Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

/ " 1919 dan 1937 yllına kadar ^ LEON CAHENRAYMOND RONZE EMILE FOLINAIS DÜNYA TARİHİ Terctime eden : GALIB KEMALI SÖYLEMSZOĞLU Eski Moskova sefiri Cihan Harbinden sonraki beyııelmilel siyasî ve içtimaî hâdiselerin yegâne taribi Fiatı 150, cildlisi 175 kuruştur. ingiltere • Polonya ittifakı 9 KANAAT KITABEVI yilı c/ico tSTANBUL C A G A L O G L U « . , 0 T i: 0 4 0 0 Telgraf ve mektub adresl: CumUurfy«t, îstanbul Posta fcutusu: tstanbuL No 246 « a » « 0 I eHltîlUZ Telelon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 umhuriyef | Û I bOO Q Q Piyano akordiyonlarının Türkiye uj mumî acentası Jor; D. Papajorjiu Yüksekkaldırım No. 90 HOHNER Dünyanın en meşhur Varşovada yapılacak müzakerelerde IngilizLeh hava kuvvetlerinîn tek kumanda altında HASAN Â Ü YÜCELİN NUTKU Maarif Vekili: "Mııhtelif derecedeki mekteblerin birleştîrilmesi esası tespit olunacak birbirinden şikâyetinin sebebi, tahsil kademelerinin Harb ve sıılh münferid ve mücerred vaziyette bulunmasıdır,,diyor cepheleri arasında Miiphem ve umumî şeklinde dava Danzig'e miinhasır olmaktan çok uzak ve ona nispetle yiiz kere, bin kere daha biiyiik görünüyor anzıg içın harb olur mu? Bu sualın cevabı kat'ıyetle verılmış bulunuyor. İngıliz Başvekıh M. Çemberlayn eğer Danzıg meselesının kuvvetle hallıne teşebbus olunursa İngiltere ile Fransanin Lehıstan Iehıne ve deıhal vaziyete müdalnlelerı muhakkak olduğunu açık sdyledı ve aynı zamanda eğer Almanya isterse Danzig rejımi üzerınde makul tadıl ve ıslah vucude getırecek muzakerelere gırışılmesı mumkün olduğunu ılâve ıle beraber yalnız Danzig ışınden dolayı bir harb çıkmaz dusüncelerıne yer olmadığını ve eğer makul sulh yolu tutulmazsa yalnız Danzig meselesinden bır cıhan harbi çıkabıleceğini sarahatle ve kat'ıyetle tekrarladı. Demek ki yalnız Danzig meselesinden dolayı eskisine rahmet okutacak yeni bir cıhaıı harbi zuhur edebilecektir. (Yalnız Danzig meselesinden dolayı) sözıi, hal ve vaziyeti izaha kâfi değildır. Danzig işi bütün Avrupayı ve gicîerek belki bütün dünyayı biribirine katacak olan gerginlığin sadece bir mehenk taşından ibarettir. Danzigden dolayı harb çıkabılir demek, harb ve sulh cepheleri arasındaki tezadın sulhan hallıne çare bulunamıyor demektir. Danzig bu tezadlar içinde sadece küçük bir cüzden başka birsey değildır. Müphem ve umumî şeklinde dava Danzıge münhasır olmaktan çok uzak ve ona nıspetle yüz kere, bin kere daha büyuk görünüyor. Bu vaziyeti ÇekoSlovak ve Arnavudluk işgallerıle onları takiben ileri sürulen (hayat sahası) iddiaları dogurmuş oldu. Nerede başlayıp nerede ve nasıl biteceği belli olmıyan iddialar. Bu iddialar karşısında pek çok milletler kendilerini hayat ve ıstıklâllerinde tehlıkeye maruz gördüler, haklı olarak kuşkulandılar ve kendilerini koruyucu tedbirler aldılar, alıyorlar ve ati için daha etrafh hesablar yapıyorlar. ÇekoSlovakyadan sonra Birleşik Amerika Devletleri Büyük Cumhuriyeti Reisi Mıster Ruzvelt, bütün muallâk meseleleri hallederek silâh yarışına nıhayet verebilecek bir konferans akdini teklıf etmişti. Almanya ile İtalyaya tevcrh edılmiş olan bu teklıf redle mukabele gördü. Sulh cephesinin baş devleti olan İngiltere konusma yolu ile ihtilâflı meselelerin hallolunabileceğini pek çok defa ifade et Maarif Şurası dün merasimle açıldı Gıiinyada Leh askerierinin buyuk bir resmigeçidi Londra 17 (a.a.) îronside, bera veccihen Croydön'dan hareket etmiştir. Röyter ajansının diplomasi muhabiri, berinde Polonyamn Londradaki ataşelArkaşı. Sa. 9 sutun 5 fe] ' mıhteri olduğu halde Varşova'ya müteAnkarada Maarif Şurasınm açılışma aîd iki intıba. Solda: İçtima esnasında Hasan Âli Yücelin nutku dinleniyor; sağda: Maarif heyeti Atatürkün manevî huzurunda Ankara 17 (Telefonla) Yüksek mesaısını açmıştır: Maarif Şurası bugun İsmet niönü Kız « Maarif Şurasının sayın üyelerı, nstıtüsünde toplanmış ve Maarif Vekili Şuranın ılk toplanmasını açıyorum. Hasan Ali Yücel aşağıdaki nutkile Şura [Arkası Sa. 9 sütun 1 <fe] Fransız heyeti Ankarada Gümrük ve inhisarlar Vekili Raif Karadeniz, dün înhisar Teftiş Heyeti bürosunu ziyaret etti, Cibali tütün fabrikasında tetkikler yaptı Fransız askerî heyetinin dün sabah Ankara garında istikbalinden bir intıba Ankara M (a.a.) Orgeneral ekspresile şehrimize gelmiştir. Sayın ge yüzbaşı İrfan Alptekin tarafmdan karşi' Huntziger'in rıyasetindeki Fransız heye neral Ankara garında Korgeneral Sadık lanmış ve başta mızıka olduğu halde bir İnhisarlar Vekili Cibalideki tütün fabrikasında dünkü tetkikleri esnasında ti askeriyesi refakatlerinde mihmandarları Noyan, Ankara Garnizon kumandanı kıt'a asker resmi ihtiramı ifa eylemiştir. Orgeneral Hutziger'in riyasetindeki Şehrimizde bulunan Gümrük ve İnhi sabah beraberinde İnhisarlar Umum mü • ve Fransanm Ankara sefareti ataşemıli General Kemal Gökçe, Merkez kumanteri General Vorin ıle atasenaval aibay danı albay Ali Demir, Genelkurmaydan Fransız heyeti askeriyesi kurmay albay sarlar Vekili Raif Karadeniz, dün de tet dürü Adnan Halet Taşpınar bulunduğu lArkası Sa. 9 sutun 6 da^ kiklerine devam etmiştir. halde İnhisarlarin Sırkecideki teftiş heyeLahal olduğu halde bu sabah Anadolu kurmay albay Eşref Alpdoğan, kurmay ııiMiııııiMiı ııııııııııııııııınııııııııııiMiııııııtıı ıııııiMiııiMMiıııııı ıııııııtıiMiııııııııııııınınıınnııııııl ıııııııımıııuıınıiMiniHiıııııiııııııııııııııııııııinıııııııltııııııııiHinııtıiMU •< ı •> Miııiıınıııııııııııı [Arkası Sa. 9 sütun 5 te\ Gümrük ve İnhisarlar Vekili, dün YUNUS NAD1 /easî Sa. 7 sütun 3 fe] Hava taarruzlarına karşı pasif korunma faaliyeti Katü infaz edilen bir İılam hükmü IIIUIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllMIIIIIIIIIMnilllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllinilllllllllll Azabkapı meydanı Çatalcah Ali, bu Sokullu camii ile buna civar olan tarihî Komisyon, zabıta yardımcılarile mahalle ve sabah saat üçte Sultan çeşmenin etrafındaki binalar istimlâk edilecek ahmedde asıldı sokak birliklerinin sür'atle teşkiline çalışacak Çatalca civarında bundan üç sene Ka dar önce işlenen bir cinayet davasmda İstanbul Ağırceza mahkemesince veriien idam kararı, dün gece sabaha karşı burada yerine getirildi. Asılan, Alidir. Ali, Çatalca civarı köylülerinden bir gencdir. Yaşlıca bir kadınla bir erkeği, yollannı bekliyerek intıkam almak maksadıle öldürmekten suçlu olarak muhakeme edilen ve «küçük» denilen Ali, bu cinayeti ağabeysinin intikamını almak üzere işle dıği kaydıle suçlu yerindeydi. Sevk şekline, muhakemenin cereyanına ve son karara göre, Alinin ağabeysi Ahmed, Asımla Nefisenin kızı Zehra Nuriyeyi dağa kaldırıyor, dağ başmda tecavüz ettiği kızı, ondan sonra köye indirerek bırakıyor. Bu hâdıse üzerıne açılan davada, büyük kardeş bir buçuk sene hapse mahAzabkapı meydanının ileride kum olunca, küçük kardeş davayı takib eden Asımla Nefiseye km besliyor. AAtatürk köprüsü inşaatı günden güne ğabeysi hesabına kin beslıyerek, bir gün ilerlemekte olup pek yakında bitmek üzeLArkası Sa. 9 sutun 4 te\ redır. Köprünün iki başında açılacak mey alacağı şekli gosteren maket danlara aid hazırhklar da devam etmektedir. Bu arada köprünun Azabkapı ci[Arkası Sa. 9 sutun 5 tel . İstanbul itfaiyesi bir zehirli gaz tecrübesinde ve Vilâyet Seferberlik müdürü Nail (Ygzısı 7, nçi sahifemizde).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog