Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

r Şirketi Hayriyeden: Sazlı TenezzUh seferi Bay ve bayanlardan mürekkeb 8 kişilik en guzide bir saz heyeti. lokantacılıkta yuksek sanatkârlığı memleketimizde maruf olan Pandeli tarafmdan ihzar edilen nefis büfeyi hâmil 74 numaralı vapurumuz cumartesi günü Köprüden 14,30 da kaikarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra Boğaziçi ve açığında cevelân yapacak, 20,45 te Kopruye gelecektir. n ünaltıncı yıl s a y ı : 5 4 4 8 iı ı umhuri rAAn İSTANBUL CAĞALOGLU Telefon: Başmuharrlr ve evi: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. tdare BAREM kanunu Devlet memurları ve teadülüne Kanun No. 3656, Kab Çıktı fiO.6.939 Teigra, v e mektub adrui: cumhuriy«t, tstanbui. posta icutım: tstanbui NO 248 PerşemDe 13 Temmuz 1 9 3 9 ve matbaa fcısmı 24299 . 24290 n • , ,««« Istanbul Inkil Satış Fiatı 50 Dün şehrimize gelen Dahiliye Vekili, yeni drektifler verdi Et ve ekmek meselesi Millî Önümüzdeki hafta şehrimizi şereflen• direcekler Ankara, 12 (Telefonla) Reisicumhur Milli Şef înönünün önümüzdeki hafta ortalarında tstanbulu şereflendirmek üzere sehrimizden hareketleri muh temeldir. Cumhur Reisimizin eylul on beşe doğru Ankaraya avdetlerini müteakıb memleket dahilinde bir seyahate çıkacakları 9e teşrinievvelde Hatayı şereflendirecekleri anlaşılmaktadır. \ Abdülfettah Paşanm Atina tfemasları Yunan Başvekili dün mühim bir nutuk söyledi Metaksas, «Bütün gayretlerimizi sulhun hizmetine 1 koymakta devama azimkâr bulunuyoruz» dedr" Valiler arasında tebeddülât yapılacak Faik Öztrak, Belediyelere yeni varidat membaları bulmak üzere bir komisyonun tetkikat yaomakta olduğunu söyledi Kitab ve hayat otaliter devletlerin en büyük zâflarından bıri de bu devletlerin muayyen, programlı bir sıyaset takıb edememleridir. Hitler, hedefme varmak için kullanacağı yolları, daha iktidar mevkıine gelmezden çok bnce, Mein Kampf isimli kitabında bir bır saymıştı. Bu yollardan başlıcası da Almanyanın Ingihz dostluğunu kazanması ve muhafaza etmesiydi. Büyük Britanya ile anlaşmadıkça, Avrupada devamh muvaffakiyetler temin etmenin Almanya için imkânsız olduğunu Hitler açıkça söylenıişti. Fakat hayat kitaba uyar mı? 935 senesine kadar inkişaf emareleri gösteren AlmanIngiliz münasebetleri Habeş harbinden Dahiliye Vekili Faik Öztrakın şehrimizde alınmış resmi sonra gerilemeye başladı. Mıhver teşekkül ettikten sonra Hitler'in İngiltereden dostDahiliye Vekili Faik Öztrak dün sa nin evine misafir olmuştur. Faik Öztrak luk görmesi ihtimalleri bütün bütün azal bahki trenle Ankaradan şehrimize gel öğleden scnra Vilâyete geUnif, orada dı. Londrada, hükumetin başında Cham miştir. Vekil Pendikte ailesile birlıkte Vali Muavini Hüdai, İstanbul Emniyet lArkası Sa. 8 sütun 5 tel berlain gıbi sulh ve anlaşma taraftarı bir trenden inmiş, Kartala giderek biraderipirifanî bulunmasına rağmen aradaki soğukluk hergün biraz daha artıyordu. Münich konferansı sıralannda İngiltere Almanya münasebetleri biraz canlanır gibi oldu. Fakat ÇekoSlovakya hâdisesi bütün ümidleri tamir edilmez bir şekilde yıktı, mahvetti. Ingilterenin sempatisini temin ederek Avrupada büyük emellerini tahakkuk ettirmeyi düşünen Mein Kampf müellifi, "bugün dünyanın karşısında yapayalnız ; t kalmış bir vaziyettedir. Yanında dost olarak Büyük Britanya İmparatorluğu yerine İtalya vardır. Hayatın kitaba benzemediğine ne canlı bir misal! T Başvekil ve Hariciye Vekili bugün şehrimize geliyorlar Atina, 12 (a.a.) Dün akşam Mısır ve terakki unsuru halinde Mısırda yaşaHariciye Veziri Abdülfettah Yahya Pa yan müteaddid Elen cemaatlerinin bu sı> şa şerefine verilen resmî ziyafette nutuk kı bağların daha ziyade sıkılaşmasına büsöyliyen Başvekil Metaksas, Yunanista yük yardımını tebarüz ettirmiş ve Mısıı Ankara 12 (Telefonla) Başvekil nın muhterem misafirini candan selâm hükumetinin Mısırdaki Elenler hakkmda Doktor Refik Saydam beraberınde Ha dıktan sonra eski dostluğu teyid eylemiş, gösterdiği müşfik alâkadan dolayı teşekrıciye Vekili Şükrü Saracoğlu olduğu halıkinci vatanlarına çok bağh olarak nizam [Arkası Sa. 8 sütun 6 da] de bu akşam 20,20 de kalkan muhtelit trene bağlı hususî vagonia Ankaradan hareket etti. Garda Riyaseticumhur Umumî Kâtibi Kemal Gedeleç, şehrimizde bulunan Vekiller, Başvekâlet Müsteşarı Vehbi, bir çok meb'uslar, Ankara Vaisi Nevzad Tandoğan, Ankara Müddeiumumisi BaJ» Arıkan, Polis müdürü Şinasi, Vekâletlrr erkânj tarafuıdan uğurlandılar. Refik Saydam Pendikte trenden inecek ve oradan doğruca Yalovaya gidecektir. Bajvekilimiz Yalovada bir müddet isti rahatten sonra Ankaraya avdet edecektir. Büyük Millet Meclisi tarafmdan kabul ihmal eden teşkilât ve kurumlar yarından edilen cemiyetler kanunu yarından itiba itibaren faaliyetlerine devam edemiyecekren mevkıi meriyete girmektedir. Mazinin lerdir. birçok pürüzlü teşkilâtlarını tashyeye tâ'bi Öğrendiğimize göre, Rum, Ermeni, tutması ıtibarıle büyük bir ehemmiyetı ve Musevî vatandaşlarımız kend'lerıne haiz bulunan yeni cemiyetler kanunu ayni mahsus teşkilâtlarını yeni kanuna uygun zamanda inkılâb Türkiyesinin içtimaî ha bir hale getirmek üzere teşebbüslerde buyatında da yepyeni bir devir açmaktadır. lunmuşlardır. Esasen ekalliyet hukukunTürkiyede mevcud bilumum cemiyet dan birrıza feragat etmiş olan gayritürk Muğla, 12 (a.a.) Muğlayı şeref ve kurumlar teşkilâtlarını yeni kanuna uy vatandaşlarımız, saltanat devrinden kal lendiren Mareşal Fevzi Çakmak Mar gun bir hale getirmek mecburiyetinde ol ma bir takım teşkilâtlara nihayet vermek [Arkast Sa. 8 sütun 4 tc\ marise inmişler, kıtaatı teftişten sonra duklarından, kanunun bu mecburiyetini llltllJIIIIIMIIMIIIIIIIMIIIIIIIItlMIMIMIIIItlllltiltlllfit IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIlllllllllllllMllllllllllllirilllllllllllllllllltllilllllllllllllllllllllilllllllllllll Muğlaya avdet buyurmuşlardır. Dün gece Belediye tarafmdan verilen ziyafet fevkalâde güzel geçmiştir. Erkek ve kız çocuklarımızla Zeybekler tarafmdan millî oyunlar oynanmış, yerli sazlarla yerli türküler söylenmiştir. Bu akşam alay tarafmdan bir ziyafet verilecektir. Refik Saydam Yalovada bir müddet istirahat '' edecek Abdülfettah Yahya Paşanın Belgrad istasyonunda alınmış resmi Yeni cemiyetler kanunu yarın meriyete giriyor Bu kanunla tarihe karşmakta olan Rum, Ermeni ve Musevi teşkilâtlarında hazırlıklar tamamlandı Filistine 5 senede 75 bin Mareşalın Yahudi yerleştirilecek teftişleri Fevzi Çakmak Marmarisİngiliz Müstemlekât Nazırı, bu hususta Filistin teki kıt'aları teftiş etti fevkalâde komiserine emir verildiğini söyledi Gayelerine varmak için hesablı, programlı bir siyaset takib edemiyen totahter devletler, hayatın şaşırtıcı hâdiselerini günü gününe önlemek, o hâdiselere karşı günü gününe tedbirler almak mecburiyetinde kalıyorlar. Meşhur (hayat sahası), buna yeni bir örnek olarak gösterilebilir. (Hayat sahası) tabiri ilkönce Alman matbuatı tarafmdan tarif edilmeksizin kullanıldı. Devlet adamları nutuklarmda, muharrirler yazılarmda Lebensraum'dan bahsediyorlar, fakat ne demek istediklerini açıkça ifade etmiyorlardı. Derken İtalSon giinlerde Filistinde tevkıf edilen Arablardan bir grup yan matbuatı, her nedense, kendinde tefsir Londra, 12 (Hususî) Müstemle Filistine 75 bin Yahudi muhaciri kabul salâhiyeti gördü ve ortaya şöyle bir tarif kât Nazırı Makdonald önümüzdeki ni edileceğini beyan etmiştir. Filistin fsvkaattı: [Arkası Sa. 8, sütun 5 te\ sanın birinden itibaren beş sene zarfında Hayat sahası öyle bir sahadır ki, llllllll lllllllllllllll lllllllll IIIIIIIIIIHIIIHIHIIIIIIHIIIIMHIIMIIIIII IIMIIIIM MMIHIItlHIMIIItl Mllllllll II PttftMtKM • llllllimttlf I orada yaşıyan milleiler bizim (yani totaliierlerh) iktısadî menfaailerimiz uğruna seferber bir hale girerler ve bizi doyurmak için çalışırlar. Tarif sarihti. Hayat sahası, başka kelimelerle müstemleke mefhumunu ifade etmek istiyordu. Italyan matbuatının açık tefsiri her tarafta, bühassa Balkanlarda çok fena karşılandı. Muhtelif efkârı umumiyeler haklı olarak siddetle mukabeleye geçtiler. Bir pot kırılmıştı. Almanların bunu tamire çalıştıklarinı gördük. Tabiri ilk defa kullanan şazete Hatayda büyük bayrama hazırhk Moskovaya yeni talimat gönderildi Yapılan müzakerelerin metni neşredilecek Londra, 12 (Hususî) Kabine bu sabah iki saat süren bir toplantı yaparak Moskova müzakereleri hakkında alınan malumatı tetkik etmiştir. Başvekil Çemberlayn bu mesele hakkında Avam Kamarasmda beyanatta bulunarak demiştir ki: « Sovyetlerle yaphgımız müzakereIer yakmda kâmilen neşredilecektir. Ancak bu hususta şimdilik izahat vermeği doğru bulmuyorum.» Fransız askerlerinin ağırlıkları nakledildi Iskenderun • Payas demiryolu ile elektrik ve telefon şebekeleri teslim alınıyor Bursada imar faaliyeti Vali Refik Kuraltan, Vilâyet dahüinde yaptığı bir tetkik seyahatinden memnuniyetle avdet etti Nazırlar meclisinin toplantısı Londra 12 (a.a.) Nazırlar mec lisi, bugün haftalık toplantısını yapmış ve Moskova müzakereleri hakkında Seeds den gelen ve dün küçük komite görüşmelerine esas teşkil eylemiş olan rapora ittilâ kesbetmiştir. NAD1R NADt [Arkası Sa. 8 sutun 4 tef Hataydaki Fransız askerleri bir geçid resminde Iskenderun 12 (Hususî muhabirimiz1 mak üzeredir, Antakya ve ReyhaniyeJeden) 23, temmuz Kurtuluş bayramı ki Fransız askerlerine aid ağırhklarm büşenlıklerini tanzim ve gelecek heyetleri yük bir kısmı nakledilmiştir. Tahliyenin karşılamak için Antakyada Dahiliye â 22 temmuzdan evvel bitirilmesine çalımirinin riyasetinde bir komite teşekkül şılmaktadır. etmiştir. Hazırlıklara hararetle devam e Hatay a giden posta telgraf heyeti dilmektedir. Hükumetımizce satın alıAdana 12 (Hususî muhabırımıznan Hatay Elektrik ve Telefon şirketleri den) Hataydaki Posta, Telgraf ve tesisatınm 15 temmuzda tesellüm edilme Telefon tesisatını devralıp kadroları tasi mukarrerdir Memurlar gelmiştir. İsken mamlamak üzere Ankaradan gelen hederun Payas demiryolu da teslim alın yet, Adanadan Hataya geçmiştir. Tayyare Piyangosu 28358 numaralı bilete 50 bin lira isabet etti Dünkü keşidede kazanan numaraların tam listesi (9) uncu sahifemizde Moskovaya yeni talimat gönderildi Paris 12 (a.a.) Cumartesi ve pazar günleri Moskovada ingiliz ve Fraıısız mümessilleri ile Molotof arasında yapılan görüşmeler üzerine İngiliz ve Fransız hükumetleri aralannda tamamen mutabık olarak müzakerelere devam edilmek üzere mümessillerine mütetnmim talimat verilmiştir. Vali, M. Kemalpaşa kazasında halk mümessillerile görüşüyor (Yazıst 8inci sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog