Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

1919 dan 1937 yllına kadar LEON CAHENRAYMOND RONZE EMILE FOLINAIS GALIB KEMALÎ SÖYLEMSZOĞLU Cihan Harbinden sonraki beyneltnilel siyasî ve içtimaî hâdiselerin yegâne tarihi Fiatı 150, cildlisi 175 kuruştur. Eski Moskova sefiri DÜNYA TARİHİ Tercüme eden : KANAAT KiTABEVi y Onaltıncı yıl sayı: 5451 umhuriyet Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyeti: 24298. T Münir Nur Yarın a CADDEBOSTAN AYTEN idar Ayrıca MISIR R MARKO BAB Orkestrası eigr»ı tstanbui. tdare 248 ve matbaa fcısmı 24299 . 24290 Pazar 16 Temmuz I939 Çin Başkumandanı yenı bir beyanname neşretti Mareşal ÇanKayŞek, Çin milletinin müstevlilere karşı mutlaka muzaffeı* olacağını söylüyor Türk İngiliz dostluğu eisicumhurumuz İsmet İnönünün Deyli Telgraf gazetesi vasıtasıle İngiliz milletine ıblâğ ettıği mesajin İngilterede büyuk memnuniyetlerle karşılanmış olduğunu sevincle öğreniyoruz. Mıllî Şef bu mesajında sulh nimetine hızmet maksadıle son akdolunan ingiliz Tıirk anlaşmasının bütiin Türkiyede mazhar olduğu ıstisnasız çok güzel telâkkıyi tebarüz ettirmekle beraber bu iş birliğinin iki büyük mıllet arasındaki tarıhî dostluk hatıralarını canlandırmış bulundv^una da isaret ediyordu. Cin Japon harbinin ikinci yıldönümü Maarif Şurası, yarın içtimalara başlıyor Aslî ve yedek azalar Ankaraya gittiler Muhtelif maarif meselelerini görüşmek üzere toplanmasına karar verilen Maarif Şurası ilk toplantısını yarın saat dokuzda yapacaktır. Suraya davet edılen azalarla ihtısasından istifade edilecek yedek âzalar, dünden itibaren Ankaraya gitmpğe başlamışlardır. Şehrimizden Şuraya gıden maarifçiler şunlardır: Üniversite Rektörü Cemil Bilsel, Edebiyat Fakültesi Felsefe profesörü Şekib Tunc, Tıb fakültesi Ordinaryüs Profesörü Akil Muhtar, Fen Fakültesi Riyaziye tahlil profesörü Kerim Tarım, Hukuk Fakültesi kara ve deniz tarihi profesörü Hiriş, İktısad Fakültesi İktısad ve Mahve Profesörü Nöymark, Güzel San'atlar A[Arkası Sa. 8 sütun 5 te] Fransada bayram ingiliz Fransız teşriki mesaisinin güzel ve canlı bir ifadesi oldu Hataydaki merasim de çok parlak geçti, Türk Fransız askerleri müşterek bir geçid resmi yaptılar Yeni Hatay Valisi • » • pukru ookmensuer, ihtisaslarını anlatıyor Ankara 15 (a.a.) Türkiye Cumhuriyetinin ilk Hatay Valisi Şükrü Sökmens'ieri dün bir arkadaşımız ziyaret etDün akşam Ünion Fransez'de verilen ziyafetten bir intıba miştir. Hatay davasının başından nihayetine kadar, emniyet umum müdürü Londra 15 (a.a.) Dün sabah Pa sanın sükunet ve kuvveti önünde hissettiği sıfatile uhdesine düşen vazifeleri muvaf riste 14 temmuz geçıdine ıştirak etmiş olan takdir ve hayranlık hislerini bildırmiş ve fakiyetle başarmış olan yeni Vali, bu taGort, Cyril Nevvhall ve Churchill akşam Japon askerlerinin Tinghai limanına doğru bir ilerleyişi şu sözleri ilâve etmiştir: ŞanKayŞek, bu mesajında geçen se yininden dolayı ihtisaslarını, muharriri üzeri Croydon'da karaya inmişlerdir. Chung King 15 (a.a.) Çin istik« Askerî müfrezelerimiz böyle bir lâl harbinin ikinci yıldönümü münasebe ne içinde Çinin kendisine nihaî zaferi te mizin suallerine cevab olarak şöyle anHarbiye Nazırının beyanatı geçıde iştirak etmiş ve Fransız askerleri latmışhr: tile başkumandan ŞanKayŞek, millete min edecek olan şartların büyük bir kısnııParis 15 (a.a.) Hore Belısha ha nın yanında bir rol oynamış olduklarından Hatay Valiliğine tayininizden mü[Arkası Sa. 8 sütun 5 te] hitaben bir mesaj göndermiştir. reketinden evvel Havas Ajansının bir dolayı müftehirdirler. Kuvvetimizin si?intevellid ihtisaslarınızı öğrenebilir miyiz? muhabirine beyanatta bulunarak, Fran[Arkası Sa. 8 sütun 1 de} Cumhuriyetin parlak eseri güzel Hataya ilk Vali olmaktan duyduğum [Arkası Sa. 3 sütun 3 de\ Bu mesaja ılâve olarak Reisicumhurumuz Dcyli Telgraf muhabirine vermek lutfunda bulunduğu mülâkatta Türkiyenin dahılî ve harıcî vazıyetinı en salâhıyettar ifadelerile izah etmişlerdi. Deyli Telgraf gazetesi evvelki günkü nüshamızda tercümesi neşrolunan başmakalesinde İnönünün mesaj ve mülâkatı vesilesile bir kere daha en samimî çehresinde görünen Türkiyenin kıymet ve ehemmıyeti üzerinde uzunuzadıya durmuştur. Gerçi her milletin rejimi kendisinin dahilî i.şidir, ve onun üzerinde fazla durmağa yer olmamak bir kaidedir. Fakat muhtelif ideolojilerin fazla iddialarla hududlan aşan tesirlere meydan verdikleri bu devırde yeni Türkiye inkılâb rejiminin demokratik bir halk idaresi esasında ve yoJunda olduğunu tekrar etmek asla faydasız ve yersiz değildir. Yeni Türkiye bu yeni rejımını yaratmak ıçın asırlarla sürmüş ve kökleşmiş bir takım eski an'aneleri yıkarak onlann yerine düpedüz ve yepyeni bir Avrupalı medeniyet sistemi ikame etti. Kurtuluş cidalini bizzat kendisi basaran milletimiz, itimad ettiği şeflerin getirdiği bu yenilıkleri inkılâbları gene kurtuluşunu ikmal edici iyilikler olarak karsılamış ve kabullenmiştir. Dünyanın hayran gözlerle görmekle beraber iyiden iyiye kökleşip kökleşmiyeceğinde biraz tereddüdle beklediği bu inkılâb hareketleri, Atatürkün ölümü gibi büyük hâdiseden sonra, bütün cihana Türkiyenin yeni hayata tamamile intıbak etmis olduğunu göstermiş oldu. Bu kadar büyük inkılâbların icab ettirdiği ihtiyatî tedbirler zamanla yerlerini hür ve kalkınmava azimli bir milletin tamamile demokratik inki.'aflanna terkeyleyip gitmektedir, ve bizzat Millî Şef İnönünün iltizamile tutulan yol milletimizi bu dosdoğru istikaKorvt Ciano ( X işaretli) İspanyaya giderken dahilî harbde ölen İtalyan gönülmet üzerinde yürütmektedir. Iüıerinin hahrasını taziz için Balear açıklannda denize bir çelenk attırıyor Türk milletinin başlıca hassası büyükSaintSebastien 15 (a.a.) K o n t Ci tir. Nazırın öğleye doğru Madride gelmelüktür ve icabında kendi başına geçirerek ano, saat 11 de Vittoria'ya gelmiş ve bu si beklenmektedir. onlann göstereceği yollarda yürüyeceği [Arkası Sa 8 sütun 3 te\ radan tayyare ile Madride hareket etmişbüyük evlâdlar yetiştirmektir. Dün Ata tllllllllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIiminillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIHIMIMHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII türktü, bugün Inönü. Iradesini kendi elıne alan milletimizin bu yeni hayatmda daima harikalar yaratmakta devam edip gide^• ceğinden bizimle beraber bütün dünya da emin olabilir. Kendi mukadderatını kendi iradesine tâbi tutan Türk milleti, işte demokrasının bu mucizeler gösteren rejimındedir ki kendisinin mütemadi yükselme sırNrım keşfetmiş bulunuyor. \ Kont Ciano bir tayyare kazası geçirdi Neşredilen resmî tebliğde, mevcud iş birliğinîn inkişaf ettirilmesine karar verildiği bildiriliyor Madridde yapılan müzakereler dün bitti Blöf mu Japonlar, Moğolistana niçin hücum ediyorlar? tmtiyazlı mmtaka ihtilâfı Japonlar, Çindeki İngiliz siyasetinin tadilini istiyor mf Moskova, 15 (a.a.) Sovyet mahTokyo, 15 (a.a.) Arita, Sir Rofillerinde, Mogol hududunda cereyan ebert Craigıe ile yaptığı görüşmeden sonra den muharebelerin ehemmiyetsiz bir huHariciye Nezareti şeflerini bir konferans dud hâdisesinden mi çıktığı, yoksa İngilizhalinde toplamıştır. Bu konferansta VeFransızSovyet paktı aktedilmeden Sovkâlet emrinde büyükelçi Sada ve Potta yet hükumetinin dikkatini oraya çekmek ile Vekâlet emrinde ortaelçi Katch da üzere totaliter devletlerle anlaşarak Jahazır bulunmuşlardır. Arita, Sir Robert ponyanın bu mmtakada harekete mi geçCraigie ile yaptığı görüşmeyi anlatmış ve tiği malum olmadığı beyan edilmektedir. müteakıben Tokyo görüşmelerinde takib Ayni mahfillerde söylendiğine göre, Moedilecek hattı hareket müzakere edilmişgolistanın Sovyetler Birliği için pek büyük tir. bir sevkülceyş ehemmiyeti vardır. JaponMüzakerelerın mahiyeti ar bu mıntakada harekete geçtiği takdirTokyo, 15 (a.a.) Tarıresmî tir de Sovyetlerin Mogolistanı kendi toprakIngilterenin Tokyo Japon kaynağından alınan malumata gö Japon Hariciye ları imiş gibi müdafaa edeceklerine şüp EIçisi Sir Craigie [Arkası. Sa. 8 sütun 1 de] Nazırı Arita he yoktur. II IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllliniMlinillllllllllllllllllllllllllllllllllll ıııııılııııııııııııııııııııııııııııııııınuıııııılf İktısad ve Nafıa VekiIIerinin tetkikleri Zonguldak 15 (a.a.) İktısad Vekili Hüsnu Çaüır dün Üzülmez mıntakasmdaki maden ocaklannı ve sanayi tesisatını, amele evlerini tetkik etmiş ve şereflerme dün akşam bir ziyafet verilmiştır. Yabancı dil tedrisatmda tek kitab, tek metod inzıbat işleri tadil ve tanzim ediliyor Mekteb talimatnamelerine yeni konulan hükümlere göre, talebeler yolsuz hareketlerini miispet çalışmalarile affettirebilecekler Nafta Vekili Zonguldak 15 (a.a.) Dün, Ereğli limanı hakkmda tetkıkatta bulunmak üere Ereğliye gitmiş olan Nafıa Vekili îeneral Alı Fuad Cebesoy, akşam üzeri buraya gelmiş ve buradan Ege vapuruna bmerek İneboluya gitmiştir. Taksim bahçesi açıldı Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, bir nutukla kazino kısmının temelini de attı Çankırıda ÇankLTi 15 (a.a ) Nafıa Vekilimiz Zonguldak ve îneboluda tetkiklerini bitirerek bugün öğle üzeri şehrimizi şereflendirmiş ve memurlarla halk tarafından hararetle karşılanmışlardır. Vekil, öğle yemeğini Partide yedikten sonra Ankaraya doğru yollarına devam etmiş ve memurlar ve kalabalık halk kütlesi tarafmdan teşyi edilmiştir. Rejimin manevî cephesi bu ise maddî ce^esi de tam istiklâl ve tam hudud bütünlüğü icinde Türk vatanının imarı ve Türk milleti refahınm artırılması gayretleridir. Alatürkten tevarüs ettiğimiz ve îsmet İnönü ile bütün düşüncelerimizin basında tuttuğumuz mülî vacibe şudur: Tam istiklâl, tam hudud bütünlüpü. Ve [Arkası Sa 8 sütıın 3 £cl Bugün : 7 inci sahifede YUNUS NADt Kadın sütunları 9 uncu sahifede Bir orta mektebde lisan dersi Maarif Vekâleti, yeni ders yılına aid muallim ve mekteb ihtiyacı etrafmda tedbirler alırken, tedrisat ve talebe işlerinde de yapılacak değişmeleri tespit etmekte dir. Ortamekteblerin sekizinci sınıflarında okutulmakta olan biyoloji dersleri önü müzdeki ders yılı başından itibaren prog ramdan çıkarılacak, lise müfredatı içerisine akıacaktır. [Arkası Sa. 8 sütun 6 da\ Dün Taksim bahçesinin küşad resminde Vali Lutfi Kırdar söz söylüyor Hariciyede | Tam liste (6) ncı sahifede. (Yazısı 8inci sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog