Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

BUyUk edib HALİD ZİYA UŞAKLIGİLİN yeni eseri: ihtîyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. Onaltıncı yıl sayı: 5454 umhuri r e l ggr a t Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. Milliy Çarşamba 19 Temmuz 1939 ub Te mekt ^ CAGALOĞLU Varşova, Danzige yapılacak tecavüzü derhal karşılayacak Hitler, Danzig Devlet Reisi mi olacak ? Polonyanın Almanyaya kat'î bir ihtarı Po Idare .L 248 N o ve matbaa fcısnu 24299 24290 olduğu Kanaat kitabevinin neşret: Ankara Kütübhanesi Tarih da çıkan bu eser, milliyet cer< afinm kaynaklarmı ve tarihte almış uğ« istl1 kametleri izah etmektedir. Fiatı 100 kuruştur. Paul Henry'den y 1 d F h i eden Fehmi Ba JHesel Hatay Valisi Antakyada mühim bir nııtuk söyledi «Burada maziyi hatırlamıyacağız ve istikbale bakacağız » (Sureti mahsusada ğiden arkadaşımızdan, telefonla) Antakya 18 (Telefonla) S o n günlerde bir takım Hataylıların memleketlerini terke davet eden bazı tahrikâün yapıldığı anlaşılmıştır. Bu tahrikât şu günde bazı Ermeni vatandaşlar arasında panik huîule getirtnek gayretini istihdaf etmektedir. Bu gece Antakyada Turizm otelinde verilen ziyafette Hatay Vaüsi Şükrü Sökmensüer, müteaddid hatiblerin nutuklarma cevab veren beyanatında bu noktayı bilhassa tebarüz ettirdi. Bu mühim beyanatın bu mevzua temas eden kısımlarını hulâsaten bildiriyorum: « Hatay vilâyet hududuna girdiğim aralardan itibaren beni müteessir eden bir takım haberler kulağıma erişti. Dünya bilmelidir ki, Ebedî $ef Atatürkün kurduğu ve Millî Şef Inönünün şerefle yürüttüğü esaslar bütün vatandaşlar hakında siyanen tatbik edilecektir. Bir takım vatandaşların böyle şerefli bir günde güzel Hataydaki yuvalarını terkederek uzaklaşmak arzusuna kapılmaları, beni büyük teeşsüre sevketti. Çünkü, bunlar Cumhuriyetin en yüksek ida\ArkaS' Sa. 9 sütun 1 de] Hava hücumları Ingilterede halkın müdafaası için hazırlık Sivil miidafaa bütçesi 90 milyona çıkarıldı, bir harb vukuunda Londradan 4 milyon insan dahile sevkedilecek Lcndrada bir «Hava hücumuna karşı miidafaa» tecrübesi. Londra 18 (Hususî) Sivil müda miştir. Bu suretle sivil müdafaa oütçesi faa işlerine tahsis edilmek üzere hükume 90 milyon sterline ıblâğ edilmiştir. [Arkasi Sa 9 sütun 3 te] ; tin emrine 15 milyon sterlin daha verillllll MIIMIIIII llll lllll 111111111IIM111 lllll III1IIIIIIIIMIII Pl llll IIIM rilllllllllllllllllll M11IIM1111M MIIIIIIHHMIMIIIMIIIIIIH MIIMIIIIIIIIIMI' Danzig Almanlarının bir nümayişi (Levhalardan birinde «MemleketİTiizi Almanyanm içinde istiyoruz» ve diğerinde «Fürerimizi selâmlayınız!» cümleleri okunuyor) Maarif Şurası Varşöva 1£ (Hususî) İngiliz as şal Ridz Smigli'yi, Hariciye Nâzın Mikerî heyeti reisi General Sir İronside buralay Beck'i ve Leh ordulan Erkânıharsabah.Leh ordusu başkumandanı MareSa. 9 süiun 4 te] âârif Vekilisayın Hasan Ali Yücelin güzel bir hutkile açılân Maarif Şurası; iki gündenberi çalışmalarına başlamış^ büluriuyor. Kiiltür hayatımızı döğrudan doğruya alâkadar eden bu geniş çaplı hareket, doğuracağı netrceler itibarile yürduri her tarafmda merakla.takib edihnektedir. ' Esasen bizde maarif meseleleri her zaman bütün memleketi saran bir alâka havası uyandırmaktan geri kalmamıştır. Yarınki Türkiyenin temeli , diyebileceğimiz maarif teşkilâtı, halk tarafmdan hergün sağlam, hergün daha mütekâmil görülmek isteniyorsa bu, memleket • namına ancak sevindirici bir hâdise sayılabilir. Sık' STK yazarız. sık sık okur ve işitiriz: Maarif işlerini. bir. türlü yoluna ko^ yamadık.. Yurda binlerce kilometrelik demiryolu kazandıran, büyük fabrikalar kuran ve işleten, iktısadî varlığımızı yoktan yaratan 15 senelik Cumhuriyet idaresi, yazık ki maarif sahasında da ayni muvaffakiyetleri Jcaydedemedi. Evet, herşeyde Mackadan bir kısım İstanbul bostanlarının görünüşü olduğu gibi kiiltür sahasında da şüphesiz Lâğım sularile sulanan bir kısım bos kısrnının bu pis sularla sulanmış bostarrlareskisine nazaran kıyas edilemiyecek kadar tanların, halkımızın sıhhatini tehdid ettiği da yetişen sebzelerin çiy olarak' yenilme büyük ilerlemeler var. Fakat gönül ister ni, her sene, bilhassa bu mevsimde çoğa sinden ileri geldiğini nazarı dikkate alan kı Cumhuriyet maarifinin başafdığı hamlan epidemik hastalıklardan mühim bir [Arkası Sa. 9 sütun 1 de^ leler de Cumhuriyet ordusunun, Cumhuri IIIIIIIIIIIIIMllllllllllllllllllllllMMIIIirillllllllllllllllllllllllllUIMIIIIIIIIIIIIHIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInillllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIMIIII yet iktısadiyatının ve Cumhuriyet sanayiinin başardığı hamlelerden hiç geri kalmasın, hatta onları aşsın, daima onlardan daha ileride bulunsun. m Şikâyet hakhdır; yalnız şu var ki bize mahsus değildir. . İçtimaî bünyeleri büyük değişikliklere uğrayan milletlerde maarif ve terbiye sistemleri, bir müddet devam eden bir istikraTsızhğa mahkumdurlar. İçtimaî bünyenin desişmesi, cemiyetteki yaşayış şartlannın, âdetlerin, an'anelerin, kısacası ferdlere hâkım olan dünya görüsünün değiş mesi demek olduiuna göre, buna en ziyade maarif ve terbiye sisteminin maruz ka Belediyenin yeni kararları •*/... Şehir hududları dahilinde, içinden lâğım suyu geçen tek bostan bırakılmıyacak;. Küçük bayilere az kâr bırakılması, geniş bir Moskova müzakereleri satış teşkilâtı kurulamamasına sebeb olmaktadır hâlâ müspet bir neticeye Son günlerde havaların fazla sıcak gitmesi yüzünden şehrin birçok muhitlerınvaramadı de buz sıkıntısı çekildiğinden şikâyet ediliyor. Buz fabrikası, günde yüz yirmi beş ton buz istihsal edebilecek kabiliyette bulunmasına rağmen, istihlâk miktarı, vasatî 60 70 ton arâsındadır. İstihsal •miktarının az olmasında, buz dolabla.rının günden ^üne taammüm et mekte bulunması mühim bir arrlil olduğu gibi, istihlâk miktarının azhğında da. bayi teşkilâtının noksan olması âmil olmaktadır. / • Buz sarfiyatı en fazla haziran, tem muz, ağuştosolmak üzere senenin üç ayına inhisar etmektedir. , 934 senesinde 7900 ton buz sarfedilM. Strang • miş olmasına mukabil 937 senesinde Londra 18 (Hususî) Sovyetlerle 7700 ton.sarfedilmiştir. Moskovadaki İngiliz ve Fransız elçüeri Güçlük nerede? arasında dün yapılan mülâkat, vaziyette Buz satışı büyük bayilerce idare edilherhangi bir değişiklik husule getirme mekte, küçük bayilere bunlar tarafından miştir. tevziat yapılmaktadır. Buzun kilosu yüz Son günlerde hararötlenen bir Moskovadan bildirildiğine gore, Al paradan narka tâbi tutulduğu için küçük ticaret: Buz satışı man elçisi bir iki güne kadar Berline gi[Arkasi Sa 9 sütun 3 tel derek Sovyetlerle Ingiltere ve Fransa a ıııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııııııııımıiMilııııııııııııııııııııııınıuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMimıiii; rasında cereyan eden müzakereler hakkmda Berlin hükumetine şifahî izahat verecektir. [Arkası Sa. 9 sütun 4 te] Vaziyette yeni eleğîşîklik yok Halk, buz tedarikinde niçin sıkıntı çekiyor? ..^M' 4 . Filistinde yeni hâdiseler Asilerden mürekkeb otuz kişi bir Arab köyünü bastı, iki taraftan da yaralılar var Sonyağmurların tahribatı Samsun civarında sellere kapılarak boğulanların miktarı kırk beş olarak tahmin ediliyor Malik Kevkeb, dün tahliye edildi »i ( Ayancıkta bütün memur evleri yıkıldı ") Reasürans ikinci müdürü vaziyeti anlatıyor Denizbankın Fmdıklıdaki Satie binası tahkikatında aleyhlerine takibat açılarak tevkif olunanlardan Millî Reassiirans şirketi eski ikinci müdürü Malik Kevkeb, dün serbest bırakumjştır. Hakkmciaki tahkikatın, kendısi mevkuf olmıyarak devamınâ müsaıd safha görülmesi üzerine serbest bırakıldığı anlaşılan Malik Kevkeble dün görüştük. Bize şunları söyledi: « Hakkıtnda verilen bu tahliye karan, hakikatin bir tecellisi ve cereyan eden adlî tahkikatın bitarafhk ifade eden ilk neticesidir. Cereyan edecek muhakeSeylâb âfetine uğrıyan Samsundan bir mede de, hakikatin, adalet icablarına tam Samsun 18 (Hususî) Evvelki gün Hamzah köylerile cîvîrrm sel basmıştir, manasile uygun tecellisini göreceğimizden I katiyetle eminim. Salie binası meselesi et öğleden sonra burada sağnak haîinde Birçok evler su altında kalmış, demiryo* lArkast Sa. 9 sütun 2 del LArkası Sa. 9 sütun 6 da\ şiddetli yağmurlar yağmıştır, [Teke ye, NADtP NADt TArkast Sa 9 sütun 3 te] Mekteblere girme şartları Istanbul mekteblerinin kayıd ve kabul şeraitini bugünden itibaren hergün 4 ün cü sahif emizde bulacaksınız. Filistinden gelen son resmilerden: Yahudi polisleri Arabların üzerlerinde silâh arıyorlar Znei sahif emizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog