Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

f Kemal Atatürk Ruzvelt Mussolini UÇ A DA M Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal BUkerman Fiatı 100 kuruştur. \ Yazan: General SHERRILL Her kitabcıda bulunur. yil I u m h u riyet İSTANBUL C A G A L O G L Ü E/107 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyat, îstanbul Posta kutusu: tstanbuL No 248 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 İzzet Bahçs •mde Byn S A H aa ve muazzam s ||Vreyeti Ayrıca ^Bfl Her akşam Taksimde Mtğm ^ A e s i n d e 2 Temmuz 1939 MISIR RAKKft Skst Avrupada endişe Ingiltere, Berlin, Bükreş ve Paris elçilerini Londraya çağırdı, Fransız kabinesi, yeni tedbirler aldı, Almanlar Danzige mühimmat gönderiyorlar Danzig ihtilâfı hâd bir safhaya giriyor « Cumhur Reisimiz, Savarona yatından, kendisini Dün Millî Şefin de bulunduğu şenlikler çok parlak oldu Büyük Deniz Bayramı inönii akşam Ankaraya hareket etti selâmlıyan Istanbullulara mukabele ediyor 4 Alman lıududu civannda manevralarda bulunan Leh askerleri Londra 1 (Hususî) Danzig vazi yeti siyasî mehafilde endişeler uyandır maktadır. Son gelen haberlere göre, Almanlar Vistül nehri üzerinde köprüler inşa etmekte ve harb faaliyetine germi vermektedirler. Danzig'de teşekkül eden gönüllü teşkilâtına kumanda edecek Almaa zabitleri bugün Danzig'e muvasalat et mişlerdir. [Arkası Sa. 8 sütun 1 dC] j HATAYDA AF Askerlik ve yeni teşkilât kanunlarının metinleri Vilâyet merkezinin Antakyada kurulması kararîaştırıldı, lâyihalar encümende tetkik edilmektedir Millî Şef. tstanbul Kumandanı General Halisle bi»gerüşme esnasında Altın kaynağı Bir endüstri Türhiyemizin bütün ihracatı vasatî olarak 200 milyon lira zse, yarın mükemmelen ihzar etmiş olacağımız turizm endüstrisi yalnız kendi başına memlekete en asağı bu kadar para getirmiş olacaktır. Ankara: 1 (Telefonla) u endüstri, turizm endüstrisıdır, ki güzel ve mamur bir memlekete mılyonlarla ve milyonlarla altın getirir. İstanbul şehrıle onun bir yandan Ankaraya, dığer yandan Izmire kadar uzanacak hinterlandı dünyada kolay kolay bir eşi daha bulunamıyacak bir turizm sahasıdır. Millî Sef, dünkü deniz yarışlarını takib ederken Hiç mubalâğa etmeksizin şunu söyliyeceğiz: Türkiyemizin bütün ihracatı vasatî olarak iki yüz milyon Türk lirası ise, yarın dört başı mamur bir mükemmeliyetle ihzar etmiş olacağımız turizm endüstrisi yalnız kendı başına memlekete en aşaCumhur Reisimiz îsmet İnönü, Türk şehrimize şeref vermişlerdir. leceğini haber alan İstanbullular, dün fevğı bu kadar para getirmiş olacaktır. denizciliğine kabotaj hakkını bahşettıği Millî Şefin Lozanda kazandırdığı za kalâde bir gün yaşamışlardır. Gördüğünü iyi gören ve işlerin haki büyük günün bayrammı denizciler ve Is ferlerin en büyüklerinden biri tes'id oluŞehir, sabah erkenden baştanbaşa baykatini bilen her ecnebinin tasdik etti tanbullular arasında geçirmek üzere, dün, nurken Cumhur Reisimizin İstanbula ge[Arkası Sa. 7 sutun 1 de] ııııı llllllllll IIMUIIIIIIIIMIIIIIIIIMMIIMIIIIIIIIIIIIIIıllllllllllllllllPIIIIMIIIIPIIIIIIIlirilMnMIIIIIIIIIMMIIIIIIIIiniPIIIMIIIMIIIIIMIIIMIIiniIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIlMMIMIIIIIIMIIIIIIIIııl MIIMIIMIMIIIIII 1II1IIIHI11IIMiııtıiM ği bu keyfiyet biz Türklerin üzerinde | ııııı llllllllll IIMUIIIIIIIIMIIIIIIIIMMIIMIIIIIIIIIIIIIIıllllllllllllllllPIIIIMIIIIPIIIIIIIlirilMnMIIIIIIIIIMMIIIIIIIIiniPIIIMIIIMIIIIIMIIIMIIiniIIIIIIIIIII ısrarla duracağımız medenî ve hayatî bir mevzudur. B a r o r e i s i n i n Memlekette halkın ve devletin en zarurî ihtiyaclarına ce\ab verecek asgarî bir endüstri hayatı yaratmak ve yaşatmak için yüzlerce milyon lira sarfettik ve ediyoruz. Buna itirazımız yoktur. Fakat bu sarfiyatın yalnız şimdıhk dörtte birile ve Satie meselesi dolayısile bilhassa ticanıhayet giderek yarısile her yıl bize bütün ret sahasında maruf iki avukat hakkında Türkiye ihracatının mecmuu kadar parayı son tahkıkatın açılmasına karar verilmesi havadan getirecek turizm endüstrisini arve bu iki avukatın tevkifi, adlî mehafilde tık olanca ehemmivetile gözönüne alacaalâka uyandırmış ve Baro idare heyetının ğımız zamanlar gelmiştır. istifa edeceği ve bu avukatların yalnız Turizm endü^trisinin teessüsü memleidare heyetinden değıl, avukatlar kanunu ketimizin zenginlisüni her yıl onda iki mucibince meslekten dahi ayrılmalan nispetinde artıracaktır, ve taş atıp da koicab ettiği söyleniyordu. Bundan başka, lumuz yorulmadan tahakkuk edecek olan avukatlar arasında da geniş bir tasfiye bu yeni gelir gıttikçe artarak devam edeyapılacağı hakkında ortada bazı şayialr cek bir zenginlik kaynağı olacaktır. Üstedeveran ediyordu. lik memleketimizin şöhretini ve milletimi[Arkası Sa. 7 sutun 6 da] zin asaletini dünyanın dört tarafına yavacaktır. Cihanda esi olmıyan güzel İs\ B U G Ü N: tanbulun yeni ka'Uınmasma ise bundan daha kuvvetli manivelâ buluna 9 ııncu sahifede maz. Istanbulun imarına zaten el atıldı. Şimdi yapılacak şey turizmi gbzönüııde Yeşilköy talebe kampından bir intıba YUNUS J lArkası Sa. 5 suL (Yazi8i 5 inci sahifemizdedir) Taksimde yapılan merasim B i i ib t Ankarada bulunan Hatay heyeti, Atatürkün manevî huzurunda.* Ankara 1 (Telefonla) Hükumeti mahkum olanları affa tarar vermiştir. miz, Hatay medisinin teşekkülü tarihi o Bundan başka evvelce Türkiyede bululan 29938 tarihine kadar işlenmiş suç nanlardan, Hataya gittiklerini 1940 yılı lardan dolayı Hatayda maznun veya {Arkası Sa. 8 sütun 5 te] nilllilliniHllllllMIMMIMIHIIlllllllMIIIIIIMIfltlllllllllllllllllMlllllllllltllllllinilllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllIllinillllllllllllllllllllllillliillltllA llllllilliniHllllllMIMMIMIHIIUIIIIIMIIIIIIMIfltllllllllMIMIIIIMIIIIIIIIIItlll Tlb l Talebe k kamplan ayın onunda faaliyete geçiyor Orta mekteb talebeleri için de Maltepe ve Kandillide iki büyük kamp açılacak l Hasan Hayri Tan, mevkuf avukatların vaziyetini anlatıyor Eski Arnavudluk Kralı dün şehrimizden ayrıldı • H• II Haftalık radyo programı ArnavudJuğun Italyanlar tarafından işgali uzerine memleketimize iltica eden sabik Arnavudluk Kralı Zogo, refakatinde Kraliçe Jeraldın, küçük Vehahdı İskender ve maiyeti erkânı olduğu halde dün gece saat 21,30 da Rumanya Seyrısefain şirketinin Besarabia vapurile Köstenceye hareket etmıstir. Kral Zogo ile Kraliçe Jeraldin Rumanyadan Lehistan yolıle Fransaya gidecekler ve Paris civannda kâin Versayda kiraladıkları köşkte ıkamet edeceklerdâr. Kral Zogo bilâhara Londravı da ziyaret edecektir. Resmimiz, Kral Zogoyu ve Kraliçe Jeraldini vapura giderken rıhtımda göstermektediTj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog