Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 21 Temmuz 1939 KUçUk hikâye Halacığım! Paul.Louis Hervier'den <L II Mekteblere gırme şartları =U RADVO Şişman Oliver Hardy «Ben de bir mayyo modası ortaya atmak istiyorum amma, Balina yavrusuna benzemekten korkuyorum!» diyor ' ' ; ( Clemence hala, sabahleyin saat on bı yeğenine mütehakkim bir jestle: «Ötek ri çeyrek gcçe, elinde renkli sicimlerl reseptörü al ve dinle» diyor. Türkiye Radyodifüzyon Postaları DALGA ÜZUNLUĞU Âlâ.. O halde size havale ettiğim bağlanmış eski bir valizle geliyor. Bı Memleketimizde; a) Ticaret liseleri 1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. beklenmedik ziyaret, bugün öğleden son işi yaptınız, değil mi? b) kız enstitüleri, c) erkek bölge san'a T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. okulları, c) orta ticaret okulları, d) akra beşle yedi arasında bir çay veren Ma Ağır bir ses cevab veriyor: T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. şam ticaret okulları, e) akşam kız san'a 12,30 Program, 12,35 Turk müziği PL dam Dupieu Jardin'i şaşırtıyor: Yirmi beş senedenberi, Anvers 13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve mete Hayrola halacağım! Carpentras şirketi pek parlak işler gördı okullan, f) akşam erkek san'at okulları, oroloji haberleri 13.1514 Müzik (Senfonik Mademki siz LazenaysurAuron'a denemez. İhtiyat paralar da bittiği için, g) Ankara inşaat usta okulu, h) İstanplâklar R) 19.00 Program, 19,05 Müzik bul erkek terzilik okulu; adlı orta öğre(Caruso'nun bir plâkı) 19.15 Türk müziği hiç gelmiyorsunuz, benim sizi görmeğ bir tek aksiyonere yani size müracaat icab tim Ertik ve Teknikî okullan vardır. (Fasıl heyeti) 2000 Memleket saat ayan, agelmem icab etmez mi? Yalnızhk ben: etti. jans ve meteoroloji haberleri. 20.15 KonuşHolivud'dan yazılıyor: sıkmağa başladı. Parise, sizde yerleşme Ah! ma (Haftalık spor servtsi) 2030 Türk müziTanmmış yıldızların ve meşhur artistği 1 Ferahfeza peşrevi. 2 Ismail Hakkı ğe geliyorum. Hiç merak etmeyin, sizi (Yeğenine) sus evlâdım. Ticaret liseleri, hayata atılacak olan lerin yaz kıyafetlerinde bu sene de, her Ferahfeza beste Çağlayan cuyi sirişkle. rahatsız etmiyeceğim, hatta faydalı olma On beş senedenberi, senede iki yüz lan pratik sahada muvaffak olabilecek yıl olduğu gibi birçok güzellikler ve ye3 İsmail Hakkı Ferahfeza şarkı Ateşi ğa da çalışacağım. Bir köşecik bana yeter bin frank verdiniz. yani şimdiye kadar üç kabiliyette yetiştirmek için açılmış or nilikler var.. Santa Monica plâjının kaaşkın. 4 Santur taksimi 5 Ishak Varan Ferahfeza şarkı Seyretmek içın. 6 milyon frank.. ta tahsil fevkinde millî ve umumî kül pısında tesadüf ettiğim Joan Cravvford'un Fakat, halacığım! İsmail Hakkı Bey Ferahfeza şarin Meh Bütün bunları biliyorum Mösyö türü takviye eden meslek liseleridir. Ya hafif elbisesi o kadar orijinaldi ki. sor Hayır, hayır! Israr etme. En iyi odatabda güzel olur. 7 Nuri Halil Poyraz Hüseynî şarkı Artık yetişir 8 Rahnu nızı istemem, bir divan yahud sofa.. Siz Dedans.. Fakat sizce, devam eden bu a tısız ve parasızdır. Tedrisat muhtelittir mayın.. Emprime kotondan kısa ve pili Bu liselerin Adana, Samsun, Trabzon Bey Müstear şarka Gel ey saki şarabı tagörmek, sizinle konuşmak, çocuklannız çık nereden neşet ediyor? zelendir. 9 Mustafa Nafiz Hüzzam orta ticaret okullan vaziyetinde bir bi bir etek, üzerinde küçük bir bolero.. İçe Müdiriyetin kabahati.. Persone daha iyi tanımak, bunlar beni sevindir ride göğsü geniş bir sutiyenle tutturul şarkı Gönlüm nice bir. 10 Şükrü Hüzrinci devre ile bir ikinci devresi vardır pek lâkayd.. Gayet aktif olan bir reka zam şarkı Adanın yeşll çamlan 21.10 Komeğe kâfidir. Tahsil müddeti orta kısımla birlikte altı duğu için küçük bolero ile etekliğin bel nuşma, 21.25 Neş'eli piâklar R. 21.30 Mü O halde, halacağım, elinizi yüzünü bete karşı hiç birşey, hicbir hareket, hiçbir yıldır. Birinci devreye talebe almması kemeri arasında iki üç parmaklık açık bir zik (Radyo Orkestrası Şef: Praetorius) zü yıkamak isterseniz §u tarafa buyurun fedakârlık yapılmıyor.. Tabiî böyle olur diğer orta ticaröt okullannın talebe ka mesafe kalcnış.. Oradan teni görünüyor. 22.30 Müzik (Opera seleksyonlan Pl.) 2300 Son ajans haberleri, ziraat, esham, tahvisa işler yürümez, nitekim yürümüyor.. bulü şartlannın aynidir. Maurice birkaç dakikaya kadar gelir. Başında kocaman bir hasır şapka.. Üzelât, kambiyo nukud borsası (fiat) 2320 Vaziyeti kurtarmak için bir mucize lâ a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol rinde çeşid çeşid çiçekler.. Maurice ne âlemde? Müzik (Cazband Pl.) 23.5524 Yarmki mak. Çok iyi halacağım. Mersi. O.. Mis Crawford, gene fevkalâde zım.. program. b) Orta ticaret veya orta okul mezunu bir moda icad etmişsiniz! Varmak istediğiniz netice? Ya işleri? Operalar ve operetler Ü ç türlü karar mümkündür: Mas olmak. Moda mı, değil mi.. Bilmem.. Hamdolsun iyî. 21,00 Bukreş: Karmen. c) 16 yaşmdan küçük, 21 yaşmdan büÇünkü dikiş ve biçki ile meşgul olan üsMadam Dupieu Jardin, gidip kocası raflan kısmak, yani şirketi tasfiye etmek, 21,05 Beromünster: Musikili bir temsil. yük olmamak lâzımdır. 21,20 Berlin: Opüşmiyen kadın. tadların istibdadma aldıranlardan deği •ıa haber vermek acelesinde kapıyı hızla genc, atesli ve zeki bir direktör bulmak ve NOT: Orta okul mezunu olduktan sonBüyük konserler hayır i'inize devam etmek.. lim.. Ben daha ziyade kendime yakışan kapatıyor. Kocasma koşarak: ra ticaret liselerinde tahsil etmek isti Bir saniye beklermi'iniz? Clemence hala geldi. Bize yerleş16,50 Londra (Regional): Schubert, Moyenler, ticaret okullannda okunup da kılıkları tercih ederim. Başkalarının da zart, Haydn ve sair bestekarlann eClemence hala etrafma bakıyor. Mar orta okullarda gösterilmiyen meslek onları aynen taklid edip giymelerini pek mek istiyor. Ne yapacağız? Hangi odayı Jeane Bryan çek şık yaz kıyafetild serleri. guerite olduğu yerde bitik bir halde.. V e derslerini bir yıl ihzarî smıfta okurlar, arzu etmem. Fakat, hem güzel hem yeni verelim? 20 00 Droitvich: Weber. Harrison, Koldaj Ne bileyim ben.. Bodruma veya ta yeSeni ise, reseptörü sağ kulağına tutmuş, bu smıfı başarile bitirenler Ticaret Li şeyler yaratmak o kadar güç ki.. Maa ederim. Fakat buna mukabil birçok çeşid ve sair bestekârlarm eserlerl. 20,55 Prag: Haydn, Mussorgski ve Martinimafih, bakın, size mayyomu göstereyim.. yaz ayakkablarım, sandallarım vardır. gözleri dönmüş, yiizü sapsarı.. Clemence sesi birinci sınıfına girerler. vanarasma yerleştirsek nasıl olur? nin eserlerl. Ticaret lisesi mezunlan; birinci dere Herhalde şimdiye kadar çok görülmüş Kapmm önünde lâkırdıyı epey uzat haîa gülümsüyor, sade ve sakin bir tavırla Ciddî konuş Maurice. cede orta ihtisas okulu derecesinde tah bir yüzme elbisesi değil.. Baştanaşağı mışız zannederim, geçmek için oradan çe 21,20 Frankfurt: MuhteUf bestekârların eserleri. Bizi rahatsız ettiğini anlatmak 'çin gülümsüvor.. il görmüş sayılır. Ve askerlik, her hangi balık pullarını andıran arjante payetler kilmemizi bekliyenler kalabalıklaşmışh. 21,20Münih: Brückner, Werner ve sair bes Allo! Mösyö Dedans.. Karanmı evi ona bırakıp karşı otele de taşmabiliriz. bir işyarlığa yerleşmek hususunda lise tekârlarm eaerlerL den müteşekkil.. Yukarıda omuzlarıma En önde de şişman Oliver Hardy!. Me Yapma canım.. Yaptığı münasebet verdim.. Beni dinlivorsunuz, değil mi? mezunu haklanndan istifade ederler. 21,35 Brüksel I: Belçika musikisL kadar çıktığı gibi, aşağıda da dizlerimin ğer, konuştuklarımızı dinliyormuş. Gü 21,50 Leipzlg: Cuperin, Bach, Beethoven'in sizliği anlaması içın bu kadar ileri gitme Vaziyet bu merkezde olduktan sonra, Hangi şehirlerde ticaret liseleri bu üstüne yakm bir mesafeye kadar iniyor. lerek: eserleri. mize Iüzum yok. Yüzümüzden anlıyabi skisi gibi devam ederruveceğim.. Müm lunduğu aşağıda gösterilmiştir: 22,35 Roma: Senfonik konser. Payetler, adeta sık bir tülü andırdıkla Ah, şu kadmlar, dedi, bizi her an ;ün değildir. Haftad* bir bana bir S. O. lir. Ne yapalım, katlanacağız. Ankara Ticaret lisesi 24,05 Paris (1648 182) : Haydn, Franck rından su içerisinde insanın çok serbest kendilerine daha fazla meftun etmek için S gönderiyorsunuz.. Işiniz RÜcünüz bana Îstanbul » > ve sair bestekârlarm eserleri. Cok kalacak mı? hareket etmesini temin ediyor. Bazıları yeni yeni icadlarda bulunmaya çalışıyor 24,05 Prag: Çek musikisi. İzmir > » Birkaç hafta, belki de birkaç ay heyecan ve korku vermek.. Bütün haya bu mayyo ile adeta bir denizkızma ben lar.. Biz zavalh erkekler, kendimizi o si Oda musikileri tım kötü haberler beklemekle çeçiyor.. kalmasından korkuyorum. zediğimi söylüyorlar.. âhlara karşı nasıl müdafaa edeceğiz? 16,35 Doyçlandzender: Kuvartet (Zernick)' O sırada Clemence hala da yanlarma Artık boğazıma kadar eeldi.. Biraz da Bir çocuk duvardan düştü Sizin denizkızma benzemeniz için Acaba ben de yeni bir mayyo modası or 20.05 Beromünster: Muhtelif parçalar. ahat etmek istiyorum.. N e dersîniz? geliyor. Ayaga kalkan Maurice'e: Kasımpaşada Kulaksızda oturan 9 yaş böyle balık pullanm andıran payetli taya atabilir miyim? Zannetmem. Çünkü 23,35 Vlyana: Schubert'in eserleri. Neye karar verdiniz? Otur evlâdım, rahatsız olma. Söylannda Hüseyin, dün evinin bahçesinde ihtiyac var mı? I nce bütün plâjdakiler: «Eyvah, bir balina Solistlerin konterleri Lazenay sur Auron'a, sulha, sü oynarken çıktığı duvardan muvazene mayyo gıymenıze Ie karşında oturayım. Herhalde bana vücudünüzle ötedenberi hakikî bir deniz yavrusu ta buralara kadar gelmiş!» diye .7,05 Münih: Piyano musikisi. anlatacakların vardır. Nasıl, memnun kunete, sevgili itiyadlarıma dönmesze ka sini kaybederek düşmüş, başmdan yarabzından kat'iyycn farkmız yok! .8,20 Milâno: Piyano konseri. kaçışırlar.. Zavalh ben! • rar verdim. Şirkete gelince... Pekâlâ.. lanmıştır. musunuz? .8,30 Hamburg: Piyano ile Schubert'in soBiraz yürüdüm, geniş bir şemsiyenin Hüseyin, vak'ayı müteakib hastaneye natlan. Ben.. memnun.. pöh.. yani.. hala Ba«ladığımız ise devam edelim, fakat heItında dinlenen Olivia de Haviland'ı Bir Ikl satarla 8,35 Prag: Piyano ile Yugoslav musikisi. kaldınlmıştır. cığım... ;abları senede bir isterim, her hafta beni gördüm. Dikkatli dikkatli üstüne başına 8,40 Paris (P. T. T.): Viyolonsel konseri. taciz etmemenizi rica ederim. Allahaıs İsler nasıl? îyi gidiyor mu? aktığımı görünce: Vince takılmîş •^ Geçenlerde Fransız stüdyolarından 9,05 Königsberg: Musiki ve şarkılar. !l,20 Leipzig: Şan konseri (Benjamino ~.. . , . Işlerim mi? Beni güldürüyorsunuz marladık Mösyö Dedans.. Bugün, dedi, yeni plâj mantomu birinde Sacha Guitry'nin çevirmekte olTahmil ve tahliye amelesinden Ah GigU) Matmazel Clemence, reseptörü elinden med, şamandırada bağlı İtalyan bandı anıma almadım.. Görseydiniz, çok be.ıalacağım.. Işlerim sizi alâkadar ediyor duğu «Onlar dokuz bekâr erkektiler!» 22,20 Bohemya: Dört eHe piyano konseri. )irakır bırakmaz bir: mu?.. Evet, işler yolunda.. ralı Kapuarmo vapurundan teneke pa ğenirdiniz.. Tasavvur edin bir kere.. Üs filminin bir sahnesini görmek için müraca 23,20 Oslo: Grieg'in eserleri. A h ! çekti. Ooof.. N e can sıkıci şey ketleri çıkarmakta iken vinç sapanının ü tamamile vücudüme yapışık, alt tarafı Alâ.. Çok âlâ.. Bizde herkes memat eden gazeteciler içeri alınmamış ve mupantalonuna takılması neticesi muhtelif nun değildir, soğuklar yemiş ağaclarına er!. aştanaşağıya kadar pilili.. Açtınız mı, ıarrirlerin istiskal edilmesinin sebebi sonra ferlerinden ağır surette yaralanmıştır. Haîacığım! epey zarar verdi. Marguerite müjdelemiş çinden sedef rengi bir mayyo çıkıyor.. nlaşılmıştır. Meğer o gün Sacha'nın yeni Ahmed, vak'ayı müteakib imdadı sıholacaktır, size misafirliğe geldim. Sesinizi çıkarmavin çoculclar.. Ar hî otomobilile hastaneye kaldınlmıştır. Venüs'ü bile kıskandıracak bir kıyafet :arısı Genevieve Guitry ilk defa plats ü Başımız üstünde yerin var halacı k iş bahsi etmiyelim. Hayır evlâdlanm değil mi? zerinde şarkı söyliyecekmiş. Zevcesinin Türk gecesi neşriyati ğım. ayır.. Saat iki buçuk oluyor.. Sen bürona O aralık yanımıza sinema merkezinin fazla sıkılmamasını temin için Sacha do Lozan günü önümüzdeki 25 temmuz 939 salı ak itmelisin.. Ve sen, kızım, saat beste bir Clemence hala, gözlüklerini silerek: Her yıl olduğu gibi Lozan günü 24 tem ı şık yıldızlarından biri sayılan Betty kuz bekârı kâfi görmüş ve gazetecileri amı saat 21,30 da Holandada Hüversun urness geldi: Görüyorum ki siz de benim gibi av verdisini unutma.. Ben çidiyorum.. muz pazartesi günü saat 15,30 da mera çeriye almamıştır. simle Universite konferans salonunda tesehrindeki Phüips'in PCJ istasyonunda seviniyorsunuz, bu benim sevincimi bir kat jül fidanlarıma, sevgili itiyadlarıma dö id edllecektlr. Hergün, dedi, ayrı mayyo, ayrı •jç Fransız filim şirketlerinden birinin san'atkân daha artırıyor. Sevgili yeğenim, bu tab üyorum. Yoo.. Hiç rahatsız olmaym.. plâj elbisesi giymek hoşuma gidiyor.. İn mıiessisi daha, arkasmda müthiş bir borc memleketimizin kıymetli Program şudur: conservatuar profesörlerinden Seyfed loda bir tek gölge var, birine telefon et Gara yalnızbaşıma, geze geze giderim. Açıs: Rektör Prof. Cemil BilseL ian üsrüste ayni kıyafetle gezerse çabuk ekunu bırakarak Amerikaya kaçmıştır. Soylev: Doçent Yavuz Abadan. din Asal tarafından armonize edilmiş mem lâzım. Bu telefonun bu akşam La Acele bir i"»m yok.. ıkıyor.. Fransız gazeteleri şimdilik bu zatın ismini j. Talebeden Meserret Sükuti. Türk halk musiki ve dans havalarından zenay'a dönmemi icab ettirmesi mümkünÇeviren: Öğle zamanı yaklaştığı için deniz ke yazmamaktadırlar. > » Bedreddin Saltuğ. mürekkeb bir konser verecektir. Bu kıydür. CEVAD SADIK j. > Orhan Kutbay. narı tenhalaşmaya başlamıştı. Birçokları •Jç Fransız muharrir ve rejisörlerinden Telefonu buraya getireyim mi hagibi ben de şehre dönmeğe karar verdim. Yves Mirandes'in yeni fiîmi olan «Paris metli musikişinasımızm bir dost ecnebi ASKERLÎK ÎŞLERİ lacığım? stasyonundan vereceği konseri dinle Otomobilime atlarken yeni parlamaya NÎŞANLANMA ) Mekteb mezunlarını davet jaşhyan Jane Bryan'a rasgeldim. Beyaz Nevyork» filmine aid bütün sahneler meği tekmil radyo ve musiki meraklı <• Yoo.. Bu lcadar acele değil.. Saat Fransanın en büyük vapurlarından biri ikide telefon edeceğim. Evvelâ yemek yiLise veya muadili ve daha yüksek okul tetenden önü fermuvarlı sade fakat çok lan «Normandie» nin içerisinde cereyan alnna tavsiye ederiz. Merhum Nevşehırli Said Paşa torunu yelim. e binbaşı Ferid Sükanm kızı Berinle lardan mezun olanlar; askerliklerini yap ık bir yaz kıyafetile dolaşıyordu. He edecektir. madan memuriyet alamıyacaklarından 938Öğle yemeği pek neşeli geçmiyor. Ye genc yüksek mühendislerimizden Sabri 939 ders yılmda bu gibi okullardan mezun men müsaadesini alarak resmini çektim. •+T Robert Taylor, Eleanor Powell mekler de alelâde. Madam Dupieu Jar Demirtaşın nişan merasimi 16 temmuz >lup da tahsiline nihayet verecek okurlarm Onun için ayrıca uzun uzun tarifine gi le birlikte «Hattıüstüva kadını» filmini Ankara vergi itirazlar tetkik komisyopazar günü Yeşilköydeki köşklerinde ıon yoklamaları Beşiktaş Askerlik şubesin işmiyeceğim.. din: nu azasından Hulusi Kayaalpm kızı ve çevirirken Zeffie Tilbury isminde yaşh icra edilmiştir. Tarafeyne saadetler te :e kurulacak askerlik meclisinde 1 15 aHolivud'a vâsıl olup da meşhur Io Mazur görün beni halacığım, diyor. ğustos 939 da yapılacaktır. Bu 15 gunluk bir kadın artist de o eserde kendisine ya Belediye reis muavini Tahsin Kayaal menni olunur. Geleceğinizi bilseydim.. Niçin gelmeden müddet içinde kanuni bir mazerete dayan antalardan birinin kapısından içeri gi kısacak bir rol deruhde etmişti. Robert pm hemşiresi Melâhat Kayaalpla An maksızın bu meclise müracaat etmiyenler erken Dorothy Lamaur'la karşılaştım: kara Hudson otomobil acentası Hacıbey evvel bir telgraf çekmediniz? Sevdiğiniz Taylor, kadm artisti platoda görünce he zade Ali Tercanm nikâhlan samimî aile .akkında kanunî muamele yapılacaktır. Madam, dedım, Santa Monica'da bir yemek pişirirdim. (Çocuklara döneŞubemizde kayıdlı olan bu gibi okurların men yanına yaklaşmış: «Beni tanıdmız dostlan arasında Ankarada yapılmıştır. Annemizin cezane merasimine bizzat resikalarını almak üzere 1 ağustostan evvel izi göremedim. rek) rahat otur Toto.. Ellerini masanm mı?» demiştir. Kadın tereddüd edince: Genc evlilere saadetler dileriz. Sinirlenir gibi oldu: üstiine bırak Dede.. Halana cevab verse ştirak veya tahriren taziye suretile e •ubeye gelmeleri. «îlk rolüne çıkacağı zaman bir genc akemimizi paylaşmak lutfunda bulunan Ben, dedi, ne deniz, ne de çür.eş Tütün ikramiyeleri ne Lili, sana lâf söylediğini duymuyor EGE TtYATROSU töre cesaret vermiştiniz!» Zeffie Tilbury ostlanmıza muhterem gazeteniz vasıanyosunu sevmem. Onun için plâj kı musun? Beyoğlu Askerlik şubesinden: OSTureddin Gencdur ve asile derin teşekkürlerimizi sunarız. Şubemizde kayıdlı ıkramıyeye müstahak fafetinde beni görmek istiyenler ancak :<Ha, evet hatırladım, herhalde o cesarearkadaşlan Mösyö Dupieu Jardin yalnız: «Evet.. Oğullan: Bolu Valisi Naci Kıcıman, .arb malulü, erat ve şehid yetimlerinin 939 sinemaya gitmelidirler. Yaz elbisesi yap ti vermekle hata etmemişim, beyaz peıde 21 temmuz cuma akHayır.. Akşam.. Yarın.. Kolay değil..» iş hekımi ve muallim Mustafa Kıcıman, ,ütün ikramiyeleri aşağıdaki gunlerde ve çok muktedir bir artist kazandı.» cevabını şamı Şehremini İnşigibi kelimeler mırıldanmakla iktifa edi Şeker şirketi hukuk müşaviri Nafiz Kı 'alnız oğleden sonra dağıtüacağından bu mak için hafif muslinleri, emprime vuvalvermistir. rah bahçesinde cıman, Gureba hastanesi dahiliye müte übilerin kendilerine tahsis edilmiş olan erı, alelâde ketenleri daha ziyade tercih yor. Aşk Kurbanlan . îünlerde şubeye gllmeleri ilân olunur. Salonda kahve içilirken de ayni sıkıntı ıassısı Emin Kıcıman, operatör Galib 24 temmuz 939 pazartesi: Şehid yetimleri Murad Şamil varyetesi • 5 numaraya kadar. 2 devam ediyor. Birdenbire, Marguerite de kıcıman. *** 26 temmuz 939 çarşamba: Malul erat Jcocası da, gözleri duvardaki saatte, ayni Türk Revü Opereti •25 numaraya kadar. Ölümile bizleri kederler içerisinde Bu akşam Üsküdar zamanda bağırıyorlar: 28 temmuz 939 cuma: Malul subay 125 bırakmış olan aile reisimiz İzmir tüccarBağlarbaşı aile bah Telefonunuz halacığım.. Saat iki armdan Ödemişli Hüseyin Hüsnü Özö numaraya kadar. çesinde yeni dekor, 31 temmuz pazartesi: Şehid yetimleri oluyor.. demişin cenaze merasimine bizzat gelen 2650 numaraya kadar. yeni mizansen Daha yedi dakika var, sizin saat ve telgraf veya mektub göndererek te 2 agustos 939 çarşamba: Malul erat 2650 GÜL FATMA ileridir.. Benim kol saatim istasyondaki essürlerimize ortak olan bütün akraba numaraya kadar.Operet 3 perde 4 temmuz 939 cuma: Malul subay 2650 saatle ayar edilmiştir. (Kücüklere döne /e dostlanmıza en samimî teşekkürle 1 tablo numaraya kadar. rek) Şimdilik Allahaısmarladık çocuk imizi sunarız. Muhlis Sabahaddinin eseridir. 7 agustos 939 pazartesi: Şehid yetimleri Iar, derslerinize iyi çalısm.. (Mösyö Duil75 numaraya kadar. CEMAL SAHİR pieu Jardin) e havdi bakalım yeŞen 9 agustos 939 çarşamba: Malul erat 5179 Bu akşam Yeşilköy numaraya kadar. bey Bernouilli 1027 numarayı bulup îstanbul Cumhuriyet Müddeiumumî İstasyon bahçesinde 11 agustos 939 cuma: Malul subay 5162 avukat Mösyö Dedans'ı iste.. muavinlerinden Sadreddin Berkin ba En sevilen operet numaraya kadar. bası ve Adana askerî hastanesi doktor Mösyö Dedans mı? (Meçhul Serseri) 14 agustos 939 pazartesi: Şehid yetimlerl Evet.. Bunda şaşacak ne var? Gö .armdan binbaşı Mes'ud Savcinin ka r6100 numaraya kadar. 3 perde yınbabası emekli adliyecilerden ve müreceksin, eski dosttur. 16 agustos 939 çarşamba: Şehid yetim Baş rolünde Bayan Leylâ Refik tekaid hâkimlerden Suphi Berk rah leri 101125 numaraya kadar. Bizim sirketin noteridir. NAŞİD ÖZCAN 18 agustos 939 cuma: Şehid yetimleri meti rahmana kavuşmuştur. Cenazesi Ya.. Demek mühim bir adam.. Al126250 numaraya kadar. ERTUĞRUL SADİ Tek bugünkü cuma günü saat 11,30 da Kızıllo! Allo! Mösyö Dedans'ı istiyorum.. 21 temmuz 939 pazartesi: Şehid yetimleBirlikte bu gece oprakta Kuyubaşı sokağında 9 No. lı Bendeniz Madmazel Clemence Treuillot. evinden kaldırılarak namazı öğleyin Ka ri 151190 numaraya kadar. Gedikpaşa Azak Tesekkür ederim.. Bonjur.. Ya siz? Gü dıköy Osmanağa camiinde eda edildik ŞEHZADEBAŞI TURAN sinemasında bahçesinde zel seyahatler temenni ederim. Bir dakika en sonra Eyübsultandaki aile makbe KARMAKARIŞIK İki filim Vodvil 3 perde. OkuyuBiü^aade edın.. SON PUSE PARİS HAYATI resine defnedilecektir. Mevlâ rahmet cu Aysel Salı, çarşamba bayanlara 5 kuruş eyliye. Janes Stevvart ve Lev Ayres'le diğer bir arkadası «Buz eğlenceleri» eserinde. Bu bir dakikada Matmazel Clemence, San'at ve Fen mektebler Holivud yıldızlarının yaz fantazileri •» v^Bu akşamki program J Ticaret Liseleri Önümüzdeki salı akşamı PCJ Istasyonunun EVLENME ( TESEKKÜR ) 193940 mevsimi filimlerinden sahneler ÖLÜM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog