Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

illiyetler Kanaat kitabevinin neşretmekte olduğu Ankara Kutubhanesi Tarih serisi meyanında çıkan bu eser, millıyet cereyanlarmın kaynaklarmı ve tarihte almış olduğu istıkametleri izah etmektedir. Fiatı 75, cildlisi ^100 kuruştur. k Paul Henry'den tercüme eden Fehmi Baldaş Meselesi yn s a y ı . 0 4 0 ^ Vll cauı • K;1K9 umhuriyet İSTANBUL C A G A L O G L U İ G Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22366 Tahrlı heyetl: 24298. T e l g r a l Te m e k t u b a d r e s l : „ Münir Nureddin Bu akşam CADDEBOSTAN Gazinos A Y T E N idaresind Ayrıca MISIR RADYO MARKO BABEN Orkestrası ^^^7, Pazartesı 17 Temmuz 1939 Fransız askerî heyeti dün geldi ve Ankaraya gitti General Hutzinger diyor ki: tdare Zengin bir spor günü ve matbaa feısmı 24299 . 24290 Askerî liselerimizin su sporları ba^amı çok muvaffakiyetli oldu Fener stadında yapılan beynelmilel atletizm müsabakalarında yeni rökorlar kırıldı, atletlerimiz giizel dereceler aldılar hiren Adliye Vekâletine bağlanan Tapu ve Kadastronun yeni bır kadro ıle faalıyete başlamış olduğunu dun bir Ankara telefonu b'ue bıldırdı. Bu külfetli ve fakat mıllet ve memleket için çok menfaatlı işin Adliyece ve memnuniyetle deruhde olunması bılhassa Adliye Vekili Fethi Okyar tarafından ıltizam olunmuş olduğunu da ha evvel takdırle öğıenmiştik. Bu suretle yıllardır memlekette kurulup yürıitıilmesıne çalışılan en medenî müesseselerden biri ona lâyık olduğu hukukî ehemmiyeti verebilecek bir Vekâletimize intikal et mış oluyor. Bundan ıstısnasız bır umumiyetle hepimizin sevinmekliğimiz lâzım gelır. Artık bizim memleketemizde dahi tapu ve kadastornun mahıyeti iyice anlaşılmış ve üyük ehemmiyeti hakkile takdır olunmuş olduğuna hükmedebiliriz. Fılhakıka bizde kadastro sözünün orGeneral Hutzmger'in riyasetindeki Fransız askerî heyeti, taya çıktığı yirmı beş otuz senedenberı bu dün sabah Sirkeci garından çıkarken... amelıyenin bütün Türkiye için asırlık meHükumetimizle temasta bulunmak üze akşam eksprese bağlanan hususî bir vasaıye ıhtıyac göstereceğı de beraber ıfade re dünkü semplon ekspresıle Paristen şeh gonla Ankaraya gitmiştir. olunagelmıştır. Eğer işe ilk başlandığı İArkası Sa. 7 sütun 5 te\ giın ona lâyık olduğu ehemmiyet \erile rımıze bır Fransız askerî heyet gelmiş ve rek ciddiyetle yürünülmüş olsaydı, şımdi rremleketın kadastro işinin bir hayü kısmı halledılmış olurdu. Memlekette yık:!a cak fena bir zihniyet vardır: Tamamile tahakkuku bir parça uzun zaman iitıyen ıslere kolay kolay ısınamıyoruz. Halbuki böyle uzun zaman istiyen işlerde dahi ahnacak mesafenm uzunluğunu düsün miyerek ise bir ucundan başlamak ve hergün yürütülebildiği kadar yürümek lâzım gelir. Kaldı ki kadastro plân ve hartalarının tesisi için yenı yeni keşfiyatla yeni usuller Londra, 16 (a.a.) Eski Cebelütve akla hayrel verici kolayhklar elde ediltarık valisi General İronside bugün yamiştir. Bunların en amelilerinden istifahud yarın Varşovaya gidecektır. Yanındeyi ıhmal etmedığimız takdirde matlub da bir subayla Polonyanın Londra elçinetıcelere daha kolaylıkla ve daha çabuk lıği ataşemılıteri bulunacaktır. General, varacağımız muhakkaktır. halen yeni ihdas edilen «denizaşırı müKadastro, tapu sicillerinin fennî usuldafaa şefliği» vazifesini yapmaktadır. lerle en hurda teferruata kadar tam sıhLondradaki Leh mahfillerinden verilen hatli olarak tesisi demektir, ve bir kere malumata göre, İronside, Varşovada dört böyle teessıis olunan sicillerin ondan songün kalarak Mareşal Srnigly Rydz ve ra göreceği muameleler dahi ayni itina Polonya genel kurmayı ile görüşecektir. ile yürütüleceğinden böylelikle memleketMezkur mahfıller, bu seyahatin ve alâkate emlâk ve arazi bütün gayrimenkuller dar memleketler arasında aktedilen karşüphesiz ve nizasız kayıdlara ve istenilirşılıklı garantiler anlaşmasmın tabiî bir se hartalı plânlı senedlere bağlanmış olaneticesi olan bu görüşmelerin ehemmiyecaktır. Bunun nekadar ehemmiyetli oldutinin kayıddan müstağni olduğunu bildiriğunu anlatmak için memlekette hiç de az yorlar. YUNUS NAD1 Varşovaja gidecek olan lArkası Sa. 3 sütun 3 âei [Arkast Sa. 3 sütun 1 dei General İronside Tapıı ve kadastronun Şarkî Akdenizin en kuvvetli unsuru olan Adliyeye bağlanışı Türkiyenin sullı cephesine iltihakı, sulh isti yenlerin cephesini yenilmez hale getirmiştir., îngiltere ile Polonya arasında müzakereler Askerî Liselerin spor bayramından muhtelif intıbalar Eski Cebelitarık kumandanı, askerî bir heyetle beraber Varşovaya gidiyor Ingiliz askeri öldürüldü İlk umumî toplantı Maarif Vekilinin Tiençin şehrinde bîr nutkile bugün açılıyor Ankara 16 (a.a.) Maarif şurası nu, orta öğretim talımatnameler komis> 17 temmuz 1939 pazartesi günü saat on nu, orta öğretim programlar komisyonu, buçukta İsmetpaşa Kız Enstıtüsü konfe teknik öğretim ticaret okulları komisyonu, rans salonunda çahşmalarına başlıyacak teknık öğretim san'at okulları komisyonu, teknik öğretim kız enstitüleri komisyonu, tır. yüksek öğretim esas ve talebe kabul taİlk umumî toplantıyı Maarif Vekili Hasan Ali Yücel biı nutukla açacak ve limatnameleri komisyonu, yüksek öğrelim şura Vekillikçe tespit edilen ihtısas ko tedrisat ve imtihan talimatnameleri ko misyonlarma ayrılacaktır. Şuranın ayrı misyonu, neşriyat komisyonu, beden terbiyesi komisyonu, dılekler komisyonu. lacağı on iki komisyon şunlardır: İArkası Sa. 3 sütun 3 d«] Plân komisyonu, ilk öğretim komisyo•IIIIIIIIIIIMIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllMIIIIMIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllillllllllllllilllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllll Uzakşarkta vaziyet gergin Maarif Şurası . >^M Bir İngiliz askeri imtivazh 5» mıntakada nöbet bekliyor Puriyenin sürüklendiği akıbet ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııun,,.,, SAVARONAj Rîyaseti Cumhur yatı kızakta » • illllll I ."I ...„., , .„.„,„„„,„„„„„„„,„„„„„„„„„„, „„„„„„„„„„ ,„„,„„ „,„, , Tiyensin, 16 (a.a.) 14 temmuzda Çang Hakuan'da meçhul şahıslar bir İngiliz askerini öldürmüşlerdir. Japon m a kamları tahkikat yapmaktadırlar. tngiliz Japon müzakereleri ne halde? Tokyo, 16 (a.a.) Dünkü gazeteler İngiliz Japon görüşmelerinde daha ilk dakikadan müşkülât çıktığını bildirdikleri halde bu sabahki Japon gazetele[Arkası Sa. 7 sütun 4 te} Milliyetperverlerin post kavgası, memleketi üç parçaya ayırdı Hükumetin dağılmasmdan sonra Lâzkiye, Elcezireve Cebelidruz da muhtariyet kazandılar Yugoslav Naibi Londraya gitti tngilterede mühim siyasî müzakereler yapılacak Belgrad 16 (a.a.) Prens Paul ve Prenses Olga, dün akşam İngiltereye hareket etmişlerdir. Londrada yapılacak mühim görüşmeler Belgrad 16 (a.a.) Yugoslavya Naibi Prens Paul ve Prenses Olga İngiltere Kral ve Kraliçesinin misafiri olacaklardır. Seyahat hususî mahiyettedır. Prens Paul ve Prenses Olga, İngütereye, tahsilde olan ikı oğullarmı görmek için gidiyorlar. Bununla beraber, prensin yanında Hariciye Nezaretinden bir memur vardır ve Londrada mühim görüş meler yapacağı bildırılmektedir. §Q. 3 sütun 6 dal «Savarona» yatı, temizlenmek ve muayeneden geçİrilmeK üzere İstinyede klzaga çekılmıştır. «Savarona» bugünlerde kızaktan inecek ve Dolmabahçe açıklarında demirhyecektır. Yukarıki resim, Reisicumhur yatını İ*tinye kızaklarmda ıröstermektedir Dağılan Suriye kabinesi azaları bir arada (Yazısı 6 ncı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog