Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

21 Temmaz 1939 H AS TIRAŞ BIÇAGI en mükemmel ve en ucuz tıraş bıçağıdır. Bir adedi 2 5 defa traş eder. 10 adedi 15 kuruş HASAN TIRAŞ BIÇAGI bir adedi huzur ve rahatla 100 defa traş eder. 10 adedi 35 kuruştur. Paslanmaz Hasan Traş Bıçağı DUnyada mevcut traş bıçaklarının en keskini ve en mükemmelidir. Senelerce suda ve sabun içinde kalsa kat'iyen paslanmaz. 10 adedi 50 kuruş Israr ile HAS, HASAN ve PASLANMAZ markasını isteyinlz. sagıamngr ve zarafetile bütün dünVâdâ meşPiur "SIGNAL,, vantılatörierıle nezdinizde serinliği temin etmeniz mümkün iken, sıcaktan boğulmanıza sebep yoktur. SİGNAL marka, muhtelîf çeşit vantilatörlerimiz meyanında size en uygun oianını seçmck Için lütfen mağazamızı teşrif ediniz. Sarfiyatı iktısadh, fiat itibarile elverişli, gayet dayamkh ve kolay kullanışlı, en son tekâmülâtı haiz bir makineye sahib olmak isterseniz ? TUrkiyede ve ecnebi memleketlerde fevkalâde muvaffakiyet ve rağbet kazanmıs olan N S Ö MOTOSİKLETİNİ Tercih ediniz. Bir tecrübe kâfidir. Sağlamlığı, şıklığı, hafifliği ve bilhassa ucuzluğu itibarile Emsalinin fevkinde bulunan yalnız SIGNAL V A N T İ L A T O R L E R İ N s u fiOUfiLA 5 TA N B U L AN K A R A i Z. BISIKLET ve hafif MOTOSİKLETLERİNİ kullanınız, her halde memnun kalacaksınız. HOREX HOREX Tercihen îsteyiniz. Taksim, Cumhuriyet meydanı No. 6 Kfittv'SSJr' Trenlerinin vapurları : 6,25 7,3o s 11 11,5O 12,30 13,15 15,45 19,10 dadır. Meşheri ve satış yeri: OTOSiKLETLERi iktısadî, randımanlı ve fazla kullanışlı bir makineye sahib olmak isterseniz 1 ıı TUZLA icmeleri VE Mahmudpaşa Mengene mahallesi Arıfıpaşa sokağmda koşebaşı bir arsa saI tılıktır. Bıtışık 10 numarah eve mü racaat. ; Satılık arsa MOTOSİKLETİNİ KASİFLER MUCİTLER SAĞLAMLIĞI, ŞIKLIĞI, HAFİFLİĞİ ve bilhassa UCUZLUĞU ile PıYASAMIZDA büyük rağbetrJçazanan ( 4 îSSa:."^"" 1939 model B i S i K L E T ve hafif MOTOSİKLETLERİ En müşkülpesend biniciyi bile memnun eder. sesesı Turk munevverlerıne yenı ve emsalsız bır esşr daha kazandırdı: Buluşlarıle ve icadlanle bugunku dunya medenıyetını vucuda getıren buyuk dâhılerın hayatlarını ve eserlerım bır araya resımlı olarak toplavan bu eser her kutuphanenm en kıymetlı kitabmı teşkıl etmektedır Kapağının ve bırkaç sahıfesının kuçultulmesı fotoğrafını yukarıya dercettığımız (KÂŞIFLER ve MUCIDLER ) her munevver, her mualhm ve her talebe tarafından alâka ve merakla okunacaktır. Nef's bır kapak ıçınde ve bastan başa resimlerle dolu olmasına rağmen yalnız (50) kurusa satılmaktadır. (KASİFLER ve MUCIDLER) ı butun bavılerden ısteyınız. Toptan ve pera,kende satış merkezı. Istanbulda Babıalı caddesmde (YEDIGÜN) muessesesıdır. MUCIDLER Herkesin beklediği.emsalsiz bir eser BAUER Türkiye Umumî Vekili: Istanbul, Beyoğlu Istiklâl caddesi No. 3034 Hakikî Ve K A S İ F L E R ( E İ Ü ) neşnyat m eY DG N üs Mamulâtını yalnız, ARŞiMiDiS MÜESSESESi T. A. Ş. de bulabilirsiniz. Telefon : 44750/9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog