Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİyET 21 Temmuz 1939 Tarihî roman: 90 Yazan: Kadircan Kafl Kızlarağası Ekmekçizadenin anlattıklarını birkaç misli şişirerek Haseki Sultana anlattıkça genc kadının kaşları çatıhyordu Sağol karmdaş! Efendi Hazretleri, yıllardanberi dın uğruna bir hayır işlemek isterim. Çok düşündüm, karar vermek mümkün ol madı. Acaba bir cami mi yaptırsam, bi sebil mi yoksa... Allah kesene bereket versin! EI bet hepsi de lâzımdır. Lâkin cami ve se bil yaptıranlar çok ise de... Beledî nizamlara riayet etmiyenler Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî Yeniden altı çocıık Eğlence yerlerinde kütübhanesi açılıyor yeni tarifeler Kaymakamlar tarafından eğlence yer leri için yeniden tertib ve tanzim edilerek Belediye Daimî Encümenine verilen ta rifelerin tetkikatı ikmal edilmiştir. Yen tarifeler önümüzdeki pazartesi gününden itibaren tatbik mevkiine konacaktır. Bütün kazalar dahilinde bu kabil yer !er esas itibarile üç sınıfa ve bir de bunla rın fevkinde olarak fevkalâde bir sınıfa ayrılmıstır. Beyoğlu kazasında gene bu esas kabul edilmiş olmakla beraber bun ların çalgılı veya çalgısız; içkili veva iç kisiz; yemekli veva yemeksiz olmalarına göre tarifeler on iki sınıf üzerine tertib edilmiştir. Yeni tarifelerde adi günler için ayn; pazar günleri icin ayn fiatlar yoktur. Hereün ayni tarifenin tatbik edilmes: mecburidir. Bundan başka calgılı yerlerde çalgıl: zamanlardaki tarife ile çalgısız zaman tarifesi ayrı olduğu halde eskiden buna riayet edilmiyerek hep calgılı vakte aid tarife tatbik edilmekte idi. Şimdi ise valnız calgı calındığı saatler calsı tarifesi; bunun haricinde ise çalgısız tarife tatbikı husu unda kat'î emir verilmiştir. Filistin ve Suriye uriyenin devamı olan Filistin Yakınşarkın bir türlü kapanmıyan bır yarasını ve meselesmı teşkil edip dururken buna şimdi de ası Suriyenin bugünkü karışık hali ve meçhul akıbeti inzımam etti. Bu mesele bütün Arab dünyasını ve islâm âlemini yakından işgal etmektedir. Filistin, Suriye ve Maverayüşşeriamn yakın komşuları olup halkları dil, din ve ırk itibarile bir olan Irak ve Süudiye devletleri, kendilerinin askerî ve siyasî menfaat ve mevcudiyetlerini de alâkadar ettiğin den vaziyeti birlikte tetkik etmeğe ve beraberce hareket etmeğe lüzum görmüş lerdir. Bu maksadla Irak Hariciye Nazırı Ali Cevdet Bey ahiren Süudiye devletinin merkezi Elriyaz şehrini ziyaret etmişti. Nazır Bağdada döndüğü zaman Elriyazdaki görüşmelerde iki taraf arasmda tam bir ittifak hasıl olduğunu söylemiştir. Bahusus halihazırda Yemenle îngiltere arasmda hudud meselelerinden dolayı şiddetli ihtilâf çıktığmdan ve Adenin etrafındaki İngilız himayesinde bulunan arazinin Yemene mücavir hududu üzerinde bazı noktaların İngiliz kuvvetîeri tarafından işgal edilmesini San'a hükumeti kendisine karşı bir husumet telâkki ettiğinden Yemen devleti; Süudive ve Irakın mu7aheretine şiddetle muhtac bulunduğu bir sırada bunlann siyasetinden hiç ayrılacak değıldır. Süudiye Arab devletile Irak ise (Filistin ve Suriye meclisi) denilen teşkilâün gerek Filistine gerek Suriyeye aid verdiği kararları iltizam ve teyid etmeği siyasetlerine esas ittihaz etmiş bulunuyorlar. Mecisin icra komitesi beyaz kitabla neşrolunan son İngiliz plânını reddetmisti. Süudiye hükumeti de Londraya bildirmiş olduğu bir nota ile bu plânı kendisine yapıan vaid ve taahhüdlere münafi sayarak protesto etmişti. Şimdi de mezkur komite Suriyedeki isiklâle Fransanın bir nihayet vermesini de protesto etmiştir. îngiltere ve Fransa düna politikasında Almanya ve İtalya ile bir hayat memat mücadelesine girişmiş olduğu bir zamanda Suriyeye yapılan mumele ile bütün Arab âlemini kendi aleyh erine çevirmekte oldukları Arab matbuaı tarafından tebarüz ettirilmektedir. îngiltere ile Fransa Yakınşarktaki m a n Jaları kabul etmekle esasen bi} rnçmle cetlerm istiklâllerini tanımışlardı. Çünkü a) sınıfına dahil olan bu memleketlere nandater olacak devletlerin vazifeleri bu erlerin halklarına müstakil ^evlet mekaizmasının kurulmasma yardım etmekten barettir. Yoksa Afrika ve Okyanusyadai (B) ve (C) sınıfı manda yerleri gibi müstemleke şeklinde idare edilecek değilır. Son günler içinde 428 kişi tecziye edildi Belediye emirlerine riayet etmiyenler hakkındaki takibata her zamankinden da ha şiddetli devam olunmaktadır. Beyoğlı kazası dahilinde son günlerde bu şeküd* yapılan takibat neticesinde caddeyi isga eden 93; gıda maddelerini açıkta bıra • kan 16; otomobille pazarlıksız müşteri taşıyan 1 ; kapaksız çöp kabı bulunduran 4 umumî temizliSe riayet etmiyen 16; caddeyi kirleten 13; tarife asmıyan 6; beyaz gömleksiz çalışan 12; ehliyetsiz vesai kullanan 27; muayene cüzdanı bulundurmıyan 66; halkı iz'ac eden 3; sinemada sigara içen 1; noksan ekmek imal eden 2 ruhsatsız lâğım açan 3; dükkânını geç kapayan 1 ; hileli süt satan 9, gürültü çıkaran 7, caddeye nazır pencerelere çamasır asan 5; otomobille fazla yolcu taşıyan 2; işaret memurunu dinlemiyen 2; pencereden halı silken 1 ; kaçak et satan 19; vapurdan atlıyan 2; kişi ile istiab adedin göstermiyen 44 otobüs; beyanname vermiyen 14 ve araba içine küçük plâka koymıyan 17 otomobil şoförü haklannda ceza kesilmiştir. Bu suretle cezaya çarpılanlar 428 kişidir. Bunun için bina, kitab Önümüzdeki pazartesi ve tahsisat ayrıldı günü tatbikata geçiliyor Istanbulda açılan çocuk kütübhaneieri nin çalışmalarından iyi neticeler elde edıl diği görülmüş, şehrin muhtelif semtlerind< yeniden altı çocuk kütübhanesi daha a çılmasma karar verilmiştir. Bu hususta ha> zırlıklara başlanmıştır. İlk iş olarak kütübhaneler için bina aranmış ve Evkafa aid eski medreselerden altı tanesi secilmiştir. Bunlann yerleri ve adlan şunlardır: 1) Nuruosmaniyede Nuruosmaniye medresesi, 2) Eyübde Sokullu medrese si, 3) Beşiktasta Beşiktaş medresesi, 4) Kadıköyünde Ucüncü Sultan Ahmed camii odalan, 5) Şehzadebasında Damad İbrahim Paşa medresesi, 6) Üsküdarda e Ahmediye camii yanında Ahmediye m d ğini öğrenmişti. Fatma Sultan bunları acaba kendisi mi yapıyordu, yoksa kocasından mı ders almıştı? Herhalde o kalleş sultanla o korkunc ve haris ihtiyarın maksadları Osmanlı devletini kendi saraylan gibi idare etmekten ibaretti. O zaman padişah bir gölgeden {arksız kalacak, Mahfiruz ise derin ve susuz bir kuyuya atılmış olacaktı. Belki oradan hiç çıkamıyacaktı. Bir medrese yapmak elbet cümle Mahfiruz Kızlarağasına sordu: sinden hayırlıdır. Saadetlu hünkâr şimdi nerededir? Acaba nereye yapsam? Bir bakayım... Sun'ullah Efendi beyaz sakalını sivaz Kızlarağası ancak yarım saat şonra ladı. Birkaç dakikada İstanbul medrese döndü: lerinin bir listesini kafasmda hazırladı Sultanım, Sun'ullah Efendi gelresesı... sonra bunların bulundukları yerleri düşünmişti, o dahi Murad Paşadan bahsetmişBu binalar önümüzdeki eylul ayîndan dü. tir. Ekmekçizadenin dediklerini hep söyitibaren mekteb talebesinin istifadesine a Şehzade camii medreselerinde ta ledi. çılacaktır. lebe sayısı çoktur. Sıkışık oturuyorlar ve Ne durur? Padişahımıza dıhi söy Kütübhanelere konulacak eserler, îs sıkıntı çekiyorlar. O civara yapılsa azîm lesin! tanbul Maarif müdürlüğünde toplanan sevab işlersin! Buraya gelmekten maksadı odur. komisyonun kabul ettiği kitablar olacak Başüstüne Molla Hazretleri.. Hemen saadetlu padişahımıza arzedetır. Komisyon, her yaştaki çocuğun oku Elbet yakında başlatırım ve duanız bere yabileceği eserleri ayırmıştır. Her kütüb kâtile yakın zamanda bitirmek kısmet o yim! Tez, git! haneden ancak o civarda bulunan mekteb lur! Mahfiruzun yüzü gerilmişti. Birdenbitalebeleri faydalanabilecektir. Allah kabul eyleye!..Ti ŞEHtR tŞLERt re gözleri parladı. Kapıya doğru koştu: Sun'ullah Efendi şimdi cami, sebil ve Mustafa!.. medrese yaptırmamn sevablarından uzun Tozkoparan yolundaki inşaat Kızlarağası hemen döndü: uzun bahsediyordu. Istanbulda daha yüz durdu Buyur Sultanım!... misli cami ve medrese yapılsa çok gel Belediye tarafından Tozkoparanda Padişahımız hünkâr sofasmda, miyeceğini anlatıyordu. yahud odaşında ise evvelâ ben konuşaca yaptınlmakta olan asfalt yol inşaatı kıRumeli Beylerbeyi bu sözleri sonuna sa bir müddet için tatil edilerek bura kadar dinleyebilmek için kendisini zorlu ğım! daki amele Ankara caddesindeki inşaata Başüstüne Sultanım!.. yordu. Çünki onun söylemek istediği bir Uzun müddettenberi Almanyada tecverilmiştir. Ankara caddesi asfaltının bir çok şeyler vardı. Lâkin söze kendisi başMahfiruz altın işlemeli k;rmızı bir el an evvel ikmaline çalışılacak ve ondan rübeleri yapılan Blom Ondfos tezgâhla lamak istemiyordu. îstiyordu ki Şeyhül bise giydi, saçlanna birkaç tarak vurdu; sonra alınan amele tekrar Tozkoparana rında inşa olunan 5300 tonluk yeni vaislâm sorsun... incilerini boynuna taktı, büyük ve yeşil gönderilecektir. purlarımızdan ilki «Doğu» nun tecrübe Bu arzusuna da ermekte gecikmedi. bir tüle büründü. Haber vermeden kapatılan leri ikmal olunmuştur. «Doğu» şu gün Sun'ullah Efendi derin derin içini çekBu elbise onun yüz güzelliğini büsbülerdc tesellüm edilip yola çıkacak ve afırınlar tikten ve dokuz yüz doksan dokuzluk tes tün arttırmış, kalınlaşmaya başlamış oEkmek meselesi etrafmda son zaman ğustosun ilk haftasında limanımıza gelepihinin kıvrımlarını düzelterek yeniden lan vücudüne bir incelik vermişti. arda fınncıların vaki talebleri redde cektir. Doğuyu Aziz kaptan limanımıza çekmeye başladıktan sonra Ahmed PaO sırada Canfeda kadm kapıdan girdilmesi üzerine şehrin muhtelif semt getirecektir. şanın yüzüne dikkatle baktı: di, hanımma sokuldu: erindeki birkaç küçük fırınm kapanmış Doğunun eşleri olan Savaş ve Eğemen Anadolu seferinde epeyce yan Sultanım, Hadım Davud Ağa olduğu görülmüştür. Halbuki kanunen mışsm oğul! Murad Paşadan ne haber!.. geldi; dedi ki, Mustafa Ağayı padişahı 'ırmcıların fınnlarını kapatmak ihtıyacı de tezgâhtan inmiştir. Bu iki büyük va Diyorlar ki yaşın yanında kuru da yanı mız yanından salıvermemiş; Fatma Sul nı hissettikleri zaman asgarî bir ay ev purumuz da iki aya kadar limanımıza gelyormuş!... • ' "**»«< » tan yalfsına birlikfe ' gStürmek istermiş; vel Belediyeye malumat vermeleri icab miş olacakür. Ekmekçizadenin yüzünü engın bır Sun'ullah Efendiyi dahi kabul etmez tmektedir. Bu noktaya riayet etmiyenAlmanyada inşa olunan Mersin tipi va.er hakkında takibata girişılmiştir. gülümseme sardı; derin ve rahat bir nepurlann üçüncüsü Kadeşin zabitan kadfes aldı: rosu Almanyaya gitmişti. Mürettebat Yol inşaatı Mahfiruzun kanı beynine vurdu. Yeşil Efendi Hazretlerinden ne gizli İmar plânına gore, Beledıyece beş se kadrosu da bugünlerde yola çıkacak ve ülün yerlerde sürünen uclannı sol omkalır ki... Çok doğru söylersiniz... Gerçi zuna attı; sert adımlarla kapıdan çıktı; ne zarfında yirmı milyon lıra sarfıle ya Kadeş aybaşmda limanımıza mütevecci Celâlî Eşkiyasının kökü kırılmıştır. Lâhünkâr sofasına giden dolambaclı kori pılacak olan yol ve meydanlardan birın hen yola çıkacaktır. k;n bu arada nice günahsızların dahi kanı kısma dahü ve âcıl bulunanlar tespit Almanyada inşa olunan ve olunmakta dorlarda hızlı hızlı uzaklaştı. iarı dökülmüştür! Murad Paşa bir yajlunmuştur. Bunlar Unkapam Eminö bulunan vapurlardan şimdiye kadar 9 aMahfiruzu gören hadım ağaları yerman müstebiddir. Oyle ki, Kasım Paşa ıü, Karaköy Azabkapı, Yolcu salonu dedi gelmiştir. Almanyada halen üçü ere kadar eğiliyoralrdı. araköy, Karaköy Taksim, Tepebaşı ile Derviş Paşa ona göre kurt yanında 5300 zer tonluk, ikisi 3500 zer tonluk olO, hünkâr sofasına girdiği zaman Azabkapı yollarıdır. İlk iki buçuk sene kuzu gibi kalırlar... Bütün eşkiya reisleri mak üzere daha beş vapur vardır. Mustafa Ağa, eğer beyaz bir adam olay arfında ikmal edüecektir. ya kaçtılar, yahud öldürüldüier. Murad dı sarardığını gizleyemezdi. Altın direkİkincı iki buçuk sene içinde ise Çu Ttrhan Halicde Paşa hâlâ Anadoluda kan döküyor. Hati dıvanda yan oturmuş olan Birinci Ah mrbostan Edirnekapı, Şişhane KaEvvelki gün limanımıza gelen 3500 ta dileseydi Kalenderoğlunu kaçırmazdı. Kaçırdığı şumın içindir ki yakında önüne med bile doğrulu. Mahfiruz ona doğru ;ımpaşa, Kasımpaşa Sütlüce, Tophane onluk Mersin tipi Tırhan, dün gece te araköy, Sirkeci Yenikapı, Yenikapı Anadoluya gelsin ve Murad Paşaya ye rürüdü; bakışlarını onun yeşil gözlerine mizlenmek üzere Halice girmiştir. Yedikule, Maçka Dolmabahçe yollarile apladı; birkaç saniye dimdik durdu. ni bir sefer görünsün! Sonra birden dönerek kapının iki tarafın Tozkoparan yeşil sahası ve Galatasaray, İran üzerine niçin sefer etmez? Taksim, Barbaros ve Karaköy meydan Orada çok mal yoktur ve böyle da duran hadımlara baktı; başını belli be arı yapılacaktır. Bütün bunların yapıllirsiz oynattı; o anda oda bosaldı. zahmetsiz elde edilmezl masile beş senelik program tatbik edil Çok mu mal toplamıştır? Mahfiruz Birinci Ahmedin önünde diz miş olacaktır. Hesabı yoktur Molla Hazretleri, çöktü ve ellerini tuttu: Ihlamurda yeşil saha hesabı yoktuj, Celâlî eşyikasının soyup İmar plânına göre Ihlamurda bir yeşil Saadetlu padişahım, bu nice gafbitiremediklerine şimdi Murad Paşa el ettir! Murad Paşa kulunun yaptıklarmı saha ile bir de semt stadı tesisine ve bu atmıştır. Eğer biraz daha kalmış olsay duymaz mısm? Birçok Celâlî kırmak için saha etrafında asfalt yollar yapılmasına dım beni dahi cellâda verirdi. Murad Pa o kadar günahsızm dahi kanına girmek karar verilmiştir. Bu kararın tatbikına Türkkuşunun înönü yelkenli uçuş kamşa şimdi istiyor ki İstanbula gelsin, bura mi gerekti? Serdar ortalığı kana boyarsa geçilmek üzere hazırhklar yapılmak pına 468 genc iştirak etmiştir. Havacılığa da sözü geçer kimler varsa ya boyunla dâliden farkı ne olur? İran üzerine git tadır. karşı Türk gencliğinin gösterdiğı bu rağrını vurdursun, yahud sürgün etsin, sonra bet neticesinde kampta yemekhane ve sadersin, gitmez; Anadoluda kışlaması yazı kendisi padişahımıza dahi âmirlik etsin! re yatakhaneye tahvil edilmiş ve genc kızır, İstanbula gelmek için hazırlık yapar? Ekmekçizade coşmuştu. Murad Paşaardan talib olanlann bu sene kampa a Ekmekçizadeyi, Sun'ullah Efendiyi, Ho nm kendisine kin bağlamasmın sebebini ınmaması düşünülmüştü. ayı ve padişahımıza kullukta kusuru olde anlattı. Türkkuşu, Türk kızlarının tayyareci mıyan nice vezirleri yok etmek davasınSun'ullah Efendi ona hak veriyor ve olmak hususundaki rica ve ısrarlan üzeridadır. Buraya o dava için gelmek diler!.. düşünüyordu. Birkaç dakika sonra sordu: ne kampa 12 kız almağa karar vermiştir. Mahfiruz durmadan söyiüyor; şimdi Buna karşı ne tedbir almak <?erekBu kızlar, muhtelif vilâyetlerden seçile adişahın taht hırsını, biraz sonra erkeklik tir? cek ve birkaç güne kadar kampa davet egururunu kamçılıyordu. Anadoluda kışlasın ve baharda İdileceklerdir. Türk Hava Kurumu BaşBirinci Ahmed düşünceliydi; dinlediği ran üzerine gitsin! kanı, bu taleblerden 12 sinin tervici için özleri yabana atrrjadığına şüphe yoktu. Padişahımıza böylece söylerim! Mahfiruzun omzuna elini koydu: icab eden emirleri vermiştir. Ahmed Paşa ayni gün saray imamı Üzülme gülüm! Elbet tedbir aliMekteb programlarına havacılık Mustafa Efendiyi, Hoca Mustafa Efenım... diyi, Kızlarağası Mustafa Ağayı da ziGenc kadmı kapıya doğru götürürken dersleri ilâve ediliyor yaret etti; getirdiği veya çabucak IstanCızlarağasına emretti: buldan sahn aldığı hediyeleri verdi. Ayni İlk ve ortamekteblerle liseler müfre Sun'ullah Efendiyi getirl fıkri aşıladı. datına havacılık dersleri ilâvesi kararMahfiruzun yüreği ferahladı. Kapıda laştınlmıştır. Ekmekçizadenin getirdiği hediyeîerin reniden Birinci Ahmedi etekledi: en değerlileri Mahfiruz Sultana takdim Program, Hava Kuırumu merkezile Saadetlu padişahım, bilirim ki arVekâletin yapacağı temaslar neticesin oiundu. Bunlar parlak renkli, altın ve inde tespit edüecektir. Derslere bu yıl başci işlemeli Hind şallan; Çin ıpekleri, Mı tık bu cariyene itimadın kalmamıştır. Ben ve şehzadem yetim kalmış gibiyiz; lanacaktır. sır tülleri, Basra incileri ve kalb şeklinde âkin sen sağol! Cümlemiz senin uğruna bir yakuttan ibaretti. MÜTEFERRÎK lcurban oluruz! Mahfiruz bu gözkamaştıncı hediyeleri Yok... Yok... Öyle deme! sövle rasgele gözden geçirdi ve merakla Partideki toplantı Ankara Belediyesi büyük caddelerin or (.Arkası var) sordu: Dün akşam üzeri Parti Vilâyet mer tasmdaki ağachklar arasmdan yayaların Anadoludan ne habcrler getirmişbir taraftan dıger tarafa geçmeleri için kezinde Parti müfettişi Konya meb'usu Necmeddin Kocataş Tevfik Fikret Sılaym riyasetinde Parti tir? Murad Paşa nicedir? Celâlilerin köbırakılan geçidlerin başlarına yukarıki Eksleben'e gitti kaza, nahiye ve Halkevleri reisleri, Şekü kırıldığını söylerler, doğru mudur? resimde görülen maniaları yaptırmıştır. hir Meclisi azalan ve Belediye erkânımn Şirketi Hayriye idaıre meclisi reisi Kızlarağası Ekmekçizadenin anlattıkBu suretle yayalar sür'atle caddeye çı larını birkaç misli daha şişirerek Haseki Necmeddin Kocataş berayi tedavi Eks kamıyacaklar ve sık sık vukua gelen oto iştirakile bir toplantı yapılmış, pek kısa süren bu toplantı yeni müfettişle arkaSultana anlattıkça genc kadının kaşlan ça eben kaplıcalanna gitmek üzere refika mobil kazalarına da nihayet verilmiş oladaşları arasmda bir tanışma vesilesi olsile birlikte dün akşam şehrimizden aytılıyordu. Daha o sabah Fatma Sultacaktır. muştur. nlmıştır. sın padişaha yeni bir cariye takdim etti Doğu vapuru GÜMRÜKLERDE Vekilin tetkikleri Şehrimızde bulunan Gümrük ve İn hisarlar Vekili Raif Karadeniz, înhisarlardaki tetkiklerini ikmal ettiğinden dün İstanbul gümrükleri Başmüdürlüğünde tetkiklere başlamıştır. Dün sabah 9,30 da Gümrükler Başmüdürlüğüne gelen Vekil, burada Gümrükler Başmüdürü Methi ve Muhafaza Başmüdürü Hasan Koperle görüşmüş, gümrük işleri üzerinde izahat almış, sonra büroları gezmiştir. Öğleden sonra tekrar gümrüklere gelen Vekil, tetkiklerine devam etmiştir. Yeni gemi, ağustosun ilk haftasında geliyor Yakalanan kaçakçı Gumrük muhafaza teşkilâtı memur an uzun müddettenberi şehrimizden Bulgaristana yapıldığı hissolunan döviz kaçakçılığı yapan şebekeye mensub bi risıni dun yakalamıştır. Bu, Artür ismınde bır gencdıa:. Artür, Bulgar bandıralı Çar Ferdinand vapuruna gırdıği görijmüş, üzerinde yapılan araştırmada 2000 'eva bulunmuştur. Öğrendiğimıze göre, Artür, Bulgar tebaasındandır ve beynelmilel seyahat acentası memurlarındandır. Suçlu, mahkemeye verilmiştir. DENİZİŞLERÎ Haksızlığa meydan verilmiyor Havacılığa rağbet Inönü kampına 12 kız talebe alınmasma karar verildi Ankara sokaklarında bir yenilik Münakale Vekâleti, Devlet DenizyolFransada iş başmda sol partiler bulunan ve limanlan umum müdürlüklerine, uğu ve hükumet Blum'ün elinde olduğu iebebsiz olarak hiçbir memurun açıkta ir zamanda Fransa üç sene içinde Suribırakılmamasmı ve Denizbanktan açıkedeki bütün askerî kuvvetlerini çekmeği ;a kalan memurların sicillerinin tekrar etkikini bildirmiştir. Sicillerinin tetki aahhüd ederek Suriyenin istiklâlini tanısine başlanan bu memurlardan bazıları nış ve kendisile bir ittifak muahedesi akTrabzon ve İskenderun liman hizmet letmişti. erine tayin olunmuşlardır. Fakat Fransada iş başına gelen sağ artiler ve bunların dayandığı Fransız uKÜLTÜR ÎŞLERt mumî erkânıharbiyesi bu muahedenin parAçılacak mektebler amento tarafından tasdıkına ve binaenaMaarif Vekâleti, muhtelif vılâyetlerde eyh Suriyenin tam müstakil bir devlet mabu yıl açılacak mekteb adedini tespit et iyetini alıp Milletler Cemiyetine aza oîmiş ve alâkadarlara tebligat yapmıştır. masına mütemadiyen mâni olmuştur. Bu jrılki mekteb açma plânmda san'at, Bu mümaneat karşısında evvelâ Suriye en ve akşam san'at mekteblerine fazla yer aynlmıştır. Vilâyetlerde açılacak o ükumetinin Başvekili Cemil Mardam ve an san'at mekteblerinden başka, An abinesi istifa etmişti. O zamandanberi :arada bir de yüksek fen mektebi tesis iuriye mütemadiyen kabine buhranı içindilecektir. e kalmıştır. Fransa hükumeti Suriyenin stiklâlini tanımamakla kalmayıp zaten VtLÂYETTE .übnanı ayırarak kücültmüş ve denizden Bütçeler birleştirilecek mi? zaklastırmış olduğu Suriyenin bakiyyesini Belediye ile vilâyet birleşmiş olma !e Lâzkiye vani Alevî, Horanın bulunduıına rağmen her iki idare için ayn ayrı u Cebeli Düruzu ve Fırat ile Dicle aıütçe tatbik edilmektedir. Bunun mahurlu olduğu görülmüş ve her iki bütçe asmdaki Elcezireyi muhtarivet namı al nin tevhidine müsaade olunması için nda bayrağma kadar ayn bir varlık sahükumet nezdinde teşebbüste bulunul arak dörde parçalamıştır. masma karar verlimiştir. Bu suret kaŞimdi Surivede bütün idare ve hüku bul olunduğu takdirde muhasebe usulü met Afrikadaki halkları zenci olan müsde birieştirilmiş olacaktır. emlekeler gibi doğrudan doğruya Franız müstemleke memurları elindedir. Bu Parmaklarını uskura ıale yalnız Arab âlemi deeil, Fransadakaptırmış i muhalif partiler dahi şiddetle muterizEvvelki akşam Halicde bir deniz kazadir. Sosyalistlerin gazetesi Popula'ıre Fran sı olmuştur. Tütün amelesinden Salih, Mustafa, Ömer, Aziz, Ömer, Ali, Hamdi, a hükumetinin vermiş olduğu sözü nakAlâeddin ve Lutfi adında 9 kişi Yağ zederek Suriyeyi karmakarışık bir hale sapanmdan Meyvahoşa gitmek üzere etirdi&i ve en zivade muhtac oldueu bir zamanda bütün Arab âlemini kendisine Hüsnünün sandalına binmişlerdir. Kasımpaşa açıklanna geldikleri za düsman yaptığını yazıvor. Diğer taraftan man karşı istikametten gelen İzmit li P"ilistinde yeni yeni gaileler başgöstermişmanına mensub Lutfinin idaresinde hr. Vatan motörü bu dolu sandala çarpmışMuharrem Fevzi TOGAY tır. Çarpmanın şiddetli olmasma rağmen sandal devrilmemiş, yalnız sandalcı Hüsnü ile müşterilerden Salih ve Ömer muNüshası 5 knrustnr vazenelerini kaybederek denize düş müşlerdir. Abone şeraiti Türki ye Haric icin icin Her üçü de kurtanlmışsa da sandalcı Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. Hüsnünün iki parmağı uskura çarparak Altı aylık 750 » 1450 » kesildiğmden tedavi altma almmıştır. Üc aylık 400 » 800 > Hâdıse hakkında tahkikata başlanmıştır. Bir aylık Yoktur 150 » C u mh u r îy et
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog