Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Büyük Edib Halid Ziya Uşakhgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. n KIRK YIL unallıncı yıl s a y ı : 5 4 5 5 ı. , umhuri . . . . Telgraf v e mektl2 C 1919 dan 1937 yllına kadar LEON CAHENRAYMOND RONZE EMILE FOLINAIS DÜNYA TARİHİ Te?9|iine eden : GALIB Telefon: Başmuharrlr ve evli 22366 Tahrlr beyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 b ÎSTANBUE CAĞALOĞLÜ ftdresl: cumhuny«t. tstanbm. posta kutusu tstanbuL NO 248 Perşembe 2 0 Temmuz 1 9 3 9 o L n n r tttnn Cihan yasî ve içtimaî Danzı'o ordugâh haline geldi Polonya, her emrivakii karşılamağa hazır Bütün binalar askerle doldıı, tepelere toplar tabiye olundu, askerî hazırlık devam ediyor Fiatı 150, cildlisi 17i KANAAT KİTABI Şükrü Sökmensüer Beylandaki nutkunu irad ederken (Hataydan gelen diğer fotoğraflar 7 nci sahifede) Hatayda hazırlıklar 22 temmuz günü kışladan Fransız bayrağı indirilecek ve merasimle Türk bayrağı çekilecek Antakya, 19 (Hususî surette gı22 temmuz cumartesi akşamı saat 18 den muhabırımızden, telefonla) de kışladaki Fransız bayrağı indirilecek Fransız ordusu Hatayı terketmek üzere ve yerıne merasimle Turk bayrağı çekison hazırlıklarını yapmaktadır. Askerle lecektır. Bu tarıhî anı tes'ıd etmek için bütün Hatay halkı hazırlanmaktadır. atay Valılığıne tayin edilen Şıik rin mühim bir kısmı vilâyeti esasen terket[Arkası Sa. 7 sutun 4 te] ru Sokmensüerın vazıfesıne baş miş bulunmaktadırlar. laması uzenne, yırmı senedenberi devam eden yurekler acısı bir hasretin son safhası da kapanmış, bu sevgılı yurd parçası, anavatanın temız ve sıcak kucağında lâyık olduğu yerıni almıştır. Artık Hatayda Cumhurıyet hükumetınin istisna tanımıyan yapıcı ve ıleri görüşlü kanunları hıiküm sürecek. Maddeten bizden ayrı kalmış olmalarına rağmen Hataylı ırkdaşlarımızın yirmi sene zarfında bütün ruhlarile Atatürk Türkiyesine sarıh kaldıklarına eminiz. On dokuz sene evvel Antalyayı ziyaret ederken Ebedî Şefimizın önünde gözyaşları döken karalar giyinmiş Hataylı genc kızların hayalini unutmadık. Bir Türk konsolosunun İskenderuna yaptığı seyahati fırsat bılerek, resmî otomobilin ucundaki Türk bayrağını öpen, koklayan Hataylı delıkanlıların coşkunluğu aklımızdan çıkmadı. Yüzde yüz bizim olan bu yurd parçası şüphe yok ki bizden ayrı kaldığı müddet bAyunca da ruhan gene bizimle beraber yaşıyordu. Memlekette yapılan inkılâbları yakmdan takıb etmiş, onların derin manasını hazmetmeğe çalışmıştı. O halde şimdi sevgili Hatayımızin en kısa bir zaman zarfında bize yetişeceğini, Atatürk Tıirkiyesine lâyık ileri vatandaşlar kütlesi halinde yurda fikir ve irad« mahsulleri katacağını tabıî Misafir he. et, Ankarada otellerinden çıkarken sayarız. Ankara, 19 (a.a.) Reisicumhur Massigli ve maiyeti olduğu halde OrgeYalnız Hatayda yaşıyan ekalliyetler hakkında bir çift sözümüz var: Bu vatan İsmet İnönü bugün saat 16v30 da Çan neral Hutziger'yi kabul buyurmuşlardır. [Arkası Sa 9 sütun 3 tc] daşlardan bir kısmı yirmi senelik Atatürk kayada beraberınde Fransız büyukelçisi llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIHMIIIIIt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIMIIIIIIIIII miMIMIMIIIinill MIMIIIM irkılâblarınm ne demek olduğunu herhalde kavrıyamamış olâcalclar ki içlerinde kötü propagandaya alet olarak paniğe tutulanlar, yurdlannı terketmek istiyenler görülüyormuş. Bizi impratorluk devrinden ayıran doldurulamaz uçurumu farkedemiyen bu zavallıların vaziyetine acımamak elimizden gelmiyor. Hataydaki Ekalliyetler H Danzig serhest şehrinde Polonyalüann bir mühimmat deposu Cumhur Reisimiz, dün SamanpazarınGl. Hutziger'i kabul ettî Dün gecedükkân yandı da 22 Ankara, 19 (Telefonla) Bu gere saat 9,30 da Ankarada Samanpazârından bir yangın çıkmış ve derhal etrafa siaryet ederek korkunc bir şekil alrmştır. Yangın, Samanpazarında hırdavatçıhk eden bir Musevinin dukkânındaki eletkrik kontağından çıkmıştır. Gerek bu dülckânın, gerekse bu civardaki dığer dukkânların kâmilen ahşab olması, ateşin kolayca tevessüüne sebeb olmuştur. Yangın başlar başlamaz itfaiyeye haber verılmiş ve dört dakıka zarfında itfaiye grupu yangın yerine gelmiştir. Fakat dükkânların ahşab oîması, ateşin derhal söndıirülmesine ımkân vermemiştir. İtfaiyenin bütün gayretıne rağmen yangın saat yarıma kadar bütün şiddetıle devam etmış ve 22 dükkân yanmıştır. Saat yarımdan sonra ateşin sirayeti durdurulmuştur. Yanan dükkânlar, manifatura, hırdavat, tuhafiye, bakkahye üzerine iş yapan tacirlere aıd olduğundan maddî zararın büyük olduju zannolunmaktadır. II I l l l l l l •• Ankarada büyük bir yangın oldu Varşova 19 (a.a.) Bir Polonya membaından bildirildiğine göre hakikî bir müstahkem ordugâh haline gelmiş olan Danzıg'deki askerî hazırlıklar sistematik surette devam etmektedir. Danzig'in bütün mektebleri alman kıtaatı tarafından işgal edılmistir. Dün serb«st şehir yakı nında topçu talimleri yapılmıstır. Dan zig'in umumî binalarile sehır cıvarındaki tepelere tayyare dafı topları yerlestirıl miştir. Ovalara ağır toplar tabiye edılmistir. Bu askerî tedbırlerin hedefı, müeliâh lArkasi Sa 9 sutun 5 te\ Millî Müdafaa Vekili Naci Tınaz da, misafir heyet şerefine bir öğle ziyafeti verdi Talimatname değiştiriliyor m Porf. Mazhar Osman: «Ilk yapılacak iş, eroin imal ve ithalini, kokain gibi, menetmektir» diyor Keyif verici zehirlere karşı hükumet ıdarelerıni gevşeklıkle ıtham edecek kavesaıtile açılan mücadele, çok iyi netice dar şümullu olmadığını da kabul etmek ler vermiş olmasına rağmen, bu zehirlere lâzımdır. Bu kötü alıskanlığın daha zımüptelâ olan bedbahtlar aramızda hâlâ yade, beyaz zehir alısverisinı geçım vasıeksik değıldir. tası addeden bir takım serserıler yü^ünBir aralık gazete sütunlarına da akse den, taammüm etmekte olduğu, hak:kaden bir iddiaya göre, beyaz zehir isti te daha yajiindır. malinin taammümündc başlıca amıl, ha Bundan evvel, beyaz zehir kurbanlapisanelerdir. Ruhan tereddi etmiş clan nnın bir tecrid kampında toplanması fıkri lar üzerinde yapılan menfi telkinler, daha ortaya atılmıştı. çabuk tesirini göstermekte, ve üzümün Beyaz zehir ticareti yapan ve bu zeüzüme bakarak kararması kabiîinden hiri kullananların gayrimeskun adalardan mahkumlar, birbirini teşvik ederek salgın herhangi birinde, bu deş'um iptılâdan halinde beyaz zehirlere alışmaktadır'ar. kendılerini kurtarıncıya kadar ahkonul\Arkası Sa. 9 sütun 5 te] Ancak, bu iddianın, bütün hapisaneler »11111 ri IIIIII11 lirilllt , tılllllllllllllll ADLİYE VEKİLİMİZİN BEYANATI Neden korkuyorlar? Ne var? Kendilerini yiyeceğimizi mi vehmediyorlar? Hataylı azlıklar, Türkiyemizin başka yerlerinde yaşıyan hemcinslerine bakarak sinirlerini biran önce yoluna koymalıdır]ar. Mahiyetini halktan ve doğruluktan alan Cumhuriyet hükumetinin takib ettığı ba^a bir yol yoktur. Evvelki ak«am, Antakyada bir nutuk sövüven Sükrü Sökmensüerin ağzında bu hakikat nekadar açık olarak ifadesini buluyor: Islahhane Edirneden Ankaraya nakledilecek Fethi Okyar, mahkemelerin daha seri çalışma imkânları üzerinde tetkikat yapıyor Emniyet ordusuna 153 polis iltihak etti Şehid polis abidesi de açıldı IIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllillllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIlllMlllltllllllllllllllllllIIIIIMIIIIt NADIR NADt [Arkası Sa. 9 sütun 1 de] BUGÜN 5 inci sahifede : Türkkuşunun gayretleri Yazan: ABİDİN DAVER Fethi Okyar, dün Adliye binasından çıkarken Dün Taksimde yapılan merasimden iki intıba (Yazısı 6 rtcı sahifemizde) (Yazısı 9 uncu sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog