Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

21 Temmuz 1939 CUMHURÎYET SON HABER Hâdiseler arasmda ihrac etmislerdir. Almanyaya 50 bin mek ıcaklarla nasılsınız? Birbirile az tanışan iki adam, tub gönderen İngiliz trende veya tramvayda bir tesadüfle yanyana oturunca, aralarıngazetecisinin hayatı daki yabancıhk uçurumunu bir kubbe gibi tersine çevirip kabartan müthiş Yazan: ABİDİN DAVER sükutu yenmek için, biri ötekine sorar: Pariste çıkan Excelsior gazetesi, 16 Sıcaklarla nasılsınız? Lâf kıthğınm beylik sorgulanndan temmuz tarihli sayısında, «Sarkî Akdebiri. SA MZ Fakat, bazan da karşınızda bunal nizde muazzam bir AdASI Chunking, 20 (a.a.) Başkuman sal için bir plân teklif etmiştir ki, başlıca mış bir dost vardır; içine sizinle müş deniz ve hava üssü» dan Çan Kay Şek, harb mmtakaları dört prensipi şunlardır: terek dalacağı mevzu pek çok olduğu baslığı altmda bir 1 Mütemadî taarruzîarla Japon sakinlerine hitab eden ve radyo ile neşrehalde, en canlılarım ve acelelerini de y a z ı neşretmiştir. dilen bir mesajında guya işgal edilmiş o kuvvetlerinin takatini tüketmek için harb bir yana atarak, puflıya puflıya size Çeşme limanından lan mıntakada Japonyanm hâkimiyet te mıntakalarında «tathir» ameliyelerine debunu sorar. Bilirsiniz ki samimidir. bahseden bu yazıda, sisi teşebbüsüne karşı hükumet tarafın vam emek, münakalâtı işkâl ve imar proBen işte o dostlarınızdan biriyim. ezcümle şöyle denidan girişilen mücadelede takib edilmekte jelerini tahrib etmek ve işgal altındaki liyor: olan siyaseti tarif etmiştir. Muma'leyh, manatıkın sahasını küçültmek için bu su Emin olunuz ki size bunu sorarken «İtalya, daha bunezcümle şöyle demiştir: retle düşmanı taciz etmek. İşgal mıntaka mesele ve mevzu defterim tıka basa dolu. Konuşacağımız pek çok şey dan on beş sene ev« İşgal edilmiş olan mıntakalarda ları bu suretle darlaştıkça çete muharebevel On İki Adaya ki Çinlilerin ıstırablannı pek iyi takdir lerinin üssülharekeleri büyümüş olacak var. Fakat sizin kadar ben de, göğsümün üstüne bir dev oturmuş gibi zor yerleşti. Medeniyetiediyorum ve vazifemin onları kurtarmak tır. olduğunu bir an bile unutmuyorum. Fa2 Japonların bütün imar ve inki lukla nefes aldığım için, mühim dava mizin beşiği olan bu herbiri, kat sizler de kendinizi kurtarmak için şaf plânlarını tahrib etmek ve halk küt Iarı bir yana bırakarak, bu yılm, bu adalardan yazın, bu ânın en mühim davası üs arka arkaya, deniz çalışmalısınız, sizler de müsellâh kuvvet lelerinin müstevliye vergi vermekten imKing Hall ve hava üssüne kallerin ve .sivil ahalinin teşkil etmiş olduk tinaını teşvik eylemek. Japonlar larafın tünde fikrinizi anlamak istiyorum: bedildi. Ve küçük Sıcaklarla nasılsınız? ları kuvvetlerin cidaline iştirak etmelisi dan tedavüle çıkarılmış olan banknotlara Almanyaya 50,000 tane mektub gönVe cevabınızı duyar gibi oluyo Arnavudluk, birkaç niz. Muhasemat mıntakasmda bulunan boykotaj yapmak, Japon mahsulâtının deren İngiliz muharriri King Hall meseay evvel, bilâharb kütlelerin kahramanane. mukavemeti sa istihlâkine mani olmak ve onlara işçi ve rum: lesi etrafında, Alman matbuatının şiddetyesindedir ki, inad ve ısranmızın müessi gıda maddeleri vermekten imtina etmek. Kötü, üstad! Rüzgâr yok, yap zaptedildi. li neşriyatı devam etmektedir. O gündenberi, riyeti hissedilmiş, çete muharebelerinin King Hall, sahibi bulunduğu bir mec* 3 Fikrî seferberlik programım tat rak kımıldamıyor; rüzgâr olduğu zaüssülharekeleri inkişaf etmiş, kuvvet bul bik etmek ve hainleri ortadan kaldırmak. man da bir yan<r"'n kıvılcımlarını Türklerle Yunanlı muanın, neşriyat işinde kendisine verdiğ; muş ve Japon ordularınm gerileri dahi4 Japonların istihdam etmekte ol yüzünüze savurur gibi kızgm esiyor. lar, tehdide maruz Çeşme ve Marmaris lİTianlannın mevkilerini ve 12 adanın kolaylıktan istifade ederek bu mektublar cephe hattı haline gelmiştir. dukları ücretli askerler arasmda bozgun Tesellilerin hepsi ya tesirsiz, ya geçi bulunduklarını hisse vaziyetini gösterir harita (siyah çizgi ile çevrilmiş olan yazmış ve Almanyada tevzi ettirmişti. adalar, İtalyamn meşhıır 12 adalarıdır.) Bu muharrir, İngilterede, radyo dinîeGeçen sene düşman hatiarınm gerisin luklar vücude getirmek suretile Japon or ci: Vantilâtör, duş, deniz banyosu, diyorlardı. Arna de almış olduğumuz tertibat sıkı sıkıya dusunun inhilâlini tacil etmek ve düşman buzlu şerbet veya dondurma, size ce vudluğun işgali, Roma'nm gözünü dik larla karşılıklı yardım paktı imzalamıştır. yicileri arasmda büyük bir şöhrete sahibkendi sevkülceyşimizle hemâhenk k;lın hükumetin guya dostane olan teklifleri hennemin r.caçıncı katında bulundu tiği Korfo'nun ilhakma bir mukaddime îngiltere ve Fransa Akdenizde bir ta dir. Hususiyeti, radyoda çocuklara tamamıştır. Geniş bir cephede düşmanı â nin kâffesini reddetmek. Tecavüzün bir ğunuzu haber vermeğe memur, hain teşkil etmiyor muydu? arruza uğrarlarsa Türkiye, bütün kuvve rihten bahseden hitabelerde bulunması v« deta demirden bir çember içinde sıkıştır intihar ve yegâne selâmet yolunun lıarb ve müstehzi birer zebani; belinize âoİtalyamn On İki Adadaki harb hazır tile onlara yardım edecektir. Türkiye bir bundan fevkalâde zevk duymasıdır. mağa muvaffak olduk ve düşmana ay aleyhine kıyam olduğunu Japonlara an Ianmış alevden kemeri biraz daha lıklarını hedefi, acaba Sakız ve Midilli taaruza uğrarsa onlar da ayni yardımı King Hall, tarihî eserleri ve roman nı zamanda birçok taraftan taarruz ettik. latmak. sıkıştırarak, içinizin külhanına birkaç adalarını almak ve Anadoluyu işgal et Türkiyeye yapacaktır. Böylece Türkiye, Iarile tanınrnış olduktan başka, ismini Binnetice düşman yalnız ilerliyeme Ücretli askerlere, Japonların elinde bi kütük daha atarak, tepenizden aşağı mek miydi? yalnız yardım istememiş, kendi yardımını 1936 senesinde, bir hayli münakaşaîan mekle kalmadı, aynı zamanda büyük za rer âlet olduklarını ve onlarla mesai bir bir kazan kavnar su daha bosaltarak vermeği de vaid ve taahhüd etmiştir. Bu mucib olan garib bir proje ile de tanıt Türkiye ve Yunanistan endişeye dü yiata da uğradı. Bütün bu işler, iıarb liği yapmamalarını icab ettiğini anlat uzaklaşıyor. Bu şeytanî tesellilere al jerek garb devletlerine teveccüh ettiler ve mühim inceliğe dikkat etmek lâzımdır. mıştı. mıntakalarındaki halk kütleleri tarafından mak. danmamak için vantilâtör yerine yardım istediler. Fransa ve İngiltere bu Koyu bir sulhperver olan King Hall, Çeşmenin deniz ve hava üssü iüihazıyapılmıştır. Başkumandan, netice olarak, harb mangal yakmak, soğuk duş yerine sı müracaate mukabelede bulundu. Yuna na gelince, Fransız gazetesinin bu haberi Arabistan çölleri ortasında, muhayyel bir Eğer gayretimizi iki misline cıkaracak manatıkı sakinlerine yakm bir islikbalde cak su dökünmek, buzlu serbet yeri nistan bugün hertürlü taarruz teşebbüsüne nereden aldığım ve nekadar doğru oldu düşmana karşı mevhum bir harb ilân ediolursak, düşrr.ana kat'î ölüm darbesiııi in tamamile kurtulacakları hakkında temi ne fıkır fıkır kavnayan salep veya ıh karşı karantiye mazhardır. Bir müddet ğunu bilmiyorum. 9 temmuz 1770 te In Ierek bütün milletlerin bu harbe iştirak direceğimiz muhakkaktır. nat vermiş ve halâs gününe kadar mü lamur içmek belki daha hayırlı; belki evvel bir Türk Fransız İngiliz paktı güizlerden hertürlü yardım gören bir Rus etmesi, bu suretle, bir dünya harbinin büBaşkumandan, harbi iyi bir neticeye i cadeleye devam etmelerini rica etmiştir. herşev nisbî olduğu icin, insan biraz imzalandı. Şarkî Akdenizde emniyet ye filosunun Osmanlı donanmasını yaktığı tün fecaatini, beyhudeliğini ve zorluklanevvelki sıcağı arar ve bulunca da fe niden doğmuştur. Fakat bu emniyeti ge Çeşme limanı gerçi geniştir. Fakat, On nı maddeten görerek mütenebbih olmalan iki Adaya karşı yapılacak bir deniz ve fikrini ortaya atmışh. rahlar. Değil mi? nişletmek ve tarsin etmek lâzımdır. King Hall, gelecek intihabatta liberal Cok doğru, dostum, çok doğru. İşte bundan dolayıdır ki, Türkiye ile hava üssü için, Çeşmeden ziyade Marmarisin münasib olduğunu zannediyorum. parti namzedi olarak ilân edilecektir. Siz bu sıcaklarda nasıl vazı ya îngiltere, Sakız adasına doğru uzanan zıyorsunuz? Beyniniz nasıl işlivor? yarımadanm müntehasında bir Türk şeh Çünkü Çeşme, bu adalardan epey uzak Beynim tava halinde. Koyun ri olan Çeşmeyi modern bir kale haline tır. Onun karşısındaki Sakız cenubun Filistinde yeni suikasdler beyninin meze taba^mda uğradığı a koymak üzere anlaşmışlardır. Bugün daki Sisam ve Nikarya gibi adalar, hep Haziranda 16,973,975 Kudüs 20 (a.a.) Polis bir tenkil Cumhur Reisimizle M. kıbete hakkediyor. Üstelik onun lez meçhul bir isim olan Çeşme, yarın şarkî Yunanıstana aiddir. italyamn gasbettiği hareketi sırasında bir şakiyi öldürmüş ve dolarlık ihracat yapıldı On îki Ada ise, daha cenubdadırlar. 20 şakiyi tevkif etmiştir. Lebrıîn arasmda sami zetinden de mahrum. de bir şey Akdenizin Singapur'u olacaktır.» Bunların en büyüğü ve en mühimmi olan Estağfurullah. Gene Vaşington 20 (a.a.) Mühimmat Bundan başka Tiberiad'ın doğusunda Excelsior, bu mukaddemeyi müteak'.b Rados Marmarisin karşısındadır. r a l kontrolu ofisine nazaran haziran aymda altı şaki yakalanmıştır. mî telgraf lar teati edildi ler yazıvorsunuz, maşallah. Çeşme hakkında tarihî ve iktısadî bir taİngiltereye 13,589,013 dolar kıymetinde Hergün: Sabah. akşam. Fakat kım malumat verdikten sonra, maka'eye yanların en çok tahkim ettikleri söylenen Amerika Yahudilerinin protestosu Leros adası her nekadar denizden Çeş esliha ve mühimmat, Fransaya 2,548,962 buna yazmak der misiniz, bilmem. şöyle devam etmektedir: Ankara 20 (a.a.) 14 temmuz Nevyork 20 (a.a.) Amerikadaki meye daha yakm ise de havadan ayni dolar kıymetinde tayyare, Rumanyaya Sıcaklardan somnambül halindeyim. bayramı münasebetile Reisicumhur «Cebelüttarık Akdenizde, Singapur mesafededir. sionist teşkilâtlan, Çemberlayn'e bir tel835,000 dolar kıymetinde bomba ve el Kâpıdın önünde pözlerimi kapıyorum Hind denizinde ne ise, Çeşme de, vaziyeti İsmet İnönü ile Fransız ReisicumOn İki Adanm heyeti umumiyesi ise, graf çekerek 1 ilkteşrin 1939 tarihinden kumbarası sevkedilmiştir. ve kalemi sÜTealist bir şür yazrrjaça itibarile Ege denizinde odur. Deniz ve huru Lebrun arasmda aşağıdaki telitibaren Filistine Yahudi muhaciri gel hazırlanmış gibi ruhun otomatik fa hava üssüne kalbedilmek suretile, yarın Marmarise daha yakındır. Sonra Mar mesinin menedilmiş olmasını protesto et Tayyare satışı graf lar teati olunmuştur: maris, denizcilik bakımından ideal bir lialiyet'ie teslim ediyorum. Nevyork 20 (a.a.) T a y y a r e ticaret Ekselâns Albert Lebrun Ege denizinde ve bütün şarkî Akdeniz mandır. Türk denizciliği, yıllardanberi mişlerdir. odası reisi John Jouett, 1938 yılı zarfm Bu satırları yazarken de som de, mutlak surette hâkim bir vaziyet alaFransız Reisicumhuru üç Arab öldürüldü Marmariste bir deniz üssü vücude getir;î1 da muhtelif memleketlerin ihrac ettiği namb halinde rn'sini*? caktır. İşte Türkiye ile İngilterenin, vakit mek ülküsü peşinde koşmuştur. Marmaris, Paris Kudüs 20 (a.a.) Telaviv civarında tayyare ve hava malzemesi hakkında bir öyle ya... Siz bunu sorunca geçirmeden tevsiine müttefikan karar verMillî bayram yıldönümü münaseher taraftan kapalı tabiî bir liman ve ta vukua gelen hâdisede üç Arabın ölmüş ve rapor neşrettniştir. 1938 yılı zarfmda Akendimi topladım, yumruklanmla dikleri üs burasıdır. betile Ekselânsınıza hararetli ve sabiî limanlarımızın en iyisidir. Çeşmenin iki Arabın da yaralanmış olduğu öğrem'lmerika 68,209,500, Almanya 27 milyon gözlerimi u^uşturdum, baktım: Siz Filhakika, ilk tahkimat bundan iki se bir üstünlüğü varsa, o da îzmir gibi bir miştir. mimî tebriklerimi yollamakla hassa183,501, İngiltere 26,501,340, İtalya yoksunuz. K'înc'i kendimle konuşu ne evvel başlamıştır. 1937 de Nyon kondemiryolu merkezine yakın olmasıdır. tan bahtiyarım. v Hâdisenin Arablar arasmda aksülâmel 8,121,439 ve Fransa 5,725,208 dolar vormusum. Bu da, sıcaklarm zahme feransından sonra, Türkiye, o tarihte İn Marmarise en yakın şimendiferimiz ise I a Türk ve Fransız milletleri arasmtevlid etmesinin önüne geçmek üzere Yakıymetinde tayyare ve hava malzemesi tinden başka tehK " Mne de isaret! giliz ticaret gemilerine taarruz eden meç Aydın demiryoludur ve buradan hayli Sıcaklar ve hezeyanlar Marmaris Çeşme Gizli mektublar Çan Kay Şek yeni bir beyanname neşretti Bahrî üs bu iki limandan hangisinde yapılacak? Çin Başkumandanı, hükumetin takib ettiği siyaseti izah ediyor Amerikanın sattığı silâh ve tayyare Fransanın millî bayramı Salih Kılıcın davasına îstanbulda bakılacak Ankara 20 (Telefonla) Çorum Valisi ve eski İstanbul Emniye Direktörü Salih Kılıc hakkında Dolmabahçe hâdisesi dolayısile verilmiş olan lüzumu mu hakeme kararı, Şurayi Devlet umumî heyetince tasdik olunmuştur. Salih Kılıcın muhakemesi îstanbulda yamlacaktır. da teessüs etmiş olan ve tam bir menfaat tesanüdü yolunda inkişaf eylemesi mukadder bulunan en sıkı dostluk bağları, bugün yaptığım bu vazifeyi benim için pek çok memmmiyet verici bir hale getirmiştir. PEYAMI SAFA Sovyet Mançu hudud ihtilâfı hallediliyor Tokyo 20 (a.a.) Dömei Ajansının iyi haber alan Japon mahfillerinden öğ rendiğine göre, Japon hükumeti, Moğol Mançu hududundaki Nomon Han meselesini 1938 de Çankufeng hâdisesinin hallinde kullanılan usul dairesinde diplomatik yolla halletmeğe hazır bulunmak tadır. Malum olduğu üzere, Çankufeng hâ disesinin halli için, münazaalı mıntaka bitaraf hale sokulmuş, bu mıntakayı iki taraf da tahliye etmiş ve hudud tespit için muhtelit bir komisvon kurulmuştu. İyi haber alan Japon membalannın tebarüz ettirdiğine göre, Japon hükumeti, bu sefer de, Çankufeng hâdisesinden sonra olduğu gibi tedafüî vazivetini değiştirmemek ve hâdiseyi mahallî bir hale sokmaŞa calışmak arzusundan dışarı çıkma mak'adır. Şahsî saadetlerile asil dost Fransız millerinin refahı hakkındaki samimî temennilerimi kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. İsmet İnön'u Ekselâns İsmet İnönü Türkiye Reisicumhuru Ankara Millî bayramımız münasebetüe bana bildirdikleri hissiyattan dolayısile Ekselânslarına hararetle teşekkür ederim. Bu hissiyatta memleketlerimizi hergün daha sıkı bir surette birbirine yaklaştıran tesanüd ve dostluk zihniyetinin bir ifadesjni bulmakla bahtiyar olan Fransız milleti nezdinde, bu hisleriniz hararetli bir akis bulacaktır. Ekselânsınıza, bütün minnettarl'Şımla beraber, şahsî saadetleri ve Türkiyenin tealisi hakkında en samimî temennilerimi arzederim. Albert Lebrun Ankaradaki Fransız heyeti şerefine ziyafet Ankara 20 (a.a.) Şehrimizde bulunan Orgeneral Hutzinger, bugün öğle yemeğini Ankara Palasta hususî olarak yemiştir. Bu akşam saat 20 de Fransız büyük elçisi Massigli tarafından General şerefıne Ankarapalasta bir akşam ziyafeti verilmiştir. Sovyetlerin Sofya elçisi kanun harici addedildi Moskova 20 (a.a.) Tas Ajansı bildiriyor: Vazifesini terkederek düşman safına geçmiş ve Sovyetler Birliğine dönmekten imtina etmiş olan Sovyetler Birliğinin Bulgaristandaki orta elçisi Raskolnikof'un vaziyeti 17 temmuzda temyiz mahkemesi tarafından tetkik ve İngiliz Japon müzakereleri Tokyo 20 (a.a.) Başvekil ve Raskolnikof'un ceza kanununun 319 ve 320 nci maddelerile 21 teşrinisani 1929 Harbiye ve Hariciye Nazırları bu sabah tarihli kanun hükmüne tevfikan «kanun Arita Craigie görüşmelerinden sonraki harici» addedümesine hükmedilmiştir. vaziyeti tetkik etmislerdir. Sir Robert Craigie'nin 21 temmuzdaki ttalyada yakalanan mülâkatı için Londradan yeni talimat iskacakçılar Roma 20 (a.a.) Döviz ticareti ya tiyeceği zannedilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki görüşmeler mahsüs pan dokuz kişi 25 milyon liret para cezahiçbir terakki göstermemiş ve müzakere sına ve memleketten çıkarılmağa mahkum akim kalmıştır. edilmiştir. Çemberlayn Prens Pola ziyafet verdi Londra 20 (a.a.) Çemberlayn, bugün Başvekâlet dairesinde Yugoslavya Naibi hükumeti Prens Paul şerefine bir ziyafet vermiştir. Fransız gazetesinin yukarıki yazîs<n Tamamile hususî mahiyette olan bu zidan evvelâ bir noktayı tashih edeceğim: yafette Lord Halifaks ve Simon hazır bu Gazete, «Arnavudluğun işgalinden sonlunmuşlardır. ra, Türkiye ve Yunanistan endişeye düBaşvekilin temaslart şerek garb devletlerine teveccüh ettiler ve yardım istediler» diyor. Londra 20 (a.a.) Çemberlayn, bu sabah Başvekâlet dairesinde Amerika seTürkiye garb devletlerinden yardım firini kabul etmiş ve mumaileyh ile bir sa istememiş, evvelâ ingiltere, sonra Fransa at süren bir görü§me yapmıştır. ile mütekabıliyet esası üzerinde ayni §art hul denizaltı gemilerini tarassud etmeleri için İngiliz harb gemilerinin Çeşme su larında demirlemelerine müsaade etmişti. Ayni zamanda Türkler, Anadolu sahili boyunca muzzam bir istihkâmat sihilesi inşa etmekteydiler. Çeşmeden Antalyaya kadar uzanan ve bu itibarla 370 kilo metreyi mütecaviz uzunlukta olan bu istihkâmat bir Maginot hattıdır. Bir kısmı Almanya tarafından verilmiş olan hava defi tertibatının, içinde çalıştığı bu istihkâmat silsilesi, bundan böyle, bu sahili hertürlü tecavüzden masun kılmakta ve herhangi bir ihrac hareketini imkânsız bırakmaktadır. Şimdi, bu hattın müntehası olan Çeşmedeki en mühim kısmı tevsi edilecektir. Karaburun dağları delinerek uzun menzilli toplarla mücehhez kaleler haline getirilecektir. Çeşme limanı da genişletilecektir. Burada, harb gemilerini sığındırabilecek mühim dokiar inşa olunacaktır. Çeşme limanı, ayni zamanda, İngilizîerin büyük bombardıman tayyare kuvvetlerinin de barınabileceği bir hava üssü olacaktır. Sulhçu milletlerin cephesi takviye edilmekte ve her tarafa yayılmaktadır. Yarın sulh cephesi, büyük küçük bütün milîetlerin istiklâllerine hürmet mecburiyetini tanıtmağa kadir olacaktır.» *** uzaktan geçer. Filvaki Çeşme İzmirden takriben 75 80 kilometre mesafede olduğu halde Aydm demiryolunun en yakm istasyonu Marmaristen 115 120 kilometre mesafededir. (Bu mesafeler kuş uçuşu hattı müstakim olarak alınmıştır.) Çeşme veya Marmaris üs ittihaz edildiği takdirde, elbette bir demiryolile dahile bağlanacaktır. Bu takdirde demiryolunu 40 kilometre daha uzatmanın büyük ehemmiyeti yoktur. Çünkü, mesele, de miryolunun 120 kilometre yerine 80 kilometre daha kısa olmasında değil; deniz ve hava üssünün ihtiyaca en uygun yerde yapılmasmdadır. Dediğim gibi Türk bahriyesi, Akdenizde üs yapmak mevzuu bahsolunca daima Marmarisi tercih etmiş; Çeşmeyi düşünmemiştir. Hatta, Meşrutiyet devrinde, Marmariste bir deniz üssü yapmak fikri tatbik mevküne konulmak üzere iken birbirini takib eden Trablusgarb, Balkan harbleri ve Umumî Harb bunun tahakkukuna mâni ol muştur. hudi ajansının siyasî şubesi, Yahudi tet hişçiliğini takbih eden vesikaları ve resmî karar suretlerini arabcaya tercüme ettirerek bütün Filistinde binlerce nüsha olarak dağıtmi'îtır. Yahudiler teczîye edildi Kudüs 20 (a.a.) Birisi ölen ve ikisi yaralanan üç Araba karşı yanılan suikasd üzerine ceza olarak bu sabah sekizden itibaren Telaviv ile Kudüs arasmda Y'hudilerin «fvrüvferi menedilmiştir. Bursa Mudanya yolu otobüslere kapandı Bursa 20 (Hususî) Mudanya Bursa şosesinin asfalt olarak yapılmasına devam edilmektedir. înşaat yolun, en arızalı kısmına gelmiş olduğundan bu yük kamyonlarının geçmesi tamemen menedilistir. Yolcu otobüslerinin de gecisi tehlikeli olacaktır. Yoldan yalnız tenez 7Üh otomobillerinin geçmesine müsaad" edilmiştir. Ağır eşya simendiferle n?k1=dilecektir. Trenlere fazla vagon takılac^ktır. Bu inşaat kırk gün kadar devam ede . Marmarisin Çeşmeye bir üstünlüğü de cektir. şarkî Akdenize daha yakın olmasıdır. Marmariste tesis edilecek bir deniz üssü, hinde olmakla beraber, Türk ve İngiliz Marmaris Girid Kıbrıs müsellesini ve Genelkurmaylarının bizim aklımıza gel Marmaris Girid Mısır Kıbrıs murab miyen daha esaslı fikirlere dayanarak baını teşkil ederek Akdenizin bu kısmını Çeşmeyi tercih etmiş olmaları mümkün içine girilmez bir hale sokabilir. Çeşme, dür. Fakat şimdiye kadar düşünülen deMarmaristen 200 kilometre kadar şimaî niz üssü, daima Marmaris olmuştur. Ode olduğu için Akdenizden bu kadar nun içindir ki Fransız gazetesinin verdiği uzakta demektir ve Çeşmeden Akdenize, haber, bize aykırı geliyor. meselâ Giride doğru inip çıkarken bir ceMuhakkak olan birşey varsa o da sunah daima On İki Adanm tehdidi altın dur ki On İki Adaya karşı Türkiye ile dadır. Marmarise gelip gitmek için takib İngiltere tarafından müştereken tesis ?diedilecek yol ise On İki Adanın daha kısa lecek bir deniz ve hava üssü sırf muhtebir zaman için ve daha az mesafede teh mel herhangi bir tecavüze karşı hazır budidine maruzdur. lunmak içindir. ABtDlN DAVER Bütün bu mutalealar, Marmarisin le
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog