Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHITRÎYET 2 1 T e m m ı ı z 1<J.1<» GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Harbiyede • 6 6 1 8 9 10 11 • 1 • | • • B E L V U Bahçesinde Daima genc Daima güzel İR MAKİNİST Iskenderun civarında çalışmak üzere Dizel Motorlarından, Eskavatör makinesi ve Elektrik işlerinden lâyikile anlıyan bir makiniste ihtiyacımız var. Müracaat : Hergün Telefon 43671, yazı ile posta kutusu 1437 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Satınalma 1 M • • •1 • • • • • • •1 • • 1 • tarafmdan Mısır Dansları ve Muazzam Saz Telefon: 43711 K i Ki SEMİRA MUHAMMET ARANIYOR Soldan sağa: 1 Ortaya sokulan (iki kelime) 2 Bir hayvan, bir çeşid sucuk. 3 Kısır, Japon hükümdarı. 4 Otomobil direksiyonu, nota 5 Parça, bir çeşid pasta. 6 Koçun vurduğu, bir ölçü, tüy. 7 Bulmaya çalışarak 8 İstinad eden, parlak değil. 9 Minareden gelen ses, iyi değil. 10 Büyük anneler (cemi), yemek kablarmdan. 11 Karıştıran, bir emrin tersiYukarıdan aşağıya: 1 Düşmanlık besliyen (iki kelime). 2 Avrupada bir zamanlar hâkim olan san'at öslubu, kuvvetli niyet. 3 Sebeb, tadad eden. 4 İplik yuvarlanması, ters çevirirseniz kıyı olur. 5 Çok değil, bir erkek ismi, nota. 6 İdman. 7 Ad takınan (iki kelime), eski bir mabud. 8 Yarışan. 9 Bir göz rengi, bir yerde sakin olmaklık. 10 Ters çevirirseniz kurşunlu silâhın çıkardığı ses olur. Su ile temizlenen. 11 Nümune, endise. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 Istanbul Def terdarlığından: îngiliz Kanzuk eczanesi müstahzaratmdan Müessesesi Komisyonundan: Muhammen bedel: Lira Küçükmustafapaşa cadedsinde 74 sayılı fırın sahibi Reşidin yediemanetinde bulunan 45 çuval un: 225 Defterdarlık b'nası avlusunda mevcud 276 parça eşya: 168,85 Yukarıda mevki ve numarası yazılı mahalde mevcud 45 çuval un ve 276 parça eşya hizalarındaki muhammen bedelleri üzerinden 17/8/939 t a . rihine kadar pazarlıkla satüacaktır. Satış bedeli nakden ve peşinendir. Taliblerin °i 7,5 pey akcelerini vakti muavveninden evvel yatırarak haftanın pazartesi, persembe günleri saat 14 te Millî Emlâk Müdürlüğünde ınüteşekkil Satıs Komisyonuna müracaatleri. (5433) Krem Balsamin KANZUK üe Kırkağaç Belediye sinden: Kırkağaca isale edliecek olan Koca suyun Bakırköyü civarmdan kasaba civarına kadar 2500 metre imtidadındaki bakiye kısmmda boruların ferşine aid 3900 lira keşifli işçilik 20 temmuzdan 8 ağustos tarihine kadar yirmi gün müddetle açık eks'ltmiye konmuştur. Taliblerin bu müddet zarfınd.a Kırkağac Belediyesine müracaatle fennî ve hususî şartnamelerini istemeleri ilân olunur. (5447) Eksir Balsamin KANZUK • T, e r k e z Hıfzıssıhha Müesseesinin aşağıda cins ve miktarları, tahmin edılen bedellerhe muvakkat teminatları gösterilen göl tuzu ve kok komuru ıhtıyacı on beş gün müddetle hizalarmda gösterilen usulle ayrı ayrı eksiltmiye konmuştur. 2 Şartnameler Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Başkâtibligmden tedarik edilebilir. 3 Eksiltme 24/7/939 pazartesi saat 11 de Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Teklif mektubları muayyen günde saat 10 a kadar Komisyona verikniş olmah. mektub mühür mumile mühürlü olacaktır. 5 Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrakın Mahye Vekaleti Merkez Muhasebesine yatırılması için taliblerin bir gün evvel Komısyon Kâtibliğine müracaatle birer irsaliye almaları lâzımdır. C İN Sİ Kok* kömürü t u z u isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en mükemmel güzellik müstahzarlandır. Ötedenberi memleketimiz kibar âleminin takdirine mazhar olmuştur. Kadm güzelliğinin süırini terkibinde sak lyan en ciddî ve şayanı itimad markadır. Genc ve ihtiyar bütün kadmlar için zarurî bir ihtiyacdır. Cildin letafet ve taravetini arttınr. Yağlı, yağsız ve acıbadem cinsleri vardır. Gö1 Miktar Tahmin edilen 680 ton 17680 36 » 1980 İlk teminat 1326 00 Kapalı zarf 148 50 Açık eksiltme Elektrik Maarif Tesisatı Yenilenmesi Muvakkat teminat 329 lira 78 K. N EİD AİMİEİTİEİDİEİN 2 AİCİI LİAİRİB LİAİL E ZİIIŞİAİNİBİPİEİDİEİR 4 İİŞİAİRİAİTİB MİAİK İ R •İRİAİSİAİD •İN|a M I İ K U İ Ç İ B KİAİYİA 6 E • 1 YİAİÇ|B|V|B|SİAİNİAİN 8 AİSİIİLİAİNİ»İYİ»İB • 9 P AİK • R AİM AİZİA N 10 A BİA N • MİA KİİİN Aı 11 N tİNİEİL EİR •İLİt L 1 Krem Balsamin Kanzuk Matbaası Müdürlüğünden: Tahminî keşif bedeli 4397 lira 12 K. Darüşşaf aka Direktörlüğünden: Nev'i Elektrik tesiaatı yenilenmesi 1940 mayıs sonuna kadar mektebe lüzumu olan 5500 kilo sadeyağı kapalı zarf usulile alınacaktır. Talibler hergün Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumunda görebilirler. 1 ağustos 1939 salı günü saat 10 da münakasası Kurum merkezinde yapılacaktır. (5370) Eksir Balsamin Kanzuk Matbaamızm yenilenecek olan elektrik tesisatı açık eksiltmesi 7/8/1939 pazartesi günü saat 15 te Cağaloğlunda Cumhuriyet Matbaası karşısmda Yuksek Mektebler Muhasebeciliği dairesinde yapılacaktır. Bu açık eksiltmiye aid şartname, keşif ve diğer evrakı görmek istiyenlerin Maarif Matbaası Müdürlüğüne müracaatleri. 5445) VANDA Lutfi İlyas kardeşler Cumhuriyet Mektebliler Pazan Türk Hava Kurumu Piyango biletleri ve Cumhuriyet gazetesi satış yeri Bilhassa şimendifer inşaatında tecrübe sahibi inşaat ustabaşılarına ihtiyac vardır. Taliblerin acele vesika suretlerile (A. T.) harflerile İst. 176 posta kutusuna tahriren müracaatleri. inşaat Ustabaşı aranıyor ildin daimî yumuşaklığını temüı eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen izale eder. Traştan sonra cilde lâtif bir serinlik verir îngiliz KANZUK eczanesi Beyoğlu Istanbul Elektrik Mühendisi Aranıyor Şirketimizin elektrik mühendisliği münahldir. Talib olanların Türk olması şarttır. Taliblerin şimdiye kadar çahştıklan yelerden aldıkları bonservis, mekteb çehadetnamesi veya mühendislik ruhsatnamelerinin fotoğraflı musaddak suretlerile tercümei hal ve ücret taleblerini bildirir bir mektubla Kayseri ve civarı elektrik T. A. şirketi müdürlüğüne müracaat etmeleri iîân olunur. Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâletinden: SAPİKSIN Saç döklllme vs kepeklen • meslnln ttnilne geçer. DEPOSU: Istanbul Belediyesi İlânları Bu yıl, Leylî Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartları şunlardır: «Evrakı tam ve şartları haiz olanların kayıd muameleleri, dilekçelerin almdığı tarih sırasına göre derhal yapılacağından, isteklilerin zamanında müracaatleri lâzımdır.» 1 a» P. C. B sınıfı için: Tam devreli liselerden veya lise derecesinde Yenigün'ün Hatay nüsolduğu Maarif Vekâletince tasdik edilmiş mekteblerden pek iyi ve iyi hası otuz bin olarak derecede mezun olmuş, olgunluk imtihanlanm vermiş olmak, basılmıştır. b» Diğer smıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabancı Yarın çıkacak olan bu fevkadil ve askerlik imtihanlanm vermiş olmak, lâde zarif mecmuayı tavsiye 2 îsteklilerin bütün evrakını tamamlamış olduğu halde 30 eylul 1939 ederiz. tarihine kadar doğrudan doğruva Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine müracaat etmelpri lâzımdır. Noksan evrakla gelen dilekçeler muameleye Mecmuacıhk aleminde daima üstün konulmıvacaktır. mevkiini her nüshadan nüshaya baGönderilecek evrak şunlardır: riz bir şekilde göstermekte olan A Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olduğunu bildiren nüfus hüviyet YENİGÜN Mecmuası Türkiye için cüzdanı aslı. iftihar edilecek bir mevcudiyettir. B Mekteb şehadetnamesinin aslı «imtihanlanm tamamen bitirdikleri halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar Mekteb Müdürlüğünün ayni zamanda mezunivet derecesini de gösteren fotoğraflı ve re9mî mühürlü bn" vesikasmı göndereceklerdir.» C Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal varakası, Muhterem mUşterllerlmlze D Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine açılmıştır. uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. «Bu raporu Temiz kabineltr ve duşlar emrinize ahastane baştabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli taramadedir. Fiatlar uygun bir aylık ve on fından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.» şfünlük abonemanlar verilir. İşbu muayeneîer Ankara, Sıvas, Erzurum, Divarbakır. Haydarpaşa Nümune hastaneleri, Istanbul Çocuk hastanesi, Izmri, Bursa, Konya, Adana, Istanbul asliye altıncı hukuk mahkeSamsun Memleket hastanelerinde yamlacak ve buralarda muayene olunmak mesinden: için bu hastanclerin bulunduğu Vil'âvetin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Davacı Fatih Nişanca caddesi İspa nakçı sokak 17 numarada oturan Medi Müdürlüklerine istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. E Örneği aşağıda gösterilen, noterlikçe tasdikli bir taahhüd senedi ha Altan tarafmdan kocası olup Edre «bu sened istekli tarafmdan avnen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneğinde midin kızılkeçili köyünde ikamet et görüldüğü veçhile kefili tarafmdan keza aynen ve tamamen yazılarak imzamekte iken şimdiki yeri belli olmıyan lanacaktır.» Mehmed hakkında ikame eyladiği bo F 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğrafı «cepheden alınmış ve ince kâşanma davasınm müddeaaleyhin gıya ğıda basılmış oiacak.» 'bında icra kılman tahkikat '7e muhake3 Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar, Yurdda okumaya ve ileride mecburî mesi sonunda: İki taraf arasmdaki şid hizrretlerini yapmaya engel oiacak bir hastalığı veya arızası olanlar kabui detli geçimsizliğin sübutuna binaen edilmezler. Türk kanunu medenisinin 134, 138, 142 4 îsteklLerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların Vekâletçe alındığı ve 150 nci maddeleri mucibince boşan adreslerine oildırildiği gibi kabul edilip edilmedikleri de gene adreslenne malanna ve ayni kanunun 148 inci madayrıca bildirilecektir. desi mucibince veJâyet hakkınm anaya TAAHHÜD SENEDİ ÖRNEĞİ tevdiine mütedair gıyaben verilen 3/7/ î Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıb Fakültesin939 tarih ve 9S8/1486 numaralı gıyabî den tabib olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, Yurdda geçirdiğim hükmün müddeaaleyhin ikametgâhınm zamanın «tatiller de dahil» üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimaî meçhulıyetine binaen on beş gün müdMuavenet Vekâletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul detle ilântn tebliğine karar verilerek etmediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti terk eylediğim takdirde Yurdda benim için sarfolunan paranın iki katını ödemeği ve tıb mezkur hüküm fıkrası tebliğ yerine geçtahsilmi terkettiğim veya sıhhî sebebler dışında Fakülteden daimî olarak mek üeere mahkeme divanhanesine talik çıkarıldığım yahud Yurdda bir seneden az bir müddet kalarak Yurdu teredildiği ilân olunur. kevlediğim takdiıde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen ödemeği senedi benden istenilecek paralar için ödemek ^ m Neslin ırkın islahı ™ ve bu taahhüd olduğum mucibince itibaren % 9 faiz yürütülmesini ve 2,000 mecburyetinde tarihten Türk çocuğunun yaşaması yolunda sayılı kanunun diğer cezaî hükümlerinin de hakımda tatbikini kabul ve doğum ve bakımı için taahhüd eylerim. Profesör General Sarih ikametgâh adresi Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ın bu taahhüdname mucibin^e ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için üç yüz l'ra iki hısımdan ıbaret müddeti için 1,800 liraya ve iki katım rURK ÇOCUĞUNU NASIL olmak üzere bütün tahsil olduğu takdirdecem'an liraya kadar parayı, faizıle ödemek mecbunyeti hasıl 3,600 YAŞATMALIDIR? beraber, borçlu ile birlikte müteselsis kefil ve müşterek müteadlı birçok resimli son eserini kiselsil borçlu sıfatile ödiyeceğim. tabcılarda arayınız. Fiatı : Birinci Kefilin adresi (5423) g kitab 30, ikincisi 100 kuruştur ^ YENİGÜN " 30,000 „ Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi Çemberlitaş Peykhane sokak No. 4 ZAYI Şerif oğlu Şevketin Cemileden te mellük suretile malik olduğu ve İskân idaresinden verilip Cemile namma mukayyed olan 1771 numaralı kanun mu cibince çıkanlan üçüncü tertib 3152 No. sıralı tasfiye vesikası kuponunda yazılı yedi bin yüz liranın tamamını Şevket tarafmdan 10 haziran 934 tarihli noter senedile bana temlik etmişse de işbu kuponu emanet olarak yedinde bulunduran Beyoğlunda Sakızağacmda 73 No. lı hanede sakin Sabri Can iadeden imtinaı üzerine aleyhine Istanbul birinci hukuk asliye mahkemesinde açtığım istirdad davası neticesinde mumaileyh mezkur mahkemenin 935/71 sayılı ve 1/7/936 tarihli ilâmile iadesine mahkum olmuş ve işbu ilâmı berayi tenfiz Istanbul 3 üncü icra dairesinin 936/2738 No. dosyasile icraya konması üzerine mu maileyh Sabri Can mezkur kuponu zayi ettiği cihetle aynen iade edemiyeceğini, mezkur icra dairesine resmen bildirmiştir. Binaenaleyh mezkur kuponun Maliye Vekaleti celilesine müracaatle za yiinden ikinci nüshası almmak mecbu riyeti derkâr ise de ilân tarihinden iti baren bir ay içinde her kim bulup iade etmezse mezkur kuponun hükmü ol mıyacağı bilinmek üzere üân olunur. Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Peşkirci sokağmda 8 No. lı hanede Fahriye Ceviz, fındık, badem ve saire Temızhk ışlerı amelesi için yaptırılacak 1400 çift postal mubayaası kapah zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 24/7/939 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encamende yapılacaktır. Muhammen bedeli 6580 ve ilk temi • natı 493 lira 50 kuruştur. Şartnamesi Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarmı ihale günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri. (5019) Muhammen bedeli 5154,00 Temizlik işleri arabalarına lüzumu olan muhtelif malzemenin mubayaası. 416,74 5556,50 Temizlik işleri arabaları için almacak demir malzeme. Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı malzemenin mubayaası kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 7/8/939 pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mua. melât Müdürlüğü Kaleminde görülebilir. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri. (5449) İlk teminat 386,55 Florya Plâjları Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Çorum leylî ve İstanbul neharî Küçük Sıhhat Memurları mekteblerine aluima şartları sunlardır: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 dan yukarı bulunmamak «yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği kalmamış olacaktır.» 2 Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak «lise sımflarında bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlarla kadro dolmadjğı takdirde orta dereceliler de alınır.» 3 İstekliler. bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekçelerini 15 eylul 1939 tar.hine kadar C°rum mektebi için Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine. İstanbul mektebi için İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü vasıtasile Mekteb Müdürlüğüne göndereceklerdir. «Noksan evrakla gelen dilekçeler muameleye konulmıyacaktır.» Gönderilecek evrak şunlardır: A Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, B Orta mekteb şehadetnamesi aslı, «daha fazla okumuş olanların şehadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmî vesika». C Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. «Bu raporu hastane baştabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafmdan mühürîü zarf halinde olarak gönderilecektir.» İşbu muayeneîer Ankara, Sıvas, Erzurum. Diyarbakır, Haydarpaşa, Nümune hastaneleri, İstanbul Cocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun. memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin bulunduğu Vilâyetlerin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüklerine bizzat müracaat edecekierdir. D Çıktıkları mektebden veya mahallî polisinden alınmış hüsnühal kâğıdı, E 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf «cepheden alınmış ve ince kâğıia basılmış oiacak». 4 Çorumdaki Leylî mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan başka bir de aşağıda örneği yazılı, noterlikten tasdikli taahhüd senedi verecekl e r d i r TAAHHÜD SENEDİ ÖRNEĞİ Çorumdaki Levlî Küçük Sıhhat Memurları mektebine alınarak tahsil edip mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin tayin edeceği vazifede 5 yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul etmediğim veya kabul edip de muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhî sebebler dışında mektebden daimî olarak çıkarıldığım takdirde benim için sarfedilmiş olan parayı tamamen ödemeği ve bu taahhüd senedi mucibince benden istenilecek para için ödemek mecburivetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faız yurütülmesini kabul ve taahhüd eylerim. . Sarih ikametgâh adresi Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ın bu taahhüdname mucibince ödemek mecburivetinde bulunduğu her ders yılı ıcın ıkı yuz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için cem'an 400 liraya kadar parayı, faizıle beraber, borlçu üe birlikte müteselsil kefil ve müşterek muteselsil borçlu sıfaıile ödeyeceğim. . Kefilin adresi (5428) KURU YEMiŞ ticaretile müştagil Mühim bjr Alman müessesesi bunlar için İstanbulda bir ciddî ihracat evinin mümessilliğini anyor. Teklifler 1232 Galata posta kutusu adresine gönderilmesi. Tashih Silivri mahkemesinden aldığım ilâmla babamın adını Ahmed iken Zihni, anamm adını da Melek iken Ayşe olarak tashih ettiriyorum. Keyfiyeti ilân ederim. Silviri Alipaşa köyünden Zihni oğlu Niyazi Topuzoğlu Dr BESİM ÛMER AKALIN'ın Dr. ZİYA NAKİ Kulak, burun, boğaz mütehassısı Istanbul, Türbe karşısı No. 119 Telefon: 22587 Mersin Liman İşleri İnhisarı Türk Anonim Şirketinden: Dört silindir]}. dizel. şaft. kovan, bronz pervanesi beraber olarak (seksen beygir kuvvetiııcte) soğuk havalı bir deniz motörü satm almak istiyoruz. Satmak ıstiytnlerin fiat ve şartlarını şirketimize bildirmeleri ve bir de kataloğ göndermeleri lüzumu ilân olunur. (5446)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog