Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Münir Nureddin 177939 PAZARTES1 AKŞAMI CADDEBOSTAN Gazinosıında A Y T E N idaresinde Bu akşam gala suaresl Mısır radyosu Marko Baben Orkestrası ve Şantöz MERY GEE'nin iştirakile ayrıca VARYETE n u ı u m h u ri rtrn İSTANBUL CAÖALOĞLÜ Teigrat ve in en çök sevilen sahili k Kızkulesi bu akşam #»..».«»*««• ı c T ınon Onaltıncı yıl sayı: 5 4 5 0 mektub adrea: cummırıy«t. ktanbui. Posta kutusu: tstanbuL NO 246 bumartesı 15 Temmuz 1 9 3 9 Arkadaşlarile bir konser verecektir. 21.30 da köprüden hususî vapur kalkacak ve 1 de dönecektir. FiYE fok sevilen san'atkârı Deniz ve hava kuvvetleri dün sabah şehrimize geldi seferber hale getiriliyor Raif Karadenizin gazelemize beyanatı Bugünden itibaren filî hizmete davet edilen askerlerin miktarı bir milyonu bulacak Millî Şefin doğduğu ev müze oluyor Izmir 14 (a.a.) Millî Şef tnönünün doğduhları evin müze haline getirümesi için çalışmalara devam ediliyor. Evin aslı bozulmamak şartile esaslı surette tamir edilebilmesi için bina askıya alınmıştır. Tamirat bitince müzenin hazırlanmasına başlanacaktır. ingilterenin kararı Gümrük ve Inhisarlar Vekili, " Zararı ve tahribatı büyük olan yüksek alkol dereceli rakı ile mücadeleye devam çdeceğiz,, Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa tenı 24299 24290 Mareşal, dün akşam Ankaraya döndü Gümrük ve Inhisarlar Vekili İstanbuldaki tetkikleri espasında Malatyada yaptırılmakta olan tütün ve sigara Büyük Erkânıharbiye fabrikalarının montajı tamamlanmak üzeredir Reisimiz Aydında meGümrük ve înhisarlar Vekili Raif Ka lanmıştır. Vekil. Haydarpaşadan motö'le rasimle uğurlandı radeniz, dün sabahki trenle Ankaradan İstanbul tarafma geçerek Inhisarlar idareşehrimize gelmiş, Haydarpaşada Inhisar sine gitmiş, akşama kadar tetkik ve teffişlar Umum Müdürü Adnan Halet Taş lerde bulunmuştur. Raif Karadeniz, kenpınar, îstanbul Gümrükleri Başmüdürü disile görüşen bir muharririmizin sorduğu Medhi, Gümrük Muhafaza Başmüdürü muhtelif suallere cevablar vererek şu müHasan Koper, înhisarlar ve Gümrükler him beyanatta bulunmuştur: idareleri ileri gelenleri tarafından karşı{Arkasi Sa. 9 sütun 5 te\ Mısırdaki İngiliz kara ve hava kuvvetleri Kahirede bir geçid resminde M. Köseivanof un seyahatinden sonra Paris, 14 (a.a.) «Jour Echo de dan itibaren hava kuvvetlerini ve deniz fiParis» gazetesi, Londra muhabirinden al losunu hakikî hali harb vaziyetine sokmayî kararlaştırmıştır. Bu suretle, zorlu ve dığı aşağıdaki haberi neşrediyor: tehlikeli olacağı sanılan ağustos ve eylul Bugün Londrada elde edilen malu[Arkası Sa. 9 sütun 5 te] mata göre, İngiliz kabinesi ağustos ayın ulgar Başvekil ve Hariciye Nazırı Gospodın Köseivanof Almanyaya vaki seyahatinden sonra Yugoslavyada tevakkuf ederek bu balkanh komşu memleketin devlet adamlarile temas etti. Berlın ziyaretlerini hulâsa eden tebliğde Bulgar Alman münasebetlerinin ve bunların bilhassa ıktısadî sahaya taalluk edenlerinin iyiliği ve ehemmiyeti üzerinde durulmuş olduğu gıbi Belgrad görüşmelerıni telhis eden tebliğde dahi iki Balkanh komşu de\letin ebedî dostlukla müeyyed münasebetlerine ılâveten iktısadî inkişaflarına birınci ehemmiyet derecesini atfettikleri ve Balkanlar menfaatini gözönünde tutan iki devletın bitaraflık siyaseti üzerinde yıirümek kararında oldukları tebarüz ettirilmiştir. Gerçi ötedenberi ahşılmış bazı formüller dahilinde yazılan resmî teblığlerin tam hakikati ifade ettikleri iddia olunamazsa da biz Bulgar devlet adamınm gerek Almanyadaki seyahatinde, gerek Yugoslavyayı zıyaretinde resmî teblığler haricinde fevkalâde vaziyet ve kararlar Japon Hariciye Nazırı Arita'nın evinde bir istirahat anında bulunabileceğine ihtimal vermemeğe daha ziyade mütemayiliz. Bu kanaatin biTokyo, 14 (a.a.) Tiençin mesele Avam Kamarasındaki münakaşalar rınci sebebi Köseivanof un şahsen Bul sını müzakere edecek olan İngiliz Japon Londra, 14 (a.a.) A v a m Kamaragaristanı sergüzeşt siyasetinden uzak tut konferansının 15 temmuzda başlayacağı sında Neil Maclean, Miralay Spears'm mağa itinası ise ikinci sebebi de mihver resmen bildırilmiştir. lArkast Sa. 3 sütun 1 de] devletlerinden bilhassa Almanyan'.n Bal IIIIIIIIIIIIIHI lllllll llllllllllllllllllllll IIIHI llllllllllll llllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIMIIHIIIHIIIIIIini kanlara doğru sarkacağını farzettiren eski vaziyeti esaslı surette tadıl eylemis olduğuna aid bizım kuvvetli zan ve tahminimizdır. Yugoslavya Kral Naibi Prens Pol'un Berlin ziyaretinde Alman dçvlet ve hükumet reisi Hitler Yugoslavya ile Almanya arasındaki hududun kat'iyetle çizilmiş olduğunu söylemisti. Alman ırkı haricinde yeni yerler işgali arzuları Almanyayı doğrudan doğruya yeni bir umumî harbe götürecek olduktan baska Balkanlar gıbi zaten ikhsaden isbirliği yapageldıği sahalarda esasen kazanılmış vaziyetlerini şüpheye düsürebilirdi. Bu düsünceye göre Almanyanın eğer Balkanlara müteveccih bazı mefruz emelleri var idi ise zamanla bunlar üzerinde büyük tadiller ıcra edilmiş olması ihtimali daha galib bir farazive diye telâkki olunmak imkânı yok değildir. Filhakika ÇekoSlovakyanm işgalini tnüteakıb son cıkan ve (hayat sahası) eıbi müohem tabirlerle hâd şekiller arzeden karmakarışık vaziyetten önce dahi Balkanlı mPTnUkeMerin en ziyade AlKalkıngöl nehrinde Japon nakliyatı YUNUS NADt İArkası Sa. 3 sutun 3 de} (Yazısı 9 unçu sahifemizde) Tokyo konferansı bugün açılıyor Çiıı Başvekili, yaptıkları yardımdan dolayı Ingiltere ve Amerika hükumetlerine teşekkürlerini bildirdi Aydm 14 (a.a.) Genelkurmay Başkanımız Mareşal Fevzi Çakuıak, dün öğleden sonra askerî garnizonlan tefliş ederek saat 20 de refaka'tlerınde Orgeneral İzzeddin Çalışlar olduğu halde hususî bir trenle Ankaraya müteveccihen hareket etmişlerdir. Başta Aydın ve Muğla valileri olmak üzere bütün hükumet erkân ve memurlan, Parti ve Halkevi idare heyetleri, vilâyet ve belediye meclis azalarile istasyon ve civarını dolduran binlerce halk, büyük askerin teşyiinde hazır bulunmuşlar ve askerî bir müfreze selâm resmıni ifa etmiştir. Mareşal Ankarada Ankara 14 (Telefonla) Büyük Erkânıharbiye Reisimiz Mareşal Fevzi Çakmak, bu akşam Ankaraya avdet ctmiş, istasyonda hararetle karşılanmıştır. 14 Teuımıız 150 ncı yıldonumu Bayram, Fransada fevkalâde merasimle tes'id edildi, Başvekil mübim bir nutuk söyledi Nafıa ve îktısad Vekillerinin tetkiki General Ali Fuad maden mıntakasını gezdi Zonguldak 14 (a.a.) Dün buraya gelmiş olan Nafıa Vekili Geneıal Fuad Cebesoy, Çatalağzı, Zonguldak limanlan vaziyetini, Uzülmez ve Kozlu mıntaka madenlerini .elektrik santralını ve kok fabrikası amele ve evlerini gözBaşvekil Daladye söz söylüyor den geçirmiş ve bu sabah romorkörle, refakatinde mütehassıslar olduğu halde, EParis 14 (Hususî) Fransız büyük miştir. Pariste yapılan muazzam geçid reğliye giderek liman vaziyetini tetkik eyihtilâlinin 150 nci yıldönümüne tesadüf resmine 10 bin askerle 350 tayyare iştilemiştir. eden 14 temmuz bayramı bugün bütün rak etmiştir. §enlikler bütün gün devam Nafıa Vekilimiz akşama Zonguldaga Fransada fevkalâde merasimle tes'ıd edil\Arkasi Sa. 9 sütun 1 de] dönmüş bulunacaktır. IIMIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIMII! IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllMIMIIIIIIIIIllMltlllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllilMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH İkhsad Vekilinin tetkikleri Zonguldak 14 (a.a.) İktısad Vekili Hüsnü Çakır bu sabah buraya gelmiş ve merasimle karışlanmıştır. İktısad Vekilimiz, Valiyi, Partiyi, Halkevmi ve Belediyeyi ziyaret ettikten sonra İktısad müdürlüğüne gimiştir. Şereflerine öğle üzeri Parkta bir ziyafet verilmiştir. İktısad Vekilimiz de pazar günü buradan Karabüke gidecek, orada kurulmakta bulunan fabrikaları tetkik ettikten sonra Ankaraya dönecektir. Mogol Mançu ihtilân Japonların Mogolistan hududlarından dışarı atıldığı, iki fırkanın dağıtıldığı bildiriliyor T, Sökmenin beyanatı Sabık Hatay Devlet Reisi: «Şimdi sıra, genclerindir, biz Hatayı onun uyanık gencliğine emanet ettik» diyor Türk Alman ticaret anlaşması Ankara 14 (Telefonla) Almanlarla aramızdaki ticaret anlaşmasınm muddetı ağustos nihayetinde bıtmektedır. Bu anlaşmanın yenileştırılmesı etrafında müzakerelerde bulunulacaktır. Muza kerelerın başlıyacağı tarıh, bu yakanlarda tespit edilecektir. Antalya meb'usu Tayfur Sökmen. arkadaşımızla görüşüyor (Yazısı 9 uncu sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog