Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

21 Temmuz 1939 CÜMffüRÎYlT II înşaat îlâm I Devlet Demiryoiları İşletme U. Müdüriüğünden: I Muhammen bedeli 23.500 lira olan muhtelif ölçü aletleri 29/8/1939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin ( 1762,50 ) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5132) D. D. Yolları Adana İşletmesi Komisyonundan: Aşağıda muhammen bedel ve miktarları gösterilen balastın hizalarında gösterilen mahailerde ihzan, münakasa ve ihaleleri ayn ayrı yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmiye çıkarılmıştır. Eksiltme 9/8/939 çarşamba günü saat 10 da Adanada İşletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır. İsteklilerin evvelce bu gibi işler yaptıklarmı gösterir vesaik ve 939 vılı Ticaret Odası vesikasile 2490 numaralı kanun mucibince hazırlıyacakîarı teklif mektublarını münakasa saatinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza vermiş bulunmaları lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Ankara. Sirkeci. Haydarpaşa, Adana, Malatva, Kayseri veznelerimizden veya Komisvonumuzdan alınır. Taahhüdlü mektüblarla yapılacak tekliflerin postada gecikmesi nazarı itibare alınmaz. (5256) Tçslim mahalli Miktan M/3 M/3 Fi. Kuruş 177 150 140 İnşaat îşçüiği Münakasası ETİ BANK GENEL DÎREKTÖRLÜĞÜNDEN: Bankamızın Artvin Vilâyeti dahilinde Murgul Bakır madenlerinde yapılacak 700,000 lira kıymetindeki inşaatın 150,000 lira kıymetindeki işçiliği münakasaya çıkarılmıştır. Taliblerin evrakı 19/7/939 tarihinden itibaren Ankarada Bankamızın înşaat Şubesinden, 24/7/939 tarihinden itibaren Murgulda îşletme Müdüriüğünden ve Hopada Eti Bank Sevk Memurluğundan alabilirler. Teklifler 9 ağustos 939 çarşamba günü saat 15 e kadar Ankarada Eti Bank Genel Direktörlüğüne verlimiş olmalıdır. t â ÜĞÜ ETİ BANK GENEL DÎREKTÖRLÜĞÜNDEN: Divrik civannda bankamızın demir madenlerinde yapılacak 300,000 lira kıymetmde bina inşaatı münakasaya çıkanlmıştır. Talibler, evrakı Ankarada Bankamız İnşaat Şubesinden, Divrikte Demir Madeni İşletmesi Müdürlüğünden alabilirler. Teklifler 7 ağustos 939 pazartesi günü saat 15 e kadar kabul edilecektir. Vezirköprü Belediye Riyasetinden: «80» hektar meskun «30» hektar gayrimeskun vüs'atinde tahmin edilen Vezirköprü kazasmm halihazır haritası kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Muhammen kesif bedeli «2300» liradır. Muvakkat teminat akçesi «172» lira «50» kuruştur. Kat'î ihalesi 29 temmuz 939 cumartesi günü saat 10 da Vezirköprü Beledive Daimî Encümeni tarafından yapılacaktır. Bu işe aid şartnameler Vezirköprü Belediyesinden parasız olarak alınnabilir. İhtisası musaddak taliblerin teklif mektublarını tayin edilen günde saat dokuza kadaı Vezirköprü Beledive Reisliğine verilmelidir. Vevahud ;x>Fta ile gönderildiğinde bu saatte Belediveye vasıl olmuş bulunmahdır. (5300) Satılık Çam Dursunbey Tomruğu Alaçam Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliğinden: Orman Umum Müdürlüçünden Orman Ameniman islerinde kullanılmak üzere: 200 aded pergel takımı 200 Dublu desimetre 200 Mail mesafevi ufka tahvil cetveli 200 Mikyası hendesî 200 Çelik şerit 200 45 derecelik gönve 200 60 derecelik gönye 200 Minkale 200 Mira 1000 Ormancı kompası 200" Tecessümat burgusu 100 İrtifa barometresi 50 Pilânimetre 50 Dürbünlü plânçete satın alınacaktır. Bu alâî ve edevatı vermek istivenlerin son tadilâtı gösteren kataloklarile cins ve nev'i, fiat. teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mektublarını 1/8/1939 tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğünde teşekkül eden Komisvona getirmeleri veva taahhüdlü olarak göndermeleri 7 ağustos 1939 saat 10 da teklif evledikleri alât ve edevattan birer nümune ile bunlar hakkında her hususta izahat verebilecek bir mümessil bulundurmaları lâzımdır. «2937 » (5093) Ceyhan Misis arası 20,000 Km. 408 ihtiraz hattı kenarı Fevzipaşa İslâhiye 6,000 arası Mandason istasyon 4,000 dahili Yekun bedeli T.L. 35.400 9,000 6,500 teminat T.L. 2655 675 420 Ilk Şartname bedeli Kuruş 175 Nafıa Vekâletinden: 1/8/939 salı günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekâleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda cpm'an ( 10875 ) lira muhammen bedelli Haydarpaşada vagonda teslim şartile 2500 aded gabyoninin (Takviye sepeti) kapah zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır Eksiltme sartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdürlü ğünden ahnabiîir. Muvakkat teminat (815.62) liradır. İsteklilerin teklif mektublarını muvakkat teminat ve şartnamesirde vazılı vesikalarla birlikte avni gün saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisvona verrneleri lâzımdır. «3005» (5193) D. D. Yollan 4 tşletme Müdüriüğünden: İhalesi yapılamıyan 939 malî senesi işletmemiz ihtiyacı olan keşif bedelile miktar ve mevkileri aşağıda yazılı bulunan 8 ocaktan 39600 metre mikâbı balast ihzar ve teslimi yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7/8/939 pazartesi günü saat 15 te Kayseride Dördüncü İşletme eksiltme, arttırma komisvonunca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 3744 lira ilk teminat vermeleri ve kanunun tayin' ettiği vesika ve eksiltmeye girmeve mâni kanunî bir hali bulunmadığına dair bevannamelerile birlikte teklif mektublarını eksiltme günü muavyen olan saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Bu işe aid şartname ve mukavelename projeleri Kayserîde 4 üncü İşletme müdüriüğünden, Ankarada yol dairesinden ve Haydarpaşa veznesinı parasız olarak dağıtılmaktadır. (5059) Keşif bedeli Muhammen bedeli Balast miktarı Ocak km. M3 K. L. 18000 120 15000 483,000 140 5600 4000 636,000 720 120 600 680.000 120 96.000 2400 2000 120 133.000 2400 2000 120 260,000 4800 4000 120 360.000 9600 8000 160 6.500 6400 4000 49920 39600 1 Dursunbey Devlet Orman İşletmesi istasyon deposunda istifte mevcud «900» aded muadili «548» metre mikâb 345 desimetre mikâb çam tomruğu açık arttırma ile satılığa çıkanlmıştır. 2 Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud ve kabukları soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 3 Tomruklara aid satış şartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüklerinde ve Dursunbey Revir Âmirliğinde görülebilir. Tomrukların beher metre mikâbının muhammen bedeli «13» lira «10» kuruştur. 4 İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 24/7/939 pazartesi günü saat 15 te Dursunbey Revir Âmirliğine müracaatleri. (5284) Maliye Vekâletinden: 1 Vekâlet 939 senesi ihtiyacı için matbaa kâğıdı, mukavva, mücellid bezi, ambalâi kâğıdı Vekâletten verilmek üzere «72450» aded defter «285,425» cild koçan ve «15,765,000» varak cetvelin baskısı üç parti halinde ayn ayn kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Defterlerin muhammen baskı ve cild bedeli «11,704» lira «90» kuruştur. Muvakkat teminatı «877» lira «87» kuruştur. 3 Koçanlann baskı ve cild bedeli «10,242» lira .«42» kuruştur. Muvakkat teminatı «768» lira «18» kuruştur. 4 Cetvellerin baskı bedeli «7129» lira «80» kuruştur. Muvakkat teminatı «534» lira «73» kuruştur. 5 Ek.siltme. 28/7/939 cuma günü saat 11 de defterler, saat 15 te koçanlar ve 29/7/939 cumartesi günü saat 11 de cetvellere aid olmak üzere Maliye Vekâleti Levazım müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 6 Bunlara aid şartnameler Ankarada Maliye Vekâleti Levazım mü. dürlüğünde, îstanbulda Maliye Vekâleti evrakı matbua ambarmda bedelsiz olarak verilir. 7 îsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve her partiye aid yukarıda miktarları yazılı muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifatı ve şartnamelerdeki şartlara yygun ve noksansız olarak vazacakları teklif mektublarını havı kapalı zarfları ihale saatlerinden birer saat evvel komisyon reisine vermeleri. «2942» (5093) Motör Satın Alınacak Elâzığ E'ektrik İdaresi «250» beygir kuvvetinde mazutla müteharrik ve Akople üç Faz generatörile birlikte bir motör satın alınacaktır. Motörün ve generatörün kataloğlarınm ve bunların detaye evsafının ve hiçbir tavassud hesaba katılmaksızm son fiatlarının idaremize bildirilmesi. Muhammen bedeli 1026 lira olan 7600 aded muhtelif eb'adda soba ateş tuğlası 27/7/1939 persembe günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satm alınac?ktır. Bu işs girmek istiyenlerin 76 lira 95 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5100 ) I Kegif, şartname jjg.jrj^n rgucihinee idaremizin Kastamonuda yaptıracağı idare binasj kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 23,692.45, muvakkat teminatı 1776,93 liradır. III Eksiltme 7/VIII/939 pazartesi günü saat 15 te îstanbulda Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. IV Kesif, şartname ve plânlar hergün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir. Ankara, Kastamonu Başmüdürlüklerinden 118 kuruş mukabilinde ahnabiîir. V Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veva banka teminat mektubunu ve şartnamesinin F. fıkrasında bildirilen vesikayı ihtiva edecek olan kapalı zarflannı ihale saatinden bir saat evvel mezkur Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. (5305) Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesînden : Paşabançe Fabrikamızm açık ambarmda mevcud takriben 300 ton katran satılığa çıkarılacağından taliblerin nümuneyj. görmek üzere 28/7/ 939 akşamına kadar Paşabahçe Fabrikamız Ambar Memurluğuna ve 4/S//939 akşamına kadar da Galata Persembe Pazarı İş hanmdaki İstanbul Büromuza tahriren fiat teklifinde bulunmalan. Türkiye Malkara Kay mak amlığmdan • Edirne Su işleri Meriç Şubesi Müdüriüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Edirne civarmda Bosna köy Meriç sağ sa. hilinde yapılacak on aded mahmuzun yeniden inşasile dört aded mahmuzun tamirine aid olup bedeli keşfi 19370 lira 84 kuruştur. 2 Eksiltme 31/7/939 tarihine musadif nazartesi günü saat 11 de Edirnede Su İşleri Meriç Şubesi Müdürlüğünde toplanılacak Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 îstekliler bu işe aid eksiltme şartnamesi, mukavelename, bayındırhk işleri genel şartnamesi, hususî, fennî şartname, vahidi fiat cetvelini ve projeleri Su îsleri Meriç Şubesi Müdürlüğünde bedelsiz görebilirler. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1452,81 liralık muvakkat teminat vermesi ve eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek 15000 liralık su işleri veya bu kabil Nafıa işlerini başarmakta fennî kabiliyeti olduğuna dair bu iş için Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikasını ve 939 senesine aid Ticaret Odası vesikasını ibraz etmesi mecburidir. 5 İstekliîerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Edirne Su îşleri Meriç Şubesi Müdürlüğüne vermeleri icab eder. Postada vuku bulan gecikmeler kabul edilmez. (5131) Yapılacak iş: Yirmi bin altı lira 67 kuruş kesif bedelli Malkara Hükumet konağının ikinci kısım inşaatıdır. Bu işe aid şartname ve merbutatı hergün mesai saatieri içinde Malmüdürlüğüne müracaatle görülebilir. 13 temmuz 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmive konulmuştur. 28 temmuz 939 cuma günü saat 15 te Kaymakamlık makamında teklifler haddı lâvık görüldüğünde Komisyonca ihale yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı «1500» lira 50 kuruştur. İstekliler Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden alacaklan ehliyetnameyi hamil bulunacaklardır. Teklif mektublarının 28 temmuz 939 cuma günü saat 14 buçuğa kadar Kavmakamlık makamında toplanmış olan Komisyona verilmiş olması lâ. zımdır. Taliblerin muayyen günde müracaat etmeleri ilân olunur. (5232) Afyon Lisesi Direktörlü<ründen: 1933 senesinden itibaren lisemizden mezun olup da Direktörlüğe pul ve diploma kabı parası veren ve diplomalarını kapsız alan ve halen diplomalarını almıvan mezunlarımızın biran evvel Direktörlüğümüze baş vurmaları ilân olunur. (5153) Afyonkarahisar B elediyesinden: 63800 lira bedeli keşifli Belediye elektrik tesisatı için iki aded buhar kazanı, iki aded buhar makinesi ve iki aded alternatörile birlikte teferrüatı 7/7/939 tarihinden 22/8/939 tarihine kadar 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İhalesi 22/8/939 salı günü saat 14 te Encümeni Belediyece icra edilecektir. İğreti teminat 4440 liradır. Bu işe aid kesifname, şartname vesaîr evrakı 319 kuruş bedel mukabili istiyenlere verüir. Taliblerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlan haiz olmalan ve teklif mektublarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakib maddeleri çerçevesi dahilinde ıhale saatinden bir saat önce Encümeni Belediyeye vermeleri ve mukabili bir makbuz almaları lâzımdır. îsteklilern belli gün ve saatte Dairei Belediyede hazır bulunmaları veya teklif mektublarını vaktinde vermeleri ilân olunur. ( 5091 ) Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığmdan: Kırklareli Nev'i Kilo 20000 4500 1000 2000 1000 1700 850 250 100 Çok Az Kilo Ekmek Et » » » Un 18000 3500 500 1500 500 ) ) ) 1 Ilk Tahmin teminat edilen fiat Tarih Gün Saat L i r a K r . Kr. S. 142,50 9,50 5/8/939 Cumartesi 10 283,88 İskân Müdüriüğünden: Dağhç Karaman Kuzu Sığır 47.00 5 42,00 5 47,00 5 31,00 5 14.00 5 23,00 5 15,00 5 23,00 5 1,50 5 Açık eksiltme > 10 10 10 10 10 10 10 10 > > » s » » > » » » » » Ankara Belediye Reisliçinden: Su İşleri îdaresine bir mes'ul muhasib ve bir avniyat muhasibi alınacaktır. Mes'ul muhasibin avlık ücreti 175, aynivat muhasibinin 150 liradır. İstekliler arasmda müsabaka imtihanı yapılacaktır. İstekliler 22/7/939 a kadar aşağıdaki vesikaları Su İdaresine vermelidirler 1 İki münhalden hangisine talib olduğuna dair pullu ve fotoğraflı bir istida 2 Bu vazifelerde çalısmıs olduğuna dair vesika. 3 Hüsnühal sehadetnamesi, 4 Sıhhat raooru, 5 Evvelce imtihana girenler bu imtihana giremezler. 6 Müsabaka 24/7/939 pazartesi günü saat 18 de Belediye Içtima salonunda yapılacaktır. « 2889 » ( 5047 ) Makarna. Kuskus İrmik Şehriye Yumurta Cam fıstık Ku«üzüm C Üzüm Cevizici Kuru Kavısı » Erik » İncir Fındık içi 33 kalem yas sebze 26750 kilo 11700 aded 5100 demet 1600 ) 600 ) 120 I 75 ) 19000 50 20 250 150 200 200 50 100 ) ] > 1 1 I ) ) ) 38,00 22000 75 40 500 200 300 300 100 150 24,75 10 » 61.32 ) 110.00 7 » Pazartesi 14 » 20.00 7 14 » ı 24.00 7 » 14 » 75.00 7 14 » 60.00 7 14 » 25.00 7 • 14 » 22.00 7 » 14 » 1 Kırklarelfne 29 kilometre uzakta bulunan Arizbaba çiftliğinde 100, 20 kilometrede Tekkeşehlerde 50 ve 22 kilometrede Kızılcamüsellim köyünde 50 ki cem'an 200 göçmen evi inşaatı yalnız kerestesi hükumet tarafından verilmek üzere toptan veya grup halinde eksiltmive konulmuştur. 2 Umum keşif tutarı 64452 lira 96 kuruştur. 3 Eksiltme 28 temmuz 939 cuma günü saat 16 da Kırklareli İskân Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon tarafmdan yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 5 Münakasa şartnamesi, plân vesair evrak 322 kuruş bedel mukabilinde Kırklareli İskân Müdüriüğünden almabilir. 6 Muvakkat teminat akçesi: Arizbaba için «2565» lira «46» kuruş, Tekkeşehler için «1129» lira «15» kuruş, Kızılcamüsellim için «1137» lira «11» kuruş olup 200 eve birden teklif verecekleı için de «4472» lira «65» kuruştur. 7 Teklif mektublan eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon başkanlığına tevdi edilmiş bulunacaktır. 8 Eksiltmiye talib olanlann ehliyet vesikalarile birlikte müracaatleri ilân olunur. ( 5082 ) i İ 120,00 7 , 14 » Nazilli Belediyesin den: 31/7/939 pazartesi günü saat 16 da Nazilli Belediye İhale Encümeninde Eksiltme Komisyonu odasında 42318 lira 84 kuruş bedeli keşifli Nafıa Vekâletince musaddak Nazilli kasabası elektrik sebeke ve transformatör ve tesisatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Muvakkat teminat miktarı 3173 lira 91 kuruştur. F e m î şartnameleri. proje, kesif hulâsasile buna müteferri diğer evrak altı lira mukabilinde Nazilli Belediyesinden ahnabiîir. İsteklilerin teklif mektubları ve en az 30 bin liralık bu işe benzer iş yaptığma dair Nafıa idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden ihale tarihinden 8 gün evvel alınmıs ehliyet ve 939 yılma aid Ticaret Odası vesikalarım havi zarflannı 31/7/939 pazartesi günü saat on beşe kadar Nazilli Belediye Encümenine gelmeleri lâzımdır, .( 5154.) 2327 75 368 00 50 25 2746 00 L. K. Tutarı İlk teminatı L.K. 174 59 ) 27 60 ) 3 77 ) 205 69 istanbul Defterdarbğından: 1 Balıkhans müzayedesine getirilen balıkların yıkanması için 1 haziran 1939 dan 31 mayıs 1940 a kadar hergün Sarayburnu açıklarından 5 ton ve ihtiyac hasıl olduğu günler 10 tona kadar deniz suyu nakliyesi işi 10 temmuz 1939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Bir aylık sabık bedeli 55 lira ve muhammen beher tonu da ( 1 ) lirj ( 05 ) kuruştur. 3 Muvakkat teminat (141 ) lira (75) kuruştur. 4 İhale temmuzun 25 inci salı günü saat 14 te Balıkhanede Av Vergiler) Müdiriyetindeki Komisyonda yapılacaktır. 5 Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün ve münakasaya iştirak etmek üzere muayyen günde Müdiriyete müracaatleri. ( 5084 ) 7 14 » Yüksek Öğretmen okulunun 940 mayıs nihayetine kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nev'i ve miktarı vazılı yiyecek miktarları eksiltme şartnamesine göre ayrı ayrı gösterilmistir. Bunların hepsinin açık eksiltme usulile eksiltmiye konulduğu ve hangi gün ve saatte yapılacağı ve bunlara aid ilk teminat miktarları da yanlarmda gösterilmistir. Eksiltme îstanbulda eski Düyunu Umumiye binası içinde Yüksek Mektebler Muhasibliğd binasında toplanan Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmiye gireceklerin 939 yılı Ticaret Odasından ve vekâleten hareket edenlerin noterlikten alacaklan vesikalan göstermeleri mecburidir. İsteklilerin bell<' gün ve saatten bir saat evvel teminatlarını Yüksek Mektebler Muhasibliği veznesine yatırmaları ve şartnameleri görmek üzere Vefada Yüksek .Öğretmen okuluna müracaat etmeleri ilân olunur. (5410) f Dr. Suphi Şenses î idraryollan hastalıkları mütehassısı Beyoğlu, Yıldız sineması barşisı Lek ler apnrtıman. Fakirlere parasız TcL 43934 1 Sahtb ve Başmtuıarrtrtî Yunaa Nadi Vmurra nejrtyaft tdare eden Yazt Ulert Müdürui Hikmet Münif ülgen Cumhyrtvet mafbatm j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog