyazı (üstübeç), tütya (çinko) sadile, yeni bir harb vukuunda hassaten Maamafih, denizlere hâkim olduğudeğildir. sermayeden ödenen masraflardır. bitaraf kalmak istedi ve beynelmilel hu muz ve hâkim kalacağımız keyfiyeti, eyazı, diğer bir renk elde etmek için beînhisarlar Umum müdürlüğü bu huBütçeye taalluk eden sarfiyat, muhakuk kaidelerini ihlâl ederek kendine uy bir bedahat olarak el'an mevcuddur. Bu az bovaya az miktarda renkli toz ilâve sebei umumiye kanunu hükümlerine tâ susta müspet ve şe'nî bir adım atmış ve gun, bitaraflık hazırlaıh. İse. Amprika ticaretını son derece alSVa dilir. Bu tn7] ari n renkleri de mavi. san. bidir. Mütedavil sermayeden ödenen bir talimatname ile mütedavil sermayeye 1935 kanunile başlayan bu bitaraflık dar eden bir noktadır. eşil, kırmızı, kahve rengi ve siyahtır. BeMürefte (Hususî) Mürefte ve hamasraflar, muhasebei umumiye kanunu taalluk eden sarfiyatı makul bir hale ge1936 ya kadar uzatıldı ve bugün müna*** az boyaya bunlardan birinin vüzde bir valisi mıntakası kükürt ihtiyacınm temikaşa halinde bulunan 1937 tarihli kanunhükümlerine tâbi olmadığı gibi arttırma tirmiştir. adar ilâvesi acık renk, yüzde 5 ilâvesi Amerikanın sattığı malı, ticaret geDevlet parasile kurulan sınaî ve ticarî nini Ziraat Bankası ve înhisarlar ıdaresi la devam etti. eksiltme ve ihale konunile de mukaymilerini her türlü muhataradan masun rta renk, yüzde 10 ilâ 20 kadar ilâvesi le almış bulunuyor. lnhisarlar idaresi bu eşebbüslerimizin sarfiyat ve muameleleyed değildir. Ancak mütedavil sermaye Amerika, ne istediğini bilmemekte bulundurarak nakletmek mevzuubahs o se koyu renk hasıl eder. rini mazbut bir hale sokmak mecburiye ;ene buraya getirttiği 900 torba kükürtü ile tedvir olunan muamelelerden mütebağcılara parası mahsu! zamanı ödenmek devam ettikçe, bu kanunun hükmü de de unca, bu işi başaracak, ancak Fransız ve Acık renk boyaların en eskisi üstübeçindeyiz. vellid irad ve masraflann bilânçosu, her üzere tevzi etmiştir. Ziraat Bankası da vam edecektir. Ve galiba, Amerika, ne Ingiliz bahriyesi vardır. Çünki mihver r. Milâddan pek eski devirlerde beyaz Bilmem neredeki banka müdürü odaistediğini asla bilemiyecektir. malî sene hitamından itibaren altı ay zardenizciliği abluka altına alınmış buluna joya sirke ile yapıhrdı. Cam kavanoz içisınm yirmi bin liraya, diğerinin on sekiz geçen seneden müdevver 600 torba kü fında tanzim ve muvakkaten tayin oluna1917 de Amerikayı nihayet harbe sü caktır. bin liraya döşenmesi için hiçbir icab ve ürtü satmıştır. konmuş olan sirkenin üstüne kuş tüylerükleyen eski vaziyete aleyhtar bulunmak cak mütehassıs murakıblar tarafmdan kaAmerika ise, Avrupada harb zuhurun ile kurşun parçaları asdırdı. Tüylerin ümakul bir sebeb yoktur. Ne gibi masrafMaamafih bu sene mıntakamız bağcıhususunda herkes müttefiktir. Herkes baş da, her şeyden evvel mal satmağa talibyıdlara ve evrakı müspiteye tatbik edilların maliyet fiatına alınacağını, ne .gibi arının kükürt ihtiyacı tam manasile kar:erine kurşun parçaları konduktan sonra, ka birşey arayor. Fakat bu başka şeyi tamek suretile tetkik olunur. Bu murakıb erin mütedavil sermayeden ödeneceğini dir. Yaşamak için satması lâzımdır. .ılanamamış, ve daha bir miktar kükürte yinde uzlaşan yoktur. oz ve kirin girmemesi için, ağzı bir kalardan biri Divanı Muhasebat, diğeri Ma espit etmeliyiz. Daha iyi şeraitle satmak için, gerçi Ahtiyac hasıl olduğu görülmüştür. Gerek Biri Pittman, öteki Nye isimli iki  merikalıların daha evvel karar vermeleri >akla örtülüp kavanoz gübre içine gömüliye Vekâleti tarafmdan tayin edilir. Bunun için bir kanunla, Divanı Mu u vaziyetin hasıl olması gerekse kükürt ürdü. Gübrenin fermantasyonu hafif hayân azası var. Birincisi eski kanuna, AvGörülüyor kijnhisarlar müessesemizin asebat reislerinden birinin reisliği altın,tma mevsiminin gelip çatması ve bu a mpaya yardım temin edecek olan tadil ve Büyük Britanyanm 1914 te irtikâb» et aret ve karbon asidi gazını hasıl eder. Ubütçeye müteallik masrafları muhasebei da, îktısad, Maliye, Ticaret Vekâletleiği feci hatayı önlemeleri kâfiydi. un bir müddet sonra kavanoz açıldığı zaumumiye kanunu hükümlerine ve müte rile sermayesinin tamami veya nısfı dev ada külleme hastalığının da görülmesi, Ier konulmasını istiyor. Öteki, bütün bu Fakat, Amerikanın, İngiltere hatasını •ağcılar arasında hayli endişe uyandır tadilâtı mahvedeceğine yemin ediyor. davil sermayeye aid irad ve masrafları et tarafmdan verilmek suretile kurulan ekrar edeceklerini ve geçen defa olduğu man kurşunun hararet ve gaz tesirile eriyip mış, ve bu zarurî ihtiyacın temini için pek Cumhur Reisi ve Hariciye Nazın bu gibi iş işten geçtikten sonra karar yere >üyük bir kısmının ince beyaz toza inkılâb nın bilânçosu da Maliye Vekâletile Di teşckküllerin murahhasları ve Ticaret ve na karşı vaziyet aldılar. ttigi görülür. îşte tüstübeç budur. Bu da vanı Muhasebatm müşterek tetkikine tâ Sanayi Odalan namma bir mümessilden çok müşkülâtla karşılaşılmıştır. ceklerini tahmin edebiliriz. Haziranm 30 unda, Cumhur Reisinin Kükürtsüz kalan bağcılanmızın bir kısbidir. Bu itibarla, gazetelerimizden çoğunun, asfiye edilip boya olarak sürülür. Bugünibaret bir komisyon tesisi düşünülebilir. mı hastalıktan mahsullerinin mahvolaca kuvvetli bir ekseriyete sahib bulunduğu Birleşik Amerikayı dahil farzettikleri de kullanılan usul esas itibarile bunun ayYa diğer ticarî ve sınaî müesseseleriMuayyen zamanlarda toplanacak oMeb'usan Meclisi, harb malzemesi üzemiz?.. sulh cephesinin vücudüne inanmaktan da idir, yalnız cihazda bazı tadilât vardır. an bu komisyon, ticarî ve sınaî devlet mı gözönüne aldıklarmdan köylerden 3 1 0 saat mesafede Tekirdağına hay rine ambargo konmasına karar verdi ve ha safdilâne bir hareket olamaz. Bu cepProf. Salih MVRAD 3/6/933 tarihli ve 2262 sayılı kanun letmeleri için mütedavil sermaye sarfı anlarla giderek kükürt aramak mccbu bu ambargodan, yalnız, sanayi malzeme he, şu anda mevcud değildir. la kurulan Sümerbank, kanunun 15 inci usulleri, maliyet vahidi fiatları, banka, sini haric tuttu. maddesine göre, bankanın muamelât ve fabrika ve müesseselerin tefriş tarzlarr, riyetinde kahmşlardır. Kükürtün me/addı Fakat, zannederim ki, harbin ilânınMesele şimdi Âyâna, rejimin eski tilsarfiyatı muhasebei umumiye, artırma ve demirbaş eşyaların cins ve nevilerini tip müşteileden madud olması münasebetile dan birkaç hafta sonra msvcud olacaktır. kilerinin huzuruna gidecek. eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine leştirerek bu müesseselerin mevzu ve ga u mualece vapurla getirilememektedir. Eğer, Amerika hususundaki tecrübele Zira, Amerikah gururu ve millî ticaretin Mürefte ve havalisi bağlarmın daha ve Divanı Muhasebat vize ve muraka elerine göre her türlü tediyat ve taahSeyhan vilâyetinden şu mektubu aldık: rim beni aldatmıyorsa diyebilirim ki, iştihası, bunun böyle olmasını isteyecekhüdler için azamî sarf miktarlan tespit 00 torba kükürte ihtiyacı olduğu koo besine tâbi değildir. Gazetenizin 4 temmu? 1939 tarih ve 5439 Cumhur Reisi Âyânda, Meb'usana na :ir. ve bunlan devlet işletmelerinin Türki peratifimizce tespit edilmiş, ve müteaddid numaralı nüshasmm 6 ncı sahifesinin 2 ve 15/6/935 tarihli ve 2805 sayıh EtiAmerika bitarafhgı, rüzgârın keyfine zaran daha fazla muvaffakiyet kazanaüncü sütunlarında (Seyhan vilâyetinde. bank kanununda ayni hükümleri görüyo edeki merkez ve şubelerine tesmil et defalar Ziraat Bankası tarafmdan Kü caktır. tâbi olarak çalkanıp duran bir ceviz kabu ilk tahsll vaziyeti iyi değü) başlıklı yazı meli, ve bu esaslara riayet edilip edil ürt Limited şirketine Mürefteye hemen ruz. ğudur. Lâkin, rüzgâr bizim taraf a esiyor. lncelendi: 1 Vilâyetin şehir, lcasaba, köylerinde 27/12/937 tarihli ve 3295 sayıh ka mediği yakmdan takib ve murakabe o kükürt gönderilmesi için müracaat edilAndre Tardieu Çünki, âyân, Birleşik Amerikanın helunmalıdır. ıkuma nispeti memleket bakımından mişse de kükürtler ancak 40 gün gibi bir nunla kurulup muahharen lâğvedüen Delormaldir. SAFAEnntN KARANAKÇI zaman geçtikten sonra Şarköye motörle nizbank; kendine aid olan kanunîa hu2 Hususî muhasebeden Maariî hLssesigelebilmiştir. susî ve ticarî hukuk hükümlerine bağlı ne ayrılan tahsisat da nonnalin fevkınde• dir. Resmt Lstatıstiklere gore 1936 937 yıidi. Yapmış olduğu muameleler hakkmBu münasebetle bugün alâkadar maKaradeniz sahillerindeki sel lında maarif işleri için Antalyada % 27, da muhasebei umumiye, arttırma ve ekkamlarca kükürt almak istiyenlerin ŞarBalıkesirde % 28, Ankarada % 29, Bursada tahribatı siltme ve ihale kanunlarile Divanı Muhaköye gitmesi ilân edilmiştir. Bu vaziyet 7c 30, Adanada ise % 31 nispetinde tahsiKaradenizin bir kısım sahillerindeki zürraa bir yardım olmaktan çıkmıştır. sebat vize ve murakabe usulleri cereyan ;at ayrılmıştır. 1939 malî yüı butçesinde de fazla yağmurlardan mütevellid sel tahrilâyetimiz maariî işlerine % 36 nispetinde etmezdi. Bağcı kükürt almak için bir gün işinden tahsisat ayrılmıştır. ribatının Ayancıkta da ehemmiyetli olBu bankalardaki sermaye ve bunlara kalacak, bir hayvan tedarik ederek Sar3 Bu ders yılı yeniden (11) okul açılmuş olduğunu yazmıştık. Ayancık kâsaaid emval devletin malı olduğuna ve mıştır. Halkın ve Hars komitesmin yardıbası sellerden müteessir olmuş, oradaki köye gidecek, masraf edecek, böylelikle mıle Adanada nümunesine uygun (5) ilk devlet emvalinin sureti tasarruf ve hesaingal sirketi orman tesisatı da bir hayli de kukürtü 2 3 lira farkı fiatla elde etokul binası yapılmış ve faaliyete geçirıl bı muhasebei umumiye kanunile mukay zarar görmüştür. İlk haberler arasmda miş olacaktır. miştir 6 ncı ilk okulun temel atma toreni yed bulunduğuna göre sarfiyatta hangi söylendiği gibi, şirketin memurlarma de bir hafta evvel yapılmıştır. Koylerln oğretmen ihtiyacını bu sene çalışmaya ba§usulü tatbik edeceğiz? mahsus evlerin yıkıldığı doğru değildir. Kolunu makineye kaptırmîş ıyan Güneşli eğitmen Kursu kısa bir zaDevletin işletmeleri sarfiyatmın umu Su basan bu evler kâmilen tahliye edilmanda karsılıyacaktır. Fenerde İpekiş fabrikasında amele mî muhasebe ve arttırma ve eksiltme ve miştir. 4 1939 940 ders yılında (52) si koySedad, dün çabşırken dikkatsizlik netiBuna mukabil şirketin orman içine ihale kanunlanna tâbi olup olmamasm? ^erde, (3) ü şehirlerde olmak üzere yeni cesi kolunu makineye kaptırarak yara den (55) okul açılacaktır. Bunun içm de münakaşa edecek değiliz. Ticarî ve sınaî *iden dekovil şimendifer hattile köprü lanmış, Cerrahpaşa hastanesine kaldı bütçeye gereken tahsisat konmuştur. işletmeler; sür'atli sermaye müdahaleMni eri sellerden fazlaca hasara uğramış ve rılmıştır. 5 Adanada halkın yardımile (D sanve sür'atli sarfiyatı müstelzemdir. Hal fabrikaya giden su kanallarmm bendi at okulu yapılması için çalısılmaktadır. yıkılmıştır. buki, umumî muhasebe kanununa veyaYumuşak huylu atın tekmesi 6 1939 butçesine yeniden (15) oğret Maamafih sirketin ormandan kütük men thslsatını ilâve eden ve önümüzdeki hud arttırma ve eksiltme ve ihale kanupektir aşıyan havaî hattma bir şey olmamış ders yılı başında (40) ı eğitmenli olmak nuna tebaan sarfiyat birçok merasimi ve fabrikaya hiçbir zarar gelmemiştir. Fatihte Kırkçeşmede yıkıcı Mahmu üzere (55) yeni okul açacak olan vi Ankara 20 (a.a.) Yeni Mısır elçisi Abdurrahman Azzam bugün saat 10,30 lâyetimizin (ilk tahsil vaziyetmin iyi demucibdir. Bu itibarla ticarî ve sınaî işlet Böylelikle dekovil hasaratı tamir olun dun evmde oturan araba sürücüsü İs melerimizdeki masraf ve muamelâtı bu cıya kadar fabrikanm biraz az da olsa ça mail, tinıar ettiği beygirin attığı çifte ile da merasimle Reisi cumhur İsmet İnönüye itimadnamesini takdim etmiştir. ğil) diye tavsif edecek bir hali yoktur. kayıdlardan azade tutmak mecburiyetin lısmakta devam edebileceei anlasılmış karnmdan yaralanmış, baygın bir halde Takdim merasiminde Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Numan Menemencioğlu Bilâkis vilâyetin son iki senelik maarif hayatında hamle halinde bir inkişaf vardır. deyiz. tır. da hazır bulunmuştur. ıastnaeye kaldırılmıştır. Ticarî işler gören devlet müesseseleri Büyük davalar İL'İMKÖSESİ Boyalar Nasıl bitaraf kalacak? Mürefte bağcılarına verilecek kükürt Seyhan Vilâyetinde kültür vaziyeti f Yeni Mısır elçisi itimadnamesini verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog